Tiesību aktu tēmas:
"Darba tiesības"

Atlasīti: 46
Sakārtot pēc publicēšanas datuma Arodbiedrību likums 06.03.2014. likums/ LV, 25.03.2014.
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums 09.05.2002. likums/ LV, 29.05.2002.
Brīvprātīgā darba likums 18.06.2015. likums/ LV, 02.07.2015.
Darba aizsardzības likums 20.06.2001. likums/ LV, 06.07.2001.
Darba devēju organizāciju un to apvienību likums 29.04.1999. likums/ LV, 19.05.1999.
Darba likums 20.06.2001. likums/ LV, 06.07.2001.
Darba strīdu likums 26.09.2002. likums/ LV, 16.10.2002.
Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likums 19.05.2011. likums/ LV, 27.05.2011.
Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumi Nr. 969/ LV, 26.10.2010.
Latvijas Darba likumu kodekss 14.04.1972. likums/ Ziņotājs, 27.04.1972.
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumi Nr. 264/ LV, 29.05.2017.
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumi Nr. 461/ LV, 28.05.2010.
Par 1919.gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997.gada 19.jūnija grozījumu dokumentu 13.11.2008. likums/ LV, 27.11.2008.
Par 1996.gada 22.oktobra Konvenciju par jūrnieku darba laiku un kuģu apkalpes komplektēšanu 10.11.2005. likums/ LV, 25.11.2005.
Par 2014. gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvenciju 26.10.2017. likums/ LV, 08.11.2017.
Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam 25.11.1999. likums/ LV, 15.12.1999.
Par arodbiedrībām 13.12.1990. likums/ Ziņotājs, 31.01.1991.
Par darba aizsardzību 04.05.1993. likums/ Ziņotājs, 27.05.1993.
Par darba koplīgumiem 26.03.1991. likums/ Ziņotājs, 06.06.1991.
Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā 20.12.2001. likums/ LV, 28.12.2001.
Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu reorganizācijas gadījumā 21.01.2010. likums/ LV, 10.02.2010.
Par Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem 29.03.2001. likums/ LV, 18.04.2001.
Par Konvencijas par bērnu minimālā vecuma noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kurinātājus vai kā ogļu padevējus, denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Konvencijas par bērnu minimālo vecumu denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Konvencijas par minimālā vecuma noteikšanu bērniem, tos pielaižot darbā uz jūras, denonsēšanu 23.03.2006. likums/ LV, 13.04.2006.
Par Latvijas Republikas 1939. gada 28. aprīļa likuma "Par darba inspekciju" spēka atjaunošanu 04.05.1993. likums/ Ziņotājs, 27.05.1993.
Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, Ģimenes, darba un krimināllietās 26.01.1995. likums/ LV, 07.02.1995.
Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās 19.10.1995. likums/ LV, 31.10.1995.
Par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu 04.12.2008. likums/ LV, 23.12.2008.
Par Līgumu starp Latvijas Republiku un Uzbekistānas Republiku par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās 19.09.1996. likums/ LV, 27.09.1996.
 
1 2