Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 31.08.2013. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.147

Rīgā 2004.gada 18.martā (prot. Nr.14 8.§)
Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā produktus no trešajām valstīm

(Noteikumu nosaukums MK 27.08.2013. noteikumu Nr.642 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 53.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veic to produktu veterināro kontroli, kuri Latvijas teritorijā tiek ievesti no trešajām valstīm vai vesti cauri Latvijas teritorijai uz kādu Eiropas Savienības dalībvalsti, kā arī prasības robežkontroles punktu iekārtojumam, kuros tiek veikta veterinārā kontrole, un robežkontroles punktu atzīšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. trešā valsts — valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

2.2. veterinārā kontrole — jebkura fiziska kontrole vai administratīvas procedūras, ko piemēro dzīvnieku izcelsmes produktiem, lai tieši vai netieši aizsargātu cilvēku vai dzīvnieku veselību;

2.3. produkti – dzīvnieku izcelsmes produkti, tai skaitā pārstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti un augu izcelsmes produkti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

2.4. dokumentu pārbaude — veterinārā (veselības) sertifikāta vai citu pavaddokumentu pārbaude;

2.5. identitātes pārbaude — vizuāla produkta pārbaude, lai pārliecinātos par tā satura un marķējuma atbilstību veterinārajā (veselības) sertifikātā vai citā veterinārajā pavaddokumentā minētajai informācijai;

2.6. fiziskā pārbaude — produkta pārbaude, kas ietver transportlīdzekļa, iepakojuma un temperatūras pārbaudi, kā arī paraugu ņemšanu analīzēm un laboratorisko izmeklēšanu;

2.7. persona, kas ir atbildīga par kravu, — persona vai tās pārstāvis, kas saskaņā ar 1992.gada 12.oktobra Padomes Regulu Nr. 2913/92/EEK par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (turpmāk — Padomes Regula 2913/92/EEK), ir atbildīga par kravu, kamēr tā atrodas muitas uzraudzībā;

2.8. krava — viena veida produktu daudzums, ko ved ar vienu transportlīdzekli no vienas trešās valsts vai trešās valsts daļas, un to apliecina viens veterinārais (veselības) sertifikāts vai citi pavaddokumenti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2.9. robežkontroles punkts — saskaņā ar šiem noteikumiem atzīta, atbil­stoši aprīkota pārbaudes vieta, kurā veic to produktu veterināro kontroli, kas tiek ievesti Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm;

2.10. uzņēmums — uzņēmums, kurš nodarbojas ar produktu ražošanu, uzglabāšanu, pārstrādi vai veic citas darbības ar produktiem;

2.11. imports — kravu piegāde, lai laistu produktus brīvā apgrozībā Eiro­pas Savienībā saskaņā ar Padomes Regulas 2913/92/EEK 79.pantu;

2.12. muitas noteikumos atzīta preču izmantošana — muitas atzītu procedūru lietošana vai izmantošana, kā tas noteikts Padomes Regulas 2913/92/EEK 4.panta 15.punktā;

2.13. importa prasības — veterinārās prasības produktiem, kuri tiek laisti brīvā apgrozībā;

2.14. kompetentā iestāde — Pārtikas un veterinārais dienests, kas veic valsts veterināro uzraudzību un kontroli;

2.15. oficiālais veterinārārsts – Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors (veterinārārsts);

2.16. Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde — institūcija, kas veic veterināro robežkontroli attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī;

2.17. kombinētais produkts – lietošanai uzturā paredzēts pārtikas produkts, kas satur gan pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus, gan augu izcelsmes produktus un tādus produktus, kuru pirmapstrādes produkts ir galaprodukta ražošanas daļa;

2.18. gaļas produkti – produkti, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk – Regula (EK) Nr. 853/2004), I pielikuma 7.1.punktā;

2.19. pārstrādes produkti – produkti, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.punktā;

2.20. piena produkti – produkti, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.2.punktā.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1454; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.471)

3. Noteikumi neattiecas uz produktiem:

3.1. kuri veido daļu no ceļotāja personīgās bagāžas un ir paredzēti personīgajam patēriņam un nepārsniedz to daudzumu, kas noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ar nosacījumu, ka produkti ir no Eiropas Savienības, trešās valsts vai trešās valsts daļas, no kuras nav aizliegta ievešana, un trešā valsts vai trešās valsts daļa ir iekļauta to valstu sarakstā, no kurām drīkst ievest dzīvnieku izcelsmes produktus;

3.2. kurus pasta sūtījumu veidā nosūta privātpersonām, ja šādus produktus neieved komerciāliem mērķiem un to daudzums nepārsniedz normatīvajos aktos par produktu ievešanu noteikto daudzumu, kā arī ja produkti ir no tādas trešās valsts vai trešās valsts daļas, kura ir iekļauta to valstu sarakstā, no kurām nav aizliegta ievešana;

3.3. kas atrodas starptautiskajā transportlīdzeklī un ir paredzēti apkalpes un pasažieru patēriņam, un tos neizkrauj Eiropas Savienības teritorijā. Ja šos produktus vai to atkritumus izkrauj, tie jāiznīcina. Produktus neiznīcina tādā gadījumā, ja tos vienā un tajā pašā ostā muitas uzraudzībā pārvieto no viena starptautiskā transportlīdzekļa uz citu transportlīdzekli;

3.4. kuri hermētiski noslēgtā konteinerā termiski apstrādāti līdz Fo vērtībai, kas ir 3,00 vai vairāk, un:

3.4.1. kuri veido daļu no ceļotāju personīgās bagāžas, un ir paredzēti to personīgajam patēriņam;

3.4.2. kurus sīksūtījumu veidā nosūta privātpersonām, ja šādi produkti nav paredzēti komerciāliem mērķiem;

3.5. ko sūta kā tirdzniecības paraugus vai kas paredzēti izstādēm, ja tie nav paredzēti tirdzniecībai un ja to ievešanu iepriekš ir atļāvusi kompetentā iestāde;

3.6. kas paredzēti konkrētiem pētījumiem vai analīzei un veterinārā kontrolē iespējams noteikt, ka šos produktus nepiegādā lietošanai pārtikā un pēc izstādes slēgšanas vai konkrēto pētījumu vai analīzes pabeigšanas šos produktus, izņemot analīzēs izmantotos paraugus, iznīcina vai nosūta atpakaļ saskaņā ar nosacījumiem, kurus ir paredzējusi kompetentā iestāde. Šajā gadījumā, kā arī šo noteikumu 3.5.apakšpunktā minētajā gadījumā kompetentajai iestādei jāpārliecinās, ka attiecīgos produktus nevar izmantot citiem mērķiem, kā tikai tiem, kādiem tie paredzēti, ievedot Eiropas Savienības teritorijā;

3.7. kas ir uzturam paredzēti kombinētie produkti, kuru sastāvā ir ne vairāk kā 50 procentu citu pārstrādes produktu, kurus var uzglabāt apkārtējās vides temperatūrā un kuri iepakoti marķētā iesaiņojumā vai slēgti tīros konteineros ar pievienotu apliecinošu dokumentu. Apliecinošajā dokumentā iekļauta informācija vienā no oficiālajām dalībvalsts valodām par produkta īpašībām, daudzumu un iepakojumu skaitu, izcelsmes valsti, ražotāju un sastāvdaļām (cepumi, maize, kūkas, šokolāde, konditorejas izstrādājumi (tai skaitā saldumi), nepiepildītas želatīna kapsulas, pārtikas piedevas, kas iepakotas galapatērētājam un satur nelielu daudzumu dzīvnieku izcelsmes produktu, un tās pārtikas piedevas, kurās ietilpst glikozamīns, hondroitīns vai hitozāns, gaļas ekstrakti un gaļas koncentrāti, olīvas ar zivju pildījumu, pasta un nūdeles, kas nav samaisītas vai pildītas ar gaļas produktiem, zupas, buljoni un aromatizētāji, kas iepakoti galapatērētājam un satur gaļas ekstraktus, gaļas koncentrātus, dzīvnieku taukus, zivju eļļas, pulverus vai ekstraktus).

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.471)

4. Šo noteikumu 3.punkts neattiecas uz svaigas gaļas, gaļas produktu, piena un piena produktu ievešanu saskaņā ar Eiropas Padomes 2004.gada 16.aprīļa Regulu (EK) Nr. 745/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz pašu patēriņam paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu ievedumiem.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.990 redakcijā)

5. Lai nodrošinātu šo noteikumu prasību vienotu piemērošanu un izpildi, Pārtikas un veterinārais dienests kopīgi ar Eiropas Komisijas veterinārajiem ekspertiem veic nepieciešamās pārbaudes un kompetentā iestāde sniedz Eiropas Komisijas veterinārajiem ekspertiem uzdevumu veikšanai nepieciešamo palīdzību.

II. Veterinārās kontroles organizēšana

6. Kravu no trešajām valstīm nedrīkst ievest Latvijā, ja robežkontroles punktā oficiālais veterinārārsts nav veicis veterināro kontroli saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

7. Kravu no trešajām valstīm Latvijā ieved cauri robežkontroles punktam, kurš iekļauts atzīto punktu sarakstā, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. Latvijas teritorijā persona, kas atbildīga par kravu, vismaz diennakti iepriekš sniedz informāciju oficiālajam veterinār­ārstam, kurš ir atbildīgs par veterināro kontroli robežkontroles punktā, caur kuru paredzēts ievest kravu, aizpildot kopējo veterināro ievešanas dokumentu un rakstiski vai elektroniski nosūtot informāciju par kravu saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 136/2004/EK, tajā skaitā par produktiem un produktu kontroli, kas minēta šo noteikumu 36. un 37.punktā.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.990 redakcijā)

9. Oficiālais veterinārārsts var veikt kuģu un gaisa kuģu kravas dokumentu pārbaudi, lai salīdzinātu, vai tie atbilst iesniegtajiem dokumentiem.

10. Muitas amatpersona, kuras uzraudzības teritorijā atrodas robežkontroles punkts, nosūtītajām precēm noformē muitas noteikumos atzītu preču izmantošanu saskaņā ar šo noteikumu 17.punktā minētajā kopējā veterinārā ievešanas dokumentā norādīto lēmumu.

11. Oficiālais veterinārārsts, pamatojoties uz šo noteikumu 8.punktu, katru kravu salīdzina ar datu bāzē esošo informāciju, kā tas minēts Padomes 1993.gada 13.jūlija Lēmuma 92/438/EEK par veterinārās robežkontroles procedūru datorizāciju (Shift projekts), par Direktīvas 90/675/EEK, 91/496/EEK, 91/628/EEK un Lēmuma 90/424/EEK grozīšanu un Lēmuma 88/192/EEK atcelšanu (turpmāk — Padomes Lēmums 92/438/EEK) 1. un 2.pielikumā par veterinārās robežkontroles procedūru datorizāciju (Shift projekts).

12. Oficiālais veterinārārsts nodrošina Padomes Lēmumā 92/438/EEK minētās datu bāzes uzturēšanu.

13. Robežkontroles punktā oficiālais veterinārārsts veic produktu veterināro kontroli, kas sastāv no šādām pārbaudēm:

13.1. dokumentu pārbaude;

13.2. identitātes pārbaude;

13.3. fiziskā pārbaude.

14. Oficiālais veterinārārsts neatkarīgi no muitas noteikumos atzītas preču izmantošanas veic katras kravas dokumentu pārbaudi, lai noteiktu:

14.1. vai oriģinālajā veterinārajā (veselības) sertifikātā vai citos kravas pavaddokumentos norādītā informācija atbilst informācijai, kas sniegta saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu;

14.2. vai veterinārajā (veselības) sertifikātā un citos kravas pavaddokumentos norādītā informācija par produktiem, kurus pare­dzēts laist brīvā apgrozībā, atbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku un dzīvnie­ku izcelsmes pārtikas produktu apriti un kārtību, kādā izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus, minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.471)

15. Oficiālais veterinārārsts (izņemot gadījumus, ja no trešās valsts ievestā krava tiek pārkrauta Latvijas teritorijā un kravu ved atpakaļ) veic:

15.1. katras kravas identitātes pārbaudi, lai pārliecinātos par produktu satura un marķējuma atbilstību tai informācijai, kas sniegta kravai pievienotajā veterinārajā (veselības) sertifikātā un citos kravas pavaddokumentos. Izņemot pārbaudes, kuras veic liela apjoma kravām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām tirdzniecībai ar dzīvnieku izcelsmes produktiem, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009), prasībām. Identitātes pārbaudēs:

15.1.1. pārbauda konteinerus, kuros tiek ievesti dzīvnieku izcelsmes produkti, un pārliecinās, vai nav bojāts oficiālā veterinārārsta vai kompetentās iestādes uzliktais kravas nodrošinājums, vai norādītā informācija atbilst pievienotajā veterinārajā (veselības) sertifikātā un citos pavaddokumentos sniegtajai informācijai;

15.1.2. pārējos gadījumos:

15.1.2.1. visiem produktu veidiem pārbauda zīmogu, īpašā marķējuma, veselības un identifikācijas marķējuma esību un to atbilstību veterinārajā (veselības) sertifikātā vai citos pavaddokumentos norādītajiem;

15.1.2.2. iesaiņotiem vai iepakotiem produktiem pārbauda veselības mar­ķējumu atbilstoši dzīvnieku izcelsmes produktu marķējuma prasībām;

15.2. ievērojot šo noteikumu 16.punktā minētās prasības, veic katras kravas fizisko pārbaudi:

15.2.1. lai pārliecinātos par to, vai produkti atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ir tādi, lai tos varētu lietot atbilstoši pievienotajā veterinārajā (veselības) sertifikātā vai citos pavaddokumentos norādītajam mērķim;

15.2.2. veicot laboratorijas pārbaudes vai, pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta noteikto paraugu ņemšanas biežumu, ņemot paraugus, lai iespējami īsākā laikposmā iegūtu nepieciešamos analīžu rezultātus;

15.2.3. atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma prasībām.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.471)

16. Kompetentā iestāde, veicot kravas fizisko pārbaudi, ievēro Komisijas 1994.gada 20.maija Lēmuma 94/360/EK par tādu fizisko pārbaužu veikšanas biežuma samazināšanu konkrētu produktu sūtījumiem no trešajām valstīm, ko īsteno saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/675/EEK, prasības par fiziskās pārbaudes samazināšanu produktiem, kas tiek ievesti no trešajām valstīm.

17. Pabeidzot nepieciešamo veterināro kontroli, oficiālais veterinārārsts attiecīgo produktu nosūtīšanai atbilstoši speciālajam paraugam, kas minēts Komisijas Regulas 136/2004/EK, ar ko Kopienas robežkontroles punktos nosaka procedūras veterinārajām kontrolēm attiecībā uz produktiem, ko importē no trešām valstīm, 3.pielikumā, izsniedz kopējo veterināro ievešanas dokumentu, kas apliecina kontroles rezultātus.

18. Kopējais veterinārais ievešanas dokuments ir kopā ar kravu:

18.1. tik ilgi, kamēr krava atrodas muitas uzraudzībā, un šajā gadījumā kopējā veterinārā ievešanas dokumentā ir atsauce uz muitas dokumentu;

18.2. ja produkti laisti brīvā apgrozībā, — līdz pirmajam uzņēmumam, kas iesaistīts kādā no pārtikas aprites posmiem.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

19. Ja krava ir sadalīta vairākās daļās, kopējo veterināro ievešanas dokumentu izsniedz atsevišķi katrai kravas daļai, un tas ir kopā ar kravu atbilstoši šo noteikumu 17. un 18.punktam.

20. Katrai kravai, ko paredzēts ievest Latvijas teritorijā, pievieno veterinārā (veselības) sertifikāta oriģinālu vai citu normatīvajos aktos paredzētu dokumentu oriģinālus, kurus pēc kravas veterinārās kontroles kompetentā iestāde uzglabā robežkontroles punktā.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.471 redakcijā)

21. Ja krava atbilst ievešanas prasībām, oficiālais veterinārārsts, pamatojoties uz robežkontroles punktā veikto veterināro kontroli, izsniedz personai, kura ir atbildīga par kravu, kravas veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju un kopējo veterināro ievešanas dokumentu, kas minēts šo noteikumu 17.punktā un kurā ir norādīts, ka krava atbilst veterinārajām ievešanas prasībām.

