Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 18. marta noteikumus Nr. 125 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.312

Rīgā 2001.gada 10.jūlijā (prot. Nr.32, 19.§)

Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla noteikumi

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dekoratīvo augu pavairojamā materiāla (turpmāk - materiāls) atbilstības kritērijus un aprites kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz visu materiālu, izņemot materiālu, kas paredzēts:

2.1. izmantošanai personiskajām vajadzībām;

2.2. izvešanai (eksportam) un tiek turēts izolēti no pārējā materiāla;

2.3. izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem;

2.4. selekcijai;

2.5. ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

3. Noteikumu ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests.

II. Materiāla atbilstības kritēriji un atbilstības novērtēšana

4. Materiāls nedrīkst būt inficēts ar augu karantīnas organismiem, kā arī ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem. Materiāls, vizuāli pārbaudot, ir labi attīstīts, tajā nav saskatāmas kaitīgo organismu pazīmes vai simptomi un tam nav augšanas defektu.

5. Veģetatīvi pavairots materiāls ir izaudzēts tieši no materiāla, kas veģetācijas laikā ir pārbaudīts un atzīts par brīvu no kaitīgajiem organismiem un slimībām.

6. Materiāla atbilstības kritēriji ir:

6.1. materiāla atbilstība konkrētai ģintij un sugai;

6.2. materiāla un tā audzēšanas vai glabāšanas vietas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām fitosanitārajām normām;

6.3. materiāla atbilstība šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām.

7. Ja materiāla atbilstības novērtēšanas laikā konstatēts, ka materiāls neatbilst šo noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests aptur materiāla tirdzniecību līdz trūkumu pilnīgai novēršanai. Ja trūkumu novēršana nav iespējama, Valsts augu aizsardzības dienests aizliedz materiāla tirdzniecību.

8. Valsts augu aizsardzības dienests materiāla veģetācijas un tirdzniecības laikā vismaz reizi gadā novērtē tā atbilstību. Ja materiāls atbilst šo noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests personai, kas pirms materiāla audzēšanas vai tirdzniecības sākšanas ir reģistrējusies Valsts augu aizsardzības dienestā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (turpmāk - persona), izsniedz pavairojamā materiāla sertifikātu.

9. Ar materiāla atbilstības novērtēšanu saistītās izmaksas saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi sedz persona.

III. Materiāla saiņošana, etiķetēšana un tirdzniecība

10. Materiālu glabā, transportē un pārdod partijās, kurām pievienota šo noteikumu 8.punktā minētā sertifikāta kopija.

11. Uzglabājot un tirgojot pārbaudītu materiālu, to novieto atsevišķi no citas kvalitātes materiāla, kā arī no materiāla, kura izcelsmes vieta ir atšķirīga. Ja materiāls ar atšķirīgu izcelsmes vietu vai dažādu partiju materiāls saiņošanas vai glabāšanas laikā salikts vai sajaukts kopā, tā glabātājs vai tirgotājs sastāda un saglabā izziņu, kurā norāda attiecīgā materiāla partijas sastāvu un atsevišķu komponentu vai partiju izcelsmi.

12. Ja materiālu tirgo saiņotā veidā, katrai iesaiņojuma vienībai piestiprina etiķeti. Etiķetē norāda šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju. Ja tiek tirgots nesaiņots materiāls, etiķeti piestiprina katrai materiāla vienībai.

13. Ja materiālam ir šķirnes nosaukums, saskaņā ar likumu "Par augu šķirņu aizsardzību" šai šķirnei jābūt reģistrētai vai vispārzināmai. Ja šķirnes nosaukuma nav, materiālu tirgo, pievienojot specifisko materiāla aprakstu.

14. Persona pircēju nodrošina ar šķirnes aprakstu, kas ietver:

14.1. šķirnes nosaukumu, kā arī citu tās nosaukumu, ja materiāls ar šādu nosaukumu tiek pārdots citā valstī;

14.2. šķirnes raksturīgās pazīmes, ar ko tā atšķiras no citām šķirnēm.

