Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 27.11.2003. - 31.12.2003. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2003. gada 13. novembra likumu: Par valsts budžetu 2004.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2003.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam ieņēmumos 1 702 128 363 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu. 

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam izdevumos 1 878 633 208 latu apmērā un tīrajos aizdevumos -62 085 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu. 

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 136 271 198 latu apmērā, tai skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 94 693 284 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 23 781 578 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 042 944 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 449 182 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 10 456 292 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 100 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) Rīgas Domei pievienotās vērtības nodokļa samaksai par tehnoloģiskajām iekārtām Latvijas Nacionālā teātra rekonstrukcijai 398 044 latu apmērā.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 737 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 335 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā. 

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 500 595 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

6.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus un valsts investīciju projektus saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finanšu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

8.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, kas paredz kārtību, kādā nosaka un groza rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

9.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 921 500 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2003.gadā var sniegt valsts galvojumus 45 440 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

10.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 24 630 518 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 15 630 518 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 9 000 000 latu apmērā.

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

11.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Rīgas Domes ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 51 000 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai.

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

12.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,72 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,27 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,72 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,29 procenti.

13.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

14.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2003.gadā 110 268 800 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

15.pants. Finanšu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

16.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

17.pants. Ja ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finanšu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.

18.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

19.pants. Visi Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

20.pants. Ja ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finanšu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.

21.pants. Noteikt Kultūras ministrijai Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai izdevumus 2 440 000 latu apmērā no valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijas rezultātā gūtajiem naudas ieņēmumiem.

22.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm divu nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniegt Finanšu ministrijai aktualizētus investīciju projektu pieteikumus un informāciju atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajām veidlapām par projektu sastāvdaļām un izmaksām, par finansēšanas un fiziskajiem rādītājiem un iepirkuma plānu. Ja investīciju projektam ir vairāki apakšprojekti vai tā īstenošana notiek dažādās vietās, precizēto informāciju iesniedz par katru sastāvdaļu, uzrādot apakšprojekta īstenošanas vietu (adresi). Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes divu nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniedz Finanšu ministrijai arī likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” noteikto savai nozarei apstiprināmo projektu pieteikumus un informāciju atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajai veidlapai.

23.pants. Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu prognoze Valsts kases akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 121 233 333 lati. Valsts autoceļu fonda speciālajā budžetā tiek ieskaitīti 60 procenti akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu, bet ne mazāk kā 72 386 000 latu. Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu prognozes neizpildes gadījumā Valsts autoceļu fonda speciālajā budžetā ieskaitāmā daļa tiek nodrošināta no valsts pamatbudžetā ieskaitāmā akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu daļas.

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

24.pants. (1) Finanšu ministram ir tiesības pieņemt lēmumu par privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) izsniegtā un valsts budžetā ieskaitāmā Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta kapitalizāciju, un Privatizācijas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kapitalizē kredīta un ar to saistītos procentu maksājumus un soda naudu, ja privatizētais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) valsts budžetā iemaksājamo kredītu ir saņēmis līdz 1995.gada 31.decembrim un tas atbilst šādiem kritērijiem:

1) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ražo augstās tehnoloģijas produktus un tā neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti pirmstaksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;

2) valsts vai pašvaldību daļa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatkapitālā nepārsniedz 25 procentus;

3) pieņemts Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums par šāda atbalsta atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma, citu normatīvo aktu un Eiropas līguma noteikumiem, kā arī saistībām, kas izriet no Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

(2) Saskaņā ar šo pantu kapitalizētos maksājumus pēc kapitalizāciju veicošās institūcijas paziņojuma dzēš finanšu ministrs.

25.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

26.pants. Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

27.pants. Ministru kabinets iesniedz Saeimai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam””, kurā veselības aprūpe tiek noteikta kā prioritāte.

28.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 125 951 201 lats. Valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā tiek ieskaitīti 28,4 procenti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu, bet ne mazāk kā 98 843 360 latu.

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

29.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 3 500 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai.

