Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 20.07.2024. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.402

Rīgā 2005.gada 7.jūnijā (prot. Nr.34 33.§)
Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 40.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka reklāmas objektu vai informācijas objektu izvieto­šanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana.

1.1 Noteikumos lietotie termini:

1.1 1. informācijas objekts – vizuālās informācijas stends, kas izvietots pie jebkuras institūcijas vai komercdarbības veikšanas vietas vai pie nobrauktuves uz iestādi vai komercdarbības veikšanas vietu;

1.1 2. reklāmas objekts – jebkuras formas vai jebkura veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas īpaši veidota reklāmas izvietošanai;

1.13. spožums – informācijas vai reklāmas objekta izstarotais gaismas daudzums, kuru mēra kandelās uz kvadrātmetru (cd/m2).

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr. 105 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.07.2024. noteikumiem Nr. 464)

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. reklāmas objektiem, kas izvietoti uz ēkām;

2.2. informatīvajiem plakātiem, ko izvieto Ceļu satiksmes drošības padomes atbalstīto ceļu satiksmes drošības kampaņu ietvaros;

2.3. Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto būvju publicitātes līdzekļiem;

2.4. pašvaldību identitātei atbilstošiem vēsturiskajiem afišu stabiem;

2.5. būvizkārtnēm (informatīva plāksne ar informāciju par būvobjektu, kas tiek izvietota uz būvniecības laiku).

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.105 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.07.2024. noteikumiem Nr. 464)

II. Reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana

3. Reklāmas objekti un informācijas objekti nedrīkst:

3.1. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, kā arī pasliktināt to redzamību un uztveršanu;

3.2. apžilbināt transportlīdzekļu vadītājus;

3.3. ierobežot transportlīdzekļu vadītājiem redzamību krustojumos vai izbraukšanas vietās uz ceļa no blakus teritorijām;

3.4. atrasties uz viena balsta ar satiksmes organizācijas tehnisko līdzekli.

3.5. pēc formas būt līdzīgi ceļa zīmēm un citiem satiksmes organizācijas līdzekļiem;

3.6. būt veidoti no materiāla, kas rada atstarošanos vai atspīdumu, tostarp tajos nedrīkst izmantot atstarotājus;

3.7. diennakts gaišajā laikā izstarot gaismas daudzumu, kas pārsniedz spožumu 10000 cd/m2;

3.8. diennakts tumšajā laikā pārsniegt šo noteikumu 2. pielikumā noteiktās izstarotā spožuma vērtības (atkarībā no reklāmas objekta vai informācijas objekta laukuma un atrašanās vietas).

(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr. 105; MK 16.07.2024. noteikumiem Nr. 464)

4. Informācijas objektā vienā plaknē nedrīkst būt vairāk par 40 vārdiem vai atsevišķiem grafiskiem attēliem, vai atsevišķiem simboliem, vai atsevišķām skaitļu kombinācijām. Minētais nosacījums neattiecas uz pašvaldību izvietotajām informatīvajām tūrisma kartēm un shēmām.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.105 redakcijā)

III. Reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana ārpus apdzīvotām vietām

5. Reklāmas objektus izvieto:

5.1. ne tuvāk par 50 metriem no autoceļa klātnes šķautnes, ja reklāmas objekts netiek novietots paralēli ceļa asij, un ne tuvāk par 30 metriem no autoceļa klātnes šķautnes, ja reklāmas objekts tiek novietots paralēli ceļa asij;

5.2. ja ceļa posmā atļautais braukšanas ātrums ir 70 km/h vai mazāks, reklāmas objektu atļauts izvietot perpendikulāri ceļa asij ne tuvāk par 30 metriem no autoceļa klātnes šķautnes;

5.3. autoceļam piegulošajā stāvvietā, atpūtas vietā vai degvielas uzpildes stacijā – ne vairāk kā divus reklāmas objektus un ne tuvāk par 10 metriem no autoceļa brauktuves malas.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

6. Attālums starp reklāmas objektiem vienā ceļa pusē ir vismaz 500 metru, ja reklāmas objekts ir novietots ne tuvāk par 30 metriem no autoceļa klātnes šķautnes. Attālums starp reklāmas objektiem vienā ceļa pusē ir vismaz 250 metru, ja reklāmas objekts ir novietots ne tuvāk par 50 metriem no autoceļa klātnes šķautnes.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

7. Informācijas objektus izvieto:

7.1. pie valsts galvenajiem autoceļiem, kā arī pie autoceļiem, kur dien­nakts vidējā satiksmes intensitāte pārsniedz 3000 automašīnas diennaktī,– pie nobrauktuves uz objektu perpendikulāri tā autoceļa asij, no kura nogriežas, ne tuvāk par 10 metriem no autoceļa klātnes šķautnes un ne tuvāk par 2 metriem no nobrauktuves klātnes šķautnes, bet ne tālāk par 20 metriem no nobrauktuves klātnes šķautnes;

7.2. pie autoceļiem, kur diennakts vidējā satiksmes intensitāte nepārsniedz 3000 automašīnas diennaktī, – pie nobrauktuves uz objektu perpendikulāri tā autoceļa asij, no kura nogriežas, ne tuvāk par 2 metriem no autoceļa klātnes šķautnes un ne tuvāk par 2 metriem no nobrauktuves klātnes šķautnes, bet ne tālāk par 20 metriem no nobrauktuves klātnes šķautnes.