15. Tirgotājs sēklu partijas sēklu dīgtspēju un tīrību procentos norāda šo noteikumu 12.punktā minētajā etiķetē.

IV. Noslēguma jautājums

16. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 10.jūlija
noteikumiem Nr.312

Augiem kaitīgie organismi

Nr.
p.k.
Dekoratīvo augu ģints un suga Kaitīgais organisms
1. Amelanchier
1.1. Baktērijas
Bakteriālais vēzis (ierosinātājs (turpmāk - ier.) Pseudomonas cerasii)
2. Begonia x hiemalis Fotsch
2.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Baltblusiņas (Aleurodidae)
Lapu nematodes (Aphelenchoides spp.)
Kartupeļu stublāju nematode (Ditylenchus destructor)
Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)
Persiku laputs (Myzus ornatus)
Īssmeceris (Otiorrhynchus sulcatus)
Sciara
Tripši (Thysanoptera), īpaši Kalifornijas tripsis (Frankliniella occidentalis)
2.2. Baktērijas
Krizantēmu bakteriālā puve (ier. Erwinia chrysanthemi)
Bakteriālā vīte, bakteriālās fascinācijas, lapoti izaugumi (ier. Rhodococcus fascians, sinonīms (turpmāk - sin.) Corynebacterium fascians)
Begoniju bakteriālā puve (ier. Xanthomonas campestris pv. begoniae)
2.3. Sēnes
Īstā miltrasa (Powdery mildew)
Stublāju puvju patogēni (ier. Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.)
2.4. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Virālā lapu ritināšanās (Leafcurl disease)
Tospovīrusi (Tospoviruses) (tomātu virālā plankumainība (Tomato spotted wilt virus), impatiens virālā nekrotiskā plankumainība (Impatiens necrotic spot virus))
3. Chaenomeles
3.1. Baktērijas
Bakteriālais vēzis (ier. Pseudomonas cerasii)
4. Chamaecyparis
4.1. Sēnes
Dzinumu kalšana (ier. Kabatina sp.)
Lapu un stublāju brūnplankumainība (ier. Phomopsis sp.)
5. Citrus
5.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Aleurothrixus floccosus
Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)
Parabemisia myricae
Citrusaugu nematode (Tylenchulus semipenetrans)
5.2. Sēnes
Puves (ier. Phytophthora spp.)
5.3. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Viroīdi (exocortis, cachexia-xyloporosis)
Slimības, kas izraisa psorozi (psorosis, ring spot, cristacortis, impiertratura, concave gum)
Infectious variegation
Citrusaugu lapu robainība (Citrus leaf rugose)
6. Crataegus
6.1. Baktērijas
Bakteriālais vēzis (ier. Pseudomonas cerasii)
7. Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam
7.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Alotājmušas (Agromyziidae)
Baltblusiņas (Aleurodidae)
Lapu nematodes (Aphelencoides spp.)
Krizantēmu pangodiņš (Diarthronomia chrysanthemi)
Tauriņi (Lepidoptera), īpaši neļķu tinējs (Cacoecimorpha pronubana)
un Epichoristodes acerbella
Tripši (Thysanoptera), īpaši Kalifornijas tripsis (Frankliniella occidentalis)
7.2. Baktērijas
Bakteriālais sakņu vēzis (ier. Agrobacterium tumefaciens)
Krizantēmu bakteriālā puve (ier. Erwinia chrysanthemi)
7.3. Sēnes
Krizantēmu fuzarioze (ier. Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi)
Krizantēmu rūsa (ier. Puccinia chrysanthemi)
Puves (ier. Pythium spp.)
Sakņu kakla puve (ier. Rhizoctonia solani)
Verticilārā vīte, sakņu puve (ier. Verticillium spp.)
7.4. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Krizantēmu virālā B mozaīka (Chrysanthemum B mosaic virus)
Tomātu virālā aspermija (Tomato aspermy cucumovirus)
8. Dianthus caryophyllus L. un hibrīdi
8.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Alotājmušas (Agromyziidae)
Baltblusiņas (Aleurodidae)
Tripši (Thysanoptera), īpaši Kalifornijas tripsis (Frankliniella occidentalis)
