Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumus Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.573

Rīgā 2004.gada 29.jūnijā (prot. Nr.39 37.§)
Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.873)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk — nodoklis), ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.873)

2. Nodokļa ieņēmumus budžetā ieskaita, tos sadalot starp nodokļa maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetu un valsts pamatbudžetu atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.873)

3. Nodokļa maksājumus nodokļa maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un valsts pamatbudžetā ieskaita centralizēti (ar Valsts kases starpniecību) vai tieši (šo noteikumu 5.punktā minētajos gadījumos).

4. Nodokļa maksātājs vai darba devējs pārskaita nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē (turpmāk – nodokļa ieņēmumu konts).

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.873 redakcijā)

5. Nodokļa maksātāji — fiziskās personas, kuras deklarējušas dzīvesvietu taksācijas gada sākumā to pašvaldību administratīvajā teritorijā, ar kurām Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību (turpmāk — pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvojošie nodokļu maksātāji), vai darba devēji, kuru juridiskā adrese atrodas minēto pašvaldību administratīvajā teritorijā, nodokli un ar nodokli saistītos maksājumus (nokavējuma naudu un soda naudu) ieskaita pašvaldības budžetā atbilstoši šo noteikumu 6. , 7. un 8.punktam.

(MK 25.04.2006. noteikumu Nr.312 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.873)

6. Darba devēji, kuru juridiskā adrese atrodas šo noteikumu 5.punktā minēto pašvaldību administratīvajā teritorijā, nodokli no pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvojošo darba ņēmēju darba samaksas pārskaita pašvaldības budžeta kontā, bet ar nodokli saistīto nokavējuma naudu, nodokli no pārējo darba ņēmēju darba samaksas un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu – nodokļa ieņēmumu kontā.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.873 redakcijā)

7. Šo noteikumu 5.punktā minēto pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvojošie nodokļu maksātāji — fiziskās personas, maksājot nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības vai rezumējošā kārtībā vai arī iemaksājot budžetā nodokļa revīzijas rezultātā aprēķinātos maksājumus, nodokli un ar nodokli saistītos maksājumus (nokavējuma naudu un soda naudu) ieskaita tieši pašvaldības budžetā.

(MK 25.04.2006. noteikumu Nr.312 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.873)

8. Darba devēji, kuru juridiskā adrese atrodas šo noteikumu 5.punktā minēto pašvaldību administratīvajā teritorijā, iemaksājot budžetā nodokļa revīzijas rezultātā aprēķinātos maksājumus, nodokli no pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo darba ņēmēju darba samaksas un ar nodokli saistītos maksājumus (nokavējuma naudu, kā arī revīzijas rezultātā aprēķināto soda naudu) pārskaita pašvaldības budžeta kontā, bet revīzijas rezultātā aprēķināto nodokli no pārējo darba ņēmēju darba samaksas un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu – nodokļa ieņēmumu kontā.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.873 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.873)

10. Valsts kase pirms nodokļa ieņēmumu kontā ieskaitītās nodokļa summas sadalīšanas starp valsts pamatbudžetu un pašvaldību budžetiem atskaita summu, kas atmaksāta tiem nodokļa maksātājiem, kuriem iepriekšējos taksācijas gados rezumējošā kārtībā aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā avansā samaksātais nodoklis.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.873)

10.1 Valsts kase kalendāra mēneša pēdējā darbdienā sadala patentmaksu kontā pieejamos līdzekļus, pārskaitot tos iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību budžetiem ieņēmumu sadales kontā (turpmāk – sadales konts) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.panta sestajā daļā noteiktajam procentuālajam sadalījumam.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.873 redakcijā; sk. 28.punktu)

11. Valsts kase pēc šo noteikumu 10.punktā minētās summas atskaitīšanas un pirms sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas sadalīšanas starp pašvaldību budžetiem atskaita summu atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajai valsts pamatbudžetā ieskaitāmajai procentuālajai daļai un novirza to valsts budžeta ieņēmumos.