22. Katrai kravai, kas tiek ievesta no trešās valsts un kuru paredzēts importēt Latvijas teritorijā, atbilstoši šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām veic identitātes pārbaudi un kravas fizisko pārbaudi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 882/2004/EK) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu, minētās prasības.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.990 redakcijā)

23. Muitas iestādes ļauj ievest kravu, ja, neierobežojot muitas noteikumu prasības, tiek iesniegts kopējais veterinārais ievešanas dokuments ar atzīmi, ka kravu atļauts ievest brīvā apgrozībā, un apliecinājums, ka maksa par veikto veterināro kontroli ir segta vai tiks segta.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.990 redakcijā)

24. Produktiem, kuriem muitas noteikumos atzītā preču izmantošana neatbilst šo noteikumu 20., 21., 22. un 23.punktam (ja vien tos neiznīcina vai nenosūta atpakaļ), veic identitātes pārbaudi un fizisko pārbaudi, lai noteiktu to atbilstību ievešanas prasībām.

25. Robežkontroles punkts, kurā veic dzīvnieku izcelsmes produktu kontroli, atbilst šādām prasībām:

25.1. tas atrodas Latvijas robežšķērsošanas vietas tuvumā, vietā, kuru ir noteikusi muitas iestāde saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 2913/92/EEK 38.panta pirmā (1.) punkta "a" un "b" apakšpunktu. Ja nepieciešams, pamatojoties uz ģeogrāfisko ierobežojumu (izkraušana kuģu piestātnē vai kuģu ceļš), robežkontroles punkts var atrasties zināmā attālumā no robežšķērsošanas vietas un, transportējot kravas pa dzelzceļu, tas var būt izvietots pieņemšanas un nodošanas stacijā, kuru nosaka Pārtikas un veterinārais dienests;

25.2. robežkontroles punkts atrodas oficiālā veterinārārsta uzraudzībā, kurš ir atbildīgs par veterināro kontroli un datu bāzes atjaunošanu. Oficiālajam veterinārārstam var palīdzēt īpaši apmācīts tehniskais personāls, kas strādā oficiālā veterinārārsta uzraudzībā.

26. Lai robežkontroles punktu iekļautu atzīto punktu sarakstā, tam jāatbilst šo noteikumu prasībām un to ir pārbaudījuši Eiropas Komisijas eksperti, sadarbojoties ar Pārtikas un veterināro dienestu.

27. Latvijas teritorijā esošo atzīto robežkontroles punktu sarakstu sagatavo atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām, un tajā var izdarīt šādus grozījumus:

27.1. papildināt ar jaunu robežkontroles punktu:

27.1.1. ja to ierosina Pārtikas un veterinārais dienests;

27.1.2. ja ir izpildītas šo noteikumu 26.punktā minētās prasības;

27.2. svītrot robežkontroles punktu no saraksta, ja Pārtikas un veterinārais dienests pārbaudē konstatē, ka tas neatbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajām prasībām, vai ja pēc šo noteikumu 5.punktā minētajām pārbaudēm, kuras noteiktā laikposmā ir veikusi Eiropas Komisija, nav ņemti vērā pārbaudes rezultāti, īpaši tādā gadījumā, ja pārbaudēs konstatēti nopietni draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.471)

28. Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz cilvēku vai dzīvnieku veselības aizsardzības apsvērumiem, var apturēt robežkontroles punkta darbību, nekavējoties informējot Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savie­nības dalībvalstis par darbības apturēšanu un tās iemesliem. Robežkontroles punktu pēc tajā konstatēto pārkāpumu novēršanas var atkārtoti iekļaut sarakstā, ievērojot šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minētās prasības.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

29. Oficiālais veterinārārsts nosūta papildu informāciju Pārtikas un veterinārajam dienestam vai Eiropas Savienības dalībvalsts kontroles iestādei, kura pilnvarota veikt kravas saņēmēja uzņēmuma uzraudzību, izmantojot elektronisko informācijas apmaiņas sistēmu (turpmāk — Traces), ja:

29.1. produkti ir paredzēti Latvijai vai citai Eiropas Savienības dalībvalstij, vai valsts daļai, kam normatīvajos aktos ir noteiktas īpašas prasības;

29.2. ir paņemti paraugi, bet laikā, kad transportlīdzeklis izbrauc no robežkontroles punkta, vēl nav zināmi izmeklējumu rezultāti;

29.3. produktus, kas paredzēti īpašiem mērķiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē dzīvnieku vai dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, ir plānots ievest Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai tās daļā.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

30. Katrai šo noteikumu 29.1. un 29.3.apakšpunktā minētajai kravai, kas paredzēta citai Eiropas Savienības dalībvalstij, bet tiek importēta caur Latvijas teritorijā esošu robežkontroles punktu, oficiālais veterinārārsts robežkontroles punktā veic dokumentu, identitātes un fizisko pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 14. un 15.punktam, lai pārbaudītu attiecīgās kravas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kuras piemēro galamērķa dalībvalstī vai valsts daļā.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

31. Nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļai, kuru importē nedīrātu, veic identitātes un fizisko pārbaudi neatkarīgi no papildus veicamās veterinārās kontroles un atliekvielu izmeklēšanas, kā tas noteikts normatīvajos aktos par atliekvielu kontroli un normatīvajiem aktiem par savvaļas dzīvnieku gaļas higiēnas prasībām, apstrādi un sagatavošanu izplatīšanai. Uz galamērķa uzņēmumu gaļu nogādā muitas uzraudzībā saskaņā ar šo noteikumu 37.1.apakšpunktu kopā ar kopējo veterināro ievešanas dokumentu. Pārbaudes rezultātus nosūta kompetentajai iestādei, kas ir atbildīga par to robežkontroles punktu, kurā importēja produktus. Ņemot vērā pārbaudes rezultātus, var ieviest šo noteikumu 85. un 86.punktā minētos pasākumus.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

32. Ja šo noteikumu 29.1. un 29.3.apakšpunktā minētos produktus importē caur Latvijas teritorijā esošu robežkontroles punktu, bet to galamērķis ir cita Eiropas Savienī­bas dalībvalsts, kompetentā iestāde atbilstoši kompetencei veic visus pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgās kravas nokļūšanu paredzētajā galamērķa dalībvalstī.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

33. Produktus, kuru uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic robežkontroles punktā, caur kuru kravu ieved Eiropas Savienības teritorijā, galamērķa uzņēmumam nogādā šādā kārtībā:

33.1. kravas kompetentās iestādes uzraudzībā nogādā no robežkontroles punkta, caur kuru kravu ieved Eiropas Savienības teritorijā, līdz galamērķa uzņēmumam ūdensnecaurlaidīgos transportlīdzekļos vai konteineros, kuriem nodrošinājumu uzlikusi kompetentā iestāde. Produktus, kas minēti šo noteikumu 29.punktā, muitas uzraudzībā līdz to nokļūšanai galamērķī nosūta kopā ar T5 kontroleksemplāru, kuru apstiprinājusi muitas amatpersona, un kopā ar kopējo veterināro ievešanas dokumentu, kas minēts šo noteikumu 17.punktā un kurā norādīts kravas galamērķis, kā arī attiecīgajā gadījumā norādīts paredzētais apstrādes veids;

33.2. oficiālais veterinārārsts attiecīgajā robežkontroles punktā, izmantojot Traces tīklu, par produkta izcelsmes vietu un tā galamērķi informē Pārtikas un veterināro dienestu vai Eiropas Savienības dalībvalsts veterināro iestādi, kas ir atbildīga par kravas galamērķa uzņēmumu;

33.3. produkti galamērķa uzņēmumā ir pakļauti apstrādei;

33.4. galamērķa uzņēmuma vai pagaidu noliktavas vadība informē oficiālo veterinārārstu galamērķa vietā vai gadījumos, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1069/2009, — par pagaidu noliktavu atbildīgo veterinārārstu par produkta nonākšanu galamērķī. Atbildīgais veterinārārsts 15 dienu laikā par to paziņo tā robežkontroles punkta oficiālajam veterinārārstam, kurš viņam paziņoja par sūtījumu. Oficiālais veterinārārsts vai par pagaidu noliktavu atbildīgais veterinārārsts veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos par produktu nogādāšanu galamērķa uzņēmumā, un pārbauda ierakstus par ienākušajiem sūtījumiem.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.471)

34. Ja robežkontroles punkta kompetentajai iestādei ir pierādījumi, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārtikas un veterinārā dienesta atzītā uzņēmuma deklarētie produkti nav nonākuši galamērķī, kompetentā iestāde var personai, kas ir atbildīga par kravu, piemērot normatīvajos aktos noteikto administratīvo sodu.

35. Pārtikas un veterinārais dienests Eiropas Komisijā iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta atzīto uzņēmumu sarakstu.

III. Prasības produktu pārkraušanai

36. Tās kravas identitātes pārbaudi un fizisko pārbaudi, kuru ieved robežkontroles punktā, bet kuru paredzēts laist brīvā apgrozībā caur citu robežkontroles punktu, kas atrodas Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā, veic galamērķa robežkontroles punktā, ja pārvadājums notiek, izmantojot gaisa kuģi vai kuģi.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

37. Robežkontroles punktā, caur kuru kravu ieved Latvijas teritorijā, veic šādu kontroli:

37.1. ja kravu pārkrauj no viena gaisa kuģa uz citu vai no viena kuģa uz citu vienas un tās pašas ostas vai lidostas muitas zonā tiešā veidā vai pēc izkraušanas ostas vai lidostas teritorijā uz laiku, kas ir īsāks par šo noteikumu 37.2.1.apakšpunktā minēto minimālo laikposmu, persona, kas ir atbildīga par kravu, informē kompetento iestādi. Izņēmuma kārtā, ja pastāv draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kompetentā iestāde var veikt kravas dokumentu pārbaudi;

37.2. ja kravu izkrauj no gaisa kuģa vai kuģa:

37.2.1. kravu uzglabā maksimālu un minimālu laikposmu, kāds noteikts Komisijas 1999.gada 16.decembra Lēmumā 2000/25/EK par produktu pārkraušanu robežkontroles punktā, ja to paredzēts ievest Eiropas Savienībā, kompetentās iestādes uzraudzībā ostas vai lidostas muitas zonā līdz nosūtīšanai uz citu robežkontroles punktu ar gaisa kuģi vai kuģi;

37.2.2. veic šo noteikumu 37.1.apakšpunktā minēto dokumentu pārbaudi;

37.2.3. ja pastāv iespējami draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai, veic kravas identitātes un fizisko pārbaudi.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.471)

IV. Tranzīta kravu kontrole

38. Ievērojot to Eiropas Savienības dalībvalstu prasības, caur kurām tiek sūtīta tranzīta krava, kompetentā iestāde atļauj nosūtīt kravu no vienas trešās valsts uz citu trešo valsti, ja:

38.1. krava tiek sūtīta no trešās valsts, no kuras produktus nav aizliegts ievest Eiropas Savienības teritorijā, un krava ir paredzēta citai trešajai valstij. Kompetentā iestāde var atkāpties no šīs prasības, ja kravu saskaņā ar šo noteikumu 37.1.apakšpunktu pārkrauj no viena gaisa kuģa uz citu vai no viena kuģa uz citu vienas un tās pašas ostas vai lidostas muitas zonā, lai to pārsūtītu bez turpmākas apstāšanās Latvijas teritorijā;

38.2. šādu tranzītu iepriekš ir atļāvis oficiālais veterinārārsts un krava vispirms nonāk Latvijas teritorijā esošajā robežkontroles punktā;

38.3. persona, kas ir atbildīga par kravu, iepriekš rakstiski apņemas attiecīgo produktu izbrāķēšanas gadījumā pārņemt atpakaļ kravu un rīkoties ar to saskaņā ar šo noteikumu 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76. un 77.punktu.

39. Tranzītam paredzētu kravu uzrāda veterinārajai kontrolei robežkontroles punktā ar klāt pievienotiem šo noteikumu 20.punktā minētajiem dokumentiem, ja nepieciešams, — kopā ar šo dokumentu tulkojumiem.

40. Robežkontroles punktā veic produktu kravas dokumentu pārbaudi un identitātes pārbaudi. Kompetentā iestāde var neveikt minētās pārbaudes, ja kravu ved ar gaisa kuģi vai kuģi un to:

40.1. neizkrauj. Šajā gadījumā veic kravas saraksta kontroli;

40.2. pārkrauj no viena gaisa kuģa citā vai no viena kuģa uz citu vienas un tās pašas ostas vai lidostas muitas zonā, kā norādīts šo noteikumu 37.1.apakšpunktā.

41. Ja ir apdraudēta cilvēku vai dzīvnieku veselība vai pastāv aizdomas par pārkāpumiem, veic kravas fizisko pārbaudi.

42. Ja krava tiek sūtīta pa autoceļiem, dzelzceļu vai ūdensceļiem cauri Latvijas teritorijai, šādu kravu:

42.1. muitas uzraudzībā saskaņā ar tiešā tranzīta (T1) procedūru, kas minēta Padomes Regulā Nr. 2913/92/EEK, nosūta uz izvešanas vietu no Eiropas Savienības kopā ar dokumentiem, kas minēti šo noteikumu 39.punktā, un kopējo veterināro ievešanas dokumentu, kas minēts šo noteikumu 17.punktā un kurā norādīts tas robežkontroles punkts, caur kuru kravu izvedīs no Eiropas Savienības;

42.2. pārvadā transportlīdzekļos vai konteineros, kam uzlikts kravas nodrošinājums, neizkraujot un nesadalot produktus pēc tam, kad tos izved no robežkontroles punkta. Pārvadājuma laikā pārkraušana nav atļauta;

42.3. izved caur robežkontroles punktu no Eiropas Savienības teritorijas ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc izbraukšanas no robežkontroles punkta, caur kuru kravu ieved.

43. Oficiālais veterinārārsts, kas atļauj veikt pārvadājumu, izmantojot Traces tīklu, informē par nosūtīto kravu oficiālo veterinārārstu tajā robežkontroles punktā, caur kuru kravu izved no Eiropas Savienības teritorijas.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

44. Tajā robežkontroles punktā, caur kuru krava atstāj Eiropas Savienības teritoriju, oficiālais veterinārārsts kopējā veterinārā ievešanas dokumentā, kas minēts šo noteikumu 17.punktā, apliecina, ka attiecīgā krava ir izvesta, un pa faksu vai citādā veidā nosūta dokumenta kopiju tam robežkontroles punktam, caur kuru krava tika ievesta Eiropas Savienības teritorijā. Ja tā robežkontroles punkta oficiālais veterinārārsts, caur kuru kravu ieved Eiropas Savienības teritorijā, nesaņem informāciju par produktu izvešanu no Eiropas Savienības teritorijas termiņā, kas noteikts šo noteikumu 42.3.apakšpunktā, viņš informē muitas iestādi, kura, ja nepieciešams, veic izmeklēšanu, lai noteiktu produktu faktisko galamērķi.