Tauriņi (Lepidoptera), īpaši neļķu tinējs (Cacoecimorpha pronubana) un Epichoristodes acerbella
8.2. Sēnes
Neļķu melnais pelējums (ier. Alternaria dianthi)
Neļķu sakņu kakla melnēšana (puve) (ier. Alternaria dianthicola)
Neļķu fuzariālā vīte (ier. Fusarium oxisporum f. spp. dianthi)
Neļķu pelēkplankumainība (ier. Mycosphaerella dianthi)
Sakņu vai serdes puve (ier. Phytophthora nicotiana spp. parasitica)
Sakņu kakla puve (ier. Rhizoctonia solani)
Fuzariozes (ier. Fusarium spp.) un puves (ier. Pythium spp.)
Neļķu rūsa (ier. Uromyces dianthi)
8.3. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Neļķu virālā gredzenplankumainība (Carnation etched ring caulimovirus)
Neļķu virālā plankumainība (Carnation mottle carmovirus)
Neļķu virālā nekrotiskā plankumainība (Carnation necrotic fleck closterovirus)
Tospovīrusi (Tospoviruses)
9. Euphorbia pulcherrima (Wild ex Kletsch)
9.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Baltblusiņas (Aleurodidae)
9.2. Baktērijas
Krizantēmu bakteriālā puve (ier. Erwinia chrysanthemi)
9.3. Sēnes
Fuzariozes (ier. Fusarium spp.)
Dīgstu puve (ier. Pythium ultimum)
Puves (ier. Phytophthora spp.)
Sakņu kakla puve (ier. Rhizoctonia solani)
Sakņu brūnējums (ier. Thielaviopsis basicola)
9.4. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Tospovīrusi (Tospoviruses)
10. Gerbera L.
10.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Alotājmušas (Agromyziidae)
Baltblusiņas (Aleurodidae)
Lapu nematodes (Aphelencoides spp.)
Tauriņi (Lepidoptera)
Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne)
Tripši (Thysanoptera), īpaši Kalifornijas tripsis (Frankliniella occidentalis)
10.2. Sēnes
Fuzariozes (ier. Fusarium spp.)
Sakņu un sakņu kakla puve (ier. Phytophthora cryptogae)
Īstā miltrasa (Powdery mildew)
Sakņu kakla puve (ier. Rhizoctonia solani)
Verticilārā vīte, sakņu puve (ier. Verticillum spp.)
10.3. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Tospovīrusi (Tospoviruses)
11. Gladiolus L.
11.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Tripši (Thysanoptera), īpaši Kalifornijas tripsis (Frankliniella occidentalis)
11.2. Baktērijas
Gladiolu bakteriālais kraupis (ier. Pseudomonas marginata)
Bakteriālā vīte (ier. Rhodococcus fascians)
11.3. Sēnes
Gladiolu pelēkā puve (ier. Botrytis gladiolorum)
Gladiolu fuzariālā puve (ier. Fusarium oxisporum spp. gladioli)
Gladiolu penicilārā puve (ier. Penicillium gladioli)
Baltā puve (ier. Sclerotinia spp.)
Gladiolu cietā puve (ier. Septoria gladioli)
11.4. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Asteru virālā dzeltēšana (Aster yellow mycoplasm)
Gurķu virālā mozaīka (Cucumber mosaic virus)
Gladiolu virālā gredzenplankumainība (Gladiolus ringspot virus), sin.
Narcišu latentais vīruss (sin. Narcissus latent virus)
Tabakas rattle vīruss (TRV) (Tobacco rattle virus)
11.5. Citi kaitīgie organismi
Cyperus esculentus
12. Hedera
12.1. Baktērijas
Bakteriālā puve (Xanthomonas sp.)
12.2. Sēnes
Brūnplankumainības (Colletotrichum sp.)
13. Juniperus
13.1. Sēnes
Dzinumu kalšana (Kabatina sp.)
Lapu un stublāju brūnplankumainība (Phomopsis sp.)
14. Lilium L.
14.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Lapu nematodes (Aphelencoides spp.)
Sakņu ērce (Ryzoglyphus spp.)
Pratylenchus penetrans
Sakņu nematode (Rothylenchus robustus)
Tripši (Thysanoptera), īpaši Kalifornijas tripsis (Frankliniella occidentalis)
14.2. Baktērijas
Slapjā puve (ier. Erwinia carotovora subsp. carotovora)
Bakteriālā vīte (ier. Rhodococcus fascians)
14.3. Sēnes
