Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumus Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.125

Rīgā 2003.gada 18.martā (prot. Nr.16 23.§)
Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijā audzēto un importēto dekoratīvo augu pavairojamā materiāla (turpmāk — materiāls) atbilstības kritērijus un aprites kārtību attiecībā uz šo noteikumu 1.pielikumā minētajām dekoratīvo augu ģintīm un sugām, kā arī potcelmiem un citām augu daļām, uz kurām uzpotēts šo noteikumu 1.pielikumā minēto ģinšu vai sugu materiāls.

2. Noteikumi neattiecas uz materiālu, kas paredzēts:

2.1. izmantošanai un realizācijai personiskajām vajadzībām;

2.2. izvešanai (eksportam) un tiek audzēts atsevišķi no pārējā materiāla;

2.3. izmēģinājumiem vai zinātniskajai pētniecībai;

2.4. selekcijai;

2.5. ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

3. Noteikumu ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk — dienests).

4. Materiāla audzētāji un izplatītāji veic paškontroli un ir atbildīgi par materiāla atbilstību noteiktajiem kritērijiem.

II. Materiāla audzēšana

5. Materiālu atļauts audzēt, ja:

5.1. dienests ir apstiprinājis, ka audzēšanas vieta atbilst fitosanitārajām normām saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

5.2. izejmateriāls iegūts tieši no materiāla, kas veģetācijas periodā ir pārbaudīts, un ir atzīts, ka tas nav inficēts ar augu karantīnas organismiem un šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem;

5.3. ir ievēroti agrotehniskie un augu aizsardzības pasākumi, kas nodrošina veselīga un labi attīstīta materiāla izaudzēšanu;

5.4. attiecīgais materiāls ir atdalīts no citas izcelsmes un kvalitātes materiāla.

6. Materiāls nav inficēts ar augu karantīnas organismiem un šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem. Vizuālā pārbaudē var konstatēt, ka materiāls ir labi attīstīts, tajā nav saskatāmas kaitīgo organismu pazīmes vai simptomi un tam nav augšanas defektu.

7. Dienests izsniedz šo noteikumu 3.pielikumā noteikto etiķeti materiāla audzētājam vai izplatītājam, kurš ir reģistrējies fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā (turpmāk — reģistrētā persona) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu.

III. Materiāla atbilstības un ražošanas procesa pārbaude

8. Dienests veic materiāla atbilstības pārbaudi (turpmāk — pārbaude) veģetācijas periodā un pirms materiāla izplatīšanas.

9. Materiāla atbilstības kritēriji ir šādi:

9.1. materiāla atbilstība konkrētai ģintij un sugai;

9.2. materiāla atbilstība citu ģinšu un sugu potcelmiem, ja uz tiem uzpotēts attiecīgās ģints vai sugas pavairojamais materiāls;

9.3. materiāla un tā audzēšanas vai uzglabāšanas vietas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām fitosanitārajām normām;

9.4. materiāla atbilstība šādām prasībām:

9.4.1. materiāls nav inficēts ar augu karantīnas organismiem un šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem;

9.4.2. ir ievērota materiāla ģeneratīvās un veģetatīvās pavairošanas sistēma;

9.4.3. ir ievērota šķirnes identitāte un tīrība;

9.4.4. ir ievērota audzējamās kultūras tīrība.

10. Ja tiek atklāta augu karantīnas organismu vai šo noteikumu 2.pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtne, reģistrētā persona nekavējoties ziņo par to dienestam un veic dienesta inspektora noteiktos fitosanitāros pasākumus, lai samazinātu augu karantīnas organismu vai kaitīgo organismu izplatīšanās risku.

11. Ražošanas procesā dienests uzrauga:

11.1. materiāla kvalitāti pirms ražošanas procesa uzsākšanas;

11.2. materiāla sēšanu, piķēšanu un stādīšanu;

11.3. materiāla atbilstību fitosanitārajām normām;

11.4. augsnes apstrādes plānā noteikto pasākumu izpildi un metožu ievērošanu;

11.5. stādījumu vispārīgo kopšanu;

11.6. materiāla pavairošanu un novākšanu;

11.7. materiāla, telpu un darbarīku ķīmisko apstrādi;

11.8. materiāla iesaiņošanu, uzglabāšanu un transportēšanu.

