Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.08.2009. - 30.11.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumus Nr. 897 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.923

Rīgā 2004.gada 9.novembrī (prot. Nr.64 42.§)
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.7panta otrās daļas 2. un 3.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas un apstrādes prasības;

1.2. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomus un termiņus, kā arī kārtību, kādā sniedzams ziņojums par šo darbu izpildi.

II. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas un apstrādes prasības

2. Komersanti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus savāc atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem. Atsevišķi savāktos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus savāc un pārvadā tā, lai tiktu veicināta veselu elektrisko vai elektronisko iekārtu vai tajās esošo komponentu atkārtota izmantošana un pārstrāde.

(Grozīts ar MK 28.07.2008. noteikumiem Nr.604; MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.859)

2.1 Operators elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā var atteikties pieņemt elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras:

2.1 1. tajās esošo piesārņojošo vielu dēļ rada risku elektrisko un elektro­nisko iekārtu savākšanas punkta darbiniekiem;

2.1 2. nesatur būtiskus komponentus;

2.1 3. satur citus atkritumus, kas nav elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.604 redakcijā)

2.2 Šo noteikumu 2.1 punktā minētās iekārtas apsaimnieko atbilstoši šo noteikumu 8.punktam.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.604 redakcijā)

3. Pirms jebkuras darbības, kas tiek veikta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu uzglabāšanas (arī īslaicīgas uzglabāšanas) vietās, lai šo atkritumu ķīmiskās vielas un sastāvdaļas atdalītu, izjauktu, sasmalcinātu, kā arī sagatavotu pārstrādei vai apglabāšanai (turpmāk — apstrāde), operators ierīko:

3.1. ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu;

3.2. pret nokrišņiem izturīgu pārsegumu;

3.3. virszemes noteces savākšanas iekārtas un eļļas uztvērējus, ja attiecīgajā uzglabāšanas vietā ir paredzēts uzglabāt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, no kuriem ir iespējama eļļu izdalīšanās.

4. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes iekārtās (turpmāk — apstrādes iekārtas) operators ierīko:

4.1. svarus elektrisko un elektronisko atkritumu masas noteikšanai;

4.2. ūdeni un piesārņojošās vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām un, ja nepieciešams, ar eļļu uztvērējiem, kā arī pret nokrišņiem izturīgu pārsegumu vietās, kurās tiek uzglabāti un apstrādāti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;

4.3. piemērotas vietas atdalīto sastāvdaļu uzglabāšanai;

4.4. piemērotas tvertnes bateriju un akumulatoru, polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu kondensatoru un citu bīstamo atkritumu, kā arī radioaktīvo atkritumu uzglabāšanai;

4.5. notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas sistēmas.

5. Apstrādes iekārtu operators nodrošina šādu apstrādes iekārtās nogādāto atsevišķi savākto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu sastāvā esošo vielu un sastāvdaļu atdalīšanu:

5.1. polihlorētos bifenilus (PHB) saturoši kondensatori;

5.2. detaļas, kurās ir dzīvsudrabs (arī dzīvsudrabu saturoši releji, slēdži vai izgaismošanas spuldzes);

5.3. baterijas un akumulatori;

5.4. mobilo telefonu un citu iekārtu iespiesto shēmu plates, ja iespiestās shēmas plates virsma ir lielāka par 10 cm2;

5.5. šķidrā un pastveida tonera, kā arī krāsu tonera kasetnes;

5.6. plastmasa, kura satur bromētas, liesmu slāpējošas ķīmiskas vielas vai ķīmiskus produktus;

5.7. azbesta atkritumi un azbestu saturošas sastāvdaļas;

5.8. katodstaru lampas;

5.9. hlorfluorogļūdeņraži (freoni, CFC), daļēji halogenēti hlorfluorogļūdeņraži (HCFC) vai fluorogļūdeņraži (HFC), ogļūdeņraži (HC);

5.10. gāzizlādes lampas;

5.11. šķidro kristālu displeji (arī kopā ar apvalku), ja to virsma pārsniedz 100 cm2, un displeji, ko izgaismo ar gāzizlādes lampām;

5.12. ārējie elektriskie kabeļi;

5.13. detaļas, kurās ir ugunsizturīgas keramikas šķiedras;

5.14. detaļas, kuras satur radioaktīvas vielas (izņemot detaļas, ar kurām drīkst veikt darbības bez speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem);

5.15. elektrolītus saturoši kondensatori (augstums > 25 mm, diametrs > 25 mm vai proporcionāli līdzīgs tilpums).