Liliju fuzarioze (ier. Fusarium oxisporum f. sp. lilii)
Stublāju puve (ier. Pythium spp.)
Puve (ier. Rhizoctonia spp.)
Melnais sporangijpelējums (ier. Rhizopus spp.)
Sklerociālā puve (ier. Sclerotium spp.)
14.4. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Gurķu virālā mozaīka (CMV) (Cucumber mosaic virus)
Liliju latentais vīruss (Lily symptomless virus)
Liliju x vīruss (Lily virus x)
Tabakas rattle vīruss (TRV) (Tobacco rattle virus)
Tulpju virālā svītrainība (Tulip breaking virus)
14.5. Citi kaitīgie organismi
Cyperus esculentus
15. Malus Miller
15.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Augļu koku gartaustkode (Anarsia lineatella)
Ābeļu asinsuts, sin. ābeļu pūkainā laputs (Eriosoma lanigerum)
Bruņuts (Epidaspis leperii)
Zīdkoku bruņuts, sin. baltā augļu koku bruņuts (Pseudaulacaspis pentagona)
Lapu koku bruņuts (Quadraspidiotus perniciosus)
15.2. Baktērijas
Bakteriālais sakņu vēzis (ier. Agrobacterium tumefaciens)
Stumbra un lapu bakterioze jeb bakteriālā nekroze (ier. Pseudomonas syringae pv. syringae)
15.3. Sēnes
Parastā celmene (ier. Armillariella mellea)
Sudrabainās lapas, sin. violetā sīkpiepe (ier. Chondrostereum purpureum)
Augļu koku vēzis (ier. Nectria galligena)
Pumpuru un dzinumu brūnējums (ier. Phytophthora cactorum)
Baltā sakņu trupe, mizas nekroze (ier. Hypocsylon necatrix)
Kraupis (ier. Venturia spp.)
Verticilārā vīte, sakņu puve (ier. Verticillium spp.)
15.4. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Visi
16. Narcissus L.
16.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Sīkā lapu nematode (Aphelenchoides subtenuis)
Kartupeļu stublāju nematode (Ditylenchus destructor)
Ziedmušas (Eumerus spp.)
Narcišu sīpolu muša (Merodon equestris)
Pratylenchus penetrans
Sakņu ērces (Rhizoglyphidae)
Tarsonemīdērces (Tarsonemidae)
16.2. Sēnes
Narcišu fuzariālā vīte (ier. Fusarium oxusporum f. sp. narcissi)
Baltā puve (ier. Sclerotinia spp.)
Sklerociālā puve (ier. Sclerotium bulborum)
16.3. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Tabakas rattle vīruss (TRV) (Tobacco rattle virus)
Narcišu virālā dzeltensvītrainība (Narcissus yellow stripe virus)
16.4. Citi kaitīgie organismi
Cyperus esculentus
17. Pelargonium L.
17.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Baltblusiņas (Aleurodidae)
Tauriņi (Lepidoptera)
Tripši (Thysanoptera), īpaši Kalifornijas tripsis (Frankliniella occidentalis)
17.2. Baktērijas
Bakteriālā vīte (ier. Rhodococcus fascians)
Pelargoniju bakteriālā puve (ier. Xanthomonas campestris pv. pelargonii)
17.3. Sēnes
Pelēkā puve (ier. Botrytis spp.)
Stublāju puve (ier. Pythium spp.)
Verticilārā vīte, sakņu puve (ier. Verticillium spp.)
17.4. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Pelargoniju virālā ziedu svītrainība (Pelargonium flower break carmovirus)
Pelargoniju virālā lapu ritināšanās (Pelargonium leaf curl tombusvirus)
Pelargoniju virālā joslu mozaīka (Pelargonium line pattern virus)
Tospovīrusi (Tospoviruses)
18. Phoenix
18.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Tripši (Thysanoptera)
18.2. Sēnes
Palmu lapu brūnplankumainība (ier. Exosporium palmovirum)
Palmu melnplauka (ier. Graphiola phoenicis)
Plankumainības (ier. Pestalotia phoenicis)
Stublāju puve (ier. Pythium spp.)
18.3. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Visi
19. Pinus nigra
19.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Lūksngrauži (Blastophaga spp.)
Rūsganais skuju tinējs (Rhyacionia buoliana)
19.2. Sēnes
Skujbiras (ier. Ophodermium seditiosum)