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

30.pants. Noteikt, ka valsts pamatbudžeta ieņēmumos (pārējie nenodokļu ieņēmumi) iemaksātie naudas līdzekļi no intervencē iepirkto produktu realizācijas ieņēmumiem 1 700 000 latu apmērā 2003.gadā tiek novirzīti subsīdijām lauksaimniecības produkcijas ražotājiem Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” ietvaros.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

31.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 400 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, un šā likuma darbība attiecināma uz visu saimniecisko gadu.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 28.februārī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2003.gada 12.martā
Likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam”
1. pielikums

(Pielikums 06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

Valsts konsolidētais budžets 2003.gadam
  

Ls

   

A.1.

Valsts budžeta ieņēmumi (B.1. + C.1.)

1 702 128 363

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

942 065 136

 

Nodokļu ieņēmumi

683 148 571

 – Tiešie nodokļi

93 200 000

 Uzņēmumu ienākuma nodoklis

93 200 000

 – Netiešie nodokļi

589 948 571

 Pievienotās vērtības nodoklis

446 011 094

 Akcīzes nodoklis

127 320 633

 Muitas nodoklis

16 616 844

 Nenodokļu ieņēmumi

100 132 592

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

 Ārvalstu finanšu palīdzība

67 063 323

 

mīnus transferts no valsts speciālā budžeta

2 000 000

B.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

940 065 136

 Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

864 347 919

 Nodokļu ieņēmumi

733 412 006

 – Sociālās apdrošināšanas iemaksas

545 282 000

 – Akcīzes nodoklis

74 224 700

 – Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

98 843 360

 – Dabas resursu nodoklis

9 463 000

 – Izložu un azartspēļu nodoklis

5 598 946

 Nenodokļu ieņēmumi

126 336 920

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 445 505

 Ārvalstu finanšu palīdzība

1 153 488

 

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

102 284 692

C.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

762 063 227

A.2.

Valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)

1 878 633 208

A.2.1.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)

1 738 605 598

A.2.2.

Valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)

64 952 432

A.2.3.

Valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)

75 075 178

A.3.

Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.)

-176 504 845

A.4.

Valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)

-62 085

 Valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

1 878 571 123

A.5.

Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.3.-A.4.)

-176 442 760

 

Finansēšana:
ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

 

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

 

aizņēmumi

176 376 049

 

valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

 

valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 152 996

 

valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

 

no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

 Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

1 108 476 696

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

102 284 692

B.2.

Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

1 006 192 004

 Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

1 001 849 196

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

101 508 392

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

900 340 804

 Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

37 764 557

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

26 300

B.2.2.

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

37 738 257

 Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)

68 862 943

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

750 000

B.2.3.

Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)

68 112 943

B.3.

Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-166 411 560

B.4.

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi

-2 607 791

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)

-62 085

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

2 545 706

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)

-2 607 791

B.5.

Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-166 349 475

 

Finansēšana:
ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

 

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

 

aizņēmumi

170 158 152

 

valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

 

valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

 Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

874 441 204

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

2 000 000

C.2.

Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

872 441 204

 Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

840 214 794

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

1 950 000

C.2.1.

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

838 264 794

 Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

27 264 175

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

50 000

C.2.2.

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

27 214 175

 Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)

6 962 235

C.2.3.

Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)

6 962 235

C.3.

Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-10 093 285

C.4.

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi

2 545 706

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto)

2 545 706

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto)

2 545 706

C.5.

Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-12 638 991

 

Finansēšana:
aizņēmumi no valsts pamatbudžeta

8 485 995

 valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 152 996

 no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

   
   
   
 Procentos no IKP: 
 Valsts budžeta ieņēmumi

30,05%

 Valsts budžeta izdevumi

33,17%

 Valsts budžeta tīrie aizdevumi

0,00%

 Valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus

33,17%

 Valsts budžeta fiskālais deficīts

3,12%

 Valsts budžeta fiskālais deficīts (ieskaitot fondēto pensiju shēmas līdzekļus)

