Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Daugavpilī 2012.gada 12.janvārī (prot. Nr.1, 5.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.17 "Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 9.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.17 "Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā" ("LV", 84 (4482), 31.05.2011.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 3.punktā vārdus "Komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs" ar vārdiem "Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietnieks".

2. Aizstāt noteikumu 5.punktā vārdus "Komunālās saimniecības pārvaldē" ar vārdiem "Daugavpils pilsētas domē".

3. Izteikt noteikumu 8.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"8. Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, tiek noteikts termiņš trūkumu novēršanai, par to paziņojot iesniedzējam".

4. Aizstāt noteikumu 22.punktā vārdus "Komunālās saimniecības pārvaldē" ar vārdiem "Daugavpils pilsētas domē".

5. Izteikt noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora vietnieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.KulakovaDaugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.17 "Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par tirdzniecību publiskajās vietās, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu pašvaldības dome šo noteikumu 8. un 81.punktā minētās prasības un kārtību nosaka, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus.

Izvērtējot Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 12.maija saistošos noteikumus Nr.17 "Par ielu tirdzniecību Daugavpils pilsētā" (turpmāk - Noteikumi), un ņemot vērā to, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, konstatēts, ka nepieciešams izdarīt grozījumus Noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiks precizēta kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai un saskaņota sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus sniegšana publiskā vietā, kā arī administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

28.01.2012