Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.06.2005. - 30.09.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.706

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64, 52.§)
Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošo specializētā valsts civildienesta ierēdņu pabalstu veselības uzlabošanai un atvaļināšanas pabalstu
Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 46.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā dienējošiem specializētā valsts civildienesta ierēdņiem (turpmāk — ierēdnis) izmaksā pabalstu veselības uzlabošanai un atvaļināšanas pabalstu, kā arī šo pabalstu apmēru.

2. Ja ierēdnis, pildot dienesta pienākumus, guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai viņa veselībai nodarīts cits kaitējums (turpmāk — veselības traucējumi), viņš ir tiesīgs papildus likumā paredzētajai vienreizējai kompensācijai saņemt pabalstu veselības uzlabošanai. Ja ierēdnis veselības traucējumus guvis nelaimes gadījumā, par to sastāda aktu normatīvajos aktos par nelaimes gadījumu izmeklēšanu noteiktajā kārtībā.

3. Pabalstu veselības uzlabošanai izmaksā šādā apmērā:

3.1. ja nodarīti smagi veselības traucējumi, — 150 latu;

3.2. ja nodarītie veselības traucējumi nav atzīti par smagiem, — 50 latu.

4. Lēmumu par ierēdņa veselības traucējumu smaguma pakāpi pieņem iekšlietu ministra izveidota komisija. Minēto lēmumu komisija pieņem pēc ierēdņa ārstēšanas pabeigšanas vai pēc 16nedēļu ārstēšanas. Komisija vienas darbdienas laikā nosūta lēmuma kopiju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

5. Lai saņemtu pabalstu veselības uzlabošanai, ierēdnis ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc nelaimes gadījuma iesniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

(Grozīts ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr. 443)

6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks piecu darbdienu laikā izskata ierēdņa iesniegumu un attiecīgo komisijas lēmumu un pieņem lēmumu piešķirt pabalstu veselības uzlabošanai vai nepiešķirt to. Ja ierēdnis, iesniedzot iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, nav ievērojis 5.punktā noteikto prasību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks pieņem lēmumu nepiešķirt pabalstu.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

7. Par atteikumu izmaksāt pabalstu veselības uzlabošanai ierēdni informē rakstiski. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka lēmumu mēneša laikā pēc atteikuma saņemšanas ierēdnis var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā.

8. Ja ierēdni atvaļina no dienesta, viņam likumā noteiktajos gadījumos izmaksā atvaļināšanas pabalstu. Pabalstu aprēķina no:

8.1. ierēdņa pēdējā amatā noteiktās mēneša amatalgas, piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un piemaksas par izdienu;

8.2. citu noteiktā kārtībā piešķirto piemaksu vidējā apmēra par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem.

9. Atvaļināšanas pabalstu ierēdnim izmaksā šādā apmērā:

9.1. ja ierēdni atvaļina no dienesta sakarā ar ierēdņu skaita samazināšanu, dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu, izdienas pensijas saņemšanai noteiktā izdienas laika sasniegšanu vai sakarā ar slimību (invaliditāti), kas iegūta, pildot dienesta pienākumus, — šo noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātās kopsummas trīskāršā apmērā;

9.2. ja ierēdni atvaļina no dienesta sakarā ar viņa veselības stāvokļa neatbilstību noteiktajām prasībām (izņemot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto gadījumu) vai sakarā ar viņa ievēlēšanu vai iecelšanu amatā citā institūcijā, — šo noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātās kopsummas divkāršā apmērā.

10. Ja ierēdnis, kuram izmaksāts atvaļināšanas pabalsts, pēc atjaunošanās dienestā atkārtoti atvaļinās no dienesta, viņam izmaksā atvaļināšanas pabalsta daļu, ko aprēķina kā starpību starp atkārtoti aprēķināto atvaļināšanas pabalstu un jau izmaksāto atvaļināšanas pabalstu.

11. Pabalstu veselības uzlabošanai, kā arī atvaļināšanas pabalstu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izmaksā no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam atalgojumam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, attiecīgo summu pārskaitot uz ierēdņa kontu kredītiestādē.

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis
30.06.2005