6. Apstrādes iekārtu operators nodrošina šādu atsevišķi savākto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādi:

6.1. fluorescējošā slāņa atdalīšanu no katodstaru lampām;

6.2. tādu ozona slāni noārdošo gāzu vai siltumnīcas efekta gāzu izvadīšanu no iekārtām, iekārtu putām un kontūriem, kuru globālās sasilšanas potenciāls ir lielāks par 15, un ozona slāni noārdošo gāzu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 29.jūnija Regulai (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni;

6.3. dzīvsudraba atdalīšanu no gāzizlādes lampām.

(Grozīts ar MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.859)

6.1 Apstrādes iekārtu operators nodrošina savākto elektrisko un elektro­nisko iekārtu atkritumu apstrādi tā, lai tiktu nodrošināta elektrisko un elektronisko iekārtu vai to sastāvdaļu pārstrāde vai atkārtota izmantošana videi drošā veidā.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.604 redakcijā)

7. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu sastāvā esošos materiālus un sastāvdaļas, pēc kuru sasmalcināšanas var rasties bīstamie atkritumi, atdala un uzglabā atsevišķi.

8. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, kas ir bīstami vai radioaktīvi, nodod operatoriem, kuri ir saņēmuši atļauju bīstamo vai radioaktīvo atkritumu pārstrādei vai apglabāšanai.

9. Lai uzskaitītu bīstamos atkritumus, kuri radušies elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādē, iekārto atsevišķu žurnālu atbilstoši bīstamo atkritumu uzskaiti regulējošiem normatīvajiem aktiem.

10. Ja apstrādes iekārtas operators neapsaimnieko no elektriskām un elektroniskām iekārtām atdalītos atkritumus, kā arī atkritumus, kas radušies pēc citu apstrādes iekārtu darbības, un neveic notekūdeņu attīrīšanu, tas pēc vides valsts inspektora pieprasījuma uzrāda līgumus:

10.1. par atkritumu nodošanu apsaimniekošanai;

10.2. par notekūdeņu attīrīšanu;

10.3. par eļļainu notekūdeņu attīrīšanu.

11. Reģionālā vides pārvalde vismaz reizi gadā pārbauda apstrādes iekārtu darbības atbilstību vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un atļaujas nosacījumiem. Valsts vides dienests katru gadu līdz 1.maijam iesniedz Vides ministrijā pārskatu par veiktajām apstrādes iekārtu pārbaudēm.

(Grozīts ar MK 02.10.2007. noteikumiem Nr.661)

III. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomi un termiņi

12. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas, atkārtotas izmantošanas (izmantošanas to sākotnējam mērķim), pārstrādes un reģenerācijas apjomu izpildi šajos noteikumos noteiktajos termiņos nodrošina:

12.1. elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji;

12.2. saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.4 panta otro daļu izveidoti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotāji.

(Grozīts ar MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.108)

12.1 Pārstrāde ir atkritumos esošo materiālu izmantošana ražošanas procesos atbilstoši šo materiālu izmantošanas sākotnējam mērķim vai citiem mērķiem, izņemot materiālos esošās enerģijas atgūšanu, tajā skaitā sadedzināmu atkritumu izmantošanu, atsevišķi vai kopā ar citiem atkritumiem, enerģijas ražošanai sadedzināšanas procesos, arī siltuma ražošanai.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.604 redakcijā)

13. Ar 2009.gada 1.janvāri mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas apjomam gadā jābūt vismaz četriem kilogramiem mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu uz iedzīvotāju.

