Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr.740

Rīgā 2004.gada 24.augustā (prot. Nr.50 27.§)
Noteikumi par stipendijām
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta trešo daļu un Izglītības likuma 14.panta 23.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem:

1.1. augstākās izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās;

1.2. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās;

1.3. profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši pašvaldību finansēto vietu skaitam, izņemot izglītojamos brīvības atņemšanas vietās.

(Grozīts ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.272)

2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais un šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta līdzekļiem - no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minētais izglītojamais stipendiju saņem no izglītības iestādes stipendiju fonda, kuru izveido no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2.1 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kuras izglītības ieguvi finansē no valsts budžeta līdzekļiem un kura izglītības ieguves laikā saņem normatīvajos aktos paredzēto atlīdzību, stipendiju nepiešķir.

(MK 11.12.2012. noteikumu Nr.838 redakcijā)

II. Kārtība, kādā stipendiju saņem augstākās izglītības programmās studējošie

3. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais, kurš:

3.1. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus;

3.2. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu;

3.3. (svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067).

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr.94; punkta redakcija, kas stājās spēkā ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.511, atzīta par spēkā neesošu no 01.08.2011. ar Satversmes tiesas 06.05.2011. spriedumu)

3.1 (Svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067.)

4. No augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda var piešķirt:

4.1. stipendiju studiju programmas apguvei:

4.1.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā — 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);

4.1.2. doktora studiju programmas studentam — 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā);

4.2. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz divu minimālo stipendiju apmēru;

4.3. paaugstinātu stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru.

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr. 94 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 58)

4.1 Šo noteikumu 4.1. un 4.3. apakšpunktā minētās stipendijas augstākās izglītības iestāde piešķir studiju programmas ietvaros atbilstoši finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu, ņemot vērā valsts finansēto studiju vietu skaitu attiecīgajā studiju programmā. Piešķirot stipendijas studiju programmas ietvaros, stipendijas tiek sadalītas pa studiju programmas akadēmiskajiem gadiem proporcionāli to studējošo skaitam katrā akadēmiskajā gadā, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās, vai arī citādā veidā saskaņā ar augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas nolikumu. Vienreizējo stipendiju un paaugstināto stipendiju piešķir saskaņā ar augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas nolikumā noteiktajiem kritērijiem, lai veicinātu studējošo sekmes, zinātnisko pētniecību, izaugsmi un līdzdalību augstākās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 58 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

5. Augstākās izglītības iestāde apstiprina stipendiju piešķiršanas nolikumu, kurā nosaka stipendiju piešķiršanas kārtību augstākās izglītības iestādē un stipendiju fonda sadali, kā arī izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj augstākās izglītības iestādes administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 58; grozījums par vārdu "nolikumu un" aizstāšanu ar vārdiem "nolikumu, kurā nosaka stipendiju piešķiršanas kārtību augstākās izglītības iestādē un stipendiju fonda sadali, kā arī" pirmajā teikumā stājas spēkā 01.09.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

6. Augstākās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot:

6.1. katrai pilna laika bakalaura studiju programmas vietai, profesionālās augstākās izglītības programmas vietai, maģistra studiju programmas vietai un rezidenta medicīnā studiju vietai - 150,82 euro gadā;

6.2. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai - 996,01 euro gadā;

6.3. (svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 107);

6.4. (svītrots ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520).

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520)

7. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda apmēra.

8. Studējošajiem minimālās mēneša stipendijas nosaka šādā apmērā:

8.1. bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam un rezidentam medicīnā - 99,60 euro mēnesī;

8.2. doktora studiju programmas studentam:

8.2.1. studiju programmas apguvei - 113,83 euro mēnesī;

8.2.2. (svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 107).

(Grozīts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331)

8.1 Studiju programmās, kuru valsts finansētajās studiju vietās iemaksas augstākās izglītības iestādes stipendiju fondā ir nepietiekamas, lai studiju programmas ietvaros nodrošinātu vismaz vienas stipendijas izmaksu atbilstoši šo noteikumu 4.1. apakšpunktam un 8. punktam, vai kurās ir radies finanšu līdzekļu pārpalikums, kurš nav pietiekams, lai nodrošinātu vēl vienas stipendijas izmaksu atbilstoši šo noteikumu 4.1. apakšpunktam un 8. punktam, augstākās izglītības iestādēm ir tiesības piešķirt:

8.1 1. stipendiju uz īsāku laiku, nekā minēts šo noteikumu 4.1. apakšpunktā;

8.1 2. vienu vai vairākas vienreizējas stipendijas, uz kurām neattiecas šo noteikumu 7. punktā noteiktais stipendiju fonda apmēra ierobežojums vienreizējām stipendijām.