8. Pie vienas nobrauktuves atļauts izvietot ne vairāk kā divus informā­cijas objektus, no kuriem viens nedrīkst būt augstāks par vienu metru no zemes virsmas, un abiem informācijas objektiem kopā jāatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

9. Reklāmas objektus vai informācijas objektus nedrīkst izvietot virs autoceļa. Reklāmas objektus nedrīkst izvietot tuvāk par 50 metriem no ceļa zīmēm.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.971)

10. Reklāmas objekta vai informācijas objekta minimālais redzamības attālums ir vismaz 15 reizes lielāks par lielāko redzamo reklāmas objekta vai informācijas objekta izmēru (1. pielikums).

(MK 16.07.2024. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

IV. Reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana apdzīvotās vietās

11. Reklāmas objektus ielu posmos, kur transportlīdzekļiem atļauts braukt ar ātrumu, kas nepārsniedz 50 km/h, izvieto:

11.1. ne tuvāk par 0,5 metriem no brauktuves malas, bet, ja ir nomale, – no nomales malas (attālums mērāms no reklāmas objekta malas, kas atrodas tuvāk brauktuvei);

11.2. uz ietves, paredzot gājēju kustībai vismaz 75 % no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metrus platu brīvu ietvi. Ja uz ietves ir izveidots gājēju un velosipēdistu ceļš, jāparedz vismaz 2,25 metrus plata brīva zona;

11.3. ne tuvāk par 12,0 metriem no brauktuves malas, ja telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, figurāli objekti) izmēri pārsniedz 1,8 metrus šķērsgriezumā vai 4,5 metrus augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 1,5 metrus platumā vai 2,5 metrus augstumā;

11.4. pavēršot paralēli ielas asij, bet ne tuvāk par 5,0 metriem no brauktuves malas, ja vienpusējs vai divpusējs reklāmas objekts pārsniedz šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minētos izmērus, bet reklāmas objekta kopējā platība nepārsniedz 15 kvadrātmetrus.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.105 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.07.2024. noteikumiem Nr. 464)

12. Reklāmas objektus ielu posmos, kur transportlīdzekļiem atļauts braukt ar ātrumu, kas pārsniedz 50 km/h, izvieto:

12.1. ne tuvāk par 1,5 metriem no brauktuves malas, bet, ja ir nomale, – no nomales malas (attālums mērāms no reklāmas objekta malas, kas atrodas tuvāk brauktuvei);

12.2. uz ietves, paredzot gājēju kustībai vismaz 75 % no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metrus platu brīvu ietvi. Ja uz ietves ir izveidots gājēju un velosipēdistu ceļš, jāparedz vismaz 2,25 metrus plata brīva zona;

12.3. aiz ielu sarkanajām līnijām, bet ne tuvāk par 30 metriem no brauktuves malas, ja telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, figurāli objekti) izmēri pārsniedz 1,8 metrus šķērsgriezumā un 4,5 metrus augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 1,5 metrus platumā un 2,5 metrus augstumā.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.105 redakcijā)

13. Reklāmas objektus izvieto ne tuvāk par 25 metriem no tuvākās krustojuma robežas.

(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.105)

14. Informācijas objektus izvieto pie nobrauktuves uz objektu perpendi­kulāri tās ielas asij, no kuras nogriežas, ne tuvāk par 5 metriem no ielas brauktuves malas un ne tuvāk par 1 m no nobrauktuves klātnes šķautnes, bet ne tālāk par 10 metriem no nobrauktuves klātnes šķautnes.

15. Pie vienas nobrauktuves atļauts izvietot ne vairāk kā divus informā­cijas objektus, no kuriem viens nedrīkst būt augstāks par vienu metru no zemes virsmas, un abiem informācijas objektiem kopā jāatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.105)

17. Minimālais attālums starp reklāmas objektiem, kas izvietoti viens aiz otra, ir vismaz 25 metri, izņemot reklāmas, kas izvietotas sabiedriskā transporta pieturvietu paviljonos. Attālumu nosaka starp vienā ielas pusē izvietotu reklāmas objektu savstarpēji tuvākajām malām.

(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.105)

18. Reklāmas objektus nedrīkst izvietot:

18.1. ielu sadalošajās joslās, ja šo joslu platums nepārsniedz 10 metrus;

18.2. tuvāk par 25 metriem no ceļa zīmēm (izņemot pasažieru sabiedrisko trans­portlīdzekļu pieturvietu paviljonus);

18.3. virs brauktuvēm (izņemot satiksmes pārvadu laidumus, uz kuriem nav izvietotas ceļa zīmes).