12. Reģistrētā persona iekārto materiāla audzētavas grāmatu. Grāmatā norāda:

12.1. informāciju par audzējamo materiālu:

12.1.1. materiāla suga un šķirne;

12.1.2. izstādītā materiāla daudzums un kvalitāte;

12.1.3. platība, kādā tiek audzēts materiāls;

12.1.4. apkarojamā kaitīgā organisma nosaukums, lietotā augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecības nosaukums un ķīmiskais nosaukums, koncentrācija un lietošanas datums;

12.2. informāciju par materiāla apriti:

12.2.1. iegādātā materiāla suga, šķirne un daudzums, izcelsme, augu pases vai etiķetes numurs;

12.2.2. importētā materiāla suga, šķirne un daudzums, fitosanitārās robežkontroles dokumenta numurs;

12.2.3. realizētā materiāla suga, šķirne un daudzums:

12.2.3.1. izsniegto etiķešu skaits un partiju numuri;

12.2.3.2. augu pasu numuri un skaits;

12.2.3.3. ja dažādas izcelsmes vai dažādu partiju materiāls saiņošanas vai uzglabāšanas laikā tiek salikts vai sajaukts kopā, norāda partijas sastāvu un atsevišķu komponentu vai partiju izcelsmi.

13. Ja reģistrētā persona nodarbojas tikai ar materiāla izplatīšanu, tā iekārto materiāla aprites žurnālu. Žurnālā norāda šo noteikumu 12.2.apakšpunktā noteikto informāciju.

14. Visu ar materiāla apriti saistīto dokumentāciju (augu pases, etiķetes, pārbaudes aktus, testēšanas rezultātus un materiāla audzētavas grāmatas) reģistrētā persona glabā trīs gadus.

15. Ja materiāls atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, dienests izsniedz etiķeti.

16. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka materiāls neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests aizliedz materiāla izplatīšanu līdz pilnīgai neatbilstības novēršanai.

17. Ja neatbilstību nav iespējams novērst, dienests pieņem motivētu lēmumu neizsniegt etiķeti vai aizliegt materiāla izplatīšanu.

18. Izdevumus, kas saistīti ar materiāla atbilstības pārbaudi, sedz reģistrētā persona.

IV. Materiāla izplatīšana

19. Izrokot materiālu vai atdalot to no mātesauga, izvedot materiālu no audzēšanas vietas, uzglabājot vai iesaiņojot un izplatot to, katrai partijai, kura ir pēc sastāva un izcelsmes viendabīgs materiāls un kurai ir viens nosūtītājs un viens saņēmējs, piestiprina etiķeti. Etiķetē ietver šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju, un etiķeti piestiprina dienesta uzraudzībā.

20. Ja partija sastāv no vairākām iesaiņojuma vienībām, etiķeti, kurā norādīts partijas numurs, piestiprina katrai iesaiņojuma vienībai.

21. Uzglabājot un izplatot pārbaudītu partiju, to novieto atsevišķi no citas kvalitātes materiāla, kā arī no materiāla, kura izcelsmes vieta ir atšķirīga.

22. Izplatot potcelmus, etiķetē norāda to tipu, sugu vai starpsugu hibrīdu.

23. Informācija uz etiķetes ir drukāta un neizdzēšama. Etiķeti nedrīkst lietot atkārtoti.

24. Lai saņemtu etiķeti materiāla izplatīšanai, reģistrētā persona veģetācijas perioda sākumā iesniedz dienestā pieteikumu pārbaudes veikšanai, norādot pārbaudāmā materiāla sugu, šķirni, audzēšanas platību, daudzumu un pārbaudes vietu.