45. Visus izdevumus, kas radušies, izpildot šajā nodaļā minētās prasības, sedz persona, kas ir atbildīga par kravu, vai tās pārstāvis.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.990 redakcijā)

V. Veterinārā kontrole brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās

46. Kravu, kuru ieved no trešās valsts un kas ir paredzēta ievešanai brīvajā zonā, brīvajā noliktavā vai muitas noliktavā, drīkst ielaist saskaņā ar Padomes Regulu 2913/92EEK, ja tam ir piekritusi kompetentā iestāde un persona, kas atbildīga par kravu, ir iepriekš paziņojusi:

46.1. ka attiecīgos produktus ir paredzēts importēt Eiropas Savienības teritorijā. Ja nav skaidri norādīts izlietojums, uzskata, ka produktus paredzēts importēt Eiropas Savienības teritorijā;

46.2. ka produkti atbilst importēšanas prasībām.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

47. Robežkontroles punktā, caur kuru kravu ieved Eiropas Savienības teritorijā, veic šo noteikumu 46.punktā minēto kravu dokumentu, identitātes un fizisko pārbaudi, lai noteiktu produktu atbilstību vai neatbilstību ievešanas prasībām. Ja dokumentu pārbaudē konstatē, ka produkts neatbilst ievešanas prasībām, fizisko pārbaudi neveic, izņemot gadījumus, ja ir aizdomas par dzīvnieku vai cilvēku veselības apdraudējumu. Šādām kravām pievieno šo noteikumu 20.punktā minētos dokumentus, ja nepieciešams, — kopā ar dokumentu tulkojumiem.

48. Ja, veicot dokumentu, identitātes un fizisko pārbaudi, konstatē, ka produkts atbilst ievešanas prasībām, robežkontroles punkta oficiālais veterinārārsts izsniedz kopējo veterināro ievešanas dokumentu, kas minēts šo noteikumu 17.punktā. Robežkontroles punkta oficiālais veterinārārsts un muitas iestādes atļauj ievešanu noliktavā brīvajā zonā, brīvajā noliktavā vai muitas noliktavā. Šādus produktus atzīst par piemērotiem laist brīvā apgrozībā Eiropas Savienības teritorijā.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

49. Ja šo noteikumu 47.punktā minētajās pārbaudēs konstatē, ka attiecīgie produkti neatbilst ievešanas prasībām, robežkontroles punkta oficiālais veterinārārsts izsniedz kopējo veterināro ievešanas dokumentu, kas minēts šo noteikumu 17.punktā. Robežkontroles punkta oficiālais veterinārārsts un muitas iestādes atļauj ievešanu noliktavā brīvajā zonā, brīvajā noliktavā vai muitas noliktavā tikai tādā gadījumā, ja tiek izpildītas šādas prasības:

49.1. produkti tiek vesti no tādas trešās valsts, no kuras nav aizliegts ievest dzīvnieku izcelsmes produktus Eiropas Savienības teritorijā, un tie ir paredzēti citai trešajai valstij;

49.2. noliktava brīvajā zonā, brīvā noliktava un muitas noliktava ir Pārtikas un veterinārā dienesta atzītas un atbilst šādām prasībām:

49.2.1. tā ir noslēgta platība, kurā iebraukšanas un izbraukšanas vietu pastāvīgi kontrolē. Kontroli nodrošina noliktavas vadība. Ja noliktava atrodas brīvajā zonā, tad visa zona ir noslēgta, un tā ir pastāvīgā muitas kontrolē;

49.2.2. tās atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par attiecīgā produkta uzglabāšanu;

49.2.3. tajās tiek veikta uzskaite, kurā katru dienu reģistrē visas kravas, ko ieved noliktavās vai izved no tām, norādot katra kravā esošā produkta raksturojumu un daudzumu, kā arī saņēmēju un tā adresi. Šos datus uzglabā trīs gadus;

49.2.4. tajās ir uzglabāšanas vai saldēšanas telpas, kurās iespējams atsevišķi uzglabāt tādus produktus, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Kompetentā iestāde var atļaut uzglabāt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošus produktus tajās pašās noliktavu telpās, ja attiecīgos produktus glabā atsevišķi aizslēdzamās vietās;

49.2.5. tajās ir telpas personālam, kurš veic veterināro kontroli.

50. Ja šo noteikumu 47.punktā minētajās pārbaudēs atklājas, ka atbildīgais par kravu ir sniedzis nepatiesas ziņas, tad kravu pārsūta vai iznīcina saskaņā prasībām, kas minētas šo noteikumu 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76. un 77.punktā.

51. Pārtikas un veterinārais dienests veic visus nepieciešamos pasākumus, lai:

51.1. nodrošinātu noliktavu atzīšanas prasību ievērošanu;

51.2. novērstu veterinārajām prasībām neatbilstošu produktu glabāšanu tajās pašās telpās vai vietās, kur uzglabā minētajām prasībām atbilstošus produktus;

51.3. nodrošinātu efektīvu produktu saņemšanas un nosūtīšanas kontroli noliktavā un uzraudzību piekļūšanas laikā. Īpaši tas attiecas uz produktiem, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, jo šādus produktus nedrīkst izvest no telpām vai daļām, kur tos uzglabā bez kompetentās iestādes piekrišanas;

51.4. veiktu visas nepieciešamās pārbaudes un novērstu noliktavā uzglabāto produktu pārveidošanu, aizstāšanu vai jebkādas izmaiņas iepakošanā, sagatavošanā tirgum vai apstrādē.

52. Kompetentā iestāde, pamatojoties uz cilvēku vai dzīvnieku veselības aizsardzības apsvērumiem, var liegt produktu ievešanu muitas noliktavā, brīvajā noliktavā vai brīvajā zonā, ja tie neatbilst nosacījumiem, kas paredzēti normatīvajos aktos par veterināro kontroli.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

53. Kravu nedrīkst ievest brīvajā zonā, brīvajā noliktavā vai muitas noliktavā, ja tai nav uzlikts muitas nodrošinājums.

54. Produktus, kuri neatbilst normatīvo aktu prasībām, var izvest no brīvās zonas, brīvās noliktavas vai muitas noliktavas vienīgi pārsūtīšanai uz trešo valsti vai uz noliktavu atbilstoši šo noteikumu 60., 61., 62., 63. un 64.punktam, vai iznīcināšanai, ja:

54.1. pārsūtīšana uz trešo valsti notiek saskaņā ar šo noteikumu 38.3.apakšpunktā un 39., 42., 43. un 44.punktā minētajām prasībām;

54.2. nosūtīšanu uz noliktavu, kas minēta šo noteikumu 60., 61., 62., 63. un 64.punktā, veic atbilstoši tiešā tranzīta (T1) muitas kontroles procedūrai un šo noteikumu 61.1.apakšpunktā minētajā sertifikātā norāda noliktavas nosaukumu un atrašanās vietu;

54.3. pārvadāšanu uz iznīcināšanas vietu veic pēc attiecīgo produktu denaturācijas.

55. Kravu nosūta, nodrošinot, lai pārvadājums notiek kompetentas iestādes uzraudzībā, neizkraujot preces, ūdensnecaurlaidīgos transportlīdzekļos vai konteineros, ar kompetentas iestādes uzliktu kravas nodrošinājumu. Šādu kravu nedrīkst pārvietot no vienas noliktavas brīvajā zonā, brīvās noliktavas vai muitas noliktavas uz citu.

56. (Svītrots ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990.)

57. Pārtikas un veterinārais dienests Eiropas Komisijā iesniedz sarakstu, kurā norāda:

57.1. brīvās zonas, brīvās noliktavas un muitas noliktavas, kas minētas šo noteikumu 52.punktā;

57.2. piegādātājus, kas minēti šo noteikumu 60.punktā.

58. Ja netiek pildītas šo noteikumu 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. un 55.punktā minētās prasības un nosacījumi attiecībā uz noliktavām, Pārtikas un veterinārais dienests aptur vai atsauc savu apstiprinājumu, kas minēts šo noteikumu 49.2.apakšpunktā, un informē Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par šāda lēmuma pieņemšanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

59. Ja konstatē pārkāpumus, kas radušies tīši vai rupjas nolaidības dēļ, tad personai, kas ir atbildīga par kravu, kompetentā iestāde pēc kravas izvešanas no noliktavas piemēro normatīvajos aktos noteikto administratīvo sodu.

VI. Kuģu apgāde

60. Personas, kas tiešā veidā apgādā starpvalstu jūras kuģus (turpmāk — piegādātāji) ar šo noteikumu 49.punktā minētajiem produktiem apkalpes un pasažieru patēriņam, atbilst šādām prasībām:

60.1. tās ievēro šo noteikumu 46. un 47.punktā, 49.1., 49.2.2., 49.2.3. un 49.2.4.apakš­punktā, 51., 52. un 53.punktā minētās prasības;

60.2. reģistrē savu darbību Pārtikas un veterinārajā dienestā;

60.3. piegādā tādus produktus, kuri nav paredzēti pārstrādei, izņemot gadījumus, ja neapstrādātie produkti atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

60.4. to pārziņā ir noslēgtas produktu uzglabāšanas telpas, kuru ieeju un izeju pastāvīgi kontrolē atbildīgā persona. Ja noliktava atrodas brīvajā zonā, tad visa zona ir noslēgta un atrodas pastāvīgā muitas kontrolē;

60.5. apņemas nelaist šo noteikumu 49.punktā minētos produktus patēriņam Eiropas Savienības teritorijā;

60.6. pēc iespējas ātrāk ziņo kompetentajai iestādei par produktu nogādāšanu uz noliktavu, kas minēta šo noteikumu 60.4.apakšpunktā.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

61. Piegādātāji, kas minēti šo noteikumu 60.punktā:

61.1. veic tiešu piegādi uz jūras kuģa klāja vai uz īpaši apstiprinātu noliktavu galamērķa ostā, ja ir veikti pasākumi, kas nodrošina, lai attiecīgie produkti nekādos apstākļos netiktu izvesti no ostas zonas uz citu galamērķi. Produktu pārvadāšanu no noliktavas uz galamērķa ostu veic muitas uzraudzībā saskaņā ar tiešā tranzīta (T1) procedūru, pievienojot veterināro sertifikātu, kas domāts ārējās kuģu satiksmes apgādei paredzētās produkcijas nosūtīšanai un kurš aizpildīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārās kontroles metodēm, pārbaudot trešo valstu produktus, kuri paredzēti ievešanai brīvajās zonās, brīvajās noliktavās, muitas noliktavās vai nogādāšanai komersantiem, kas apgādā pārrobežu jūras kuģus;

61.2. iepriekš paziņo kompetentajai iestādei, no kuras uzraudzības ostas zonas piegādā produktus, un galamērķa Eiropas Savienības dalībvalsts ostas kompetentajām iestādēm produktu nosūtīšanas datumu un ziņas par to galamērķi;

61.3. sniedz oficiālu pierādījumu, ka produkti ir nonākuši galamērķī;

61.4. uztur ievesto un izvesto kravu reģistru. Reģistrā nodrošina iespēju pārbaudīt tās kravas daļas, kas palikušas noliktavā. Reģistrā iekļauto informāciju uzglabā vismaz trīs gadus.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

62. Piegādātāji nodrošina, ka tie neapgādās kuģus ar tādiem produktiem, kuri neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izņemot produktus pasažieru un apkalpes vajadzībām ārpus Eiropas Savienības teritoriju piekrastes zonām.

63. Ne vēlāk kā produktu nosūtīšanas dienā kompetentā iestāde robežkontroles punktā ostas zonā, izmantojot Traces tīklu, paziņo par produktu nosūtīšanu galamērķa Eiropas Savienības dalībvalsts attiecīgajai kompetentajai iestādei, informējot to par produktu galamērķi.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

64. Ja nav izpildīti šīs nodaļas nosacījumi, Pārtikas un veterinārais dienests anulē šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minēto reģistrāciju un informē par to Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

VII. Veterinārās kontroles prasības atpakaļ ievestām produktu kravām

65. Kravu, kuras izcelsmes valsts ir Latvija vai cita Eiropas Savienības dalībvalsts un kuras ievešanu atteikusi trešā valsts, drīkst ievest atpakaļ, ja:

65.1. kravai ir pievienoti šādi dokumenti:

65.1.1. veterinārā (veselības) sertifikāta oriģināls vai kopija, ko apliecinājusi iestāde, kura izdeva produktiem pievienoto sertifikātu, kopā ar informāciju par atteikuma iemesliem un garantiju, ka ir ievēroti nosacījumi, kas nosaka produktu uzglabāšanu un pārvadāšanu, apliecinot, ka attiecīgie produkti nav pārkrauti;

65.1.2. pārvadātāja izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka saturs nav ticis pārkrauts vai izkrauts;

65.2. veic produktu dokumentu un identitātes pārbaudi un šo noteikumu 78., 79. un 80.punktā paredzētajos gadījumos — arī fizisko pārbaudi;

65.3. kravu saskaņā ar šo noteikumu 33.punktā minētajiem nosacījumiem tiešā veidā nosūta atpakaļ izcelsmes uzņēmumam Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā, kur izsniegts veterinārais (veselības) sertifikāts, un ja tranzīta gadījumā caur citu Eiropas Savienības dalībvalsti tās dalībvalsts robežkontroles punkta oficiālais veterinārārsts, kura teritorijā krava nonāk vispirms, atpakaļ ievešanu ir iepriekš atļāvis visu to dalībvalstu vārdā, caur kurām tiks vesta krava.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

66. Kompetentā iestāde nevar iebilst pret tādu Eiropas Savienības izcelsmes produktu kravas atpakaļievešanu, ko izbrāķējusi trešā valsts, ja iestāde, kura izsniegusi oriģinālo veterināro (veselības) sertifikātu, ir piekritusi pieņemt atpakaļ kravu un ir izpildīti nosacījumi, kas minēti šo noteikumu 65.punktā.

67. Šo noteikumu 65. un 66.punktā minētajā situācijā produktus nosūta atpakaļ, ņemot vērā nosacījumus, lai nodrošinātu pārvadāšanu līdz izcelsmes uzņēmumam saskaņā ar šo noteikumu 33.punktā noteiktajām procedūrām ūdensnecaurlaidīgos transportlīdzekļos, uz kuriem kompetentā iestāde ir uzlikusi nodrošinājumu tā, ka, atverot konteineru, tas tiek sabojāts.

68. Oficiālais veterinārārsts, kurš atļauj veikt pārvadājumu, izmantojot Traces tīklu, informē galamērķa Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

69. (Svītrots ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990.)

VIII. Rīcība noteikumu pārkāpumu gadījumā

70. Ja dzīvnieku izcelsmes produktu kravu ieved Latvijā, neuzrādot to veterinārajai kontrolei (atbilstoši šo noteikumu 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. un 15.punktā minētajām prasībām), to konfiscē un Pārtikas un veterinārais dienests lemj par tās iznīcināšanu saskaņā ar šo noteikumu 71.2.apakšpunktu vai pārsūtīšanu saskaņā ar šo noteikumu 71.1.apakšpunktu.

71. Ja kompetentā iestāde, veicot šajos noteikumos minētās pārbaudes, konstatē, ka produkts neatbilst ievešanas prasībām, vai konstatē citu pārkāpumu, tā pēc konsultēšanās ar personu, kas ir atbildīga par kravu, lemj par to, vai:

71.1. 60 dienu laikā nosūtīt produktus ārpus Eiropas Savienības teritorijas caur to pašu robežkontroles punktu, kas saskaņots ar personu, kura ir atbildīga par kravu, izmantojot to pašu transportlīdzekli, ja kravas atpakaļ sūtīšanu pieļauj veterinārās kontroles rezultāti un veselības prasības. Šādos gadījumos oficiālais veterinārārsts robežkontroles punktā:

71.1.1. ievada informāciju par veikto procedūru atbilstoši Padomes Lēmuma 92/438/EEK 1.panta prasībām;

71.1.2. Eiropas Komisijas noteiktajā kārtībā anulē kravas veterināro (veselības) sertifikātu vai citus pavaddokumentus, lai kravu nebūtu iespējams ievest caur citu robežkontroles punktu. Pārsniegtais termiņš var tikt pārskatīts, ja kavējuma iemesls ir pamatots;

71.2. produktus iznīcināt saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par dzīvnieku izcelsmes produktu iznīcināšanu, pārstrādi un apriti, ja atpakaļ nosūtīšana nav iespējama vai beidzies šo noteikumu 71.1.apakšpunktā minētais termiņš, vai persona, kas ir atbildīga par kravu, tam piekrīt.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

72. Kompetentā iestāde līdz šo noteikumu 71.punktā minēto produktu pārsūtīšanai vai atteikuma cēloņu apstiprināšanai tos uzglabā kompetentas iestādes uzraudzībā uz tās personas rēķina, kas ir atbildīga par kravu.