2,91%

 IKP milj. latu

5 664,0

Likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam”
2. pielikums

(Pielikums 06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

VALSTS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

942 065 136

NODOKĻU IEŅĒMUMI

683 148 571

Tiešie nodokļi

93 200 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

93 200 000

Netiešie nodokļi

589 948 571

Pievienotās vērtības nodoklis

446 011 094

Akcīzes nodoklis

127 320 633

Muitas nodoklis

16 616 844

NENODOKĻU IEŅĒMUMI

100 132 592

Latvijas Bankas maksājums

3 175 556

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

16 570 584

Procentu maksājumi par kredītiem

16 900 000

Procentu maksājumi par valdības depozītu

2 930 000

Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

28 479 745

Valsts nodeva par pasu izsniegšanu

2 072 445

Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

578 827

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

1 590 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

1 300 000

Ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas

250 000

Pārējās valsts nodevas

836 988

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

220 000

Valsts nodeva par muitas pakalpojumiem

585 000

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu

20 000

Citas valsts nodevas

11 988

Sodi un sankcijas

9 849 983

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

18 970 909

Valsts a/s “Latvijas valsts meži” fiksētais maksājums

9 636 610

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

290 643

Pārskaitījums valsts pamatbudžetā ISPA projektu sagatavošanai

2 000 000

Eiropas raidorganizācijas (EBU) maksājums

937 799

Ieņēmumi no UMTS licences

1 132 000

Ieņēmumi no Civilās aviācijas administrācijas

26 777

Maksājums no intervencē iepirkto produktu realizācijas

1 700 000

PAŠU IEŅĒMUMI

91 720 650

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBA

67 063 323

Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids

Ls

  
Ieņēmumi valsts pamatbudžetā – kopā

24 595 604

Ārlietu ministrija – kopā

1 292 000

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

1 292 000

Finanšu ministrija – kopā

6 565 580

Nodeva par dārgakmeņu provēšanu un kvalitātes apliecības izsniegšanu

12 000

Nodeva par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāja personiskā zīmoga reģistrāciju

800

Nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu

547 500

Ieņēmumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dārgakmeņu un dārgmetālu ekspertīzi, analīzi un citiem pakalpojumiem

1 800

Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

220 000

Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām (VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi)

5 783 480

Iekšlietu ministrija – kopā

7 409 266

Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju

146 676

Nodeva par pasu izsniegšanu

2 072 445

Nodeva par dokumentu izsniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

1 187 827

Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra

21 100

Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikātu izsniegšanu

46 593

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policijas iestādes

618 573

Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

38 952

Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija

3 277 100

Izglītības un zinātnes ministrija – kopā

95 508

Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

95 508

Zemkopības ministrija – kopā

150 500

Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

150 500

Tieslietu ministrija – kopā

8 807 750

Valsts nodeva un kancelejas nodeva par juridiskajiem pakalpojumiem tiesu iestādēs

2 000 000

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

1 650 000

Zemesgrāmatu kancelejas nodeva

2 200 000

Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību

1 000 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

1 300 000

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu

204 750

Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu

1 000

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

452 000

Kultūras ministrija – kopā

18 000

Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrāciju

18 000

Valsts zemes dienests – kopā

155 000

Ieņēmumi par izziņu sagatavošanu un izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

155 000

Radio un televīzija – kopā

102 000

Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā

102 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

VALSTS SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI*

864 347 919

Ekonomikas ministrija 

760 000

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

760 000

Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

Finanšu ministrija

2 638 000

Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma

2 638 000

tai skaitā

 

Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonds

1 576 000

Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds

265 000

Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse

157 000

Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds

640 000

Izglītības un zinātnes ministrija

7 362 404

Augstas klases sasniegumu sports

4 517 833

tai skaitā

 

Valsts pamatbudžeta dotācija

1 159 860

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa

2 699 473

Ieņēmumi no izložu nodokļa

100 000

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas

558 500

Studējošo un studiju kreditēšana

2 844 571

tai skaitā

 

Valsts pamatbudžeta dotācija

2 844 571

Zemkopības ministrija

930 000

Zivju fonds

930 000

tai skaitā

 

Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu

300 000

Soda nauda par zvejas resursiem nodarītajiem zaudējumiem

486 000

Pārējie ieņēmumi

144 000

Satiksmes ministrija

89 358 890

Valsts autoceļu fonds

86 931 000

tai skaitā

 