(MK 26.01.2016. noteikumu Nr. 58 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

9. Lai saņemtu šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, studējošais iesniedz augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu stipendijas saņemšanai (1. pielikums) un dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītos datus.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr. 626 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520)

9.1 (Svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067.)

10. Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra un imatrikulācijas:

10.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī sekmes vai iestājpārbaudījumu rezultātus un zinātniskās darbības rādītājus (publikācijas, piedalīšanos konferencēs, līdzdalību projektos un citus rādītājus);

10.2. sagrupē iesniegumus atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedzot augstākās izglītības iestādes stipendiju fonda līdzekļus. Informācija par apstiprinātajiem stipendiju iesniegumiem ir atklāta.

(Grozīts ar MK 01.02.2005. noteikumiem Nr.94; MK 02.10.2007. noteikumiem Nr.654)

11. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:

11.1. personai ar invaliditāti;

11.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

11.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

11.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

11.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

(MK 09.08.2011. noteikumu Nr. 626 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.01.2016. noteikumiem Nr. 58; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520)

11.1 Augstākās izglītības iestāde stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar augstākās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.654 redakcijā)

11.2 Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, augstākās izglītības iestāde stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas.

(MK 02.06.2009. noteikumu Nr.511 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

12. (Svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 107)

13. (Svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 107)

14. (Svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 107)

15. Šo noteikumu 3.punktā minētajai personai grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16. Šo noteikumu 15.punktā minēto stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

17. Augstākās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā.

18. Augstākās izglītības iestāde semestra laikā var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja tā konstatē, ka persona, kurai piešķirta stipendija:

18.1. sniegusi nepatiesu informāciju;

18.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;

18.3. pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;

18.4. (svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067).

(MK 01.02.2005. noteikumu Nr.94 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.10.2007. noteikumiem Nr. 654)

19. Augstākās izglītības iestādē stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Stipendijas izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja persona sekmīgi turpina studijas.

19.1  (Zaudējis spēku ar 01.07.2021., sk. 36. punktu)

19.2 (Zaudējis spēku ar 01.07.2021., sk. 36. punktu)

19.3 (Zaudējis spēku ar 01.07.2021., sk. 36. punktu)

19.4  (Zaudējis spēku ar 01.07.2021., sk. 36. punktu)

III. Kārtība, kādā stipendiju saņem profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.272)

20. Izglītojamais, kurš profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), no stipendiju fonda var saņemt ikmēneša stipendiju – minimālo ikmēneša stipendiju (izņemot šo noteikumu 22.punktā minēto gadījumu) vai paaugstinātu ikmēneša stipendiju, kā arī vienreizēju stipendiju, lai sekmētu izglītojamā motivāciju paaugstināt mācību rezultātus, aktīvi piedalīties profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicinātu izglītojamā intelektuālo spēju attīstību un izglītības pieejamību.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

21. Profesionālās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot katram izglītojamam vidēji ne mazāk kā 20 euro mēnesī.

(MK 04.04.2006. noteikumu Nr. 272 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2009. noteikumiem Nr. 51; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520; grozījumi punktā par skaitli un vārdu "14,23 euro" aizstāšanu ar skaitli un vārdu "20 euro" stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

22. Izglītojamam minimālo ikmēneša stipendiju nosaka 15 euro apmērā. To piešķir šādos gadījumos:

22.1. uzsākot vai atsākot mācības profesionālās izglītības iestādē, līdz brīdim, kad profesionālās izglītības iestāde izglītojamam nosaka citu ikmēneša stipendijas apmēru;

22.2. ja izglītojamais:

22.2.1. kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par "gandrīz viduvēji" (4), vai vērtējumu "neieskaitīts", vai apzīmējumu "nav vērtējuma";

22.2.2. kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra, ne vairāk kā vienā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā (pamatkursā, padziļinātajā kursā, specializētajā kursā) mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par "gandrīz viduvēji" (4), vai apzīmējumu "nav vērtējuma" vai jebkurā profesionālo kompetenču modulī, profesionālajā mācību priekšmetā vai mūžizglītības kompetenču modulī mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par "viduvēji" (5), vai apzīmējumu "nav vērtējuma";

22.3. ja izglītojamais nav neattaisnoti kavējis vairāk par astoņām stundām mēnesī;

22.4. ja izglītojamam par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī ir izteikts ne vairāk kā viens profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 37)

