Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 620

Rīgā 2022. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 51 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3. panta astoto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 228. nr.; 2018, 96., 197. nr.; 2021, 129., 243. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 8.4.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4.3.1. kategorija (ja attiecināms);"

1.2. izteikt 8.4.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4.3.3. izdiena tiesnešiem, prokuroriem un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām (norāda pilnu gadu skaitu);"

1.3. izteikt 8.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5.1. tirgus koeficients (koeficients), piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība (6. pielikums) un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);"

1.4. izteikt 8.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. informācija par personām, kas nodarbinātas uz līgumattiecību pamata, bet nav iekļautas personāla sarakstā:

8.7.1. personas kods;

8.7.2. vārds (vārdi);

8.7.3. uzvārds;

8.7.4. līguma sākuma datums;

8.7.5. līguma beigu datums;

8.7.6. darba samaksas mēnesis un gads;

8.7.7. darba samaksas summa un tās izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu);

8.7.8. darba samaksas veids (12. pielikums).";

1.5. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Iestāde, cita valsts institūcija, izmantojot tām piešķirtās lietotāju tiesības, šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju iesniedz datu noliktavā tiešsaistes režīmā, izmantojot lietojumprogrammas saskarni automatizētai datu iesniegšanai no datu iesniedzēja rīcībā esošas sistēmas vai lietotāja saskarni manuālai datu iesniegšanai un ievērojot attiecīgus datu lauku garumus, tipus, secību un klasifikatorus (14. pielikums).";

1.6. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Iestāde, cita valsts institūcija šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju Valsts kancelejā iesniedz līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam par situāciju uz iepriekšējā mēneša pēdējo datumu.";

1.7. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Brīdī, kad informācija tiek nodota datu noliktavā, notiek iesniegto datu automātiska validācija un tiek izveidoti validācijas protokoli, ko iestādes izmanto datu pilnīguma un kvalitātes pārbaudei un nepilnību novēršanai. Iestāde, cita valsts institūcija novērš konstatētās nepilnības un līdz kārtējā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz Valsts kancelejā precizētu informāciju par situāciju uz iepriekšējā mēneša pēdējo datumu. Ja, apkopojot datus, Valsts kanceleja konstatē papildu neatbilstības, par to informē datu iesniedzēju.";

1.8. izteikt 17.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4.1. iestādes kārtējā mēneša budžeta izdevumi atlīdzībai atbilstoši naudas plūsmas principam saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu detalizācijā līdz ceturtajai zīmei;"

1.9. izteikt 17.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4.2. citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes kārtējā mēneša budžeta izdevumi atlīdzībai atbilstoši naudas plūsmas principam saskaņā ar normatīvajos aktos par izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām noteikto 1000 kodu grupu detalizācijā līdz trešajai zīmei.";

1.10. izteikt 18.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.10. ailē "Uz līgumattiecību pamata nodarbināto skaits, kas saņem atalgojumu, pārskata mēnesī" norāda to fizisko personu skaitu (veselos skaitļos), kuras nodarbinātas uz līgumattiecību pamata, bet nav iekļautas iestādes personāla sarakstā, un pārskata mēnesī saņēmušas atalgojumu;"

1.11. izteikt 18.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.11. ailē "Izpilde pēc naudas plūsmas principa" norāda datus par budžeta izpildi (euro) pēc naudas plūsmas principa atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajiem atzīšanas principiem:

18.11.1. ailē "izpilde no gada sākuma" norāda datus par izpildi no gada sākuma (pieaugošās summās):

18.11.1.1. ailē "valsts budžeta finansējums" norāda no valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemtā finansējuma (tai skaitā finanšu līdzekļu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai un valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

18.11.1.2. ailē "cits finansējums" norāda no iestādes, citas valsts institūcijas, ārstniecības iestādes pašu ieņēmumiem iegūtā finansējuma vai cita saņemtā finansējuma (tai skaitā no iestādes ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī no pašvaldību budžeta finansējuma) (izņemot valsts budžeta subsīdiju, dotāciju, mērķdotāciju vai transfertu veidā saņemto finansējumu) izlietojumu atlīdzības izmaksai;

18.11.2. ailē "pārskata mēneša izpilde" norāda datus par izpildi pārskata mēnesī.";

1.12. papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Šo noteikumu 6. pielikuma 79. punktā ietvertais regulējums attiecībā uz Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Augstākās tiesas priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumiem piemērojams no 2023. gada 1. janvāra.";

1.13. papildināt ar 22.2 punktu šādā redakcijā:

"22.2 Šo noteikumu 6. pielikuma 18. un 19. punkts ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.";

1.14. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.15. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

1.16. izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

1.17. izteikt 14. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums);

1.18. izteikt 15. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums);

1.19. izteikt 16. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums).

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. novembrī.

3. Šo noteikumu 1.8., 1.9. un 1.11. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta vietā ‒
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 4. oktobra
noteikumiem Nr. 620

"1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 662

Amata un amatpersonas (darbinieka) statuss

I. Amata statuss

Nr.
p. k.

Amata statusa identifikācijas kods

Amata statuss

1.

I

Vispārējā valsts civildienesta ierēdņa amats

2.

S

Specializētā valsts civildienesta ierēdņa amats

3.

D

Darbinieka amats

4.

K

Karavīra amats

5.

A

Valsts amatpersonas amats

6.

Ap

Amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amats

7.

T

Tiesnesis

8.

Pr

Prokurors

9.

