Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.05.2005. - 21.12.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumus Nr. 894 "Kārtība, kādā izveido un uztur vides vadības un audita sistēmas reģistru un reģistrē tajā organizācijas".
Ministru kabineta noteikumi Nr.320

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 8.§)
Kārtība, kādā izveido un uztur vides pārvaldības un audita sistēmas reģistru un reģistrē tajā organizācijas
Izdoti saskaņā ar likuma "Par vides aizsardzību" 5.2 panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk — birojs) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Regulai (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Eiropas Kopienas vides vadības un audita sistēmā (turpmāk — regula Nr. 761/2001), veic šādas darbības:

1.1. izveido un uztur vides pārvaldības un audita sistēmas (turpmāk — sistēma) reģistru;

1.2. reģistrē organizācijas sistēmas reģistrā.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.355)

II. Organizāciju reģistrācija

2. Lai reģistrētos sistēmas reģistrā, organizācija, kurā ieviesta sistēma atbilstoši regulas Nr. 761/2001 nosacījumiem, iesniedz birojā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

2.1. organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju;

2.2. informāciju par citām sertificētām pārvaldības sistēmām organizācijā;

2.3. atļaujas un licences (kopijas), kuras organizācijai izsniegušas vides aizsardzības institūcijas (ja tādas ir).

3. Birojs 90 dienu laikā izskata iesniegumu un, ņemot vērā regulas Nr. 761/2001 prasības, pieņem lēmumu par organizācijas reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt organizāciju.

4. Ja rodas pamatotas šaubas par iesniegtās informācijas atbilstību vai pilnīgumu, birojs ir tiesīgs pieprasīt informāciju Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā no iesnieguma iesniedzēja, attiecīgās pašvaldības, Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes vai citām vides institūcijām. Ja nepieciešams, birojs pieprasa Valsts vides dienestam veikt ārpuskārtas pārbaudi organizācijā, kura iesniegusi iesniegumu par reģistrēšanos sistēmas reģistrā.

(MK 24.05.2005. noteikumu Nr.355 redakcijā)

5. Ja iesniegums vai papildu informācija liecina, ka organizācijas vides pārvaldības sistēma un darbība neatbilst regulas Nr. 761/2001 6.pantā un 1., 2., 3., 6. un 7.pielikumā ietvertajām prasībām, vai tiek konstatēts, ka vides verificētājs darbu neveic atbilstoši regulas Nr. 761/2001 prasībām, birojs pieņem lēmumu atteikt reģistrāciju.

6. Ja sistēmas reģistrā iekļauta organizācija neievēro regulā Nr. 761/2001 ietvertās prasības, to uz laiku vai pilnībā izslēdz no sistēmas reģistra. Birojs izskata jautājumu par organizācijas izslēgšanu no sistēmas reģistra, ja ir saņemts iesniegums no Valsts vides dienesta vai vietējās pašvaldības par to, ka organizācija pārkāpusi ar vidi saistītos normatīvos aktus vai administratīvajos aktos noteiktās prasības vides jomā vai organizācija nav iesniegusi atjaunoto vides deklarāciju.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.355)

7. Birojs nosūta organizācijai rakstisku paziņojumu, kurā informē, ka tiks izskatīts jautājums par tās izslēgšanu no sistēmas reģistra, un norāda iemeslus. Organizācija 30 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iesniedz birojā paskaidrojumus vai nepieciešamos dokumentus.

8. Birojs mēneša laikā no šo noteikumu 7.punktā minētā termiņa beigām izskata jautājumu par organizācijas izslēgšanu no sistēmas reģistra un pieņem attiecīgu lēmumu.

9. Lēmuma pieņemšanai birojs ir tiesīgs izveidot starpinstitucionālu komisiju, pieaicinot ieinteresēto vides institūciju pārstāvjus un attiecīgās jomas ekspertus, lai izvērtētu neatbilstības būtiskumu.

10. Ja organizācija iesniegumā izskaidro neatbilstības cēloņus, ietver plānu neatbilstības novēršanai un vēlas saglabāt reģistrāciju, birojs ir tiesīgs pieņemt lēmumu izslēgt organizāciju no sistēmas reģistra uz laiku līdz vienam gadam.

11. Ja periodā, kurā organizācija ir uz laiku izslēgta no sistēmas reģistra, tā iesniedz birojā dokumentus, kas pierāda, ka organizācijas darbība atbilst regulas Nr. 761/2001 un šo noteikumu prasībām, birojs mēneša laikā pēc šo dokumentu saņemšanas lemj par organizācijas atjaunošanu sistēmas reģistrā.

12. Ja līdz perioda beigām, kurā organizācija ir uz laiku izslēgta no sistēmas reģistra, birojā netiek iesniegti šo noteikumu 11.punktā minētie dokumenti vai arī šie dokumenti nepierāda organizācijas darbības atbilstību regulas Nr. 761/2001 prasībām, birojs lemj par organizācijas izslēgšanu no sistēmas reģistra pilnībā.

13. Birojs, sagatavojot lēmumu par organizācijas reģistrāciju vai par organizācijas izslēgšanu no sistēmas reģistra uz laiku vai pilnībā, konsultējas ar Valsts vides dienestu vai vietējo pašvaldību.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.355)

III. Sistēmas reģistra izveidošana un uzturēšana

14. Birojs izveido un uztur sistēmas reģistru (elektronisko datu bāzi). Reģistrā ietver vismaz šādu informāciju:

14.1. organizācijas reģistrācijas numurs attiecīgajā Uzņēmumu reģistra reģistrā un reģistrācijas datums;

14.2. organizācijas nosaukums, adrese, pamatdarbības kods atbilstoši Vispārējai ekonomiskās darbības klasifikācijai (NACE) un darbinieku skaits;

14.3. dati par akreditētu vides verificētāju, kurš veicis pārbaudi, kā arī vides verificētāja akreditācijas apliecības numurs.

(Grozīts ar MK 24.05.2005. noteikumiem Nr.355)

15. Birojs aktualizē sistēmas reģistrā ietverto informāciju pēc izmaiņu izdarīšanas vai papildu informācijas saņemšanas. Sistēmas reģistrā ietvertā informācija ir brīvi pieejama biroja mājas lapā internetā.

IV. Biroja lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

16. Saskaņā ar šiem noteikumiem pieņemtos biroja lēmumus var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

V. Noslēguma jautājums

17. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
28.05.2005