73. Ja šo noteikumu 70. un 71.punktā minētajās pārbaudēs atklāj normatīvo aktu pārkāpumus vai to atkārtotus pārkāpumus, tad piemēro šo noteikumu 5., 85. un 86.punktā minētās prasības.

74. Šo noteikumu 71.punktu nepiemēro, ja kompetentā iestāde ir atļāvusi izmantot produktus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009 vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 882/2004/EK 20.pantu, ja vien nepastāv draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.471)

75. Persona, kas ir atbildīga par kravu, sedz tās izmaksas, kas radušās kravas pārsūtīšanas vai iznīcināšanas laikā vai izmantojot produktu citiem mērķiem.

76. Ja ir konstatēts pārkāpums, kas radies tīši vai rupjas nolaidības dēļ, kompetentā iestāde personai, kas ir atbildīga par kravu, piemēro normatīvajos aktos noteikto administratīvo sodu.

77. Informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Komisiju par veiktajām veterinārajām kontrolēm veic saskaņā ar Padomes Lēmuma 92/438/EEK prasībām.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

IX. Oficiālā veterinārārsta vai kompetentās iestādes rīcība, ja ir aizdomas par produkta neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

78. Ja rodas aizdomas par produkta neatbilstību veterinārajiem normatīvajiem aktiem, oficiālais veterinārārsts vai kompetentā iestāde veic tādas veterinārās kontroles, kuras uzskata par piemērotām, lai apstiprinātu vai novērstu aizdomas par:

78.1. produkta identitāti vai faktisko galamērķi;

78.2. produkta atbilstību garantijām, kas tiesību aktos noteiktas kontrolei pakļautajam produkta veidam;

78.3. atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām dzīvnieku vai sabiedrības veselības aizsardzības garantijām.

79. Pārbaudītie produkti paliek kompetentās iestādes uzraudzībā līdz pārbaudes rezultātu iegūšanai.

80. Oficiālais veterinārārsts vai kompetentā iestāde, pamatojoties uz šo noteikumu 78.punktā minētajām aizdomām, pastiprina kontroli tās pašas izcelsmes produktiem un ievēro šo noteikumu 73.punktā minētās prasības.

X. Drošības pasākumi

81. Ja kāda no šajos noteikumos veiktajām pārbaudēm liecina, ka krava varētu radīt draudus dzīvnieku vai sabiedrības veselībai, kompetentā iestāde nekavējoties veic šādus pasākumus:

81.1. konfiscē un iznīcina attiecīgo kravu;

81.2. saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām informē pārējos Eiropas Savienības teritorijā esošos robežkontroles punktus un Eiropas Komisiju atbilstoši Padomes Lēmumam 92/438/EEK.

82. Ja Pārtikas un veterinārais dienests oficiāli informē Eiropas Komisiju par nepieciešamību veikt drošības pasākumus, bet Eiropas Komisija tos nav piemērojusi, Pārtikas un veterinārais dienests var ieviest pagaidu drošības pasākumus attiecībā uz minētajiem produktiem, informējot par to pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis.

(Grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

83. Ja Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz pārbaudēm, kas veiktas produktu tirdzniecības vietā, secina, ka šie noteikumi netiek pildīti kādā robežkontroles punktā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā esošajā muitas noliktavā, brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā, tā nekavējoties sazinās ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts centrālo iestādi, kura veic nepieciešamos pasākumus, un informē Pārtikas un veterināro dienestu par veiktajām pārbaudēm, pieņemtajiem lēmumiem un to pamatojumu.

84. Ja Pārtikas un veterinārais dienests uzskata, ka ieviestie pasākumi ir nepietiekami, tas kopīgi ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi izskata iespējamos risinājumus un, ja nepieciešams, apmeklē attiecīgo dalībvalsti.

XI. Papildu veterinārās kontroles

85. Ja, veicot šajos noteikumos minētās pārbaudes, rodas aizdomas, ka ir pārkāpti normatīvie akti veterinārajā jomā, vai tiek konstatēti atkārtoti pārkāpumi, tad kompetentā iestāde par attiecīgajiem produktiem un to izcelsmi:

85.1. informē Eiropas Komisiju, norādot produktu īpašības un attiecīgo kravu;

85.2. veic visu tādas pašas izcelsmes produktu kravu stingrāku kontroli, aizturot robežkontroles punktā nākamās 10 tādas pašas izcelsmes kravas, kurām veic produktu fizisko pārbaudi, ieskaitot paraugu ņemšanu un laboratorijas pārbaudes, kas noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā. Kravas pārstāvis vai persona, kas ir atbildīga par kravu, iemaksā drošības naudu par pārbaudes izmaksām. Ja, veicot kontroli, konstatē neatbilstību normatīvajiem aktiem, ar neatbilstošo kravu vai kravas daļu rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 71.1. un 71.2.apakšpunktā minētajām prasībām;

85.3. informē Eiropas Komisiju par kontroles rezultātiem un, pamatojoties uz šo informāciju, veic izmeklēšanu, lai noteiktu atklāto pārkāpumu cēloņus un izcelsmi.

86. Ja pārbaudēs konstatē, ka ir pārsniegti maksimāli pieļaujamie atliekvielu daudzumi, veic šo noteikumu 85.2.apakšpunktā minēto kontroli.

XII. Noslēguma jautājums

87. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1997.gada 18.decembra Direktīvas 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterinārās kontroles organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešajām valstīm.

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 18.marta noteikumiem Nr.147
Dzīvnieku un augu izcelsmes produktu saraksts, uz kuriem attiecina veterinārās pārbaudes

(Pielikums MK 27.08.2013. noteikumu Nr.642 redakcijā)

Nr.
p.k.

Kombinētās nomenklatūras (KN) kods1

Apraksts2

Piezīmes un paskaidrojumi3

1. Gaļa un uzturā lietojami gaļas subprodukti (KN 2.nodaļa)

Šajā nodaļā neietilpst:

a) produkti ar kodu 0201–0208 vai 0210, kuri atzīti par nepiemērotiem lietošanai pārtikā;

b) dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi (kods 0504) un dzīvnieku asinis (kods 0511 vai 3002);

c) dzīvnieku tauki, izņemot produktus ar kodu 0209 (KN 15.nodaļa)

1.1.

0201

Svaiga vai dzesināta liellopu gaļaVisi
1.2.

0202

Saldēta liellopu gaļaVisi
1.3.

0203

Svaiga, dzesināta vai saldēta cūkgaļaVisi
1.4.

0204

Svaiga, dzesināta vai saldēta aitu un kazu gaļaVisi
1.5.

0205 00

Svaiga, dzesināta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļaVisi
1.6.

0206

Svaigi, dzesināti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti, kas paredzēti pārtikaiVisi
1.7.

0207

Svaiga, dzesināta vai saldēta gaļa un subprodukti no mājputniem ar kodu 0105 (vistas, zosis, pīles, tītari un pērļu vistiņas)Visi
1.8.

0208

Citāda svaiga, dzesināta vai saldēta gaļa un gaļas subproduktiVisi, izņemot izejvielas, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā.

Ietilpst cits materiāls želatīna vai kolagēna ražošanai lietošanai pārtikā.

Ietilpst visa gaļa un uzturā lietojami gaļas subprodukti ar šādiem kodiem:

0208 10 (trušu vai zaķu gaļa);

0208 30 00 (primātu gaļa);

0208 40 (vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu gaļa (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju gaļa (jūrassirēnu kārtas zīdītāju); roņu, jūraslauvu un valzirgu gaļa (airkāju kārtas zīdītāju));

0208 50 00 (rāpuļu gaļa, arī čūsku un bruņurupuču);

0208 60 00 (kamieļu un citu kamieļveidīgo gaļa (kamieļu dzimta));

0208 90 (cita gaļa: mājas baložu, medījumu, izņemot trušu vai zaķu gaļu); ietilpst paipalu, ziemeļbriežu un jebkuru citu zīdītāju sugu dzīvnieku gaļa. Ietilpst varžu kājiņas
(kods 0208 90 70)

1.9.

0209

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, dzesināti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un mājputnu taukiVisi: ietilpst gan tauki, gan pārstrādāti tauki, kā norādīts ailē "Apraksts"
1.10.

0210

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa un pārtikā lietojami gaļas subprodukti; pārtikā lietojamas gaļas vai gaļas subproduktu milti vai rupja maluma miltiVisi: ietilpst gaļa, gaļas produkti un citi dzīvnieku izcelsmes produkti.

Ietilpst pārstrādāts dzīvnieku proteīns un žāvētas cūku ausis lietošanai pārtikā;

kauli lietošanai pārtikā – ar kodu 0506;

desas – ar kodu 1601;

dradži jeb grības – ar kodu 2301

2. Zivis un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki (KN 3.nodaļa)

1. Šajā nodaļā neietilpst:

a) zīdītāji (kods 0106);

b) gaļa (kods 0208 vai 0210);

c) beigtas zivis (arī to aknas un ikri) un vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas nav piemēroti vai derīgi pārtikai to sugas vai stāvokļa dēļ (KN 5.nodaļa); pārtikai nelietojami milti, rupja maluma milti vai granulas no zivīm, vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (kods 2301);

d) kaviārs vai kaviāra aizstājēji, kas iegūti no zivju ikriem (kods 1604).

2. Šajā nodaļā ietilpst dzīvas zivis vaislai vai pavairošanai, dzīvas dekoratīvās zivis, kā arī dzīvas zivis un dzīvi vēžveidīgie, kurus pārvadā dzīvus, bet ieved lietošanai pārtikā

2.1.

0301

Dzīvas zivisVisi: ietilpst foreles, zuši, karpas un jebkuras citu zivju sugas, kas ievestas vaislai vai pavairošanai.

Dzīvas zivis, kas ievestas tūlītējai lietošanai pārtikā, veterinārajās pārbaudēs uzskata par produktiem.

Ietilpst dekoratīvās zivis ar kodu 0301 10

2.2.

0302

Svaigas vai dzesinātas zivis, izņemot zivju fileju un citu zivju gaļu ar kodu 0304Visi: ietilpst svaigas vai dzesinātas aknas un ikri (kods 0302 90 00)
2.3.

0303

Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un citu zivju gaļu ar kodu 0304Visi: ietilpst svaigas vai dzesinātas aknas un ikri (kods 0302 90 00)
2.4.

0304

Svaiga, dzesināta vai saldēta zivju fileja un citāds zivju mīkstums (malts vai nemalts)Visi
2.5.

0305

Žāvētas vai sālītas zivis vai zivis sālījumā; kūpinātas zivis, arī termiski apstrādātas pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā, zivju milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikāVisi: ietilpst visi zvejniecības produkti, piemēram, milti, rupja maluma milti un granulas, kas paredzētas lietošanai pārtikā.

Ietilpst zivju galvas, astes un peldpūšļi un citi zvejniecības produkti

2.6.

0306

Dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā esoši vēžveidīgie čaulā vai bez tās; kūpināti vēžveidīgie čaulā vai bez tās, auksti vai karsti kūpināti; vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; vēžveidīgo milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikāVisi: dzīvos vēžveidīgos, ko ieved tūlītējai lietošanai pārtikā, veterinārajās pārbaudēs uzskata par produktiem.

Ietilpst par lolojumdzīvniekiem izmantojami dekoratīvie jūras mērkaķīši un to pūšļi un visi dzīvie dekoratīvie vēžveidīgie, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 1251/2008

2.7.

0307

Dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, vītināti, sālīti vai sālījumā esoši mīkstmieši čaulā vai bez tās; kūpināti mīkstmieši čaulā vai bez tās, auksti vai karsti kūpinātiIetilpst mīkstmieši, kas var būt termiski apstrādāti un pēc tam kūpināti. Citi termiski apstrādāti mīkstmieši – ar kodu 1605.

Ietilpst dzīvi dekoratīvie mīkstmieši, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1251/2008.

Dzīvus mīkstmiešus, ko ieved tūlītējai lietošanai pārtikā, veterinārajās pārbaudēs uzskata par produktiem.

Ietilpst visi pārstāvji ar kodiem 0307 11–0307 99, piemēram, 030760 (gliemeži, izņemot jūras gliemežus): ietilpst šādu sugu sauszemes gliemeži: Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum un Achatinidae dzimtas sugu gliemeži. Ietilpst dzīvi gliemeži (tostarp saldūdens gliemeži) tūlītējai lietošanai pārtikā un arī gliemežu gaļa lietošanai pārtikā. Ietilpst iepriekš viegli termiski apstrādāti vai iepriekš pārstrādāti gliemeži. Citi pārstrādāti produkti – ar kodu 1605.

0307 91 00 (dzīvi, svaigi vai dzesināti citi mīkstmieši, kas nav austeres, ķemmes gliemenes, divvāku gliemji, tintes zivis, astoņkāji, gliemeži, kas nav jūras gliemeži, ēdamie gliemeži, gliemežnīcas un Arcidae gliemeži, jūras austiņas, kā arī pārtikā lietojami to milti, rupja maluma milti un granulas). Ietilpst jūras gliemežu (čaulā vai bez tās) sugu gaļa.

0307 99 (citi mīkstmieši, kas nav austeres, ķemmes gliemenes, divvāku gliemji, tintes zivis, astoņkāji, gliemeži, kas nav jūras gliemeži, ēdamie gliemeži, gliemežnīcas, Arcidae gliemeži, jūras austiņas, izņemot dzīvus, svaigus vai dzesinātus, kā arī to milti, rupja maluma milti un granulas, derīgi lietošanai pārtikā)

2.8.

0308

Dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, vītināti, sālīti vai sālījumā esoši ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus; kūpināti ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus, auksti vai karsti kūpinātus; bezmugurkaulnieku, izņemot vēžveidīgos un mīkstmiešus, milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikāVisi

3. Piena pārstrādes produkti, putnu olas, dabiskais medus, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas nav iekļauti citur (KN 4.nodaļa)

1. Ar terminu "piens" jāsaprot pilnpiens vai daļēji vai pilnīgi nokrejots piens.

2. Ar kodu 0405 minētais:

a) "sviests" ir dabīgs sviests, sūkalu sviests vai atjaunots sviests (svaigs, sālīts vai rūgtenais sviests, tostarp konservēts sviests), kuru iegūst tikai no piena un kurā piena tauku saturs ir vismaz 80 %, bet ne vairāk par 95 %, piena beztauku sausnas saturs ir ne vairāk par 2 % un ūdens saturs nepārsniedz 16 %. Sviestam nav emulgatoru piedevas, bet tajā var būt nātrija hlorīds, pārtikas krāsvielas, neitralizējoši sāļi un nekaitīgu pienskābes baktēriju ieraugs;

b) "piena tauku pasta" ir ziežama ūdens emulsija eļļā, kurā vienīgie tauki ir piena tauki, kuru saturs ir vismaz 39 %, bet mazāk par 80 %.

3. Produkti, kas iegūti, iebiezinot sūkalas ar piena vai piena tauku piedevu, klasificējami ar kodu 0406 kā sieri, ja tiem ir trīs šādas īpašības:

a) piena tauku saturs sausnā ir vismaz 5 %;

b) sausna ir vismaz 70 % no svara, bet ne vairāk kā 85 %;

c) tie ir veidnēti vai tos var veidnēt.

4. Šajā nodaļā neietilpst:

a) produkti, kuri iegūti no sūkalām un kuros ir vairāk par 95 % laktozes, kas izteikta kā bezūdens laktoze, pārrēķinot sausnā (kods 1702);

b) albumīni (tostarp divu vai vairāku sūkalu olbaltumvielu koncentrāti, kas satur vairāk nekā 80 % sūkalu olbaltumvielas, pārrēķinot sausnā) (kods 3502) un globulīni (kods 3504)

3.1.