(MK 28.12.2004. noteikumu Nr.1066 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.873)

12. Šo noteikumu 5.punktā minētās pašvaldības katru darbdienu no pašvaldības budžetā tieši iekasētajiem nodokļa ieņēmumiem ieskaita valsts budžeta ieņēmumos summu atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajai valsts pamatbudžetā ieskaitāmajai procentuālajai daļai. Pārskaitāmo summu attiecīgi samazina par gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto valsts pamatbudžetā ieskaitāmo procentuālo daļu no Valsts kases ieturētajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām, kas atmaksātas, pamatojoties uz taksācijas gada ienākumu deklarāciju vai nodokļa pārrēķinu par iepriekšējiem gadiem.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.873 redakcijā)

13. Valsts kase par nodokļa summām, kas no nodokļa ieņēmumu konta atmaksātas nodokļa maksātājiem, kuri dzīvo to pašvaldību administratīvajā teritorijā, kurām tiek vai iepriekšējā kalendāra gadā tika piemēroti šo noteikumu 5.punkta nosacījumi, attiecīgi samazina nodokļa summas, kas no sadales konta ieskaitāmas minēto pašvaldību budžetā.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1179 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.873)

14. Valsts kase no sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas katru nedēļu pārskaita katras pašvaldības budžetā summas tādā apmērā, kas atbilst attiecīgās pašvaldības nodokļa ieņēmumu īpatsvara koeficientam (turpmāk — īpatsvara koeficients) kopējos caur sadales kontu sadalāmajos nodokļa ieņēmumos.

15. Kalendāra gadā pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa ieņēmumu daļu nosaka, pamatojoties uz katras pašvaldības īpatsvara koeficientu kopējos valstī iekasētajos nodokļa ieņēmumos no nodokļa maksātāju taksācijas gada ienākumiem pirms diviem gadiem, izņemot tās pašvaldības, kuras ar Finanšu ministriju ir noslēgušas līgumu un kurām nodokļa ieņēmumu prognozi nosaka saskaņā ar pašvaldības un Finanšu ministrijas vienošanās protokolu. Šo pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļa ieņēmumu daļu nosaka atbilstoši attiecīgās pašvaldības un Finanšu ministrijas vienošanās protokolam.

16. Nosakot pašvaldību īpatsvara koeficientus kopējos caur sadales kontu sadalāmajos nodokļa ieņēmumos, netiek ņemti vērā tie nodokļa maksājumi un ar nodokli saistītie maksājumi, kas šo noteikumu 5.punktā minēto pašvaldību budžetos tiek iemaksāti tieši.

(MK 25.04.2006. noteikumu Nr.312 redakcijā)

17. Likumā "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" noteiktās konkrētās pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā veic Valsts kase, ieturot atbilstošās summas no pašvaldības budžetā caur sadales kontu ieskaitāmās nodokļa ieņēmumu daļas un ieskaitot tās minētajā fondā.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.873)

18. Noteikumu 17.punkts netiek piemērots šo noteikumu 5.punktā minētajām pašvaldībām.

19. Noteikumu 5.punkta nosacījumi attiecināmi uz Rīgas domi un Ventspils pilsētas domi, kā arī uz minēto pilsētu administratīvo teritoriju.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1572 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1179)

20. (Svītrots ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.936.)

21. Ja kalendāra gada laikā viena no pusēm līgumu lauž, Finanšu ministrija mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par līguma laušanu, izstrādā priekšlikumus par grozījumiem šajos noteikumos, nosakot koriģēto katras pašvaldības īpatsvara koeficientu sadales kontos ieskaitītajos kopējos nodokļa ieņēmumos, un iesniedz tos Ministru kabinetā. Nosakot pašvaldības īpatsvara koeficientu, ņem vērā attiecīgās pašvaldības budžetā tieši saņemtos nodokļa ieņēmumus, sākot ar mēnesi, kad minētajā pašvaldībā tiek piemērota nodokļa ieņēmumu ieskaitīšanas vispārējā kārtība. Attiecīgās pašvaldības saņemamo nodokļa ieņēmumu pārrēķini par iepriekšējo periodu netiek veikti.

22. Ieņēmumus pašvaldību budžetos no sadales kontā faktiski iemaksātā nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra ieskaita atbilstoši koriģētajiem pašvaldību īpatsvara koeficientiem, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc šo noteikumu 21.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienas.

23. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 21.punktā minēto grozījumu stāšanās spēkā informē attiecīgos nodokļa maksātājus vai darba devējus par budžeta kontu, kurā ieskaitāmi nodokļa ieņēmumi, un nosaka, ar kuru datumu ieņēmumi ieskaitāmi šajā kontā. Minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests sniedz līdz tā mēneša divdesmit piektajam datumam, kurā minētie grozījumi stājušies spēkā.

24. Nodokļa ieņēmumu ieskaitīšana pašvaldību budžetos, kas notiek centralizēti ar Valsts kases starpniecību, veicama tā, lai visā kalendāra gadā nodrošinātu katras pašvaldības caur sadales kontu saņemto nodokļa ieņēmumu atbilstību šo noteikumu pielikumā apstiprinātajiem pašvaldību īpatsvara koeficientiem kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos.

25. Nodokļa ieņēmumi, kas saņemti sadales kontā līdz kalendāra gada 31.decembrim (ieskaitot), bet nav pārskaitīti pašvaldībām kalendāra gadā, tiek pārskaitīti pašvaldībām nākamā gada pirmajā nedēļā atbilstoši iepriekšējā gadā noteiktajiem īpatsvara koeficientiem. Minētos ieņēmumus iekļauj tā gada prognozes izpildē, kurā tie saņemti sadales kontā.

26. Noteikumu 8.punkts attiecībā uz nodokļa pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas ieskaitīšanu pašvaldības budžetā stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

26.1 Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2014.gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2012.gadā, bet šo noteikumu 5.punktā minētajām pašvaldībām – saskaņā ar pašvaldības un Finanšu ministrijas vienošanās protokolu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1420 redakcijā)

27. Noteikumi piemērojami ar 2004.gada 2.jūliju.

28. Patentmaksu kontā pieejamie līdzekļi, kas uzkrāti 2011.gadā līdz šo noteikumu 10.1 punkta spēkā stāšanās dienai, 2011.gada 30.novembrī tiek sadalīti starp kontiem saskaņā ar šo noteikumu 10.1 punktu.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.873 redakcijā)

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.573
Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2014.gadam

(Pielikums MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1420 redakcijā)

Nr. p.k.

Pašvaldības administratīvā teritorija

Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)

kods

nosaukums

1.

0050000

Daugavpils

5,40523341

2.

0110000

Jēkabpils

1,60021978

3.

0090000

Jelgava

4,89011805

4.

0130000

Jūrmala

5,43401086

5.

0170000

Liepāja

5,09231835

6.

0210000

Rēzekne

1,86517168

7.

0010000

Rīga

7,78819056

8.

0250000

Valmiera

2,05634029

9.

0270000

Ventspils

1,55281440

10.

0604300

Aglonas novads

0,12903599

11.

0320200

Aizkraukles novads

0,70860334

12.

0640600

Aizputes novads

0,48001420

13.

0560800

Aknīstes novads

0,16476185

14.

0661000

Alojas novads

0,23874832

15.

0624200

Alsungas novads

0,08543944

16.

0360200

Alūksnes novads

0,86078503

17.

0424701

Amatas novads

0,37614330

18.

0360800

Apes novads

0,17045425

19.

0460800

Auces novads

0,41616758

20.

0804400

Ādažu novads

1,06455623

21.

0804900

Babītes novads

1,16169567

22.

0800600

Baldones novads

0,42930635

23.

0384400

Baltinavas novads

0,04720562

24.

0380200

Balvu novads

0,66671655

25.

0400200

Bauskas novads

1,50598552

26.

0964700

Beverīnas novads

0,22992446

27.

0840601

Brocēnu novads

0,34182225

28.

0967101

Burtnieku novads

0,44554316

29.

0805200

Carnikavas novads

0,73709135

30.

0420200

Cēsu novads

1,30834762

31.

0700800

Cesvaines novads

0,14106239

32.

0684901

Ciblas novads

0,10256967

33.

0601000

Dagdas novads

0,28886771

34.

0440200

Daugavpils novads

0,94515797

35.

0460200

Dobeles novads

1,49837316

36.

0885100

Dundagas novads

0,23815676

37.

0640801

Durbes novads

0,16076471

38.

0905100

Engures novads

0,54616577

39.

0705500

Ērgļu novads

0,15892031

40.

0806000

Garkalnes novads

1,04490538

41.

0641000

Grobiņas novads

0,60301035

42.

0500200

Gulbenes novads

1,24582035

43.

