Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.04.2015. - 06.05.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Daugavpilī 2011.gada 12.maijā
Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā
Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija sēdē (prot. Nr.12, 8.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu
(Daugavpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.35 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ielu tirdzniecības kārtību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Patstāvīgās ielu tirdzniecības vietas saskaņo Daugavpils pilsētas dome.

2.2 Pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu uzturēšanu nodrošina Komunālās saimniecības pārvalde.

(Daugavpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.35 redakcijā)

3. Pašvaldības vārdā atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās izsniedz un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā saskaņo Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors.

(Daugavpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.35 redakcijā, kas grozīta ar 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

4. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu šādos gadījumos:

4.1. ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir pašvaldība, tās iestāde vai kapitālsabiedrība;

4.2. ja par pasākuma rīkošanu, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, tiek noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību.

II. Atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanas kārtība

5. Atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanai Daugavpils pilsētas domē iesniedzams iesniegums atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību".

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

6. Noteikumu 5.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.17);

6.2. nodokļu maksātāja vai saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, vai fiziskās personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību;

6.3. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību;

6.4. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā;

6.5. realizējamo preču izcelsmes apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

6.6. dokumentu kopijas, kas apliecina tiesības realizēt noteiktas preču grupas;

6.7. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta saskaņojumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

7. Noteikumu 5.punktā minētajam iesniegumam, ja atļauja nepieciešama ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, pievieno šādus dokumentus:

7.1. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;

7.2. dokumentu kopijas, kas apliecina tiesības realizēt pārtikas preces.

8. Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, tiek noteikts termiņš trūkumu novēršanai, par to paziņojot iesniedzējam. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas un iesniegtie dokumenti netiek atgriezti.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

9. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai (turpmāk – Atļauja) izsniedz bez maksas uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu. Atļauja izsniedzama pēc pašvaldības nodevas samaksas.

10. Atļauja netiek izsniegta šādos gadījumos:

10.1. nav samaksāta pašvaldības nodeva;

10.2. iesniegumam nav pievienoti visi normatīvajos aktos un šajos noteikumos minētie dokumenti;

10.3. iesniedzējs Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

10.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

III. Atļaujas apturēšanas uz laiku kārtība

11. Izsniegtā Atļauja tiek apturēta uz laiku šādos gadījumos:

11.1. Atļaujā norādītajā vietā paredzēts veikt neatliekamus remontdarbus;

11.2. Atļaujā norādītajā vietā paredzēts organizēt publiskus pasākumus;

11.3. Atļaujā norādītā vieta nepieciešama pilsētas projektu realizācijai;

11.4. konstatēti draudi apmeklētāju drošībai.

12. Jautājumu par Atļaujas darbības apturēšanu izskata piecu darba dienu laikā un lēmumu rakstveidā nekavējoties paziņo Atļaujas saņēmējam.

IV. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

13. Atļaujas saņēmējs nodrošina ielu tirdzniecībā izmantojamo speciālo iekārtu un objektu atbilstību normatīvo aktu prasībām un uzturēšanu tīrībā un kārtībā.

14. Atļaujas saņēmējs atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu tirdzniecības vietā. Atļaujas saņēmējam ir pienākums uzturēt tirdzniecības vietu tīrībā un kārtībā, kā arī pēc tirdzniecības pabeigšanas sakārtot tirdzniecības vietas apkārtni trīs metru rādiusā.

15. Atļaujas saņēmējs pirms pārtikas preču pārdošanas nodrošina pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi.

16. Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti:

16.1. izsniegtā pašvaldības Atļauja;

16.2. fiziskās personas personu apliecinošs dokuments;

16.3. preču izcelsmi apliecinoši dokumenti;

16.4. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās licences kopija;

16.5. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

17. Atļaujas saņēmējam aizliegts:

17.1. veikt ielu tirdzniecību ārpus tirdzniecības atļaujā noteiktās vietas un laika;

17.2. bojāt pilsētvidi, apstādījumu elementus;

17.3. reklamēt savu darbību, izmantojot skaņas reklāmu;

17.4. traucēt tuvumā esošo iestāžu darbību, kā arī tuvumā esošo dzīvojamo māju iedzīvotāju mieru;

17.5. pārdot alu, citus alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus stikla iepakojumā ielu tirdzniecības norises vietās;

17.6. nodot Atļauju citām personām.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.35)

V. Ielu tirdzniecības vietā realizējamo preču grupas

18. Ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļauts tirgot pārtikas preces, kas paredzētas patērēšanai tirdzniecības vietā.