PI

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītā ierēdņa amats

10.

PD

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītā darbinieka amats

11.

Iz

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, kurai noteikts pienākums veikt izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās, amats

12.

Si

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas, kura ir iesaistīta izmeklēšanas darbību veikšanā īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās, amats

13.

Md

Militārā darbinieka amats

II. Amatpersonas (darbinieka) statuss

Nr.
p. k.

Personas statusa identifikācijas kods

Personas statuss

1.

I

Vispārējā valsts civildienesta ierēdnis

2.

Ip

Pretendents, kas iecelts ierēdņa amatā pirmo reizi

3.

S

Specializētā valsts civildienesta ierēdnis

4.

Sp

Pretendents, kas iecelts ierēdņa amatā specializētajā valsts civildienestā pirmo reizi

5.

D

Intelektuālā darba darbinieks

6.

Mi

Karavīrs

7.

Me

Ārstniecības persona

8.

Pe

Pedagogs

9.

T

Tiesnesis

10.

Pr

Prokurors

11.

F

Fiziskā darba darbinieks

12.

A

Amatpersona

13.

Ap

Amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi

14.

PI

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītais ierēdnis

15.

PD

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītais darbinieks

16.

Iz

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kurai noteikts pienākums veikt izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās

17.

Si

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona, kura ir iesaistīta izmeklēšanas darbību veikšanā īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās

18.

Md

Militārais darbinieks

"

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 4. oktobra
noteikumiem Nr. 620

"4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 662

Notikuma veids

Nr.
p. k.

Notikuma pamatojuma identifikācijas kods
(sastāv no 6 zīmēm)

Notikuma pamatojums

darba, dienesta, amata tiesiskās attiecības

notikumu grupa

notikuma pamatojums

1.

1

    Darba tiesiskās attiecības
1.1.

1

01

  Atbrīvošana
1.1.1.

1

01

002

Darba devēja uzteikums darbinieka nepietiekamo profesionālo spēju dēļ (DL 101. p. (1) 6))
1.1.2.

1

01

003

Darba devēja uzteikums darbinieka veselības stāvokļa dēļ (DL 101. p. (1) 7))
1.1.3.

1

01

004

Darba devēja uzteikums sakarā ar tā darbinieka atjaunošanu darbā, kurš agrāk veicis attiecīgo darbu (DL 101. p. (1) 8))
1.1.4.

1

01

005

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka atrašanos darbā alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī (DL 101. p. (1) 4))
1.1.5.

1

01

006

Darba devēja uzteikums sakarā ar darba aizsardzības noteikumu rupju pārkāpšanu (DL 101. p. (1) 5))
1.1.6.

1

01

007

Darba devēja uzteikums sakarā ar darba devēja - juridiskās personas - likvidāciju (DL 101. p. (1) 10))
1.1.7.

1

01

008

Darba devēja uzteikums sakarā ar darba līguma vai noteiktās darba kārtības būtisku pārkāpšanu (DL 101. p. (1) 1))
1.1.8.

1

01

009

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka prettiesisku rīcību, veicot darbu (DL 101. p. (1) 2))
1.1.9.

1

01

010

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieka rīkošanos pretēji labiem tikumiem, veicot darbu (DL 101. p. (1) 3))
1.1.10.

1

01

011

Darba devēja uzteikums sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu (DL 101. p. (1) 9))
1.1.11.

1

01

012

Darba līguma spēkā neesība (DL 42. p.)
1.1.12.

1

01

013

Darbinieka nāve (CL 2195. p.)
1.1.13.

1

01

014

Darbinieka un darba devēja vienošanās (DL 114. p.)
1.1.14.

1

01

015

Darbinieka uzteikums (DL 100. p.)
1.1.15.

1

01

016

Disciplinārsods (DL 101. p. (1))
1.1.16.

1

01

017

Pārbaudes sekas (DL 47. p. (1))
1.1.17.

1

01

018

Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2))
1.1.18.

1

01

019

Trešo personu pieprasījums (DL 115. p.)
1.1.19.

1

01

020

Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma izbeigšanās (DL 113. p.)
1.1.20.

1

01

021

Darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus (DL 101. p. (1) 11))
1.1.21.

1

01

022

Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu
1.2.

1

02

  Iecelšana
1.2.1.

1

02

001

Darba līgums uz nenoteiktu laiku (DL 43. p.)
1.2.2.

1

02

002

Darba līgums uz noteiktu laiku (DL 44. p.)
1.2.3.

1

02

003

Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2))
1.3.

1

03

  Pārcelšana
1.3.1.

1

03

001

Sakarā ar vienas iestādes administratīvo funkciju nodošanu otrai iestādei (DL 117. p. (2))
1.4.

1

04

  Izmaiņas mēnešalgā
1.4.1.

1

04

001

Izmaiņas mēnešalgā
1.4.2.

1

04

002

Mēnešalgas samazināšana uz laiku
1.5.

1

05

  Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas piešķiršana vai maiņa
1.5.1.

1

05

001

Darbinieka kategorijas, kvalitātes vai kvalifikācijas pakāpes maiņa
1.5.2.

1

05

002

Kategorijas vai kvalitātes, kvalifikācijas pakāpes piešķiršana darbiniekam
1.6.

1

06

  Izmaiņas struktūrā
1.6.1.

1

06

001

Izmaiņas struktūrā
1.7.

1

07

  Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
1.7.1.

1

07

001

Darba līguma termiņa pagarināšana
1.8.