0406400

Iecavas novads

0,64443035

44.

0740600

Ikšķiles novads

1,01897044

45.

0801800

Inčukalna novads

0,61532546

46.

0440801

Ilūkstes novads

0,36427173

47.

0321000

Jaunjelgavas novads

0,33922348

48.

0425700

Jaunpiebalgas novads

0,11348686

49.

0905700

Jaunpils novads

0,14258397

50.

0560200

Jēkabpils novads

0,21481651

51.

0540200

Jelgavas novads

1,38244307

52.

0901201

Kandavas novads

0,43418723

53.

0681000

Kārsavas novads

0,22511598

54.

0960200

Kocēnu novads

0,36708036

55.

0326100

Kokneses novads

0,34515935

56.

0600202

Krāslavas novads

0,67288182

57.

0806900

Krimuldas novads

0,35797306

58.

0566900

Krustpils novads

0,27807637

59.

0620200

Kuldīgas novads

1,23632295

60.

0741001

Ķeguma novads

0,42292628

61.

0800800

Ķekavas novads

2,43112495

62.

0741401

Lielvārdes novads

0,75845953

63.

0421200

Līgatnes novads

0,21924658

64.

0660200

Limbažu novads

1,05466439

65.

0761201

Līvānu novads

0,57173824

66.

0701400

Lubānas novads

0,15485346

67.

0680200

Ludzas novads

0,62817685

68.

0700200

Madonas novads

1,36921028

69.

0807400

Mālpils novads

0,25345505

70.

0807600

Mārupes novads

2,17672469

71.

0961000

Mazsalacas novads

0,15779876

72.

0887600

Mērsraga novads

0,11287015

73.

0967300

Naukšēnu novads

0,11871938

74.

0327100

Neretas novads

0,19452332

75.

0647900

Nīcas novads

0,22431717

76.

0740202

Ogres novads

2,74730220

77.

0801000

Olaines novads

1,63846559

78.

0546701

Ozolnieku novads

0,79859850

79.

0427500

Pārgaujas novads

0,23861458

80.

0641401

Pāvilostas novads

0,16258429

81.

0321400

Pļaviņu novads

0,31684748

82.

0760202

Preiļu novads

0,59443800

83.

0641600

Priekules novads

0,26890621

84.

0427300

Priekuļu novads

0,55880358

85.

0427700

Raunas novads

0,17843384

86.

0780200

Rēzeknes novads

1,06235331

87.

0766300

Riebiņu novads

0,16741991

88.

0888301

Rojas novads

0,24908481

89.

0808400

Ropažu novads

0,50649168

90.

0648500

Rucavas novads

0,08413578

91.

0387500

Rugāju novads

0,08253062

92.

0407700

Rundāles novads

0,16489651

93.

0961600

Rūjienas novads

0,27603324

94.

0661400

Salacgrīvas novads

0,53943582

95.

0568700

Salas novads

0,20320531

96.

0801200

Salaspils novads

2,01719723

97.

0840200

Saldus novads

1,49029033

98.

0801400

Saulkrastu novads

0,51254385

99.

0809200

Sējas novads

0,18210456

100.

0801601

Siguldas novads

1,45229086

101.

0328200

Skrīveru novads

0,26834755

102.

0621200

Skrundas novads

0,24344533

103.

0941600

Smiltenes novads

0,86753637

104.

0809600

Stopiņu novads

1,03670239

105.

0941800

Strenču novads

0,18856790

106.

0880200

Talsu novads

1,86789799

107.

0468900

Tērvetes novads

0,20268986

108.

0900200

Tukuma novads

1,91405486

109.

0649300

Vaiņodes novads

0,12048562

110.

0940200

Valkas novads

0,49460395

111.

0701800

Varakļānu novads

0,13254757

112.

0769101

Vārkavas novads

0,06751151

113.

0429300

Vecpiebalgas novads

0,20742297

114.

0409500

Vecumnieku novads

0,52814682

115.

0980200

Ventspils novads

0,79853868

116.

0561800

Viesītes novads

0,19467750

117.

0381600

Viļakas novads

0,20653533

118.

0781800

Viļānu novads

0,23403901

119.

0681801

Zilupes novads

0,10554264

Valstī kopā

100,00000000

01.01.2014