19. Ielu tirdzniecības vietā realizējamas šādas preču grupas:

19.1. Pašvaldības iekārtotās tirdzniecības vietās:

19.1.1. pašu saimniecībā iegūtā lauksaimniecības un tās pārstrādes produkcija saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos (izņemot gaļas, zivs un piena produktus), biškopības produktus,

19.1.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus un sēnes,

19.1.3. ziedus, no tiem izgatavotos izstrādājumus, savvaļas ziedus,

19.1.4. puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sēklas,

19.1.5. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos pašaudzētos dažādu sugu skuju kokus,

19.1.6. pašizgatavotus vainagus un grozus,

19.1.7. amatniecības darinājumus,

19.2. tirdzniecības dalībnieka vai organizatora iekārtotās un ar pašvaldību saskaņotās tirdzniecības vietās:

19.2.1. noteikumi 19.1.apakšpunktā noteiktās preču grupas,

19.2.2. pārtikas preces un karstās uzkodas,

19.2.3. ziedus, no tiem gatavotos izstrādājumus, stādus,

19.2.3. iepirktus Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus,

19.2.4. amatniecības darinājumus,

19.2.5. saimniecības un tekstilpreces,

19.2.6. preses izdevumus, grāmatas,

19.3. tirdzniecības dalībnieka vai organizatora iekārtotās un ar pašvaldību saskaņotās tirdzniecības vietās pasākuma laikā:

19.3.1. noteikumu 19.2.punktā noteiktās preču grupas,

19.3.2. alkoholiskos dzērienus ar absolūtā spirta daudzumu līdz 18 tilpumprocentiem.

(Daugavpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.35 redakcijā)

20. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecības vietā tiesīga pārdot normatīvajos aktos noteiktās preces.

VI. Kārtība, kādā saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

21. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskā vietā un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.

22. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā, tirdzniecības dalībnieks iesniedz Daugavpils pilsētas domē iesniegumu, norādot šādu informāciju:

22.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

22.2. realizējamo preču grupas;

22.3. paredzētā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta, laiks un ilgums.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

23. Noteikumu 22.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

23.1. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju;

23.2. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta saskaņojumu.

24. Saskaņojumu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā izsniedz bez maksas pēc nodevas nomaksas uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem.

VI.1 Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpaša kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.35 redakcijā)

24.1 Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst veikt komersanti, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši vienreizēju atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.

24.2 Atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās izsniedz fizisko vai juridisko personu plānotos un organizētos sabiedrībai pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumos publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.

24.3 Atļauju neizsniedz reliģisku svētku un pasākumu, bērnu un skolēnu svētku un pasākumu norises vietās.

24.4 Atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās saņemšanai Daugavpils pilsētas domē iesniedzams iesniegums, tam pievienojot šādus dokumentus:

24.41. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.17),

24.42. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju,

24.43. rakstisku piekrišanu no pasākuma rīkotāja.

24.5 Sabiedrisko pasākumu norises vietās mazumtirdzniecībā maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos nedrīkst pārsniegt 18 tilpumprocentus.

24.6 Sabiedrisko pasākumu norises vietās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta stikla vai citā plīstošā iepakojumā.

VII. Uzraudzība un kontrole

25. Par ielu tirdzniecības pārkāpumiem personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

26. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija.

(Daugavpils pilsētas domes 24.10.2013. saistošo noteikumu Nr.35 redakcijā)

VIII. Administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

27. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē.

(Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

28. Daugavpils pilsētas domes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Daugavpils pilsētas domes 12.03.2015. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 24.novembra saistošos noteikumus Nr.23 "Par tirdzniecību publiskajās vietās Daugavpilī".

30. Ielu tirdzniecības vietas, kas pašvaldībā ir saskaņotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, uzskatāmas saskaņotas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova
18.04.2015