Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Daugavpilī 2004.gada 23.decembrī (protokols Nr.25, 58.§)

Daugavpils pašvaldības apbedīšanas pabalsta nodrošināšanas saistošie noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.daļu un Sociālo jautājumu komitejas 2004. gada 1. decembra lēmumu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka iespējamo Daugavpils pašvaldības sociālās palīdzības apjomu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu apbedīšanas pakalpojumu saņemšanu.
2. Noteikumi nosaka personu loku, kurām ir tiesības saņemt Daugavpils pašvaldības apbedīšanas pabalstu (turpmāk tekstā - pabalsts), un pabalsta saņemšanas kārtību.
3. Pabalstu piešķir Daugavpils Sociālais dienests (turpmāk - SD).
4. Kārtība, kādā persona saņem pabalstu, noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.278 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

II. Personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu

5. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām (turpmāk tekstā - klients):
5.1. personai, kura uzņemas mirušās personas apbedīšanu, ja mirušai personai tika noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes statusam, pēdējā dzīvesvieta bija Daugavpilī un netiek piešķirts valsts apbedīšanas pabalsts LR Valsts sociālo pabalstu likuma noteiktajā kārtībā;
5.2. personai, kura uzņemas mirušās personas apbedīšanu, ja mirušai personai tika piešķirts bezdarbnieka statuss, pēdējā dzīvesvieta bija Daugavpilī un netiek piešķirts valsts apbedīšanas pabalsts LR Valsts sociālo pabalstu likuma noteiktajā kārtībā;
5.3. personai, kura uzņemas mirušās personas apbedīšanu, ja mirušai personai tika piešķirts politiski represētas personas statuss un pēdējā dzīvesvieta bija Daugavpilī;
5.4. personai, kura uzņemas mirušās personas apbedīšanu, ja mirušai personai tika piešķirts "Blokādi pārcietušā Ļeņingradas iedzīvotāja" statuss un pēdējā dzīvesvieta bija Daugavpilī.

III. Pabalsta piešķiršanas un saņemšanas kārtība

6. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SD rīcībā:
6.1. personu apliecinošu dokumentu;
6.2. miršanas apliecību;
6.3. mirušās personas trūcīgās ģimenes statusa apliecību, ja mirušai personai tika noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes statusam;
6.4. izziņu no Nodarbinātības valsts aģentūras par mirušās personas bezdarbnieka statusu, ja mirušai personai tika piešķirts bezdarbnieka statuss;
6.5. izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par to, ka netiek izmaksāts valsts apbedīšanas pabalsts, izņemot klientus, kas norādīti šo noteikumu 5.3. un 5.4. apakšpunktā;
6.6. politiski represētas personas apliecību, ja mirušai personai tika piešķirts politiski represētas personas statuss;
6.7. "Blokādi pārcietušā Ļeņingradas iedzīvotāja" apliecību, ja mirušai personai tika piešķirts "Blokādi pārcietušā Ļeņingradas iedzīvotāja" statuss.
7. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz klienta iesniegumu un tiesības apliecinošiem dokumentiem.
8. SD ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lēmuma pieņemšanai.
9. Ja pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, likumā noteiktajā kārtībā SD paziņo klientam par pieņemto lēmumu un izsniedz klientam norīkojumu pabalsta saņemšanai.
10. Klientiem, kuri norādīti šo noteikumu 5.1.apakšpunktā, ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu šādā apmērā:
10.1. ja mirušai personai tika piešķirts trūcīgās ģimenes statuss bez GMI pabalsta, - tad zārks un krusts;
10.2. ja mirušai personai tika piešķirts trūcīgās ģimenes statuss ar GMI pabalstu, tad zārks, krusts, kapa rakšana un trans-portēšanas izdevumi.
11. Klientiem, kuri norādīti šo noteikumu 5.2.apakšpunktā, ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu šādā apmērā - zārks un krusts.
12. Klientiem, kuri norādīti šo noteikumu 5.3.apakšpunktā, ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu šādā apmērā - zārks un krusts.
13. Klientiem, kuri norādīti šo noteikumu 5.4.apakšpunktā, ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu šādā apmērā - zārks un krusts.
14. Klients saņem norīkojumu bezmaksas apbedīšanas pakalpojuma saņemšanai. Klientam bezmaksas apbedīšanas pakalpojumus sniedz juridiskā persona, ar kuru SD noslēdz līgumu par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu likuma noteiktajā kārtībā.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

15. SD pieņemto lēmumu paziņo klientam, informējot par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
16. Ja SD nolemj atteikt klientam piešķirt pabalstu, lēmumu klientam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, informāciju par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī citas ziņas saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
17. SD lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē viena mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma paredzētajā kārtībā.
18. Daugavpils pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 29.decembra lēmuma Nr.1014 8.5.apakšpunkts un 13.punkts.
3. Domes Vispārējai nodaļai nodrošināt šo noteikumu nosūtīšanu Labklājības ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kā arī publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
4. Kontroli par noteikumu izpildi uzdot Domes lietu pārvaldniecei H.Soldatjonokai.

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētāja R.Strode

13.01.2005