25. Dienesta inspektors pārbauda materiālu 20 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

26. Lai saņemtu etiķeti ievestā (importētā) materiāla tālākai izplatīšanai:

26.1. reģistrētā persona 24 stundu laikā iesniedz dienestā pārbaudes pieteikumu, norādot tajā pārbaudāmā materiāla sugu, šķirni, daudzumu un uzglabāšanas vietu;

26.2. dienesta inspektors 48 stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas veic materiāla un ar to saskarē nonākušo priekšmetu pārbaudi uzglabāšanas vietā.

27. Etiķeti var aizstāt ar augu pasi, ja tajā ir šo noteikumu 3.pielikumā minētā informācija.

28. Ja materiālam ir šķirnes nosaukums, tad saskaņā ar likumu “Par augu šķirņu aizsardzību” attiecīgajai šķirnei jābūt reģistrētai vai vispārzināmai. Ja šķirnes nosaukuma nav, tirgū piedāvātajam materiālam pievieno specifisko materiāla aprakstu.

29. Izplatot materiālu, reģistrētā persona nodrošina pircēju ar tirdzniecībā esošu šķirņu aprakstu, kas publicēts katalogā, žurnālā vai specializētā izdevumā.

V. Noslēguma jautājums

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumus Nr.312 “Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 108.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 98/56/EC, 93/49/EEC, 1999/66/EC un 1999/68/EC.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 18.marta noteikumiem Nr.125
Dekoratīvo augu ģintis un sugas

1. Ābeles (Malus Miller).

2. Begonijas (Begonia x hiemalis).

3. Bumbieres (Pyrus L.).

4. Citrusaugi (Citrus L.).

5. Dateļpalmas (Phoenix L.).

6. Dārza neļķes un hibrīdi (Dianthus caryophyllus L.).

7. Gerberas (Gerbera Cass).

8. Gladiolas (Gladiolus L.).

9. Krizantēmas (Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam.).

10. Ķirši, plūmes, mandeles, aprikozes un persiki (Prunus L.).

11. Lilijas (Lilium L.).

12. Melnā priede (Pinus nigra).

13. Narcises (Narcissus L.).

14. Pelargonijas (Fotsch Pelargonium L.’Herit. ex Ait.).

15. Puansetijas (Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch.).

16. Rozes (Rosa L.).

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 18.marta noteikumiem Nr.125
Augiem kaitīgie organismi

Dekoratīvo augu ģints un suga

Kaitīgais organisms

1

2

1. Ābeles (Malus Miller)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Anarsia lineatella

Eriosoma lanigerum

Epidiaspis leperii

Zīdkoku bruņuts (Pseudaulacaspis pentagona)

Quadraspidiotus perniciosus

Baktērijas

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Sēnes

Parastā celmene (Armillariella mellea)

Sudrabainās lapas, sinonīms – violetā sīkpiepe (Chondrostereum purpureum, syn. Stereum purpureum)

Augļu koku vēzis (Nectria galligena)

Phytophthora cactorum

Rosselinia necatrix

Venturia spp.

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Visi

2. Begonijas (Begonia x hiemalis Fotsch)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Lapu nematodes (Aphelenchoides spp.)

Kartupeļu stublāju nematode (Ditylenchus destructor)

Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)

Myzus ornatus

Otiorrhynchus sulcatus

Sciara

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Baktērijas

Erwinia chrysanthemi

Rhodococcus fascians, syn. Corynebacterium fascians

Xanthomonas campestris pv. begoniae

Sēnes

Īstā miltrasa (Erysiphe cichoracearum)

Phytophtora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Leafcurl disease

Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus (TSWV), Impatiens necrotic spot virus (INSV))

3. Bumbieres (Pyrus L.)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Anarsia lineatella

Eriosoma lanigerum

Epidiaspis leperii

Zīdkoku bruņuts (Pseudaulacaspis pentagona)

Quadraspidiotus perniciosus

Baktērijas

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae)

Sēnes

Parastā celmene (Armillariella mellea)

Sudrabainās lapas, sinonīms – violetā sīkpiepe (Chondrostereum purpureum, syn. Stereum purpureum)

Augļu koku vēzis (ier. Nectria galligena)

Rosellinia necatrix

Phytophthora spp.