0401

Piens un krējums, neiebiezināts un bez cukura vai citu saldinātāju piedevasVisi: pienā ietilpst svaigpiens, pasterizēts piens vai termizēts piens, tostarp saldēts. Ietilpst piena frakcijas. Piens dzīvnieku barībai – ar šo kodu, bet dzīvnieku barība, kuras sastāvā ir piens, – ar kodu 2309. Piens ārstnieciskām vai profilakses vajadzībām – ar kodu 3001
3.2.

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevuVisi, arī piens zīdaiņiem
3.3.

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakaoVisi: ietilpst krējums, aromatizēts vai ar augļu piedevu, saldēts un fermentēts piens, lietošanai pārtikā. Saldējums – ar kodu 2105. Dzērieni, kas satur pienu ar kakao vai citu vielu piedevu, – ar kodu 2202
3.4.

0404

Sūkalas, arī iebiezinātas un ar cukura vai citu saldinātāju piedevu; produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, un kas nav iekļauti citurVisi: ietilpst piena produkti zīdaiņiem. Ar kodu 0404 10 48 – šķidrs, attaukots govs jaunpiens ar atdalītu kazeīnu, lietošanai uzturā. Ar kodu 0404 90 21 – ar izsmidzināšanu žāvēts jaunpiena pulveris ar pazeminātu tauku saturu un neatdalītu kazeīnu, lietošanai uzturā
3.5.

0405

Sviests un citi no piena iegūti tauki un eļļas, piena tauku pastasVisi: ietilpst piena tauku pastas
3.6.

0406

Siers un biezpiensVisi
3.7.

0407

Putnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagatavotasVisi: ietilpst inkubācijas olas un noteiktas bezpatogēnu (SPF) olas, kā arī apaugļotas olas inkubācijai (0407 11 un 0407 19).

Ietilpst svaigas olas (no 0407 21 līdz 0407 29) un citas olas (0407 90), kas ir vai nav lietojamas pārtikā. Ietilpst "simtgadīgas olas". Olu albumīns, kas ir vai nav lietojams pārtikā, – ar kodu 3502

3.8.

0408

Putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti, tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevuIetilpst olu produkti, pagatavoti un nepagatavoti, un pārtikā nelietojami produkti.

Veselas jebkuru putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi. Šajā kodā minētie produkti var būt svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī (piemēram, cilindriskās olu ruletes), saldēti vai citādi konservēti neatkarīgi no tā, vai tie ir ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez cukura vai citu saldinātāju piedevas un vai ir paredzēti izmantošanai pārtikā vai rūpnieciskiem nolūkiem (piemēram, miecēšanā).

Šis kods nav:

a) olas dzeltenuma eļļai (kods 1506);

b) olu izstrādājumiem ar garšvielām vai citām piedevām (kods 2106);

c) lecitīnam (kods 2923);

d) atdalītiem olu baltumiem (olu albumīnam) (kods 3502)

3.9.

0409 00 00

Dabiskais medusVisi: ietilpst bišu (Apis Mellifera) medus vai citu kukaiņu medus, kas iegūts centrifugējot vai ir šūnu medus vai šūnu gabalu medus, bez cukura vai kādas citas piedevas. Tādu medu var apzīmēt pēc ziedu avota, izcelsmes vai krāsas.

Šis kods nav mākslīgajam medum un dabiskā medus maisījumam ar mākslīgo medu (kods 1702)

3.10.

0410 00 00

Uzturā lietojami dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav iekļauti citurVisi: ietilpst peru pieniņš un propoliss un citi no dzīvniekiem iegūti produkti, izņemot kaulus (kods 0506), lietošanai pārtikā.

Ietilpst pārtikā lietojami:

a) kukaiņi un kukaiņu oliņas;

b) bruņurupuču olas;

c) putnu ligzdas.

Neietilpst dzīvnieku asinis, lietojamas vai nelietojamas uzturā, šķidras vai kaltētas (kods 0511 vai 3002)

4. Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav iekļauti citur (KN 5.nodaļa)

1. Papildu atlases prasības attiecībā uz dažiem produktiem (cūku sariem, neapstrādātu apmatojumu, apstrādātām spalvām un spalvu daļām) šajā nodaļā ir noteiktas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai.

Terminu "neapstrādāts" un "apstrādāts" nozīme attiecībā uz konkrēto produktu ir dota Regulas 142/2011 I pielikumā.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) pārtikas produkti (kas nav zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali un šķidras vai kaltētas dzīvnieku asinis);

b) jēlādas un ādas (arī kažokādas), izņemot tās, kas minētas ar kodu 0505, kā arī jēlādu atgriezumi un atkritumi ar kodu 0511 (KN 41. vai 43.nodaļa);

c) dzīvnieku materiāli tekstilrūpniecībai, izņemot astrus un to atkritumus;

d) gatavi pušķi vai kūlīši suku vai slotu izgatavošanai (kods 9603).

3. Visā nomenklatūrā termins "ziloņkauls" attiecas uz ziloņu, nīlzirgu, valzirgu, narvaļu un mežacūku ilkņiem, degunradžu ragiem un dažādu dzīvnieku zobiem.

4. Visā nomenklatūrā termins "astri" attiecas uz zirgu vai liellopu krēpju vai astu astriem

4.1.

0502 10 00

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalvas un to atkritumiVisi, apstrādāti un neapstrādāti. Nepārstrādāti cūku sari ir tādi cūku sari, kas nav rūpnieciski mazgāti, nav iegūti miecēšanā vai nav apstrādāti, izmantojot kādu citu metodi, kura nodrošina to, ka tajos nepaliek patogēni
4.2.

0504 00 00

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, dzesinātas, saldētas, sālītas vai sālījumā esošas, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabaliVisi: ietilpst liellopu, cūku, aitu, kazu vai mājputnu izcelsmes zarnas, kuņģi un pūšļi – iztīrīti, sālīti, žāvēti vai karsēti
4.3.

Ex4 0505

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai, kā arī spalvu vai to daļu pulveris un atkritumiVisi: tostarp putnu medību trofejas, izņemot apstrādātas dekoratīvās spalvas, apstrādātas spalvas, ko ceļotāji pārvadā savām personiskajām vajadzībām, vai apstrādātu spalvu sūtījumi privātpersonām nerūpnieciskiem nolūkiem.

Ar Regulas (ES) Nr. 142/2011 25.panta 1.punkta "b" apakšpunktu ir noteikts aizliegums ievest Eiropas Savienībā un pārvadāt caur to tranzītā neapstrādātas spalvas un to daļas, kā arī dūnas.

Spalvām neatkarīgi no to apstrādes jāveic veterinārā pārbaude, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma VII nodaļas C punktā.

Īpašas papildu prasības attiecībā uz medību trofejām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 5.iedaļā.

Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 6.iedaļa attiecas uz putnu spalvām, ko izmanto pildījumam, neapstrādātām dūnām vai citām putnu spalvām. Ietilpst:

1) ādas un citas putnu daļas (piemēram, galvas, spārni) ar spalvām vai dūnām;

2) spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas,

ja tās ir vai nu neapstrādātas vai tikai tīrītas, dezinficētas, vai apstrādātas uzglabāšanai, bet citādi neapstrādātas un neapdarinātas.

Ietilpst arī spalvu vai to daļu pulveris, granulas un atkritumi

4.4.

0506

Kauli un ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atbrīvoti no želatīna, kā arī šo produktu pulveris un atkritumiIetilpst kauli želatīna ražošanai vai kolagēns, ja tas iegūts no kautķermeņiem, kas nokauti lietošanai pārtikā, un kaulu milti lietošanai pārtikā.

Īpašas prasības attiecībā uz šādiem produktiem, kas nav paredzēti lietošanai uzturā, ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 6.rindā (medību trofejas) un 11.rindā (kauli un kaulu produkti (izņemot kaulu miltus), ragi un ragu produkti (izņemot ragu miltus) un nagi un nagu produkti (izņemot nagu miltus), ko nav paredzēts lietot kā barības sastāvdaļas, organisko mēslojumu vai augsnes ielabotājus)

4.5.

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas bārkstis, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti pēc formas, kā arī šo produktu pulveris un atkritumiĪpašas prasības attiecībā uz medību trofejām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 6.rindā. Ietilpst apstrādātas putnu un nagaiņu medību trofejas, kas ir vienīgi kauli, ragi, nagi, briežragi, zobi, jēlādas un ādas, kuras ievestas no trešajām valstīm
4.6.

Ex4 0508 00 00

Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti vai tikai sākotnēji apstrādāti; mīkstmiešu, vēžveidīgo vai adatādaiņu čaulas un vāki, sēpiju skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai tikai sākotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas, šo produktu pulveris un atkritumiTukšas čaulas izmantošanai pārtikā un kā glikozamīna izejviela.

Uz čaulām ar mīkstajiem audiem un gaļu dažādiem lietojumiem attiecas arī Regulas Nr. 1069/2009 10.panta "k" apakšpunkta "i" daļa

4.7.

Ex4 0510 00 00

Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un mošus, spāniešu mušas, žults, arī kaltēta, dziedzeri un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu izgatavošanai, – svaigi, dzesināti, saldēti vai citādi konservēti īslaicīgai glabāšanaiĪpašas prasības ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 14.ailē par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem tādas lolojumdzīvnieku barības ražošanai, kas nav jēla lolojumdzīvnieku barība, un tādu atvasināto produktu ražošanai, kas izmantojami ārpus barības ķēdes (farmaceitisku preparātu un citu tehnisku izstrādājumu ražošanai).

Šis kods attiecas uz dziedzeriem, citiem dzīvnieku produktiem un žulti.

Uz žāvētiem dziedzeriem un produktiem attiecas kods 3001

4.8.

0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav minēti citur, kā arī pārtikā nelietojami beigti KN 1. vai 3.nodaļā minētie dzīvniekiVisi ar kodu 0511 10–0511 99.

Ietilpst ģenētiskais materiāls (tādu dzīvnieku sugu izcelsmes sperma un embriji kā liellopi, aitas, kazas, zirgi un cūkas, kā arī 1. un 2.kategorijas dzīvnieku blakusprodukti).

Turpmāk sniegti piemēri dzīvnieku produktiem ar kodu 0511 10–0511 99:

0511 10 00 (liellopu sperma);

0511 91 (zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku produkti): visi – ietilpst inkubējami zivju ikri un beigti dzīvnieki, dzīvnieku blakusprodukti lolojumdzīvnieku barības, kā arī farmaceitisku preparātu un citu tehnisko izstrādājumu ražošanai. Ietilpst beigti 3.nodaļā minētie dzīvnieki, pārtikā nelietojami vai klasificēti kā nederīgi pārtikai, piemēram, dafnijas, pazīstamas kā ūdensblusas, un citi ostracoda vai phyllopods, kaltēti, akvārija zivtiņu barošanai, arī zivju ēsma;

0511 99 10 (cīpslas vai stiegras; jēlādu un ādu atgriezumi un tamlīdzīgi atkritumi);

0511 99 31 (dzīvnieku izcelsmes dabiski, neapstrādāti sūkļi): visi, paredzēti lietošanai pārtikā; ja nav paredzēti lietošanai pārtikā, tikai tie, kas paredzēti lolojumdzīvnieku barībai. Īpašas prasības attiecībā uz neizmantošanu pārtikā ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 12.rindā;

0511 99 39 (dzīvnieku izcelsmes sūkļi, izņemot neapstrādātus un dabiskus): visi, ja lietošanai pārtikā; ja nav paredzēti lietošanai pārtikā, tikai tie, kas paredzēti lolojumdzīvnieku barībai. Īpašas prasības par produktiem, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 12.rindā;

0511 99 85 (citi dzīvnieku produkti, kas citur nav minēti vai iekļauti; pārtikā nelietojami beigti 1.nodaļā minētie dzīvnieki) visi – ietilpst embriji, olšūnas, sperma un ģenētiskais materiāls, kam nav koda 0511 10 un kas nav liellopu sugas materiāls.

Ietilpst dzīvnieku blakusprodukti lolojumdzīvnieku barības vai citu tehnoloģisko izstrādājumu ražošanai. Ietilpst neapstrādāti zirgu astri, biškopības produkti, izņemot biškopības vasku vai vasku tehniskai izmantošanai, spermaceti tehniskai izmantošanai, beigti KN 1.nodaļā minēti dzīvnieki, kas ir nederīgi pārtikai vai uzturam (piemēram, suņi, kaķi, kukaiņi), izejvielas no dzīvniekiem, ja nav mainījušās to būtiskās īpašības, un uzturā lietojamas dzīvnieku asinis, kas nav iegūtas no zivīm, lietošanai pārtikā

5. Eļļas augu sēklas un augļi, dažādi graudi, sēklas un augļi, augi rūpnieciskām vajadzībām un ārstniecības augi, salmi un rupjā barība (KN 12.nodaļa)

Veterinārās pārbaudes jāveic tikai dažiem augu produktiem

5.1.

Ex4 1212 99 95

ZiedputekšņiVisi
5.2.

Ex4 1213 00 00

Graudaugu salmi un sēnalas, nesagatavotas, arī smalcinātas, maltas, presētas vai granulāsIetilpst tikai salmi
5.3.

Ex4 1214 90

Lopbarības kāļi, lopbarības bietes (runkuļi), lopbarības saknes, siens, lucerna (alfalfa), āboliņš, sējas esparsetes, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un tamlīdzīgi lopbarības produkti, arī granulu veidā, izņemot lucernas (alfalfa) rupja maluma miltus un granulasIetilpst tikai siens

6. Dzīvnieku tauki un eļļas un to šķelšanās produkti, sagatavoti uzturā lietojami tauki, dzīvnieku vai augu vaski (KN 15.nodaļa)

1. Šajā nodaļā ietilpst visi no dzīvniekiem iegūti tauki un eļļas.

Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikumā ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz šādiem produktiem:

1) kausēti tauki un zivju eļļas – I nodaļas 1.iedaļas 1.tabulas 3.rindā;

2) kausēti tauki no 2.kategorijas materiāliem zināmiem mērķiem ārpus barības ķēdes lauksaimniecības dzīvniekiem (piemēram, tauku pārstrādei) – II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 17.rindā;

3) tauku atvasinājumi – II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 18.rindā.

Tauku atvasinājumos ietilpst pirmās pakāpes produkti, kas atvasināti no taukiem un eļļām, ja tīrā stāvoklī tie izgatavoti ar metodi, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma XI nodaļas 1.punktā.

Atvasinājumu maisījumiem ar citiem materiāliem veic veterināro pārbaudi.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) cūku tauki vai mājputnu tauki (kods 0209);

b) kakao sviests, tauki un eļļa (kods 1804);

c) pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk nekā 15 % produktu, ar kodu 0405 (galvenokārt KN 21.nodaļā);

d) dradži jeb grības (kods 2301) un atliekas ar kodu 2304–2306.

3. Kods 1518 neattiecas uz taukiem un eļļām un to denaturētām frakcijām, kuras klasificē ar kodu, kas atbilst attiecīgiem nedenaturētiem taukiem un eļļām un to frakcijām.

4. Ziepju pamatvielas, tauku atliekas vai eļļas nogulsnes, stearīnsveķi, glicerīnsveķi un vilnas tauki ietilpst ar kodu 1522

6.1.

1501

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot tos, kas minēti ar kodu 0209 vai 1503Visi
6.2.

1502

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot tos, kas minēti ar kodu 1503Visi
6.3.

1503 00

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavotaVisi
6.4.

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva pārmaiņāmVisi: zivju eļļas un eļļas no zvejniecības produktiem un jūras zīdītājiem.

Dažādi uzturā lietojami izstrādājumi ietilpst KN 21.nodaļā

6.5.

1505 00

Vilnas tauki un no tiem iegūtas taukvielas (tostarp lanolīns)Visi. Apstrādātu vilnu drīkst ievest bez ierobežojumiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma VII nodaļas B punktā, ja tā atbilst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 41.panta noteikumiem
6.6.

