Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.990

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 71.§)
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 53.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "ANIMO" ar vārdu "Traces";

1.2. izteikt 2.3. un 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. produkti — dzīvnieku izcelsmes produkti un Komisijas 2004.gada 22.janvāra Regulā (EK) Nr. 136/2004, ar ko nosaka procedūras veterinārajām pārbaudēm Kopienas robežkontroles punktos attiecībā uz produktiem, ko importē no trešajām valstīm, minētie augu produkti;

2.4. dokumentu pārbaude — veterinārā (veselības) sertifikāta, veterināro dokumentu vai citu pavaddokumentu pārbaude;";

1.3. papildināt 2.5.apakšpunktu aiz vārda "tā" ar vārdiem "satura un marķējuma";

1.4. izteikt 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. fiziskā pārbaude — produkta pārbaude, kas ietver transportlīdzekļa, iepakojuma un temperatūras pārbaudi, kā arī paraugu ņemšanu analīzēm un laboratorisko izmeklēšanu;";

1.5. izteikt 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9. robežkontroles punkts — saskaņā ar šiem noteikumiem atzīta, atbil­stoši aprīkota pārbaudes vieta, kurā veic to produktu veterināro kontroli, kas tiek ievesti Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm;";

1.6. izteikt 2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11. imports — kravu piegāde, lai laistu produktus brīvā apgrozībā Eiro­pas Savienībā saskaņā ar Padomes Regulas 2913/92/EEK 79.pantu;";

1.7. izteikt 2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13. importa prasības — veterinārās prasības produktiem, kuri tiek laisti brīvā apgrozībā;";

1.8. papildināt noteikumus ar 2.16.apakš­punktu šādā redakcijā:

"2.16. Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde — institūcija, kas veic veterināro robežkontroli attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī.";

1.9. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 3.punkts neattiecas uz svaigas gaļas, gaļas produktu, piena un piena produktu ievešanu saskaņā ar Eiropas Padomes 2004.gada 16.aprīļa Regulu (EK) Nr. 745/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz pašu patēriņam paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu ievedumiem.";

1.10. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Latvijas teritorijā persona, kas atbildīga par kravu, vismaz diennakti iepriekš sniedz informāciju oficiālajam veterinār­ārstam, kurš ir atbildīgs par veterināro kontroli robežkontroles punktā, caur kuru paredzēts ievest kravu, aizpildot kopējo veterināro ievešanas dokumentu un rakstiski vai elektroniski nosūtot informāciju par kravu saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 136/2004/EK, tajā skaitā par produktiem un produktu kontroli, kas minēta šo noteikumu 36. un 37.punktā.";

1.11. papildināt 14.1.apakšpunktu aiz vārda "sertifikātā" ar vārdiem "veterinārajos dokumentos";

1.12. izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. vai veterinārajā (veselības) sertifikātā, veterinārajos dokumentos un citos kravas pavaddokumentos norādītā informācija par produktiem, kurus pare­dzēts laist brīvā apgrozībā, atbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku un dzīvnie­ku izcelsmes pārtikas produktu apriti un kārtību, kādā izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus, minētajām prasībām.";

1.13. izteikt 15.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. katras kravas identitātes pārbaudi, lai pārliecinātos par produktu satura un marķējuma atbilstību tai informācijai, kas sniegta kravai pievienotajā veterinārajā (veselības) sertifikātā, veterinārajos dokumentos un citos kravas pavaddokumentos. Izņemot pārbaudes, kuras veic liela apjoma kravām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām tirdzniecībai ar dzīvnieku izcelsmes produktiem, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulas (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 1774/2002/EK), prasībām. Identitātes pārbaudēs:

15.1.1. pārbauda konteinerus, kuros tiek ievesti dzīvnieku izcelsmes produkti, un pārliecinās, vai nav bojāts oficiālā veterinārārsta vai kompetentās iestādes uzliktais kravas nodrošinājums, vai norādītā informācija atbilst pievienotajā veterinārajā (veselības) sertifikātā, veterinārajos dokumentos un citos pavaddokumentos sniegtajai informācijai;

15.1.2. pārējos gadījumos:

15.1.2.1. visiem produktu veidiem pārbauda zīmogu, īpašā marķējuma, veselības un identifikācijas marķējuma esību un to atbilstību veterinārajā (veselības) sertifikātā vai veterinārajos dokumentos, vai citos pavaddokumentos norādītajiem;

15.1.2.2. iesaiņotiem vai iepakotiem produktiem pārbauda veselības mar­ķējumu atbilstoši dzīvnieku izcelsmes produktu marķējuma prasībām;";

1.14. izteikt 15.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.1. lai pārliecinātos par to, vai produkti atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ir tādi, lai tos varētu lietot atbilstoši pievienotajā veterinārajā (veselības) sertifikātā vai veterinārajos dokumentos, vai citos pavaddokumentos norādītajam mērķim;";

1.15. izteikt 18.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. ja produkti laisti brīvā apgrozībā, — līdz pirmajam uzņēmumam, kas iesaistīts kādā no pārtikas aprites posmiem.";

1.16. izteikt 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22. Katrai kravai, kas tiek ievesta no trešās valsts un kuru paredzēts importēt Latvijas teritorijā, atbilstoši šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām veic identitātes pārbaudi un kravas fizisko pārbaudi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 882/2004/EK) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu, minētās prasības.