1

08

  Atjaunošana amatā
1.8.1.

1

08

001

Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu
1.8.2.

1

08

002

Darbinieka atjaunošana darbā (DL 124. p.)
1.9.

1

10

  Citi gadījumi
1.9.1.

1

10

001

Darba līguma grozīšana (DL 97. p.)
1.9.2.

1

10

002

Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās
1.9.3.

1

10

003

Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
1.9.4.

1

01

001

Atstādināšana no darba (DL 58. p.)
2.

2

    Valsts civildienesta tiesiskās attiecības
2.1.

2

01

  Atbrīvošana
2.1.1.

2

01

001

Disciplinārsods (VCL 41. p. (1) 1) "i")
2.1.2.

2

01

002

Sakarā ar iestādes vai ierēdņa amata likvidāciju vai ierēdņu skaita samazināšanu (VCL 41. p. (1) 1) "g")
2.1.3.

2

01

003

Ierēdņa nāve (VCL 41. p. (1) 2))
2.1.4.

2

01

006

Ievēlēšana amatā valsts vai pašvaldības iestādē (VCL 41. p. (1) 1) "j")
2.1.5.

2

01

007

Neatbilstība ieņemamam amatam (VCL 41. p. (1) 1) "d")
2.1.6.

2

01

008

Neatbilstība ierēdņa obligātajām prasībām (VCL 41. p. (1) 1) "e")
2.1.7.

2

01

009

Nespēj veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums (VCL 41. p. (1) 1) "m")
2.1.8.

2

01

010

Pārbaudes neizturēšana (VCL 41. p. (1) 1) "c")
2.1.9.

2

01

011

Pārcelšana citā amatā citā iestādē (VCL 37. p. (1))
2.1.10.

2

01

022

Pārejoša darbnespēja ilgāk par četriem mēnešiem pēc kārtas (VCL 41. p. (1) 1) "h")
2.1.11.

2

01

023

Pēc paša vēlēšanās (VCL 41. p. (1) 1) "a")
2.1.12.

2

01

024

Termiņa izbeigšanās (VCL 41. p. (1) 1) "b")
2.1.13.

2

01

025

Tiesas spriedums krimināllietā vai prokurora priekšraksts par sodu (VCL 41. p. (1) 1) "l")
2.1.14.

2

01

026

Valsts noteiktais pensijas vecums (VCL 41. p. (1) 1) "f")
2.1.15.

2

01

028

Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, kuru apliecina ar rakstveida piekrišanu (VCL 41. p. (1) 3))
2.1.16.

2

01

029

Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, kas noslēgta starp iestādes vadītāju un Ministru kabineta locekli (VCL 41. p. (6))
2.2.

2

02

  Iecelšana
2.2.1.

2

02

001

Iecelšana ierēdņa amatā pirmo reizi (VCL 14. p. (2))
2.2.2.

2

02

002

Iecelšana ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku (VCL 11. p. (1))
2.2.3.

2

02

003

Iecelšana ierēdņa amatā uz noteiktu laiku sakarā ar dienesta apstākļiem (VCL 11. p. (1))
2.2.4.

2

02

005

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi iecelšana ierēdņa amatā (VCL 3. p. (5))
2.2.5.

2

02

007

Iecelšana vadītāja amatā uz pieciem gadiem (VCL 11. p. (3))
2.2.6.

2

02

008

Karavīra iecelšana ierēdņa amatā (VCL 3. p. (4))
2.2.7.

2

02

009

Satversmes tiesas tiesneša iecelšana ierēdņa amatā (VCL 3. p. (6))
2.3.

2

03

  Pārcelšana
2.3.1.

2

03

004

Pārcelšana citā amatā citā iestādē (VCL 37. p. (1))
2.3.2.

2

03

016

Pārcelšana citā amatā tajā pašā iestādē (VCL 37. p. (1))
2.3.3.

2

03

017

Pārcelšana (norīkošana) uz noteiktu laiku valsts interesēs dienestā starptautiskajā organizācijā (VCL 37.1 p.)
2.4.

2

04

  Izmaiņas mēnešalgā
2.4.1.

2

04

001

Izmaiņas mēnešalgā
2.4.2.

2

04

002

Mēnešalgas samazināšana uz laiku
2.5.

2

06

  Izmaiņas struktūrā
2.5.1.

2

06

001

Izmaiņas struktūrā
2.6.

2

07

  Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
2.6.1.

2

07

001

Dienesta termiņa pagarināšana uz pieciem gadiem
2.7.

2

08

  Atjaunošana amatā
2.7.1.

2

08

001

Atjaunošana amatā ar tiesas spriedumu
2.8.

2

09

  Pazemināšana amatā
2.8.1.

2

09

001

Pazemināšana amatā saskaņā ar disciplinārsodu
2.9.

2

10

  Citi gadījumi
2.9.1.

2

10

001

Ierēdņa statusa piešķiršana
2.9.2.

2

10

002

Novērtēšana pārbaudes termiņa beigās
2.9.3.

2

10

003

Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
2.9.4.

2

10

004

Slodzes maiņa ierēdnim
2.9.5.

2

10

005

Atstādināšana no amata pienākumu pildīšanas (VCL 39. p.)
3.

3

    Citu normatīvo aktu regulētas darba, dienesta, amata tiesiskās attiecības
3.1.

3

01

  Atbrīvošana
3.1.1.

3

01

000

Atbrīvošana
3.1.2.

3

01

001

Norīkošanas pārtraukšana
3.1.3.