V. Reklāmas objekta vai informācijas objekta izvietošanas saskaņošana

19. Atļauju reklāmas objekta vai informācijas objekta izvietošanai ceļa pārvaldītājs (īpašnieks) un zemes īpašnieks izsniedz uz pieciem gadiem.

(MK 16.07.2024. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

20. Lai saņemtu atļauju reklāmas objektu vai informācijas objektu izvieto­šanai, ieinteresētā fiziskā vai juridiskā persona iesniedz iesniegumu, kuram pievienots uzstādīšanas vietas situācijas plāns mērogā no 1:200 līdz 1:500 (plānā norāda piesaisti ar izmēriem, piemēram, attālumu līdz ceļa zīmei, līdz brauktuvei, līdz citiem reklāmas objektiem u. c. elementiem), un zemes īpašnieka rakstisku atļauju:

20.1. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", ja reklāmas vai informācijas objektu izvieto gar valsts autoceļiem;

20.2. ceļa īpašniekam vai ceļa pārvaldītājam, ja reklāmas vai informācijas objektu izvieto gar pārējiem ceļiem.

(MK 16.07.2024. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

VI. Atbildība par noteikumu neievērošanu

21. Ja nav saņemti šo noteikumu 20.punktā minētie saskaņojumi un atļaujas, reklāmas objekts vai informācijas objekts tiek uzskatīts par patvaļīgi uzstādītu, un tā īpašniekam attiecīgais objekts jādemontē.

22. Ja mainās satiksmes organizācija uz ceļa vai reklāmas objekts vai informācijas objekts atrodas ceļa pārbūves vai satiksmes organizācijas izmaiņu veikšanas zonā, ceļa īpašnieka pienākums ir ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms ceļa pārbūves uzsākšanas  vai satiksmes organizācijas izmaiņām rakstiski informēt reklāmas vai informācijas objekta īpašnieku par izmaiņām satiksmes organizācijā. Pēc trim mēnešiem no rakstiskas informācijas nosūtīšanas dienas ceļa īpašniekam ir tiesības pieprasīt reklāmas objekta vai informācijas objekta demontāžu.

(MK 16.07.2024. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

23. Ja šo noteikumu 21. vai 22.punktā minētajā gadījumā reklāmas objekts vai informācijas objekts netiek demontēts, ceļa īpašnieks nosūta reklāmas objekta vai informācijas objekta īpašniekam brīdinājuma vēstuli. Ja mēneša laikā pēc brīdinājuma vēstules nosūtīšanas reklāmas objekts vai informācijas objekts netiek demontēts, ceļa īpašnieks organizē tā demontāžu. Ar demontāžu saistītos izdevumus sedz reklāmas objekta vai informācijas objekta īpašnieks.

23.1 Par reklāmas objekta vai informācijas objekta izvietošanu netiek uzskatīta reklāmas objekta vai informācijas objekta īpašnieka (valdītāja) maiņa vai reklāmas objekta vai informācijas objekta pārveidošana, izņemot gadījumu, ja tiek pārbūvēti reklāmas vai informācijas objekta nostiprināšanas pamati un mainīta tā atrašanās vieta vai izmērs.

(MK 16.07.2024. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

24. Reklāmas objekti vai informācijas objekti, kas izvietoti gar ceļiem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, sakārtojami atbilstoši šo noteikumu prasībām vai demontējami līdz 2007.gada 1.aprīlim.

25. Reklāmas objekti vai informācijas objekti, kas izvietoti gar ceļiem un neatbilst šo noteikumu 4., 5., 6., 8., 9. un 15.punktā noteiktajām prasībām, sakārtojami atbilstoši minētajām prasībām vai demontējami līdz 2011.gada 31.decembrim.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

26. Atļauja reklāmas objekta vai informācijas objekta izvietošanai, kas izsniegta līdz dienai, kad stājušies spēkā šo noteikumu grozījumi, ar kuriem noteikumi papildināti ar 2. pielikumu, ir spēkā līdz atļaujas termiņa beigām.

(MK 16.07.2024. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 7.jūnija
noteikumiem Nr. 402

(Pielikuma uzraksts grozīts ar MK 16.07.2024. noteikumiem Nr. 464)

Reklāmas objektu un informācijas objektu minimālais redzamības attālums

01.PNG (16633 bytes)

Piezīme. d – lielākais redzamais reklāmas objekta vai informācijas objekta izmērs.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 7. jūnija
noteikumiem Nr. 402

(Pielikums MK 16.07.2024. noteikumu Nr. 464 redakcijā)

Reklāmas objekta vai informācijas objekta spožuma vērtības diennakts tumšajā laikā

Nr.

p. k.

 Laukums, m2Spožums atkarībā no atrašanās vietas
ārpus apdzīvotas vietas, cd/m2apdzīvotā vietā, kas nav pilsēta, cd/m2pilsētā, cd/m2
1.līdz 330200500
2.no 3,01 līdz 2020150300
3.no 20,01 līdz 5015100150
4.lielāks par 501050100

 

20.07.2024