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

14 265 000

Akcīzes nodoklis par naftas produktiem (60%)**

72 386 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

280 000

Ostu attīstības fonds

77 890

tai skaitā

 

Atskaitījumi no ostu maksām

31 370

Pārējie ieņēmumi

46 520

Pasažieru izlidošanas nodeva

2 350 000

Labklājības ministrija

575 408 728

Sociālā apdrošināšana

561 724 201

tai skaitā

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

545 282 000

Valsts pamatbudžeta dotācija

15 417 863

Pārējie ieņēmumi

1 024 338

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

13 684 527

tai skaitā

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

6 986 484

Valsts pamatbudžeta dotācija

6 617 671

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 372

Vides ministrija

9 869 703

Vides aizsardzības fonds

9 869 703

tai skaitā

 

Dabas resursu nodoklis

9 463 000

Pārējie ieņēmumi

150 000

Valsts pamatbudžeta dotācija

150 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

77 023

Ārvalstu finanšu palīdzība

29 680

Kultūras ministrija

5 196 673

Kultūrkapitāla fonds

5 196 673

tai skaitā

 

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem

1 166 700

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem

672 000

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa

2 699 473

Ieņēmumi no izložu nodokļa

100 000

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas

558 500

Veselības ministrija

171 929 521

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

171 929 521

tai skaitā

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

91 856 876

Valsts pamatbudžeta dotācija

76 094 727

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 854 110

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 123 808

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

894 000

Tehniskā vienība

119 000

tai skaitā

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

119 000

Mājokļu aģentūra

775 000

Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 000

  
* ietver: 
– valsts pamatbudžeta dotācijas

102 284 692

– pārskaitījumu valsts pamatbudžetā ISPA projektu sagatavošanai

2 000 000

** – Valsts autoceļu fondā tiek ieskaitīti 60% no akcīzes nodokļa par naftas produktiem 
  
Informatīvi 
Fondēto pensiju shēmas līdzekļi 
Ieņēmumi – kopā

11 400 000

tai skaitā
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

11 400 000

 

Likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam”
3. pielikums

(Pielikums 06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

Nosaukums

Ls

Valsts pamatbudžets

 
Ieņēmumi – kopā

942 065 136

Resursi izdevumu segšanai

1 112 905 373

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

952 002 392

Dotācija īpašiem mērķiem

2 669 008

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

Ārvalstu finanšu palīdzība

66 513 323

Izdevumi – kopā

1 108 476 696

Uzturēšanas izdevumi

1 001 849 196

Izdevumi kapitālieguldījumiem

106 627 500

Tīrie aizdevumi

-62 085

Fiskālā bilance

-166 349 475

Finansēšana:
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

Ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

Aizņēmumi

170 158 152

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

  
  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

864 347 919

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

859 748 926

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 445 505

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 153 488

Izdevumi – kopā

874 441 204

Uzturēšanas izdevumi

840 214 794

Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 226 410

Tīrie aizdevumi

2 545 706

Aizdevumi

3 940 395

Aizdevumu atmaksas

1 394 689

Fiskālā bilance

-12 638 991

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

8 485 995

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 152 996

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

  
  

01. Valsts prezidenta kanceleja

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

1 455 936

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 455 936

Izdevumi – kopā

1 455 936

Uzturēšanas izdevumi

1 378 742

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 194

  

02. Saeima

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 958 738

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 699 738

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

Izdevumi – kopā

8 017 838

Uzturēšanas izdevumi

7 526 128

Izdevumi kapitālieguldījumiem

491 710

Fiskālā bilance

-59 100

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 100

  

03. Ministru kabinets

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 242 662

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 793 425

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

316 237

Ārvalstu finanšu palīdzība

133 000

Izdevumi – kopā

7 242 662

Uzturēšanas izdevumi

6 804 857

Izdevumi kapitālieguldījumiem

437 805

  

10. Aizsardzības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

82 992 622

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

81 100 400

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 892 222

Izdevumi – kopā

82 992 622

Uzturēšanas izdevumi

63 381 318

Izdevumi kapitālieguldījumiem

19 611 304

  

11. Ārlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

13 470 946

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 123 946

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

347 000

Izdevumi – kopā

13 470 946

Uzturēšanas izdevumi

12 880 010

Izdevumi kapitālieguldījumiem

590 936

  

12. Ekonomikas ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

13 855 363

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 356 958

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 914 834

Ārvalstu finanšu palīdzība

4 583 571

Izdevumi – kopā

14 078 306

Uzturēšanas izdevumi

12 556 939

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 521 367

Fiskālā bilance

-222 943

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi -kopā

760 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

Izdevumi – kopā

760 000

Uzturēšanas izdevumi

749 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 000

  

13. Finanšu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

141 318 407

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

115 005 614

Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 158 607

Ārvalstu finanšu palīdzība

18 880 178

Izdevumi – kopā

141 248 863

Uzturēšanas izdevumi

125 772 490

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 476 373

Tīrie aizdevumi

-62 085

Fiskālā bilance

131 629

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

52 405

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

2 638 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 638 000

Izdevumi – kopā

1 862 000

Uzturēšanas izdevumi

1 862 000

Fiskālā bilance

776 000

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-776 000

  

14. Iekšlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

122 995 699

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 685 943

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 718 728

Ārvalstu finanšu palīdzība

3 591 028

Izdevumi – kopā

118 851 326

Uzturēšanas izdevumi

96 757 817

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 093 509

Fiskālā bilance

4 144 373

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

  

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

94 784 767

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 382 223

Dotācija īpašiem mērķiem

1 395 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 079 135

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 928 409

Izdevumi – kopā

95 472 888

Uzturēšanas izdevumi

90 836 277

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 636 611

Fiskālā bilance

-688 121

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

678 972

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 149

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

7 362 404

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

7 362 404

Izdevumi – kopā

8 782 094

Uzturēšanas izdevumi

8 773 674

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 420

Tīrie aizdevumi

2 545 706

Fiskālā bilance

-3 965 396

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

3 940 395

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

25 001

  

16. Zemkopības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

108 893 956

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 355 865

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 401 434

Ārvalstu finanšu palīdzība

18 136 657

Izdevumi – kopā

108 518 476

Uzturēšanas izdevumi

102 814 318

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 704 158

Fiskālā bilance

375 480

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-375 480

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

930 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

930 000

Izdevumi – kopā

995 637

Uzturēšanas izdevumi

957 637

Izdevumi kapitālieguldījumiem

38 000

Fiskālā bilance

-65 637

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

65 637

  

17. Satiksmes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

20 061 070

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 673 900

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

49 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

7 338 170

Izdevumi – kopā

18 187 956

Uzturēšanas izdevumi

9 193 515

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 994 441

Fiskālā bilance

1 873 114

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 600

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 876 714

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

89 358 890

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

89 078 890

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

280 000

Izdevumi – kopā

92 429 963

Uzturēšanas izdevumi

66 170 883

Izdevumi kapitālieguldījumiem

26 259 080

Fiskālā bilance

-3 071 073

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 071 073

  

18. Labklājības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

121 010 313

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 631 095

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 946 238

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 432 980

Izdevumi – kopā

121 010 313

Uzturēšanas izdevumi

119 393 163

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 617 150

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

575 408 728

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

575 328 356

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 372

Izdevumi – kopā

576 593 396

Uzturēšanas izdevumi

574 287 703

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 305 693

Fiskālā bilance

-1 184 668

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

3 038 419

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 853 751

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

  

19. Tieslietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

37 913 377

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 438 992

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 201 625

Ārvalstu finanšu palīdzība

272 760

Izdevumi – kopā

38 173 944

Uzturēšanas izdevumi

34 906 588

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 267 356

Fiskālā bilance

-260 567

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

260 567

  