(Grozīts ar MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.108)

14. Ar 2009.gada 1.janvāri šo noteikumu 12.punktā minētās personas katru gadu nodrošina apstrādes iekārtās nogādāto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju šādos apjomos:

14.1. pārstrādā vismaz 80 % no Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.624 "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām" (turpmāk — noteikumi Nr.624) minēto 1.kategorijas (lielās mājsaimniecības iekārtas) un 10.kategorijas (tirdzniecības automāti) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vidējās masas, atkārtoti izmantojot un reģenerējot vismaz 75 % no šo atkritumu sastāvdaļām, materiāliem un vielām;

14.2. pārstrādā vismaz 75 % no noteikumos Nr.624 minēto 3.kategorijas (informācijas tehnoloģijas un elektrosakaru iekārtas) un 4.kategorijas (patērētāju iekārtas) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vidējās masas, atkārtoti izmantojot un reģenerējot vismaz 65 % no šo atkritumu sastāvdaļām, materiāliem un vielām;

14.3. pārstrādā vismaz 70 % no noteikumos Nr.624 minēto 2.kategorijas (mazās mājsaimniecības iekārtas), 5.kategorijas (apgaismošanas iekārtas), 6.kategorijas (elektriskie un elektroniskie instrumenti, izņemot liela izmēra stacionāras iekārtas), 7.kategorijas (rotaļlietas, atpūtas un sporta iekārtas) un 9.kategorijas (monitoringa un kontroles instrumenti) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vidējās masas, atkārtoti izmantojot un reģenerējot vismaz 50 % no šo atkritumu sastāvdaļām, materiāliem un vielām;

14.4. atkārtoti izmanto un reģenerē vismaz 80 % no gāzizlādes lampās esošajām sastāvdaļām, materiāliem un vielām.

15. Pārstrādes, atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas apjomu nosaka procentos no to attiecīgās kategorijas elektrisko un elektronisko iekārtu vidējā svara, kuras nogādātas atkritumu apstrādes iekārtās iepriekšējā gada laikā.

(Grozīts ar MK 07.02.2006. noteikumiem Nr.108)

15.1 Šo noteikumu 12.punktā minētās personas nodrošina, lai, sasniedzot šo noteikumu 14.punktā minētos mērķus, veselu elektrisko un elektronisko iekārtu atkārtota izmantošana tiktu veikta prioritāri.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.604 redakcijā)

16. Lai varētu pierādīt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas, pārstrādes, atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas apjomu, šo noteikumu 12.punktā minētās personas, noslēdzot attiecīgus līgumus ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes, pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu operatoriem, nodrošina, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, to sastāvdaļu, materiālu un vielu masa tiek noteikta un reģistrēta tad, kad šie atkritumi tiek nogādāti apstrādes iekārtās un izvesti no apstrādes iekārtām, vai tad, kad atkritumi tiek nogādāti pārstrādes vai reģenerācijas iekārtās.

(MK 07.02.2006. noteikumu Nr.108 redakcijā)

17. Ārpus Eiropas Kopienas eksportēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu masu ieskaita savākšanas, atkārtotas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes apjomā, ja eksportētājs var pierādīt, ka šo atkritumu pārstrāde, atkārtota izmantošana vai reģenerācija importētājā valstī ir notikusi atbilstoši prasībām, kas ir līdzvērtīgas šo noteikumu un citu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

IV. Ziņojums par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomiem

18. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs (ja ražotājs ar to ir noslēdzis attiecīgu līgumu) četras reizes kalendāra gadā iesniedz elektrisko un elek­tronisko iekārtu ražotāju reģistrā:

18.1. ziņojumu par ražotāja Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu (svaru vai skaitu), par dalīti savākto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu svaru, kā arī par to elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu svaru, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas (1.pielikums);

18.2. ziņojumu par atkārtoti izmantoto, pārstrādāto un reģenerēto elek­trisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu (svaru vai skaitu) (2.pielikums).