3

01

002

Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu
3.2.

3

02

  Iecelšana
3.2.1.

3

02

000

Iecelšana
3.2.2.

3

02

001

Norīkošana rīcībā
3.3.

3

03

  Pārcelšana
3.3.1.

3

03

000

Pārcelšana
3.3.2.

3

03

001

Norīkošana rīcībā
3.4.

3

04

  Izmaiņas mēnešalgā
3.4.1.

3

04

000

Izmaiņas mēnešalgā
3.5.

3

05

  Kategorijas vai kvalitātes, amata, kvalifikācijas, izdienas, speciālās dienesta pakāpes piešķiršana vai maiņa
3.5.1.

3

05

000

Kategorijas vai amata, izdienas, kvalifikācijas pakāpes maiņa
3.5.2.

3

05

001

Speciālās dienesta pakāpes maiņa
3.6.

3

06

  Izmaiņas struktūrā
3.6.1.

3

06

000

Izmaiņas struktūrā
3.7.

3

07

  Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
3.7.1.

3

07

000

Darba vai dienesta termiņa izmaiņas
3.8.

3

08

  Atjaunošana amatā
3.8.1.

3

08

000

Atjaunošana amatā
3.9.

3

09

  Pazemināšana amatā
3.9.1.

3

09

000

Pazemināšana amatā
3.10.

3

10

  Citi gadījumi
3.10.1.

3

10

000

Citi gadījumi
3.10.2.

3

10

001

Algas, papildu samaksas un citu atlīdzības izmaksu finansējuma avota noteikšana vai maiņa
4.

4

    Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma regulētas darba un dienesta tiesiskās attiecības
4.1.

4

01

  Atbrīvošana
4.1.1.

4

01

001

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (2))
4.1.2.

4

01

002

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā, ja pārceļas līdzi dzīvesbiedram (DKDL 15. p. (3))
4.1.3.

4

01

004

Pārcelšana uz noteiktu laiku sakarā ar diplomātiskā un konsulārā dienesta funkciju izpildi (DKDL 3. p. (11))
4.1.4.

4

01

005

Speciālās atļaujas anulēšana (VN 13. p. (4))
4.1.5.

4

01

006

Ja ierēdnis nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu (DKDL 16. p. (1) 2))
4.1.6.

4

01

007

Ja darbinieks nepilda ministra vai valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu (DKDL 17. p. 3))
4.1.7.

4

01

008

Atbrīvošana sakarā ar izdienas pensijas vecuma sasniegšanu (DKDL 16. p. (2))
4.1.8.

4

01

009

Ierēdnim noteiktā pārbaudes laika neizturēšana (DKDL 16. p. (1) 1))
4.1.9.

4

01

010

Darbiniekam noteiktā pārbaudes laika neizturēšana (DKDL 17. p. 1))
4.1.10.

4

01

011

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (4))
4.2.

4

03

  Pārcelšana
4.2.1.

4

03

001

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas pārziņā (DKDL 15. p. (5))
4.2.2.

4

03

003

Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā (DKDL 15. p. (1))

Apzīmējumi.
DL - Darba likums.
CL - Civillikums.
VCL - Valsts civildienesta likums.
DKDL - Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums.
VCIDL - Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums.
VN - likums "Par valsts noslēpumu"."

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 4. oktobra
noteikumiem Nr. 620

"6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 662

Piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība

Nr.
p. k.

Papildu samaksas veida identifikācijas kods

Papildu samaksas veids
(piemaksas, prēmijas, pabalsti, kompensācijas un citu veidu atlīdzība)

1.

1110 01

Atlīdzība par darba piespiedu kavējumu

2.

1110 02

Atlīdzība par mazāk apmaksāta darba veikšanu

3.

1110 03

Tirgus koeficients (koeficients) naudas izteiksmē

4.

1141 01

Piemaksa par nakts darbu

5.

1142 01

Samaksa par darbu svētku dienās

6.

1142 02

Samaksa par virsstundu darbu

7.

1143 01

Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi

8.

1143 02

Piemaksa par diplomātisko rangu

9.

1144 01

Piemaksa par izdienu

10.

1144 02

Piemaksa par darba stāžu ārstniecības jomā

11.

1145 01

Piemaksa par dienestu (darbu), kas saistīts ar īpašu risku

12.

1145 02

Piemaksa par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni

13.

1145 03

Piemaksa pedagogiem valsts ģimnāzijās un profesionālās izglītības kompetences centros

14.

1145 09

Piemaksa par dežūras dienām Augstākās tiesas priekšsēdētājam vai viņa īpaši pilnvarotiem Augstākās tiesas tiesnešiem par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu pieprasījumu akceptēšanu

15.

1145 10

Piemaksa par dežūras dienām prokuroram

16.

1145 11

Piemaksa tiesnesim par darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienā saskaņā ar izmeklēšanas tiesnešu darba grafiku

17.

1145 12

Piemaksa pedagogam par kvalitātes pakāpi

18.

1145 13

Piemaksa valsts kontrolierim par Valsts kontroles padomes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu

19.

1145 14

Piemaksa Valsts kontroles padomes loceklim par Valsts kontroles revīzijas departamenta direktora pienākumu pildīšanu

20.

1145 15

Piemaksa Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, kuras pilda ar IT un sakaru jomu saistītus dienesta pienākumus, tai skaitā kibernoziegumu apkarošanas jomā

21.

1145 16

Piemaksa amatpersonām un karavīriem, kuri veic zemūdens darbus

22.

