Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumus Nr. 242 "Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.715

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64, 23.§)

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - fonda administrācija) ir Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

II. Fonda administrācijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

2. Fonda administrācijai ir šādas funkcijas:

2.1. nodrošināt Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk - fonda padome) lēmumu īstenošanu;

2.2. uzraudzīt un administrēt budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" līdzekļu izlietošanu, kā arī nodrošināt to efektīvu izmantošanu saskaņā ar fonda padomes lēmumiem;

2.3. uzraudzīt projektu īstenošanu, kuri tiek finansēti no fonda līdzekļiem, un veikt to monitoringu;

2.4. īstenot likumā "Par dabas resursu nodokli" noteiktās funkcijas;

2.5. īstenot fonda padomes sekretariāta funkcijas.

3. Fonda administrācijai ir šādi uzdevumi:

3.1. sagatavot budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" ieņēmumu un izdevumu tāmi iekļaušanai Vides ministrijas budžeta pieprasījumā un paskaidrojumā kārtējam saimnieciskajam gadam;

3.2. ievietot Vides ministrijas un fonda administrācijas interneta mājas lapās informāciju par organizētajiem konkursiem un izsludināto projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem finansējuma saņemšanai;

3.3. sagatavot fonda padomes lēmumu projektus;

3.4. apkopot pārskatus par projekta īstenošanas gaitu un saņemto līdzekļu izlietojuma atbilstību fonda padomes lēmumam;

3.5. nodrošināt projekta pieteikumu izvērtēšanu, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus un speciālistus vai pieprasot atzinumus no citām valsts institūcijām par projektu atbilstību politikas plānošanas dokumentiem;

3.6. iesniegt projekta pieteikumus izskatīšanai Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē (turpmāk - konsultatīvā padome);

3.7. mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot fonda administrācijai piešķirtos valsts līdzekļus;

3.8. ja nepieciešams, projekta īstenošanas laikā nodrošināt auditu, lai izvērtētu projekta īstenošanas kvalitāti un līdzekļu izlietojumu;

3.9. nodrošināt pilnīgu darbības atklātumu, ievietot fonda administrācijas interneta mājas lapā fonda padomes un konsultatīvās padomes pieņemtos lēmumus, nodrošināt publiski pieejamu informāciju par iesniegtajiem un finansētajiem projektiem.

4. Kad fonda padome pieņēmusi lēmumu par projekta finansēšanu, fonda administrācija izdod administratīvo aktu, slēdz administratīvo līgumu ar privātpersonām vai vienojas ar vides aizsardzības valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām par projekta finansēšanu. Līgums vai vienošanās nosaka projekta finansēšanas kārtību, kā arī fonda administrācijas, projekta iesniedzēja un izpildītāja tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas.

5. Ja fonda līdzekļu saņēmējs nepilda fonda padomes lēmumu un ar fonda administrāciju noslēgto līgumu un piešķirtos līdzekļus neizmanto projekta pieteikumā paredzētajiem darbiem vai neizmanto tos paredzētajā termiņā, fonda administrācija par to informē fonda padomi. Šādos gadījumos fonda administrācija saskaņā ar fonda padomes pieņemto lēmumu pieprasa, lai līdzekļu saņēmējs neatbilstoši izmantotos vai neizmantotos līdzekļus atmaksā budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" kontā.

6. Fonda administrācija atbilstoši kompetencei:

6.1. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalās starpvalstu sadarbības programmās un projektos;

6.2. sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem un sniedz tiem informāciju par administrācijas darbību.

 

III. Fonda administrācijas vadība

7. Fonda administrāciju vada direktors.

8. Fonda administrācijas direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas un citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

IV. Fonda administrācijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas kārtība un pārskati par administrācijas darbību

9. Fonda administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina direktors. Fonda administrācijas direktoram ir tiesības atcelt fonda administrācijas amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

10. Fonda administrācijas direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto fonda administrācijas amatpersonu izdoto administratīvo aktu un amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

11. Vides ministrija pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto fonda administrācijas direktora pieņemto administratīvo aktu un faktisko rīcību, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, kā arī var atcelt citus fonda administrācijas direktora pārvaldes lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

12. Fonda administrācija ne retāk kā reizi gadā iesniedz vides ministram pārskatu par fonda administrācijas funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu.

13. Vides ministrija kontrolē fonda līdzekļu izmantošanas likumību, lietderību un pareizību.

 

V. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumus Nr.604 "Latvijas vides aizsardzības fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 190.nr.).

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

01.01.2004