21. Vides ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

19 609 393

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 597 646

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 347 125

Ārvalstu finanšu palīdzība

7 664 622

Izdevumi – kopā

20 279 896

Uzturēšanas izdevumi

11 570 066

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 709 830

Fiskālā bilance

-670 503

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

670 503

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

9 869 703

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

9 763 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

77 023

Ārvalstu finanšu palīdzība

29 680

Izdevumi – kopā

9 869 703

Uzturēšanas izdevumi

7 355 118

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 514 585

  

22. Kultūras ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

32 330 379

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 987 240

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 210 511

Ārvalstu finanšu palīdzība

132 628

Izdevumi – kopā

32 462 979

Uzturēšanas izdevumi

32 153 525

Izdevumi kapitālieguldījumiem

309 454

Fiskālā bilance

-132 600

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

121 620

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 980

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

5 196 673

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

5 196 673

Izdevumi – kopā

5 313 686

Uzturēšanas izdevumi

5 313 686

Fiskālā bilance

-117 013

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

117 013

  

23. Valsts zemes dienests

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

14 154 785

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 619 041

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 535 744

Izdevumi – kopā

14 154 785

Uzturēšanas izdevumi

13 670 685

Izdevumi kapitālieguldījumiem

484 100

  

24. Valsts kontrole

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

2 070 014

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 784 134

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

880

Ārvalstu finanšu palīdzība

285 000

Izdevumi – kopā

2 070 014

Uzturēšanas izdevumi

1 941 514

Izdevumi kapitālieguldījumiem

128 500

  

28. Augstākā tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

850 552

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

850 552

Izdevumi – kopā

850 552

Uzturēšanas izdevumi

844 432

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 120

  

29. Veselības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

95 439 397

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

91 689 979

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 695 924

Ārvalstu finanšu palīdzība

53 494

Izdevumi – kopā

95 439 397

Uzturēšanas izdevumi

94 718 145

Izdevumi kapitālieguldījumiem

721 252

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

171 929 521

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

167 951 603

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 854 110

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 123 808

Izdevumi – kopā

176 940 725

Uzturēšanas izdevumi

174 012 093

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 928 632

Fiskālā bilance

-5 011 204

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

1 507 181

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 504 023

  

30. Satversmes tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

354 580

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

345 165

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 415

Izdevumi – kopā

354 580

Uzturēšanas izdevumi

319 830

Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 750

  

32. Prokuratūra

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 498 999

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 465 067

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

18 932

Izdevumi – kopā

7 498 999

Uzturēšanas izdevumi

7 247 996

Izdevumi kapitālieguldījumiem

251 003

  

35. Centrālā vēlēšanu komisija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

1 272 476

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 272 476

Izdevumi – kopā

1 272 476

Uzturēšanas izdevumi

1 260 356

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 120

  

36. Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

493 459

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

493 459

Izdevumi – kopā

493 459

Uzturēšanas izdevumi

434 859

Izdevumi kapitālieguldījumiem

58 600

  

37. Centrālā zemes komisija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

50 744

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 744

Izdevumi – kopā

50 744

Uzturēšanas izdevumi

49 244

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

  

44. Satversmes aizsardzības birojs

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

3 454 200

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 454 200

Izdevumi – kopā

3 454 200

Uzturēšanas izdevumi

3 454 200

  

45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

3 012 576

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

950 682

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 061 894

Izdevumi – kopā

3 012 576

Uzturēšanas izdevumi

2 953 645

Izdevumi kapitālieguldījumiem

58 931

  

47. Radio un televīzija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

11 433 902

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 837 241

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

596 661

Izdevumi – kopā

11 433 902

Uzturēšanas izdevumi

11 138 082

Izdevumi kapitālieguldījumiem

295 820

  

48. Valsts cilvēktiesību birojs

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

160 449

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

160 449

Izdevumi – kopā

160 449

Uzturēšanas izdevumi

147 679

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 770

  

51. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

20 006

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 006

Izdevumi – kopā

20 006

Uzturēšanas izdevumi

20 006

  

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

2 736 511

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 711 181

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 330

Izdevumi – kopā

2 736 511

Uzturēšanas izdevumi

2 169 967

Izdevumi kapitālieguldījumiem

566 544

  

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

894 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

144 000

Izdevumi – kopā

894 000

Uzturēšanas izdevumi

733 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

161 000

  