1506 00 00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva pārmaiņāmVisi: nešķelti tauki vai eļļas un to sākotnējās frakcijas, kas izgatavoti ar metodi, kura noteikta Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma XI nodaļas 1.punktā
6.7.

1516 10

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātasVisi: dzīvnieku tauki un eļļas.

Tauku atvasinājumos, kam jāveic veterinārā pārbaude, ietilpst pirmās pakāpes produkti, kas iegūti no dzīvnieku taukiem un eļļām, ja tīrā stāvoklī tie izgatavoti ar metodi, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma XI nodaļas 1.punktā

6.8.

Ex4 1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai produkti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā minētu tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki vai eļļas vai to frakcijas, ar kodu 1516Tādi, kas satur tikai dzīvnieku taukus un eļļas
6.9.

1518 00 91

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, vārītas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot ar kodu 1516 minētie izstrādājumiTikai kausēti dzīvnieku tauki un eļļas.

Tauku atvasinājumi, kas izgatavoti ar Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma XI nodaļas 1.punktā noteikto metodi.

Īpašas prasības ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 17.rindā (kausēti tauki) un 18.rindā (tauku atvasinājumi)

6.10.

1518 00 95

Dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu un to frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumiVisi: no dzīvniekiem iegūti tauku un eļļu izstrādājumi. Tauku atvasinājumi, kas izgatavoti ar Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma XI nodaļas 1.punktā noteikto metodi
6.11.

1518 00 99

CitiTikai tad, ja satur dzīvnieku taukus
6.12.

1521 90 91

Bišu jēlvasks un citi kukaiņu vaskiVisi: ietilpst vaski dabiskajās šūnās, bišu jēlvasks biškopībai vai tehniskiem mērķiem. Regulas (ES) Nr. 142/2011 25.panta 1.punkta "c" apakšpunktā ir noteikts aizliegums ievest Eiropas Savienībā un pārvadāt caur to tranzītā bišu vasku medus kārēs. Īpašas prasības attiecībā uz biškopības blakusproduktiem ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 10.rindā
6.13.

1521 90 99

Bišu un citu kukaiņu vasks, arī rafinēts vai krāsots, izņemot jēlvaskuVisi: ietilpst vaski, apstrādāti vai rafinēti, arī balināti vai krāsoti, biškopībai vai tehniskiem mērķiem.

Īpašas prasības attiecībā uz biškopības blakusproduktiem ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 10.rindā.

Biškopības blakusprodukti, izņemot bišu vasku, ir pakļauti veterinārajai kontrolei ar kodu 0511 99 85 "Citi"

6.14.

1522 00

Trāns, taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumiTikai dzīvnieku izcelsmes

7. Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi (KN 16.nodaļa)

1. Šajā nodaļā neietilpst gaļa, gaļas subprodukti, zivis, vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas sagatavoti vai konservēti ar KN 2. vai 3.nodaļā vai pie koda 0504 minētajiem paņēmieniem.

2. Šajā nodaļā ietilpst pārtikas izstrādājumi, kuru svaru vairāk nekā 20 % apjomā veido desas, gaļa, gaļas subprodukti, asinis, zivis vai vēžveidīgie, mīkstmieši vai citi ūdens bezmugurkaulnieki vai jebkurš šo produktu apvienojums. Ja izstrādājumā ir vismaz divi no minētajiem produktiem, tas klasificējams ar KN 16.nodaļas kodu atbilstoši vienam vai vairākiem komponentiem, kas izstrādājumā ir pārsvarā. Šie nosacījumi neattiecas uz pildītiem izstrādājumiem ar kodu 1902, 2103 vai 2104.

3. Šajā nodaļā ietilpst kombinētie produkti, kas satur dzīvnieku pārstrādes produktus

7.1.

1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzesVisi: ietilpst konservēta gaļa dažādos veidos
7.2.

1602

Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīmVisi: ietilpst konservēta gaļa dažādos veidos
7.3.

1603 00

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulasVisi: ietilpst zivju proteīns želejas veidā, dzesināts vai saldēts
7.4.

1604

Pagatavotas vai konservētas zivis, kaviārs un kaviāra aizstājēji, kas gatavoti no zivju ikriem; zivis, nesadalītas vai gabalos, izņemot maltas zivisVisi: termiski apstrādāti vai iepriekš termiski apstrādāti kulinārijas izstrādājumi, kas satur mīkstmiešus vai zivis.

Ietilpst surimi ar kodu 1604 20 05.

Ietilpst zivju konservi un kaviāra konservi hermētiski noslēgtos traukos, kā arī suši (ja tie nav klasificējami KN 19.nodaļā).

Zivju produktu maisījumi ar pastas izstrādājumiem ietilpst ar kodu 1902.

Tā saucamie zivju iesmiņi (jēlu zivju gaļa vai garneles ar dārzeņiem uz koka irbulīša) ir klasificējami ar kodu 1604 19 97

7.5.

1605

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiemVisi, tostarp pilnībā pagatavoti vai iepriekš pagatavoti gliemeži.

Ietilpst vēžveidīgo un citādu ūdens bezmugurkaulnieku konservi

8. Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi (KN 17.nodaļa)

Šajā nodaļā neietilpst ķīmiski tīri cukuri (izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi) vai citi produkti ar kodu 2940

8.1.

1702 11 00

Laktoze un laktozes sīrups, kurā vismaz 99 % svara ir laktoze, kas izteikta kā bezūdens laktoze, aprēķinot sausnāVisi: ietilpst mākslīgais medus un dabiskais medus maisījumā ar mākslīgo medu

9. Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumi, miltu konditorejas izstrādājumi (KN 19.nodaļa)

1. Šajā nodaļā ietilpst kombinētie produkti, kas satur dzīvnieku pārstrādes produktus, un pārtikas izstrādājumi, kas satur nepārstrādātus dzīvnieku produktus.

2. Ar kodu 1902 (makaronu izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, piemēram, spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, arī sagatavots) ietilpst tikai tādi dzīvnieku produkti, kas ir produktos ar kodu 1902 11, 1902 20, 1902 30 un 1902 40.

Ar kodu 1902 ietilpst termiski apstrādāti vai iepriekš termiski apstrādāti kulinārijas izstrādājumi, kuru sastāvā ir dzīvnieku produkti5.

3. Šajā nodaļā neietilpst pārtikas izstrādājumi, kuros vairāk nekā 20 % svara veido desas, gaļa, gaļas subprodukti, asinis, zivis, vēžveidīgie, mīkstmieši vai citi ūdens bezmugurkaulnieki vai jebkurš šo produktu maisījums (KN 16.nodaļa), izņemot pildītos produktus ar kodu 1902

9.1.

1901

Iesala ekstrakts, pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur kakao mazāk par 40 % no svara un kas nav iekļauti citur, pārtikas izstrādājumi no precēm ar kodu 0401–0404, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur kakao mazāk par 5 % no svara un kuri nav iekļauti citurVisi.

Kulinārijas izstrādājumi ietilpst KN 16. un 21.nodaļā

9.2.

1902 11 00

Nevārīti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti, kas satur olasVisi
9.3.

1902 20 10

Pildīti makaronu izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kuros vairāk nekā 20 % svara veido zivis, vēžveidīgie, mīkstmieši vai citi ūdens bezmugurkaulniekiVisi
9.4.

1902 20 30

Pildīti makaronu izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kuros vairāk nekā 20 % svara veido desas un tamlīdzīgi izstrādājumi, jebkura veida gaļa vai gaļas subprodukti, tostarp jebkura veida vai izcelsmes taukiVisi
9.5.

1902 20 91

Termiski apstrādāti un pildīti makaronu izstrādājumiIetilpst tie izstrādājumi, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus
9.6.

1902 20 99

Citādi (citādi pildīti mīklas (pastas) izstrādājumi, termiski neapstrādāti)Ietilpst tie izstrādājumi, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus
9.7.

Ex4 1902 30

Citi makaronu izstrādājumi, izņemot makaronu izstrādājumus ar kodu 190211, 190219 un 190220Ietilpst tie izstrādājumi, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus
9.8.

Ex4 1902 40

KuskussSatur dzīvnieku produktus. Ietilpst sagatavots kuskuss, piemēram, kuskuss, sagatavots ar gaļu, dārzeņiem un citām sastāvdaļām, ja vien gaļas saturs nepārsniedz 20 % no visa izstrādājuma svara
9.9.

Ex4 1904 90 10

Gatavi pārtikas izstrādājumi no rīsiemSatur dzīvnieku produktus, piemēram, suši (ja vien tie nav klasificējami 16.nodaļā)
9.10.

Ex4 1905

Konditorejas izstrādājumiIetilpst tie izstrādājumi, kas satur gaļu vai citus dzīvnieku izcelsmes produktus

10. Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi (KN 20.nodaļa)

Šajā nodaļā ietilpst kombinētie produkti, kas satur dzīvnieku pārstrādes produktus, un pārtikas izstrādājumi, kas satur nepārstrādātus dzīvnieku produktus.

Šajā nodaļā neietilpst pārtikas izstrādājumi, kuros vairāk nekā 20 % svara veido desas, gaļa, gaļas subprodukti, asinis, zivis vai vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki vai jebkurš to maisījums (KN 16.nodaļa)

10.1.

Ex4 2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot tos, kas minēti ar kodu 2006Šajā nodaļā ietilpst kombinētie produkti, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus
10.2.

Ex4 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti citi dārzeņi, izņemot tos, kas minēti ar kodu 2006Ietilpst minētie izstrādājumi, kas satur arī dzīvnieku izcelsmes produktus

11. Dažādi pārtikas produkti (KN 21.nodaļa)

1. Šajā nodaļā neietilpst pārtikas izstrādājumi (izņemot tos, kas minēti ar kodu 2103 vai 2104), kuru svaru vairāk nekā 20 % apmērā veido desas, gaļa, gaļas subprodukti, asinis, zivis vai vēžveidīgie, mīkstmieši vai citi ūdens bezmugurkaulnieki vai jebkurš to maisījums (KN 16.nodaļa).

2. Ar kodu 2104 "homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi" ietilpst divu vai vairāku pamatsastāvdaļu (gaļa, zivis, dārzeņi vai augļi) homogenizēti maisījumi zīdaiņu barībai vai diētiskām vajadzībām, kuri safasēti mazumtirdzniecībai tarā ar neto ietilpību līdz 250 g. Piemērojot minēto definīciju, neņem vērā sastāvdaļas nelielā daudzumā, kas var būt pievienotas maisījumam kā garšvielas konservācijas vai citām vajadzībām. Šie produkti nelielā daudzumā var saturēt acīm redzamus sastāvdaļu gabalus.

3. Šajā nodaļā ietilpst kombinētie produkti, kas satur apstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus5

11.1.

Ex4 2103 90 90

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi, sinepju pulveris un gatavas sinepes.

Citi

Ietilpst minētie izstrādājumi, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus
11.2.

Ex4 2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai, homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumiIetilpst tie izstrādājumi, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus
11.3.

Ex4 2105 00

Saldējums vai cits pārtikas ledus, ar vai bez kakaoIetilpst tie izstrādājumi, kas satur nepasterizētu vai pārstrādātu pienu
11.4.

Ex4 2106 10

Proteīnu koncentrāti un strukturētas olbaltumvielasIetilpst tie izstrādājumi, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus5
11.5.

2106 90 92

Citi pārtikas izstrādājumi, kuri citur nav minēti un kuros nav piena tauku, saharozes, izoglikozes, glikozes vai cietes vai kuros mazāk nekā 1,5 % svara veido piena tauki, 5 % svara – saharoze vai izoglikoze, 5 % svara – glikoze vai cieteIetilpst minētie izstrādājumi, kuru sastāvā ir dzīvnieku produkti, piemēram, pārtikas piedevas, siera fondī, hondroitīns, dzīvnieku eļļas vai citi dzīvnieku produkti kapsulās, ar vai bez citām vielām
11.6.

2106 90 98

CitādiIetilpst tie izstrādājumi, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, piemēram, pārtikas piedevas, siera fondī, hondroitīns, dzīvnieku eļļas vai citi dzīvnieku produkti kapsulās, ar vai bez citām vielām

12. Dzērieni, alkoholiskie dzērieni un etiķis (KN 22.nodaļa)

Pie koda 2202 termins "bezalkoholiskie dzērieni" apzīmē dzērienus, kuros spirta koncentrācija nepārsniedz 0,5 tilp. %. Alkoholiskos dzērienus atbilstoši klasificē ar kodu 2203–2206 vai kodu 2208

12.1.

Ex4 2202 90

Citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas ar kodu 2009Satur produktus vai šo produktu taukus ar kodu 0401–0404

13. Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi, gatava lopbarība (KN 23.nodaļa)

1. Ar kodu 2309 ietilpst produkti, kuri nav iekļauti citās nodaļās, kurus izmanto dzīvnieku barībai un kuri iegūti, apstrādājot izejvielas no augiem vai dzīvniekiem tiktāl, ka tās zaudējušas sākotnējā materiāla būtiskās īpašības, izņemot augu atkritumus, atliekas un šādas apstrādes blakusproduktus.

2. Dradžus jeb grības galvenokārt izmanto dzīvnieku barībā (piemēram, suņu cepumos), bet, pat ja tie ir derīgi lietošanai pārtikā, tiem ir kods 2301

13.1.

2301

Milti, rupja maluma milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem, zivīm vai vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, nederīgas pārtikai; dradži (grības)Visi: ietilpst pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā, rupja maluma gaļas milti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, un dradži jeb grības, kas ir vai nav paredzēti lietošanai pārtikā.

Spalvu pulveris – ar kodu 0505.

Īpašas prasības attiecībā uz pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1.iedaļas 1.tabulas 1.rindā

13.2.

Ex4 2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībāVisi, izņemot produktus ar kodu 2309 90 20 un 2309 90 91.

Papildus citiem produktiem ietilpst suņu un kaķu barība, sagatavota pārdošanai mazumtirdzniecībā (kods 2309 10), kuras sastāvā ir dzīvnieku produkti un zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas (kods 2309 90 10). Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā, tostarp rupja maluma miltu (piemēram, nagu un ragu) maisījumi.

Ietilpst šķidrais piens, jaunpiens un izstrādājumi, kuru sastāvā ir piena produkti un/vai ogļhidrāti un kuri nav paredzēti lietošanai pārtikā, bet izmantojami dzīvnieku barībā.

Ietilpst lolojumdzīvnieku barība, suņu košļājamās rotaļlietas un rupja maluma miltu maisījumi; maisījumos var būt beigti kukaiņi.

Īpašas prasības attiecībā uz lolojumdzīvnieku barību, tostarp suņu košļājamām rotaļlietām, ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 12.rindā.

Ietilpst olu produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, un citi apstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā. Īpašas prasības attiecībā uz olu produktiem ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1.iedaļas 1.tabulas 9.rindā

14. Neorganiskās ķīmijas produkti, dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi (KN 28.nodaļa)

14.1.

2835 25 00

Kalcija hidrogēnortofosfāts (dikalcija fosfāts)Tikai dzīvnieku izcelsmes.

Īpašas prasības attiecībā uz dikalcija fosfātu ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1.iedaļas 1.tabulas 6.rindā

14.2.

2835 26 00

Citādi kalcija fosfātiTikai dzīvnieku izcelsmes trikalcija fosfāts.

Īpašas prasības attiecībā uz trikalcija fosfātu ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1.iedaļas 1.tabulas 7.rindā

15. Organiskie ķīmijas savienojumi (KN 29.nodaļa)

15.1.

Ex4 2932 99 00

Citi heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us)Tikai dzīvnieku izcelsmes, piemēram, glikozamīna sulfāts

16. Farmaceitiskie produkti (KN 30.nodaļa)

1. Veterināro kontroli neattiecina uz gatavām zālēm. Ietilpst starpprodukti, kas iegūti no 3.kategorijas materiāla un ir paredzēti tehniskai izmantošanai medicīnas ierīcēs, in-vitro diagnostikā, laboratorijas reaģentos un kosmētikā.