23. Muitas iestādes ļauj ievest kravu, ja, neierobežojot muitas noteikumu prasības, tiek iesniegts kopējais veterinārais ievešanas dokuments ar atzīmi, ka kravu atļauts ievest brīvā apgrozībā, un apliecinājums, ka maksa par veikto veterināro kontroli ir segta vai tiks segta.";

1.17. papildināt 28.punktu aiz vārda "pārējās" ar vārdiem "Eiropas Savie­nības";

1.18. papildināt 29.1.apakšpunktu aiz vārda "citai" ar vārdiem "Eiropas Savienības";

1.19. aizstāt 30.punktā vārdu "ievesta" ar vārdu "importēta";

1.20. aizstāt 31.punkta pirmajā teikumā vārdu "ieved" ar vārdu "importē";

1.21. aizstāt 31.punkta trešajā teikumā vārdu "ieveda" ar vārdu "importēja";

1.22. aizstāt 32.punktā vārdu "ieved" ar vārdu "importē";

1.23. papildināt 32.punktu aiz vārda "cita" ar vārdiem "Eiropas Savienī­bas";

1.24. papildināt 36.punktu aiz vārdiem "Latvijas vai citas" ar vārdiem "Eiropas Savienības";

1.25. izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Visus izdevumus, kas radušies, izpildot šajā nodaļā minētās prasības, sedz persona, kas ir atbildīga par kravu, vai tās pārstāvis.";

1.26. izteikt 46.1. un 46.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.1. ka attiecīgos produktus ir paredzēts importēt Eiropas Savienības teritorijā. Ja nav skaidri norādīts izlietojums, uzskata, ka produktus paredzēts importēt Eiropas Savienības teritorijā;

46.2. ka produkti atbilst importēšanas prasībām.";

1.27. aizstāt 48.punktā vārdus "brīvam apgrozījumam" ar vārdiem "brīvā apgrozībā";

1.28. aizstāt 52.punktā vārdus "Latvijas normatīvajos aktos" ar vārdiem "normatīvajos aktos par veterināro kontroli";

1.29. svītrot 56.punktu;

1.30. papildināt 58.punktu aiz vārda "pārējās" ar vārdiem "Eiropas Savienības";

1.31. izteikt 60.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.1. tās ievēro šo noteikumu 46. un 47.punktā, 49.1., 49.2.2., 49.2.3. un 49.2.4.apakš­punktā, 51., 52. un 53.punktā minētās prasības;";

1.32. aizstāt 61.1.apakšpunktā vārdu "uzņēmējiem" ar vārdu "komersantiem";

1.33. papildināt 64.punktu aiz vārda "pārējās" ar vārdiem "Eiropas Savienības";

1.34. papildināt 65.3.apakšpunktu aiz vārda "citu" ar vārdiem "Eiropas Savienības";

1.35. svītrot 68.punktā vārdu "attiecīgo";

1.36. svītrot 69.punktu;

1.37. papildināt 71.1.2.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārsniegtais termiņš var tikt pārskatīts, ja kavējuma iemesls ir pamatots.";

1.38. papildināt 74.punktu aiz skaitļiem " 1774/2002/EK" ar vārdiem un skaitļiem "vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 882/2004/EK 20.pantu";

1.39. papildināt 77.punktu aiz vārdiem "apmaiņu ar" ar vārdiem "Eiropas Savienības";

1.40. papildināt 82.punktu aiz vārda "pārējās" ar vārdiem "Eiropas Savienības";

1.41. aizstāt 1.pielikuma 1.1.apakšpunktā vārdu "iedzīvotāju" ar vārdu "sabiedrības";

1.42. izteikt 1.pielikuma 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Sanitārās telpas un iekārtas, kas nodrošina aseptiskus apstākļus parau­gu ņemšanai un sagatavošanai regulārām pārbaudēm.

6. Kompetentās iestādes laboratorijas, kurās var veikt īpašas analīzes šajā robežkontroles punktā nogādātajiem paraugiem."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
01.01.2006