19.3. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Visi
20. Pinus strobus
20.1. Sēnes
Upeņu stabiņu rūsa (Cronatium rubicola)
21. Prunus L.
21.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Kauleņkoku krāšņvabole (Capnodis tenebrionis)
Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)
Bruņuts (Epidaspis leperii)
Zīdkoku bruņuts, sin. baltā augļu koku bruņuts (Pseudaulacaspis pentagona)
Lapu koku bruņuts (Quadraspidiotus perniciosus)
21.2. Baktērijas
Bakteriālais sakņu vēzis (ier. Agrobacterium tumefaciens)
Bakteriālais vēzis (ier. Pseudomonas syringae pv. mors prunorum)
Stumbra un lapu bakteriozes jeb bakteriālā nekroze (ier. Pseudomonas syringae pv. syringae)
21.3. Sēnes
Parastā celmene (ier. Armillariella mellea)
Sudrabainās lapas, sin. violetā sīkpiepe (ier. Chondrostereum purpureum)
Augļu koku vēzis (ier. Nectria galligena)
Baltā sakņu trupe, mizas nekroze (ier. Hypocsylon necatrix)
Vējlapas, lapu deformācija (ier. Taphrina deformans)
Verticilārā vīte, sakņu puve (ier. Verticillium spp.)
21.4. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Plūmju virālā pundurainība (Prune dwarf virus)
22. Pyrus L.
22.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Augļu koku gartaustkode (Anarsia lineatella)
Ābeļu asinsuts, sin. ābeļu pūkainā laputs (Eriosoma lanigerum)
Bruņuts (Epidaspis leperii)
Zīdkoku bruņuts, sin. baltā augļu koku bruņuts (Pseudaulacaspis pentagona)
Lapu koku bruņuts (Quadraspidiotus perniciosus)
22.2. Baktērijas
Bakteriālais sakņu vēzis (ier. Agrobacterium tumefaciens)
Stumbra un lapu bakteriozes jeb bakteriālā nekroze (ier. Pseudomonas syringae pv. syringae)
22.3. Sēnes
Parastā celmene (ier. Armillariella mellea)
Sudrabainās lapas, sin. violetā sīkpiepe (ier. Chondrostereum purpureum)
Augļu koku vēzis (ier. Nectria galligena)
Baltā sakņu trupe, mizas nekroze (ier. Hypocsylon necatrix)
Puves (ier. Phytophthora spp.)
Verticilārā vīte, sakņu puve (ier. Verticillium spp.)
22.4. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Visi
23. Rosa
23.1. Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Tauriņi (Lepidoptera), īpaši Epichoristodes acerbella un neļķu tinējs (Cacoecimorpha pronubana)
Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)
Nematodes (Pratylenchus spp.)
Parastā tīklērce (Tetranychus urticae)
23.2. Baktērijas
Bakteriālais sakņu vēzis (ier. Agrobacterium tumefaciens)
23.3. Sēnes
Sudrabainās lapas, sin. violetā sīkpiepe (ier. Chondrostereum purpureum)
Rožu mizas brūnplankumainība (ier. Coniothyrium spp.)
Rožu lapu tumšplankumainība (ier. Diplocarpon rosae)
Rožu neīstā miltrasa (ier. Peronospora sparsa)
Rūsa (ier. Phragmidium spp.)
Baltā sakņu trupe, mizas nekroze (ier. Hypocsylon necatrix)
Rožu īstā miltrasa (ier. Sphaeroteca pannosa)
Verticilārā vīte, sakņu puve (ier. Verticillium spp.)
23.4. Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Ābeļu virālā mozaīka (Apple mosaic virus)
24. Thuja
24.1. Sēnes
Dzinumu kalšana (Kabatina sp.)
    Lapu un stublāju brūnplankumainība (Phomopsis sp.)

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 10.jūlija
noteikumiem Nr.312

Etiķetē norādāmā informācija

1. Piegādātāja reģistrācijas numurs.

2. Piegādātāja nosaukums.

3. Sertifikāta numurs.

4. Pavairojamā materiāla botāniskais nosaukums.

5. Pavairojamā materiāla šķirnes nosaukums vai specifiskais materiāla apraksts.

6. Daudzums.

7. Ražotājvalsts nosaukums.

8. Sēklu kvalitātes rādītāji (dīgtspēja, tīrība (%)).

Zemkopības ministrs A.Slakteris

01.01.2002