2. Kods 3001 (dziedzeri un citi orgāni ārstnieciskām vajadzībām, izkaltēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti pulverī; dziedzeru vai citu orgānu ekstrakti vai to sekrētu ekstrakti ārstnieciskām vajadzībām; heparīns un tā sāļi; citas cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes vielas, kas sagatavotas ārstnieciskām vai profilakses vajadzībām un citur nav minētas vai iekļautas): veterinārās pārbaudes jāveic tikai produktiem ar kodu 3001 20 un 3001 90 – no dzīvniekiem iegūtam materiālam. Sk. šādas īpašas prasības Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikumā:

1) II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 2.rinda – attiecībā uz asins pagatavojumiem, izņemot pagatavojumus no zirgu dzimtas dzīvniekiem, izmantošanai tehniskos produktos;

2) II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 3.rinda – attiecībā uz asinīm un asins pagatavojumiem no zirgu dzimtas dzīvniekiem;

3) II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 14.rinda – attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem tādas lolojumdzīvnieku barības ražošanai, kas nav jēla lolojumdzīvnieku barība, un tādu atvasināto produktu ražošanai, kas izmantojami ārpus barības ķēdes.

3. Kods 3002 (cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstnieciskām, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi, citas asins frakcijas un imūnpreparāti, kas ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti): veterinārās pārbaudes jāveic tikai produktiem ar kodu 3002 10 un 3002 90. Veterinārā kontrole nav jāveic cilvēka asinīm (kods 3002 90 10) un vakcīnām (kods 3002 20 un 3002 30)

16.1.

3001 20 90

Dziedzeru vai citu orgānu vai to sekrēciju ekstrakti, izņemot cilvēka izcelsmesVisi: ietilpst produkts, ko izmanto par mātes jaunpiena aizstājēju un teļu barošanai
16.2.

3001 20 91

Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi un citādas asins frakcijas un modificēti imūnpreparāti, kas ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produktiTikai no dzīvniekiem iegūts materiāls
16.3.

30019098

Citas dzīvnieku izcelsmes vielas, izņemot heparīnu un tā sāļus, kuras sagatavotas ārstnieciskām vai profilakses vajadzībām un nav minētas vai iekļautas citurVisi.

Papildus dziedzeriem un citiem orgāniem ietilpst hipofīzes (smadzeņu piedēkļi), virsnieru kapsulas un vairogdziedzeris, izņemot Regulas (EK) Nr. 1069/2009 33.pantā norādītos

16.4.

3002 10 10

Imūnserumi, kas ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesosTikai dzīvnieku izcelsmes imūnserums.

Neietilpst izgatavotas zāles un gatavi ražojumi galapatērētājam.

Ar kodu 3002 ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 2.rindā – asins pagatavojumi, izņemot no zirgu dzimtas dzīvniekiem, – un 3.rindā – asinis un asins pagatavojumi no zirgu dzimtas dzīvniekiem

16.5.

3002 10 91

Hemoglobīns, asins globulīni un seruma globulīni, kas ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesosTikai no dzīvniekiem iegūts materiāls
16.6.

Ex4 002 10 99

Citas asins frakcijas un imūnpreparāti, kas ir vai nav modificēti vai iegūti biotehnoloģiskos procesos, izņemot cilvēku izcelsmesTikai no dzīvniekiem iegūts materiāls
16.7.

3002 90 30

Dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas, profilakses vai diagnostikas vajadzībāmVisi
16.8.

Ex4 3002 90 50

Mikroorganismu kultūrasPatogēni un patogēnu kultūras
16.9.

Ex43002 90 90

CitādiPatogēni un patogēnu kultūras
16.10.

Ex430069200

Farmaceitiskie atkritumiTikai no dzīvniekiem iegūts materiāls. Farmaceitiskie atkritumi, farmaceitiskie produkti, kas nav derīgi izmantošanai sākotnēji paredzētajām vajadzībām

17. Mēslošanas līdzekļi (KN 31.nodaļa)

Šajā nodaļā neietilpst dzīvnieku asinis, kas minētas ar kodu 0511

17.1.

Ex4 3101 00 00

Dzīvnieku izcelsmes mēslošanas līdzekļi, sajaukti vai nesajaukti kopā vai ķīmiski apstrādāti; mēslošanas līdzekļi, kas iegūti, sajaucot vai ķīmiski apstrādājot augu vai dzīvnieku izcelsmes produktusTikai no dzīvniekiem iegūti produkti bez piemaisījumiem.

Ietilpst gvano, kūtsmēsli, bet neietilpst kūtsmēslu un ķīmisku līdzekļu maisījumi, ko izmanto par mēslošanas līdzekļiem (piemēram, ar kodu 3105).

Ietilpst kūtsmēsli maisījumā ar pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, ja izmanto par mēslošanas līdzekli.

Īpašas prasības attiecībā uz kūtsmēsliem, pārstrādātiem kūtsmēsliem vai pārstrādātiem kūtsmēslu produktiem ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 1.rindā

18. Olbaltumvielas, modificētas cietes, līmes, fermenti (KN 35.nodaļa)

18.1.

Ex4 3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi, kazeīna līmesKazeīns lietošanai pārtikā, dzīvnieku barošanai vai tehniskiem mērķiem.

Īpašas prasības attiecībā uz pienu, piena produktiem un jaunpienu, kas nav paredzēts lietošanai pārtikā, ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1.iedaļas 1.tabulas 4.rindā

18.2.

Ex4 3502

Albumīni (tostarp divi vai vairāki sūkalu proteīnu koncentrāti, kas sausnā vairāk par 80 % no svara satur sūkalu proteīnus), albumināti un citi albumīna atvasinājumiIetilpst no olām un no piena atvasināti produkti, kas ir vai nav paredzēti lietošanai pārtikā (arī dzīvnieku barošanai), kā precizēts turpmāk.

Olu produkti un piena produkti, un pārstrādes produkti lietošanai pārtikā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikumā.

Īpašas prasības attiecībā uz pienu, piena produktiem un jaunpienu, kas nav paredzēts lietošanai pārtikā, ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1.iedaļas 1.tabulas 4.rindā un attiecībā uz olu produktiem, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, – Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1.iedaļas 1.tabulas 9.rindā

18.3.

Ex4 3503 00

Želatīns (arī taisnstūrveida, kvadrātveida, plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, iekrāsots vai nekrāsots) un želatīna atvasinājumi, zivju līme, citādas dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas minētas ar kodu 3501Želatīns lietošanai pārtikā un pārtikas rūpniecībai.

Želatīnam, kas minēts ar kodu 9602 (tukšas kapsulas), nav jāveic veterinārā pārbaude.

Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1.iedaļas 1.tabulas 5.rindā ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz želatīnu un hidrolizētām olbaltumvielām, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā, un minētās regulas XIV pielikuma II nodaļas 11.iedaļā ir noteiktas prasības attiecībā uz fotoželatīnu

18.4.

Ex4 3504 00

Peptoni un to atvasinājumi, citādas olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas nav iekļauti citur, hromētas vai nehromētas jēlādas pulverisIetilpst kolagēns un hidrolizētas olbaltumvielas lietošanai pārtikā un pārtikas rūpniecībā.

Īpašas prasības attiecībā uz kolagēnu ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma I nodaļas 1.iedaļas 1.tabulas 8.rindā, bet attiecībā uz hidrolizētām olbaltumvielām – 5.rindā.

Ietilpst uz olbaltumvielām bāzēti kolagēna produkti, kas iegūti no dzīvnieku jēlādas, ādas un cīpslām, kā arī no cūku un mājputnu kauliem un zivju asakām.

Ietilpst hidrolizētas olbaltumvielas, kas sastāv no polipeptīdiem, peptīdiem vai aminoskābēm, un to maisījumi, ko iegūst dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu hidrolīzē. Ja tos izmanto par pārtikas izstrādājumu piedevām (kods 2106), tiem neveic veterinārās pārbaudes.

Ietilpst visi piena blakusprodukti lietošanai pārtikā, ja tiem nav koda 0404

18.5.

3507 10 00

Renīns un tā koncentrātiTikai no dzīvnieku produktiem iegūts renīns un tā koncentrāti lietošanai pārtikā

19. Dažādi ķīmiski produkti (KN 38.nodaļa)

19.1.

Ex4 3822 00 00

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot ar kodu 3002 vai 3006; sertificēti standarta materiāliTikai iegūti no dzīvnieku produktiem
19.2.

Ex4 3825 10 00

Sadzīves atkritumiVisi ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumi, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, tostarp eļļas, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus (Regulas (EK) Nr. 1069/2009 2.panta 2.punkta "g" apakšpunkta "iii" daļa)
19.3.

3826 00

Biodīzeļdegviela un tās maisījumi, kuros mazāk nekā 70 % svara ir naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas vai kuri tās nesaturVisi kausētie tauki, tostarp dzīvnieku izcelsmes eļļas vai tauki, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 17.rindā

20. Plastmasa un tās izstrādājumi (KN 39.nodaļa)

20.1.

Ex4 3913 90 00

Citi dabiski polimēri (izņemot algīnskābe, tās sāļi un esteri) un modificēti dabiski polimēri (piemēram, cietinātās olbaltumvielas, dabiskā kaučuka ķīmiskie atvasinājumi) pirmformās, kuri nav minēti un iekļauti citurTikai iegūti no dzīvnieku produktiem, piemēram, hondroitīna sulfāts, glikozamīns, hitozāns
20.2.

Ex4 3917 10 10

Mākslīgās desu ādas no cietinātām olbaltumvielām vai celulozes materiāliemTikai iegūtas no dzīvnieku produktiem

21. Jēlādas (izņemot kažokādas) un āda (KN 41.nodaļa)

1. Šajā nodaļā ietilpst nagaiņu un putnu ādas ar kodu 4101, 4102 un 4103, un tām veic veterināro kontroli.

2. Īpašas prasības attiecībā uz nagaiņu jēlādām un ādām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 4. un 5.rindā.

3. Termins "apstrādātas jēlādas un ādas" attiecībā uz konkrētajiem produktiem ir dots Regulas (ES) Nr. 142/2011 I pielikumā.

4. Šajā nodaļā neietilpst:

a) jēlādu un ādu atgriezumi un tamlīdzīgi atkritumi (kods 0511);

b) putnu ādas vai putnu ādu daļas ar spalvām vai dūnām (kods 0505 vai 6701);

c) jēlādas vai ādas ar apmatojumu, neapstrādātas, miecētas vai apdarinātas (43.nodaļa); tomēr turpmāk minētās jāklasificē 41.nodaļā – liellopu (tostarp bifeļu), zirgu, aitu vai jēru (izņemot Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un tamlīdzīgu jēru ādas, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas jēru ādas), kazu un kazlēnu (izņemot Jemenas, Mongolijas vai Tibetas kazu un kazlēnu ādas), cūku (tostarp mežacūku), kalnu kazu, gazeļu, kamieļu (tostarp vienkupra kamieļu), ziemeļbriežu, aļņu, briežu, stirnu buku vai suņu jēlādas un ādas ar apmatojumu

21.1.

Ex4 4101

Liellopu (tostarp bifeļu) vai zirgu jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), atmatotas vai neatmatotas un šķeltas vai nešķeltasVeterinārās pārbaudes veic tikai svaigām, dzesinātām vai apstrādātām ādām un jēlādām, tostarp kaltētām, sausi sālītām, slapji sālītām vai konservētām ar citu paņēmienu, izņemot miecēšanu, vai līdzvērtīgu paņēmienu.

Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma V nodaļas C punkta 2.apakšpunktā minētās apstrādātās jēlādas un ādas var ievest tirgū bez ierobežojumiem, ja tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 41.panta 3.punkta prasībām, jo īpaši attiecībā uz ex 4101 20 80 un ex 4101 50 90

21.2.

Ex4 4102

Aitu vai jēru jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas), ar vilnu vai bez tās, šķeltas vai nešķeltas, ja tās nav noliegtas ar šīs nodaļas 3.piezīmes "c" apakšpunktuVeterinārās pārbaudes veic tikai svaigām, dzesinātām vai apstrādātām ādām un jēlādām, tostarp kaltētām, sausi sālītām, slapji sālītām vai konservētām ar citu paņēmienu, izņemot miecēšanu, vai līdzvērtīgu paņēmienu. Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma V nodaļas C punkta 2.apakšpunktā minētās apstrādātās jēlādas un ādas var ievest tirgū bez ierobežojumiem, ja tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 41.panta 3.punkta prasībām, jo īpaši attiecībā uz ex 4102 21 00 un ex 4102 29 00
21.3.

Ex4 4103

Citādas jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas, ja tās nav noliegtas ar šīs nodaļas 3.piezīmes "b" un "c" apakšpunktuVeterināro kontroli veic tikai svaigām, dzesinātām vai apstrādātām ādām un jēlādām, tostarp kaltētām, sausi sālītām, slapji sālītām vai konservētām ar citu paņēmienu, izņemot miecēšanu, vai līdzvērtīgu paņēmienu. Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma V nodaļas C punkta 2.apakšpunktā minētās apstrādātās jēlādas un ādas var ievest tirgū bez ierobežojumiem, ja tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 41.panta 3.punkta prasībām, jo īpaši attiecībā uz ex 4103 90 00

22. Ādas izstrādājumi, zirglietas un iejūgs, ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces, izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu) (KN 42.nodaļa)

Šajā nodaļā neietilpst (kopā ar citiem izstrādājumiem) šādi veterinārijā izmantojami izstrādājumi:

a) sterils ķirurģiskais ketguts vai tamlīdzīgi sterili materiāli šuvēm (kods 3006);

b) stīgas, bungu āda un tamlīdzīgi izstrādājumi vai citas mūzikas instrumentu daļas (kods 9209)

22.1.

Ex4 4205 00 00

Citi ādas vai mākslīgās ādas izstrādājumiIetilpst materiāls suņu košļājamo rotaļlietu izgatavošanai
22.2.

Ex4 4206 00 00

Izstrādājumi no zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu), aklās zarnas ārējās sieniņas, pūšļiem vai cīpslāmIetilpst materiāls suņu košļājamo rotaļlietu izgatavošanai

23. Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi (KN 43.nodaļa)

1. Visā kombinētajā nomenklatūrā termins "kažokādas" attiecas uz miecētām vai apdarinātām visu veidu zvērādām ar apmatojumu, izņemot neapstrādātas kažokzvēru jēlādas, kas minētas ar kodu 4301.

2. Šajā nodaļā neietilpst:

a) putnu āda vai putnu ādas daļas ar spalvām vai dūnām (kods 0505 vai 6701);

b) jēlādas ar apmatojumu, kas minētas KN 41.nodaļā.

3. Pozīcija 4301 – kažokādas ir uzskatāmas par neapstrādātām un ietilpst šajā pozīcijā ne tikai tad, ja tās ir dabiskā stāvoklī, bet arī tad, ja ir iztīrītas un apstrādātas pret bojājumiem, piemēram, kaltējot vai sālot (ar sauso vai slapjo sālīšanu)

23.1.

Ex4 4301

Neapstrādātas kažokādas (arī galvas, astes, ķepas un citi gabali vai atgriezumi, kas noder kažokādu izstrādājumu izgatavošanai), izņemot jēlādas, kas minētas ar kodu 4101, 4102 vai 4103Visi, izņemot kažokādas, kas apstrādātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIII pielikuma VIII nodaļas prasībām, ja tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1069/2009 41.panta 3.punktam.

Ietilpst šādi kodi:

Ex 4301 10 00 (ūdeļu, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām) – īpašas prasības attiecībā uz atvasinātiem produktiem, ko paredzēts izmantot ārpus barības ķēdes (kažokādām), ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 14.rindā.

Ex 4301 30 00 (šādas jērādas: Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un tamlīdzīgu jēru ādas, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas jēru ādas, veselas, arī ar galvu, asti, ķepām) – īpašas prasības attiecībā uz nagaiņu jēlādām un ādām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 5.rindā.