1145 17

Piemaksa jūras vai gaisa kuģa apkalpes loceklim vai karavīram, kurš dienesta pienākumus pilda uz militārā kuģa jūrā

23.

1145 18

Piemaksa par improvizētās spridzināšanas ierīces vai nesprāgušas munīcijas neitralizēšanu

24.

1145 19

Piemaksa sapierim, kurš veic atmīnēšanas darbus

25.

1145 20

Piemaksa karavīram, kurš veic amatpersonu personīgo apsardzi vai godasardzi

26.

1145 21

Piemaksa speciālo uzdevumu vienības karavīram

27.

1145 22

Piemaksa karavīram, kurš sniedz atbalstu, organizējot karavīru apmācības, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta apmācības dalībai starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos, kā arī zemessargu vai rezerves karavīru apmācības, vai piedalās apmācību vadībā, ir tieši iesaistīts Latvijas Republikas kā uzņemošās valsts atbalsta funkcijas izpildes nodrošināšanā, kā arī sniedz atbalstu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējo militāro mācību organizēšanā Latvijas Republikas teritorijā vai ārvalstīs un tādu mācību organizēšanā, kas saistītas ar gatavošanos dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības kaujas dežūrās, vai piedalās minēto mācību vadībā, vai strādā ar valsts noslēpuma objektiem, ja tie saistīti ar valsts drošību, aizsardzību vai sabiedroto atbalstu

28.

1145 23

Piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu

29.

1145 24

Piemaksa par Tieslietu padomes, Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Disciplinārtiesas, Tiesnešu ētikas komisijas vai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas apmeklēto sēdi

30.

1147 01

Piemaksa par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu

31.

1147 02

Piemaksa par vakanta amata (ārstniecības personai un prokuroram, kurš stažējas augstāka līmeņa prokurora amatā) pienākumu pildīšanu

32.

1147 03

Piemaksa par papildu pienākumu pildīšanu

33.

1147 04

Piemaksa par papildu pedagoģisko darbu izglītības iestādē

34.

1147 05

Piemaksa par procesuālo darbību veikšanu liela apjoma vai juridiski sarežģītās smagu vai sevišķi smagu noziegumu lietās

35.

1147 06

Piemaksa par tiesas priekšsēdētāja, tiesu nama priekšsēdētāja, apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Augstākās tiesas departamenta priekšsēdētāja aizstāšanu

36.

1148 01

Prēmija atbilstoši ikgadējam darba izpildes novērtējumam

37.

1148 03

Prēmija par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (darba, dienesta) pienākumus

38.

1148 04

Naudas balva

39.

1148 05

Prēmija par valsts drošības apdraudējuma vai nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu

40.

1148 06

Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā

41.

1148 07

Prēmija Valsts kases amatpersonai (darbiniekam) par ieguldījumu valsts budžeta izdevumu samazināšanā, nodrošinot efektīvu valsts parāda vadību

42.

1148 08

Prēmija amatpersonai (darbiniekam) par darbību, kuras rezultātā ir nodrošināta valsts vai pašvaldību budžeta izdevumu samazināšana vai uzlaboti attiecīgās institūcijas darbības izpildes rādītāji

43.

1148 09

Prēmija Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonām (darbiniekiem) par atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomā, aizturētām kontrabandas kravām un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

44.

1149 04

Piemaksa karavīram par augstākas dienesta pakāpes amata pildīšanu

45.

1149 05

Piemaksa par dalību starptautiskajā misijā vai operācijā

46.

1149 06

Piemaksa par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā

47.

1221 01

Atlaišanas pabalsts

48.

1221 02

Atvaļināšanas pabalsts

49.

1221 03

Atvaļinājuma pabalsts

50.

1221 06

Izdienas pabalsts

51.

1221 07

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa lielāka par 250 euro)

52.

1221 08

Pārcelšanās pabalsts

53.

1221 09

Pabalsts amatpersonai (darbiniekam) par katru apgādībā esošu bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam

54.

1221 12

Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem (daļai, kas apliekama ar nodokli) vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa lielāka par 57 euro mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu)

55.

1223 01

Kompensācija mācību izdevumu segšanai

56.

1223 02

Amatpersonas (karavīra) mācību izdevumu segšana

57.

1224 01

Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī

58.

1224 02

Pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai

59.

1224 03

Algas pabalsts par dienestu ārvalstī; pabalsts ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par laulātā un bērna uzturēšanos ārvalstī

60.

1224 04

Piemaksa ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par apdraudējumu dienesta vietā

61.

1225 01

Uzturdevas kompensācija

62.

1226 01

Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija

63.

1227 01

Izdevumu kompensācija par veselības apdrošināšanu, apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) un viņas ģimenes locekļiem

64.

1227 02

Veselības apdrošināšana

65.

1227 03

Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem

66.

1227 04

Valsts obligātā dzīvības un veselības apdrošināšana

67.

1227 05

Valsts prezidenta un viņa laulātā veselības apdrošināšana

68.

1228 01

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa līdz 250 euro (ieskaitot))

69.

1228 02

Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā, kas gūts, pildot amata (dienesta, darba) pienākumus, kā arī amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonai, ja persona cietusi nelaimes gadījumā, bet nav pildījusi dienesta (amata) pienākumus

70.

1228 05

Pabalsts amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda ar dalību starptautiskajā operācijā saistīta vai komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu gūta veselības bojājuma gadījumā

71.

1228 06

Kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem, izdevumiem, kas saistīti ar attālinātā darba veikšanu

72.