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Visi

4. Citrusaugi (Citrus L.)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Aleurothrixus floccosus

Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)

Parabemisia myricae

Citrusu nematode (Tylenchulus semipenetrans)

Sēnes

Phytophthora spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Viroīdi (exocortis, cachexia-xyloporosis)

Slimības, kas izraisa psorozi (psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum)

Infectious variegation

Citrus leaf rugose virus (CiLRV)

5. Dateļpalmas (Phoenix L.)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Tripši (Thysanoptera)

Sēnes

Exosporium palmovirum

Giocladium wermoeseni

Palmu melnplauka (Graphiola phoenicis)

Pestalozzia phoenicis

Pythium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Visi

6. Dārza neļķes (Dianthus caryophyllus L.) un hibrīdi

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Alotājmušas (Agromyzidae)

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Tauriņi (Lepidoptera), īpaši Cacoecimorpha pronubana un Epichoristodes acerbella

Sēnes

Neļķu melnais pelējums (Alternaria dianthi)

Alternaria dianthicola

Fusarium oxisporum f. spp. dianthi

Mycosphaerella dianthi

Phytophthora nicotiana spp. parasitica

Rhizoctonia solani

Fusarium spp. un Pythium spp.

Neļķu rūsa (Uromyces dianthi syn. Uromyces caryophyllinus)

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Carnation etched ring caulimovirus (CERV)

Carnation mottle carmovirus (CarMV)

Carnation necrotic fleck closterovirus (CNFV)

Tospoviruse (Tomato spotted wilt virus (TSWV) un Impatiens necrotic spot virus (INSV))

7. Gerberas (Gerbera Cass.)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Alotājmušas (Agromyzidae)

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Lapu nematodes (Aphelenchoides spp.)

Tauriņi (Lepidoptera)

Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Sēnes

Fusarium spp.

Sakņu kakla puve (Phytophthora cryptogae)

Īstā miltrasa (Erysiphe cichoracearum)

Rhizoctonia solani

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus (TSWV) un Impatiens necrotic spot virus (INSV))

8. Gladiolas (Gladiolus L.)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Stublāju nematode (Ditylenchus dipsaci)

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Baktērijas

Gladiolu bakteriālais kraupis (Pseudomonas marginata)

Rhodococcus fascians, syn. Corynebacterium fascians

Sēnes

Gladiolu pelēkā puve (Botrytis gladiolorum)

Curvularia trifoln

Fusarium oxisporum spp. gladioli

Penicillium gladioli

Sclerotinia spp.

Gladiolu lapu sīkplankumainība (Septoria gladioli)

Urocystis gladiolicola

Uromyces trasversalis

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Aster yellow mycoplasm

Cucumber mosaic virus (CMV)

Corky pit agent

Gladiolus ringspot virus, syn. Narcissus latent virus (NLV)

Tobacco rattle virus (TRV)

Citi kaitīgie organismi

Cyperus esculentus

9. Krizantēmas (Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Alotājmušas (Agromyzidae)

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Lapu nematodes (Aphelenchoides spp.)

Diarthronomia chrysanthemi

Tauriņi (Lepidoptera), Cacoecimorpha pronubana un Epichoristodes acerbella

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Baktērijas

Agrobacterium tumefaciens

Erwinia chrysanthemi

Sēnes

Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

Krizantēmu rūsa (Puccinia chrysanthemi)

Pythium spp.

Rhizoctonia solani

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Chrysanthemum B mosaic virus

Tomato aspermy cucumovirus (TAV)

10. Ķirši, plūmes, mandeles, aprikozes un persiki (Prunus L.)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Capnodis tenebrionis

Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)

Epidiaspis leperii

Zīdkoku bruņuts (Pseudaulacaspis pentagona)

Quadraspidiotus perniciosus

Baktērijas

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae

Sēnes

Parastā celmene (Armillariella mellea)

Sudrabainās lapas, sinonīms – violetā sīkpiepe (Chondrostereum purpureum, syn. Stereum purpureum)

Augļu koku vēzis (ier. Nectria galligena)

Rossellinia necatrix

Taphrina deformans

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

11. Lilijas (Lilium L.)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Lapu nematodes (Aphelenchoides spp.)

Rhyzoglyphus spp.