Ex 43016000 (lapsu ādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām) – īpašas prasības attiecībā uz atvasinātiem produktiem, ko paredzēts izmantot ārpus barības ķēdes (kažokādām), ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 14.rindā.

Ex 4301 80 00 (citas kažokādas, veselas, arī ar galvu, asti vai ķepām) – izņemot nagaiņu, piemēram, murkšķu, kaķu dzimtas savvaļas dzīvnieku, roņu, nutriju ādas. Īpašas prasības attiecībā uz atvasinātiem produktiem, ko paredzēts izmantot ārpus barības ķēdes (kažokādām), ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 14.rindā.

Ex 4301 90 00 (galvas, astes, ķepas un citas daļas vai atgriezumi, kas derīgi kažokādu apstrādātājiem) – īpašas prasības attiecībā uz atvasinātiem produktiem, ko paredzēts izmantot ārpus barības ķēdes (kažokādām), ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 14.rindā

24. Vilna, smalka vai rupja spalva, astru dzija un austi audumi (KN 51.nodaļa)

Vilna, smalka spalva, rupja spalva:

a) vilna ir aitu vai jēru dabiskais apmatojums;

b) smalka spalva ir alpaku, lamu, vikuņu, kamieļu, jaku, Angoras, Tibetas, Kašmiras vai tamlīdzīgu kazu (izņemot parastās kazas), trušu (arī Angoras), zaķu, bebru, nutriju vai bizamžurku apmatojums;

c) rupja spalva ir šajā punktā neminēto dzīvnieku apmatojums, izņemot suku gatavošanai paredzētās spalvas un sarus (kods 0502), un astrus (kods 0503).

Kodiem 5101–5103 īpašas prasības attiecībā uz neapstrādātu vilnu un apmatojumu ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 8.rindā.

Termins "neapstrādāts" attiecībā uz konkrēto produktu ir dots Regulas (ES) Nr. 142/2011 I pielikumā

24.1.

Ex4 5101

Vilna, nekārsta un neķemmētaNepārstrādāta vilna
24.2.

Ex4 5102

Smalka vai rupja spalva, nekārsta un neķemmētaNepārstrādāta spalva, tostarp rupja spalva no liellopu vai zirgu sāniem
24.3.

Ex4 5103

Vilnas vai smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas atkritumi, arī pavedienu atkritumi, izņemot irdinātas šķiedrasNepārstrādāta vilna vai spalva

25. Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgas puķes; izstrādājumi no cilvēku matiem (KN 67.nodaļa)

Kodā 6701 ietilpst:

a) ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un dūnas un spalvu daļas, kas vēl nav gatavas preces, taču ir apstrādātas citādi, nevis tikai ar tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai (sk. paskaidrojuma piezīmi pie koda 0505); preces ar šo kodu var būt, piemēram, balinātas, krāsotas vai cirtotas;

b) izstrādājumi no putnu ādām vai citām daļām ar spalvām vai dūnām, izstrādājumi no spalvām, dūnām vai spalvu daļām, arī tad, ja spalvas vai dūnas u.c. ir neapstrādātas vai tikai tīrītas, izņemot izstrādājumus no spalvu stiebriem vai kātiem. Tādējādi ietilpst:

1) atsevišķas spalvas ar savītiem vai savienotiem kātiem izmantošanai, piemēram, cepuru stiprinājumos, kā arī atsevišķas kombinētas spalvas, kas saliktas no dažādiem elementiem;

2) spalvu pušķi un spalvas vai dūnas, kas pielīmētas vai piestiprinātas pie auduma vai citas pamatnes;

3) no putniem, putnu daļām, spalvām vai dūnām veidoti rotājumi cepurēm, boa, apkaklēm, apmetņiem vai citiem apģērbiem un apģērba aksesuāriem;

4) dekoratīvu spalvu vēdekļi ar jebkura materiāla karkasu. Vēdekļi ar rāmjiem vai dārgmetāliem ir klasificēti ar kodu 7113

25.1.

Ex4 6701 00 00

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām un dūnām, spalvas, spalvu daļas, dūnas un izstrādājumi no šiem materiāliem (izņemot ar kodu 0505 minētie izstrādājumi un apstrādāti spalvu kātiņi un stiebri)Tikai ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un dūnas un spalvu daļas, kas apstrādātas citādi, nevis tikai ar tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai.

Īpašas prasības attiecībā uz spalvām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 9.rindā.

Izstrādājumi no neapstrādātām vai tikai tīrītām ādām, spalvām vai dūnām un spalvu daļām, piemēram, atsevišķas spalvas, kuru kātiņi ir savīti vai savienoti izmantošanai, piemēram, cepuru stiprinājumos, kā arī atsevišķas kombinētas spalvas, kas saliktas no dažādiem elementiem, spalvu vai dūnu rotājumi, piemēram, cepurēm, boa, apkaklēm; izņemot apstrādātas dekoratīvas spalvas, apstrādātas spalvas, ko ceļotāji pārvadā savām personiskajām vajadzībām, vai apstrādāti spalvu sūtījumi privātpersonām nerūpnieciskiem nolūkiem

26. Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas (KN 97.nodaļa)

26.1.

Ex4 9705 00 00

Kolekcijas un kolekciju priekšmeti, kas izraisa interesi no zooloģijas, botānikas, mineraloģijas, anatomijas, vēstures, arheoloģijas, paleontoloģijas, etnogrāfijas vai numismātikas viedokļaTikai no dzīvniekiem iegūti produkti.

Neietilpst nagaiņu un putnu medību trofejas, kas ir bijušas pakļautas pilnīgai taksidermiskai apstrādei, nodrošinot to konservāciju vides temperatūrā, un tādu citu sugu medību trofejas, kuras nav nagaiņi un putni (apstrādātas vai neapstrādātas).

Īpašas prasības attiecībā uz medību trofejām ir noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV pielikuma II nodaļas 1.iedaļas 2.tabulas 6.rindā

27. Īpašie KN kodi (KN 99.nodaļa)

Šie īpašie KN kodi jāpiemēro tikai eksportam – ievešanai jāpiemēro uz katru produktu attiecināmie KN kodi. Tomēr minētos īpašos KN kodus piemēro neatbilstīgiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kurus ieved no trešajām valstīm un kurus paredzēts piegādāt ar kuģi, kā noteikts šo noteikumu IV un V nodaļā

27.1.

Ex4 9930 24 00

Kuģiem un lidmašīnām piegādātās preces – no 1.nodaļas līdz 24.nodaļaiTikai dzīvnieku izcelsmes produkti, kas paredzēti piegādei ar kuģi, kā noteikts šo noteikumu IV un V nodaļā
27.2.

Ex4 9930 99 00

Kuģiem un lidmašīnām piegādātās preces, kas nav klasificētas, – no 1.nodaļas līdz 24.nodaļai un 27.nodaļaTikai dzīvnieku izcelsmes produkti, kas paredzēti piegādei ar kuģi, kā noteikts šo noteikumu IV un V nodaļā

Piezīmes.

1. Veterinārajai kontrolei pakļautajiem produktiem ir norādīts kombinētās nomenklatūras kods. Ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (turpmāk – regula Nr. 2658/87) izveidotās kombinētās nomenklatūras pamatā ir vispasaules preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētā sistēma (HS), ko izstrādājusi Muitas sadarbības padome (tagad – Pasaules Muitas organizācija (PMO)) un kas tika pieņemta ar 1983.gada 14.jūnijā Briselē noslēgto starptautisko konvenciju. Kombinētajā nomenklatūrā ir pārņemtas HS pozīcijas un sešciparu apakšpozīcijas un tikai ar septīto un astoto ciparu tiek veidota vienīgi tai piemītoša apakšpozīcija. Ja izmantots četru ciparu kods, visus produktus, kuru priekšā norādīti minētie četri cipari, uzrāda veterinārajai kontrolei robežkontroles punktā (ja vien nav norādīts citādi).

2. Informatīvs preču apraksts, kas ir noteikts saskaņā ar regulu Nr. 2658/87. Papildu informācija par produktiem ir sniegta Pasaules Muitas organizācijas harmonizētās sistēmas paskaidrojumos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 06.05.2011., C 137, 1.lpp.).

3. Detalizēta informācija par attiecīgajiem produktiem. Papildu informācija par produktiem, uz kuriem attiecas dažādas kombinētās nomenklatūras nodaļas, atrodama Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras skaidrojumu jaunākajā versijā (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 06.05.2011., C 137, 1.lpp.). Atjauninātā informācija ir pieejama šo skaidrojumu jaunākajos grozījumos vai konsolidētajā versijā.

Veterināro kontroli veic visiem produktiem, kas atvasināti no dzīvnieku blakusproduktiem, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 1069/2009 un Regula (ES) Nr. 142/2011, kuri ir daļēji pārstrādāti, bet būtībā vēl neapstrādāti produkti, kas vēl jāpārstrādā. Oficiālie veterinārārsti robežkontroles punktos, ja nepieciešams, novērtē un norāda, vai atvasinātais produkts ir pietiekami pārstrādāts, lai tas nebūtu jāpārbauda Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajās papildu veterinārajās pārbaudēs.

4. Ja kombinētās nomenklatūras koda priekšā ir simbols "Ex", veterinārajai kontrolei uzrādāmos produktus nosaka pēc kombinētās nomenklatūras koda piemērošanas jomas atbilstoši ailē "Apraksts" un "Piezīmes un skaidrojumi" sniegtajam aprakstam.

Ja veterinārajā kontrolē jāpārbauda tikai daži ar četru, sešu vai astoņu ciparu kombinētās nomenklatūras kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, kodu marķē ar "Ex" (piemēram, Ex 3002: prasība veikt veterinārās pārbaudes tikai attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes materiālu, nevis attiecībā uz visu kodu).

5. Uz kombinētiem produktiem veterinārā kontrole attiecas tādā gadījumā, ja tie satur pārstrādātus gaļas produktus vai par pusi vairāk dzīvnieku izcelsmes produktu, kas nav gaļas pārstrādes produkti. Veterinārā kontrole attiecas arī uz tādiem kombinētiem produktiem, kas nesatur gaļas pārstrādes produktus un kas satur mazāk par pusi piena pārstrādes produktu, ja galaprodukts neatbilst šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētajām prasībām. Kombinētiem produktiem, kas satur gaļas pārstrādes produktus, ir attiecīgo gaļas produktu sertifikāts.

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 18.marta noteikumiem Nr.147
Produktu fiziskā pārbaude

1. Dzīvnieku izcelsmes produktu fiziskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties, pārbaudot trešās valsts apliecinātās izcelsmes garantijas, vai produkti atbilst veterinārajā sertifikātā vai dokumentā minētajam izmantošanas mērķim un produkta pārvadāšanas laikā nav mainījies to garantētais sākotnējais stāvoklis.

2. Fizisko pārbaudi veic, izmantojot:

2.1. organoleptisku pārbaudi — pārbauda smaržu, konsistenci, garšu;

2.2. vienkāršus fiziskus vai ķīmiskus testus — sagriež, atlaidina, vāra;

2.3. laboratorijas testus, lai konstatētu:

2.3.1. atliekvielas;

2.3.2. patogēnus;

2.3.3. piemaisījumus;

2.3.4. pierādījumu, kas norāda uz izmaiņām.

3. Neatkarīgi no produktu veida:

3.1. veic transportēšanas prasību un transportlīdzekļa pārbaudi, lai identificētu iespējamos pārkāpumus temperatūras režīma neievērošanā;

3.2. salīdzina sūtījuma faktisko svaru ar veterinārajā sertifikātā vai dokumentā norādīto un, ja nepieciešams, nosver visu sūtījumu;

3.3. pārbauda iesaiņojuma materiālu un visus marķējumus uz tiem (zīmogi, etiķetes), lai pārliecinātos par to atbilstību normatīvo aktu prasībām par produktu marķējumu;

3.4. pirms organoleptiskas pārbaudes un fizisku, ķīmisku un laboratorijas testu veikšanas pārbauda visa iepakojuma komplektu vai paraugus, ja produkti ir neiepakoti;

3.5. pārbaudes veic visam paraugu kopumam, kas paņemts no kravas, kuru, ja nepieciešams, var daļēji izkraut, lai nodrošinātu, ka tiek aizsniegtas visas tā daļas. Iepakotiem vai iesaiņotiem produktiem pārbauda 1 % jeb vismaz divus (maksimums — 10) atsevišķus priekšmetus/iepakojumus, bet, ja produkti ir neiepakoti, — no dažādām kravas daļām ņem vismaz piecus paraugus. Kompetentā iestāde atkarībā no produktiem un apstākļiem var pieprasīt plašākas pārbaudes;

3.6. ja veic izlases veida laboratorijas testus, kas nevar nodrošināt tūlītējus rezultātus, un ja nepastāv tūlītējs apdraudējums cilvēku vai dzīvnieku veselībai, sūtījumu var neaizturēt uz robežas līdz pārbaudes rezultātu saņemšanai. Ja laboratorijas pārbaudes veic, jo ir radušās aizdomas par pārkāpumu vai iepriekšējās pārbaudēs ir gūti apstiprinoši rezultāti, sūtījumus nedrīkst atbrīvot, kamēr nav iegūti noliedzoši testa rezultāti;

3.7. transportlīdzekli pilnībā izkrauj vienīgi šādos gadījumos:

3.7.1. iekraušana ir veikta tā, ka, tikai daļēji izkraujot produktus, nav iespējams piekļūt visam sūtījumam;

3.7.2. paraugu pārbaudēs ir atklājušies pārkāpumi;

3.7.3. iepriekšējā sūtījumā ir bijuši pārkāpumi;

3.7.4. oficiālajam veterinārārstam ir aizdomas par pārkāpumiem;

3.8. pēc fiziskās pārbaudes pabeigšanas kompetentā iestāde apliecina pārbaudi, noslēdzot un oficiāli apzīmogojot visus atvērtos iepakojumus, un atkārtoti visiem atvērtajiem konteineriem un dzelzceļa vagoniem uzliek kravas nodrošinājumu. Kravas nodrošinājuma numuru ieraksta kopējā veterinārā ievešanas dokumentā.

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 18.marta noteikumiem Nr.147

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.471)

Nosacījumi robežkontroles punktiem, caur kuriem tiek ievesti Latvijā dzīvnieku izcelsmes produkti no trešajām valstīm

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.990)

Robežkontroles punkts produktu veterinārajai kontrolei tiek atzīts, ja tas atbilst šajā pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām un tajā ir:

1. Atbilstošs profesionālo kvalifikāciju ieguvis personāls, kas ir kompetents veikt:

1.1. kravai pievienoto dokumentu (sabiedrības veselības vai dzīvnieku veselības sertifikātu un citu normatīvajos aktos noteikto dokumentu) pārbaudi;

1.2. izlases paraugu ņemšanu no produktu sūtījumiem, kurus uzrāda robežkontroles punktā, kā arī paraugu sagatavošanu.

2. Nodrošināts oficiālo veterinārārstu un profesionāli apmācītā palīgpersonāla skaits atbilstoši kontrolējamo produktu plūsmai.

3. Pietiekami plaša telpa personālam, kas ir atbildīgs par veterinārās kontroles veikšanu.

4. Sanitārās telpas un iekārtas, lai veiktu regulāras analīzes un ņemtu paraugus saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

5. Sanitārās telpas un iekārtas, kas nodrošina aseptiskus apstākļus parau­gu ņemšanai un sagatavošanai regulārām pārbaudēm.

6. Kompetentās iestādes laboratorijas, kurās var veikt īpašas analīzes šajā robežkontroles punktā nogādātajiem paraugiem.

7. Telpas un saldētavas, kurās var uzglabāt kravas daļu, kas ņemta laboratoriskai izmeklēšanai, un produktus, kuru laišanu brīvā apgrozībā nav atļāvis robežkontroles punktu oficiālais veterinārārsts.

8. Atbilstošs tehniskais nodrošinājums operatīvai informācijas apmaiņai par veterināro kontroli, īpaši ar citiem robežkontroles punktiem.

Zemkopības ministrs M.Roze
31.08.2013