1228 07

Amatpersonas (darbinieka) vai viņas ģimenes locekļu mantai nodarīto zaudējumu kompensācija vai ģimenes locekļu veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzināšana (sakarā ar amatpersonas dienesta pienākumu izpildi)

73.

1228 08

Optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija

74.

1228 10

Transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācija Saeimas deputātam

75.

1228 11

Kompensācija amatpersonai (darbiniekam) par sabiedriskā transporta izdevumiem vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei (kompensācijas summa līdz 57 euro mēnesī (ieskaitot), izņemot izdevumus par patērēto degvielu)

76.

1228 12

Pārcelšanās izdevumu kompensācija

77.

1228 13

Kompensācija par nestrādājošu laulāto

78.

1228 15

Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācija

79.

1228 16

Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta, ministru, Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Augstākās tiesas priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumu kompensācija

"

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 4. oktobra
noteikumiem Nr. 620

"14. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 662

Datņu formāts iesniegšanai datu noliktavā

I. Datne - Amati

(dati par struktūrvienībām un amatiem)

Nr.
p. k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Papildu apraksts (ja ir)

1.

Iestādes kods Varchar

11

 

2.

Struktūrvienības nosaukums Varchar

250

 

3.

Augstākās struktūrvienības nosaukums Varchar

250

 

4.

Amata nosaukums Varchar

250

Amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, ja nepieciešams, papildināts ar attiecīgajā iestādē noteikto amata nosaukumu (vīriešu dzimtē, vienskaitlī)

5.

Amata kods Integer

7

Amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru

6.

Amata vietas identifikācijas kods Varchar

25

 

7.

Slodze Numeric

6(3)

Slodze (1 - pilna slodze; 1,5 - pusotra slodze; 0,5 - nepilna slodze (pusslodze); 0,125 - nepilna slodze)

8.

Amata statusa kods Varchar

2

Amata statusa identifikācijas kods (noteikumu 1. pielikums)

9.

Amata kategorija Varchar

2

 

10.

Amata saime Varchar

8

 

11.

Amata līmenis Varchar

5

 

12.

Amata mēnešalgu grupa Varchar

3

 

13.

Personas kods Varchar

11

Personas kods personai, kura ieņem attiecīgo amatu (vakantam amatam neaizpilda)

14.

Nodarbinātā darbavietas adrese Varchar

250

Nodarbinātā darbavietas adrese (pilsēta (novads vai pagasts), ielas vai mājas nosaukums un numurs).

Adrese norādāma tikai tām nodarbināto darbavietām, kuras izvietotas Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā.

Adrese norādāma šādā veidā:

pilsēta, iela, mājas numurs;

pilsēta, mājas nosaukums.

Nacionālajos bruņotajos spēkos un Zemessardzē nodarbināto darbavietu adreses nenorāda

II. Datne - Disciplinārpārkāpumi

(dati par disciplinārpārkāpumiem)

Nr.
p. k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Papildu apraksts (ja ir)

1.

Personas kods Varchar 11  

2.

Disciplinārlietas ierosināšanas datums Date 8  

3.

Disciplinārlietas ierosināšanas lēmuma numurs Varchar 10  

4.

Disciplinārlietas pārņemšanas datums Date 8  

5.

Disciplinārlietas pārņemšanas lēmuma numurs Varchar 10  

6.

Disciplinārlietas pagarināšanas datums Date 8  

7.

Disciplinārlietas pagarināšanas lēmuma numurs Varchar 10  

8.

Disciplinārlietas pabeigšanas datums Date 8  

9.

Disciplinārlietas pabeigšanas lēmuma numurs Varchar 10  

10.

Piemērots disciplinārsods (Jā/Nē) Varchar 1  

11.

Izbeigta disciplinārlieta (Jā/Nē) Varchar 1  

12.

Disciplinārlietas izbeigšanas pamata identifikācijas kods Integer 2 Noteikumu 10. pielikums

13.

Pievienota disciplinārlieta (Jā/Nē) Varchar 1  

14.

Tās disciplinārlietas ierosināšanas datums, kurai lieta pievienota Date 8  

15.

Tās disciplinārlietas ierosināšanas lēmuma numurs, kurai lieta pievienota Varchar 10  

16.

Disciplinārsoda veida identifikācijas kods Integer 2 Noteikumu 8. pielikums

17.

Piemērotā disciplinārsoda termiņš Date 8  

18.

Sodāmības termiņš Date 8  

19.

Disciplinārpārkāpuma identifikācijas kods Integer 2 Noteikumu 9. pielikums

20.

Apstrīdēts disciplinārsods Varchar 1  

21.

Augstākas institūcijas pieņemtā apstrīdēšanas lēmuma numurs Varchar 10  

22.

Augstākas institūcijas pieņemtā apstrīdēšanas lēmuma datums Date 8  

23.

Lēmuma satura identifikācijas kods Integer 2 Noteikumu 11. pielikums

24.

Disciplinārpārkāpuma kvalifikācijas identifikācijas kods pēc apstrīdēšanas Integer 2 Noteikumu 9. pielikums

25.

Pēc apstrīdēšanas piemērotā disciplinārsoda identifikācijas kods Integer 2 Noteikumu 8. pielikums

26.

Pēc apstrīdēšanas piemērotā disciplinārsoda termiņš Date 8  

27.

Sodāmības termiņš pēc apstrīdēšanas Date 8  

III. Datne - Izglītība

(dati par izglītību)

Nr.
p. k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Papildu apraksts (ja ir)

1.