22.1 Minimālo ikmēneša stipendiju nepiešķir, ja izglītojamā saņemto šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minēto vērtējumu un apzīmējumu skaits, neattaisnoti kavēto mācību stundu skaits vai izglītojamam izteikto profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisko brīdinājumu vai rājienu skaits ir lielāks par šo noteikumu 22.2., 22.3. vai 22.4. apakšpunktā minēto skaitu.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

23. Profesionālās izglītības iestāde atbilstoši stipendiju piešķiršanas nolikumā noteiktajam apmēram izglītojamam piešķir paaugstinātu ikmēneša stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, ja:

23.1. izglītojamais:

23.1.1. kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, jebkurā mācību priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu vismaz "gandrīz viduvēji" (4) vai vērtējumu "ieskaitīts" un viņam mēnesī nav izteikts profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu;

23.1.2. kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra, jebkurā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā (pamatkursā, padziļinātajā kursā, specializētajā kursā) mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu vismaz "gandrīz viduvēji" (4) vai jebkurā profesionālo kompetenču modulī, profesionālajā mācību priekšmetā vai mūžizglītības kompetenču modulī mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu vismaz "viduvēji" (5) un viņam mēnesī nav izteikts profesionālās izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu;

23.2. izglītojamais ir aktīvs profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, profesionālajos konkursos, sporta sacensībās un citos pasākumos un ir izpildījis šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētos nosacījumus.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 37)

23.1 Ikmēneša stipendijas apmēru izglītojamam nosaka katru mēnesi atbilstoši iepriekšējā mēnesī uzrādītajiem mācību rezultātiem un aktivitātei profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē. Šo noteikumu 23. punktā minēto paaugstināto ikmēneša stipendiju pirmā kursa izglītojamie, vēlāk ieskaitītie izglītojamie un mācības atsākušie izglītojamie var saņemt, sākot no otrā mācību mēneša. Pilngadīgie bez vecāku gādības palikušie izglītojamie vai bāreņi paaugstinātu ikmēneša stipendiju divu minimālo stipendiju apmērā saņem, sākot no pirmā mācību mēneša.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

23.2 Šo noteikumu 22.2. un 23.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, piešķirot ikmēneša stipendijas, piemēro mēneša vidējo vai semestra vērtējumu vai, ja mācību priekšmets, modulis vai prakse ir noslēgusies, galīgo vērtējumu.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 37 redakcijā)

24. Lai segtu profesionālās izglītības iegūšanai nepieciešamos izdevumus, par kuriem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu nav paredzēts pabalsts, profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda izglītojamam reizi semestrī var piešķirt vienreizēju stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, ja saņemts pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums, kurā norādīts pamatojums nepieciešamo papildu izdevumu segšanai, un, ja attiecināms, pievienoti pamatojumu apliecinoši dokumenti (trūcīgas ģimenes (personas) vai bāreņa statusu apliecinošs dokuments, izziņa par saņemtās sociālās palīdzības apmēru vai citi dokumenti).

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

25. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda apmēra.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

25.1 Eiropas Sociālā fonda finansēto programmu un projektu ietvaros papildus stipendijai no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem var noteikt mērķstipendiju no projektu finanšu līdzekļiem.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.654 redakcijā)

25.2 Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ profesionālās izglītības iestādē vai praksē nav apmeklējis vairāk par 50 % mācību stundu mēnesī, stipendiju piešķir atbilstoši pēdējā teorijas apguves mēneša mācību rezultātiem.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

25.3 Prakses laikā izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši pēdējā teorijas apguves mēneša vai semestra vidējiem mācību rezultātiem.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

25.4 Vasaras brīvlaikā izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši mācību rezultātiem mācību gada otrajā semestrī vai, ja mācību priekšmets vai modulis ir noslēdzies, atbilstoši galīgajam vērtējumam.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 37 redakcijā)

25.5 Turpinot mācības, mācību gada pirmajā mēnesī izglītojamam stipendiju piešķir atbilstoši mācību rezultātiem iepriekšējā mācību gada otrajā semestrī vai, ja mācību priekšmets vai modulis ir noslēdzies, atbilstoši galīgajam vērtējumam.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 37 redakcijā)

26. Profesionālās izglītības iestāde stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā:

26.1. mācību gada pirmajā mēnesī un turpmāk reizi mēnesī;

26.2. reizi mēnesī prakses laikā;

26.3. ne vēlāk kā dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520)

27. Profesionālās izglītības iestāde izdod stipendiju piešķiršanas nolikumu (turpmāk – nolikums). Nolikumā nosaka konkrētu paaugstinātas stipendijas apmēru atbilstoši mācību rezultātiem un aktivitātei izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē. Profesionālās izglītības iestāde izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj vismaz trīs profesionālās izglītības iestādes pedagoģiskā personāla pārstāvjus, to skaitā profesionālās izglītības iestādes vadītāja vietnieku. Komisijas sastāvā novērotāja statusā bez balsstiesībām iekļauj divus izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus. Komisija izvērtē un sniedz priekšlikumus profesionālās izglītības iestādes vadītājam par ieteicamo stipendiju apmēru. Profesionālās izglītības iestāde stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar profesionālās izglītības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