Pratylenchus penetrans

Rotylenchus robustus

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Baktērijas

Erwinia carotovora subsp. carotovora

Rhodococcus fascians, syn. Corynebacterium fascians

Sēnes

Cylindrocarpon destructans

Fusarium oxisporum f. sp. lilii

Pythium spp.

Rhizoctonia spp.

Rhizopus spp.

Sklerociālā puve (Sclerotium spp.)

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Cucumber mosaic virus (CMV)

Lily symptomless virus (LSV)

Lily X virus (LVX)

Tobacco rattle virus (TRV)

Tulip breaking virus (TBV)

Citi kaitīgie organismi

Cyperus esculentus

12. Melnā priede (Pinus nigra)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Blastophaga

Rhyacionia buoliana

Sēnes

Lophodermium seditiosum

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Visi

13. Narcises (Narcissus L.)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Aphelenchoides subtenuis

Kartupeļu stublāju nematode (Ditylenchus destructor)

Eumerus spp.

Merodon equestris

Pratylenchus penetrans

Rhizoglyphidae

Tarsonemīdērces (Tarsonemidae)

Sēnes

Fusarium oxisporum f. sp. narcissi

Sclerotinia spp.

Sclerotium bulborum

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Tobacco rattle virus (TRV)

Narcissus white streak agent

Narcissus yellow stripe virus (NYSV)

Citi kaitīgie organismi

Cyperus esculentus

14. Pelargonijas (Pelargonium L. ’Herit. ex Ait.)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Tauriņi (Lepidoptera)

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Baktērijas

Rhodococcus fascians, syn. Corynebacterium fascians

Xanthomonas campestris pv. pelargonii

Sēnes

Botrytis spp.

Puccinia pelargonii zonalis

Pythium spp.

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Pelargonium flower break carmovirus (PFBV)

Pelargonium leaf curl tombusvirus (PLCV)

Pelargonium line pattern virus (PLPV)

Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus (TSWV) un Impatiens necrotic spot virus (INSV))

15. Puansetijas (Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Baktērijas

Erwinia chrysanthemi

Sēnes

Fusarium spp.

Pythium ultimum

Phytophthora spp.

Rhizoctonia solani

Sakņu brūnējums (Thielaviopsis basicola)

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus (TSWV) un Impatiens necrotic spot virus (INSV))

16. Rozes (Rosa L.)

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

(Lepidoptera), īpaši Epichoristodes acerbella un Cacoecimorpha pronubana

Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)

Pratylenchus spp.

Parastā tīklērce (Tetranychus urticae)

Baktērijas

Agrobacterium tumefaciens

Sēnes

Sudrabainās lapas, sinonīms – violetā sīkpiepe (Chondrostereum purpureum, syn. Stereum purpureum)

Coniothyrium spp.

Diplocarpon rosae

Rožu neīstā miltrasa (Peronospora sparsa)

Phragmidium spp.

Rosellinia necatrix

Rožu īstā miltrasa (Sphaeroteca pannosa)

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Apple mosaic virus (ApMV)

Arabis mosaic nepovirus (ArMV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 18.marta noteikumiem Nr.125
Etiķetē norādāmā informācija

1. Valsts kods “LV”.

2. Valsts augu aizsardzības dienesta nosaukuma abreviatūra (VAAD).

3. Reģistrētās personas reģistrācijas numurs.

4. Reģistrētās personas vārds un uzvārds vai nosaukums.

5. Materiāla partijas numurs.

6. Augu botāniskais nosaukums.

7. Šķirnes nosaukums.

8. Materiāla daudzums.

9. Materiāla izcelsmes valsts (importa materiālam).

Zemkopības ministrs M.Roze
22.03.2003