Personas kods Varchar

11

 

2.

Izglītības pakāpes kods Integer

2

Izglītības pakāpes identifikācijas kods (noteikumu 7. pielikums)

3.

Specialitāte Varchar

250

 

4.

Profesionālā kvalifikācija Varchar

250

 

5.

Grāda kods Integer

1

Izglītības grāda identifikācijas kods (noteikumu 7. pielikums)

6.

Mācību iestāde Varchar

250

 

7.

Mācību iestādes pabeigšanas gads Integer

4

 

IV. Datne - Novērtēšana

(papildu dati par darbības un tās rezultātu novērtējumu)

Nr.
p. k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Papildu apraksts (ja ir)

1.

Personas kods Varchar

11

 

2.

Darba izpildes kods Varchar

1

Darba izpildes novērtējuma kods (noteikumu 3. pielikums)

3.

Novērtējuma apstiprinājuma datums Date

8

No novērtēšanas protokola

4.

Novērtēšanas perioda sākuma datums Date

8

 

5.

Novērtēšanas perioda beigu datums Date

8

 

V. Datne - Pamatdati

(pamatdati par personu)

Nr.
p. k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Papildu apraksts (ja ir)

1.

Personas kods Varchar

11

 

2.

Vārds Varchar

25

 

3.

Uzvārds Varchar

35

 

4.

Dzimums Varchar

1

"S" vai "V"

5.

Personas dzimšanas datums Date

1

 

6.

Personas kods pirms nomaiņas Varchar

11

 

7.

Atbrīvots Varchar

1

Pazīme, ka darbinieks ir atbrīvots

8.

Norīkots rīcībā Varchar

1

Pazīme, ka amatpersona (darbinieks) vai karavīrs norīkots vai ieskaitīts rīcībā

VI. Datne - Notikumi

(dati par iecelšanu, pārcelšanu, atbrīvošanu, amatalgas izmaiņām, kvalifikācijas rādītāju maiņu, amata maiņu u. c.)

Nr.
p. k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Papildu apraksts (ja ir)

1.

Personas kods Varchar

11

 

2.

Amata kods Integer

7

Amata kods saskaņā ar Profesiju klasifikatoru

3.

Iestādes kods Varchar

11

 

4.

Struktūrvienība Varchar

250

Struktūrvienības nosaukums

5.

Statuss Varchar

2

Personas statusa identifikācijas kods (amatpersonas (darbinieka) statusa klasifikators - noteikumu 1. pielikums)

6.

Amatā iecelšanas datums Date

8

Datums, kad persona iecelta amatā (pieņemta darbā), pārcelta citā amatā, mainīta darba samaksa, kvalifikācijas rādītāji, beidz pildīt amata (darba) pienākumus

7.

Amatā iecelšanas veida kods Integer

6

Notikuma veida kods - notikumam, ar kuru saskaņā persona iecelta amatā (pieņemta darbā), pārcelta citā amatā, personai mainīta darba samaksa, mainīti kvalifikācijas rādītāji, persona beidz pildīt amata pienākumus (notikuma veida klasifikators - noteikumu 4. pielikums)

8.

Amatā iecelšanas beigu termiņš Date

8

 

9.

Kategorija vai kvalifikācijas pakāpe Integer

2

Kategorija vai amata, kvalitātes, kvalifikācijas pakāpe (norāda, izmantojot attiecīgajā normatīvajā aktā minēto apzīmējumu)

10.

Dienesta pakāpe Varchar

30

Noteikumu 5. pielikums

11.

Izdiena Integer

2

 

12.

Slodze Numeric

5(3)

Slodze (1 - pilna slodze; 1,5 - pusotra slodze; 0,5 - nepilna slodze (pusslodze); 0,125 - nepilna slodze)

13.

Rīkojuma numurs Varchar

20

Rīkojuma (līguma, vienošanās, lēmuma) numurs

14.

Rīkojuma datums Date

8

Rīkojuma (līguma, vienošanās, lēmuma) datums

15.

Amata nosaukums Varchar

250

Amata nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, ja nepieciešams, papildināts ar attiecīgajā iestādē noteikto amata nosaukumu (vīriešu dzimtē, vienskaitlī)

16.

Finansējuma avots Varchar

8

Mēnešalgas izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu formā XX.XX.00, kur X - cipars)

17.

Amata ID kods Varchar

25

Amata vietas identifikācijas kods

18.

Alga EUR Numeric

9(2)

Mēnešalga euro atbilstoši personas slodzei

VII. Datne - Piemaksas

(dati par piemaksām, prēmijām, pabalstiem, kompensācijām un citu veidu atlīdzību saistībā ar darbu)

Nr.
p. k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Papildu apraksts (ja ir)

1.

Personas kods Varchar

11

 

2.

Iestādes kods Varchar

11

 

3.

Samaksas veida kods Integer

6

Papildu samaksas veida identifikācijas kods (noteikumu 6. pielikums)

4.

Sākuma datums Date

8

Piemaksas izmaksas sākuma datums

5.

Piemaksas termiņš Date

8

Piemaksas izmaksas termiņš

6.

Piemaksas periodiskums Varchar

1

Piemaksas periodiskums (R - regulāra; N - neregulāra jeb vienreizēja)

7.

Rīkojuma numurs Varchar

20

 

8.

Rīkojuma datums Date

8

 

9.