(MK 07.02.2006. noteikumu Nr.108 redakcijā)

18.1 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā reģistrēta ārvalstu ražotāja vārdā šo noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktā minētos ziņojumus iesniedz elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekotājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtību un pienākumiem.

(MK 17.02.2009. noteikumu Nr.154 redakcijā)

18.2 Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs (ja ražotājs ar to ir noslēdzis attiecīgu līgumu) šo noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktā minētajos ziņojumos neiekļauj informāciju par tām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un to atkritumiem, kuras iegādātas no elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā reģistrēta ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāja.

(MK 17.02.2009. noteikumu Nr.154 redakcijā)

19. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji, kas piegādā elektriskās un elektroniskās iekārtas, izmantojot distances līgumu, četras reizes kalendāra gadā iesniedz elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā ziņojumu par Eiropas Savienības dalībvalstu tirgos piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu skaitu un svaru (3.pielikums).Minēto informāciju iesniedz par katru Eiropas Savienības dalībvalsti atsevišķi. Informāciju par Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu (svaru vai skaitu) iesniedz atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

(MK 07.02.2006. noteikumu Nr.108 redakcijā)

20. Šo noteikumu 18. un 19.punktā minētos ziņojumus elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā iesniedz līdz kārtējā kalendāra gada 20.aprīlim, 20.jūlijam, 20.oktobrim un nākamā kalendāra gada 20.janvārim.

(MK 07.02.2006. noteikumu Nr.108 redakcijā)

20.1 Vienlaikus ar šo noteikumu 18. un 19.punktā minētajiem ziņojumiem elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaim­niekotājs iesniedz rakstisku informāciju par tiem elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājiem, ar kuriem iepriekšējā pārskata periodā ir noslēgti vai izbeigti līgumi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.661 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

20.2 Lai izvērtētu šo noteikumu 14.punktā minēto mērķu sasniegšanas iespējas, līdz 2008.gada 31.decembrim neizmanto informāciju par atkārtoti izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu (svaru un skaitu).

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.604 redakcijā)

21. Noteikumu IV nodaļa stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 9.novembra noteikumiem Nr.923

(Pielikums MK 02.10.2007. noteikumu Nr.661 redakcijā)

Ziņojums par Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu (svaru vai skaitu), par dalīti savākto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu svaru, kā arī par to elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu svaru, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas

Laikposms no ______.gada ____.________ līdz ______.gada ___.______

1. Informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (ja šo ziņojumu iesniedz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs, šajā punktā minēto informāciju sniedz par katru elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju, ar kuru tam ir noslēgts līgums par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu):

1.1. firma ___________________________________________________________________

1.2. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā _________________________________

1.3. juridiskā adrese _________________________________________________________

1.4. reģistrācijas apliecinājuma numurs un datums elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā _______________________________________________________________

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 9.novembra noteikumiem Nr.923

(Pielikums MK 02.10.2007. noteikumu Nr.661 redakcijā)

Ziņojums par atkārtoti izmantoto, pārstrādāto un reģenerēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu (svaru vai skaitu)

Laikposms no _______.gada ____.________ līdz _______.gada ___._______

1. Informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (ja šo ziņojumu iesniedz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs, šajā punktā minēto informāciju sniedz par katru elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju, ar kuru tam ir noslēgts līgums par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu):

1.1. firma __________________________________________________________________________________

1.2. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā _________________________________________________

1.3. juridiskā adrese _________________________________________________________________________

1.4. reģistrācijas apliecinājuma numurs un datums elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā _____________

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 9.novembra noteikumiem Nr.923

(Pielikums MK 02.10.2007. noteikumu Nr.661 redakcijā)

Ziņojums par Eiropas Savienības dalībvalstu tirgos piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu svaru vai skaitu

12.08.2009