28. Ja diviem vai vairākiem izglītojamajiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:

28.1. personai ar invaliditāti, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kā arī izglītojamam, kuram vai kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

28.2. izglītojamam no ģimenes, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520)

29. Profesionālās izglītības iestādes izglītojamai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

30. Ja profesionālās izglītības iestādes izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir.

IV. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumus Nr.182 "Noteikumi par stipendijām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 88.nr.).

32. Noteikumu 6.4.apakšpunkts, 15. un 16.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

33. Kredītam pielīdzinātā stipendija, kas piešķirta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izmaksājama atbilstoši izglītības iestādes un pretendenta noslēgtajam līgumam par stipendijas piešķiršanu un ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktās prasības.

34. Finansējumu stipendijām piešķir no attiecīgajam gadam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

35. Ja studējošais, kurš līgumu par stipendiju zinātniskā grāda ieguvei ir noslēdzis līdz 2020. gada 28. februārim, piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas doktora studiju programmā neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, viņš atmaksā kredītam pielīdzināto stipendiju Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktajā kārtībā.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

36. Šo noteikumu 19.1, 19.2, 19.3 un 19.punkts ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā)

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
1. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.740
Iesniegums stipendijas saņemšanai

(Pielikums MK 09.08.2011. noteikumu Nr. 626 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331; MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 706; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 520)

 1.  Studējošais      
    (vārds)   (uzvārds)
 2.  Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī (euro)   
 3.  Stipendijas veids   minimālā   vienreizējā
 4.  Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums

 

 5.  Personas kods   
 6.  Studenta apliecības numurs   
 7.  Augstskolas nosaukums   
 8.  Studiju programma   bakalaura   profesionālās augstākās
izglītības
  maģistra   rezidenta doktora
 9.  Studiju programmas nosaukums   
10.  Dzīvesvieta   
11. Tālruņa numurs,  e-pasts   
12. Ziņas par studējošo
12.1. persona ar invaliditāti   jā   nē
12.2. bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai   jā   nē
12.3. studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam   jā   nē
12.4. studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē)   jā   nē
12.5. studējošajam ir viens vai vairāki bērni   jā   nē
12.6.  sociāli apdrošināta persona   jā   nē
12.7.  pašnodarbinātais   jā   nē
12.8.  darbavieta
12.9.  valsts sociālā pabalsta saņēmējs   jā
12.10.  invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs   jā   nē
 13.  Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā
  apgādājamā vārds, uzvārds dzimšanas gads radniecība nodarbošanās (mācību iestādes nosaukums)
       
       
       
       
14. Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem   jā   nē
15.   Dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus (pielikums)
16.  Stipendijas pieprasītāja apliecinājums:

Es, ___________________________, apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. Ja nepieciešams, pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem.

Ja man tiks piešķirta stipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, informēšu augstākās izglītības iestādi piecu darbdienu laikā. Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu stipendiju piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju.

 17.  Informācija par studējošā bankas kontu
 banka   
 filiāle   
 norēķinu konts   
 Studējošais         
   (vārds, uzvārds)  (paraksts)     (datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 24. augusta
noteikumiem Nr. 740
Papildu finansējums valsts augstākās izglītības iestādes stipendiju fondam 2020./2021. mācību gadā Covid-19 seku mazināšanai
(pa resoriem)

(Pielikums MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 520 redakcijā)

Nr.
p. k.

Ministrija

Studiju vietu skaits (izņemot doktorantūras līmeņa budžeta vietas)

Finansējums proporcionāli studiju vietu skaitam

2020. gadā (4 mēneši)
(euro)

2021. gadā (6 mēneši)
(euro)

1

2

3

4

5

1. Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits:
1.1. koledžās pirmā līmeņa studiju programmās studējošie

2 474

204 232

306 345

1.2. augstskolās pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra studiju programmās studējošie

14 981

1 236 696

1 855 045

2. Zemkopības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

2 456

202 745

304 118

3. Kultūras ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

1 667

137 612

206 419

4. Veselības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

3 114

257 064

385 596

5. Labklājības ministrijas padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu valsts finansēto studiju vietu skaits

20

1 651

2 477

Kopā

24 712

2 040 000

3 060 000

Pavisam kopā (4. un 5. ailes summa)

5 100 000

01.07.2021