Finansējuma avots Varchar

8

Piemaksas, prēmijas, pabalsta, kompensācijas un citu veidu atlīdzības izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu formā XX.XX.00, kur X - cipars)

10.

Summa EUR Numeric

9(2)

Piemaksas summa euro atbilstoši personas slodzei

VIII. Datne - Prombūtne

(dati par personas ilgstošu prombūtni)

Nr.
p. k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Papildu apraksts (ja ir)

1.

Personas kods Varchar 11  

2.

Prom no Date 8 Prombūtnes sākuma datums

3.

Prom līdz Date 8 Prombūtnes termiņš

4.

Prombūtnes iemesla numurs Integer 2 Prombūtnes iemesla identifikācijas kods (prombūtnes klasifikators - noteikumu 2. pielikums)

IX. Datne - Ārštats

(dati par personām, kuras nodarbinātas uz līgumattiecību pamata un nav iekļautas personāla sarakstā)

Nr.
p. k.

Lauka vārds

Tips

Izmērs

Papildu apraksts (ja ir)

1.

Personas kods Varchar

11

 

2.

Vārds Varchar

25

 

3.

Uzvārds Varchar

35

 

4.

Līgums no Date

8

Līguma sākuma datums

5.

Līgums līdz Date

8

Līguma beigu datums

6.

Mēnesis Integer

2

Darba samaksas izmaksas mēnesis

7.

Gads Integer

4

Darba samaksas izmaksas gads

8.

Summas ID Integer

1

Darba samaksas veids (noteikumu 12. pielikums)

9.

Iestādes kods Varchar

11

 

10.

Finansējuma avots Varchar

8

Darba samaksas izmaksu finansējuma avots (norāda budžeta programmas vai apakšprogrammas kodu formā XX.XX.00, kur X - cipars)

11.

Summa EUR Numeric

9(2)

Darba samaksas summa mēnesī euro

"

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 4. oktobra
noteikumiem Nr. 620

"15. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 662

Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību

Datu apkopošanas pamatojums - Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta astotā daļa

Veidlapa Nr. 1_ATLIDZIBA

Pārskats par amatpersonu (darbinieku) atlīdzību


   

KODI

Ministrija/centrālā valsts iestāde/pašvaldība      
Institūcija      
Pārskata gads      
Pārskata mēnesis      

Kods

Koda nosaukums

Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits pārskata mēnesī

Faktiski nostrādāto un nenostrādāto, bet apmaksāto stundu skaits no gada sākuma

Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam pārskata mēneša beigās

Faktiskais amatpersonu (darbinieku) skaits atbilstoši personāla sarakstam no gada sākuma

Uz līgumattiecību pamata nodarbināto skaits, kas saņem atalgojumu, bet nav iekļauti personāla sarakstā, pārskata mēnesī

Izpilde pēc naudas plūsmas principa (euro)

izpilde no gada sākuma

pārskata mēneša izpilde

valsts budžeta finansējums

cits finansējums

kopā
(6. + 7.)

valsts budžeta finansējums

cits finansējums

kopā
(9. + 10.)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

K KOPĀ (nodarbināto grupu summa)                      

1000

Atlīdzība

x

x

x

x

x

           

xxxx

/nosaukums/

x

x

x

x

x

           

YYYY

Nodarbināto grupas nosaukums                      

1000

Atlīdzība

x

x

x

x

x

           

xxxx

/nosaukums/

x

x

x

x

x

           

YYYY

Nodarbināto grupas nosaukums                      

1000

Atlīdzība

x

x

x

x

x

           

xxxx

/nosaukums/

x

x

x

x

x

         

"

 

6. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 4. oktobra
noteikumiem Nr. 620

"16. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 662

Nodarbināto grupas

Nr.
p. k.

Kods

Nodarbināto grupas nosaukums

Grupas atbilstoši institūciju sektoram
(ar "√" apzīmētas iespējamās nodarbināto grupas)

valsts institūcijas (tai skaitā no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un nefinansētas iestādes)

ārstniecības iestādes

pašvaldību institūcijas

valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības

1.

APAA

Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas*

2.

APAP

Ārstniecības un pacientu aprūpes personas*

3.

ARST

Ārsti*

4.

ASDP

Amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē)

   

5.

AVPA

Augstākā vadība - padome

 

6.

AVVA

Augstākā vadība - valde    

7.

KARA

Karavīri

   

8.

PEDA

Pedagogi

   

9.

PRAP

Plānošanas reģiona attīstības padome

   

10.

PROK

Prokurori

   

11.

SDEP

Saeimas deputāti

   

12.

TIES

Tiesneši

   

13.

ZINI

Zinātnieki (zinātniskajā institūtā)

   

14.

ZTPI

Zinātnes tehniskais personāls (zinātniskajā institūtā)

   

15.

IERV

Valsts civildienesta ierēdņi

   

16.

IERS

Specializētā civildienesta ierēdņi

   

17.

MKPS

Ministru kabineta locekļi, valsts ministri un ministriju parlamentārie sekretāri

   

18.

PIER

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītie ierēdņi

   

19.

PDAR

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finansēta, kā arī cita ārvalsts finansēta projekta vadībā un īstenošanā uz noteiktu laiku iesaistītie darbinieki

   

20.

IZMK

Īpaši sarežģītu, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietu izmeklēšanā iesaistītās amatpersonas

   

21.

PARE

Pārējie darbinieki, izņemot iepriekš klasificētos

22.

VPRE

Valsts prezidents

   

Piezīme. * Nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 153. punktā minēto sadalījumu."

01.11.2022