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

136 271 198

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

136 271 198

Izdevumi – kopā

136 271 198

Uzturēšanas izdevumi

125 814 906

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 456 292

  

64. Dotācija pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 737 897

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 737 897

Izdevumi – kopā

7 737 897

Uzturēšanas izdevumi

7 737 897

Likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam”
4. pielikums

(Pielikums 06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas, apakšprogrammas kods

Funkciju klasifikācijas kods

 

Ls

  Ieņēmumi – kopā

942 065 136

  Resursi izdevumu segšanai

1 112 905 373

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

952 002 392

  Dotācija īpašiem mērķiem

2 669 008

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

  Ārvalstu finanšu palīdzība

66 513 323

  Izdevumi – kopā

1 108 476 696

  Uzturēšanas izdevumi

1 001 849 196

  Kārtējie izdevumi

504 518 749

  tai skaitā atalgojumi

231 734 447

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

49 218 253

  Subsīdijas un dotācijas

448 112 194

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

42 409 132

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

93 595 726

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

6 700 483

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

106 627 500

  kapitālie izdevumi

37 764 557

  investīcijas

68 862 943

  Tīrie aizdevumi

-62 085

  Fiskālā bilance

-166 349 475

  Finansēšana:
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

  Ieņēmumi no valsts nekustamā
īpašuma pārdošanas

300 000

  Aizņēmumi

170 158 152

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

  

01. Valsts prezidenta kanceleja

 
  Resursi izdevumu segšanai

1 455 936

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 455 936

  Izdevumi – kopā

1 455 936

  Uzturēšanas izdevumi

1 378 742

  Kārtējie izdevumi

1 366 742

  tai skaitā atalgojumi

434 639

  Subsīdijas un dotācijas

12 000

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 194

  kapitālie izdevumi

77 194

03.00.00

01.310

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

83 630

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

83 630

  Izdevumi – kopā

83 630

  Uzturēšanas izdevumi

83 630

  Kārtējie izdevumi

83 630

  tai skaitā atalgojumi

31 800

04.00.00

01.110

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 324 416

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 324 416

  Izdevumi – kopā

1 324 416

  Uzturēšanas izdevumi

1 247 222

  Kārtējie izdevumi

1 235 222

  tai skaitā atalgojumi

392 759

  Subsīdijas un dotācijas

12 000

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 194

  kapitālie izdevumi

77 194

05.00.00

01.110

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

47 890

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 890

  Izdevumi – kopā

47 890

  Uzturēšanas izdevumi

47 890

  Kārtējie izdevumi

47 890

  tai skaitā atalgojumi

10 080

  

02. Saeima

 
  Resursi izdevumu segšanai

7 958 738

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 699 738

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

  Izdevumi – kopā

8 017 838

  Uzturēšanas izdevumi

7 526 128

  Kārtējie izdevumi

7 457 413

  tai skaitā atalgojumi

4 218 122

  Subsīdijas un dotācijas

68 715

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

68 715

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

491 710

  kapitālie izdevumi

491 710

  Fiskālā bilance

-59 100

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 100

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

7 890 023

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 631 023

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

  Izdevumi – kopā

7 949 123

  Uzturēšanas izdevumi

7 457 413

  Kārtējie izdevumi

7 457 413

  tai skaitā atalgojumi

4 218 122

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

491 710

  kapitālie izdevumi

491 710

  Fiskālā bilance

-59 100

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 100

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

68 715

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 715

  Izdevumi – kopā

68 715

  Uzturēšanas izdevumi

68 715

  Subsīdijas un dotācijas

68 715

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

68 715

  

03. Ministru kabinets

 
  Resursi izdevumu segšanai

7 242 662

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 793 425

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

316 237

  Ārvalstu finanšu palīdzība

133 000

  Izdevumi – kopā

7 242 662

  Uzturēšanas izdevumi

6 804 857

  Kārtējie izdevumi

6 711 461

  tai skaitā atalgojumi

3 327 292

  Subsīdijas un dotācijas

93 396

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 396

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

437 805

  kapitālie izdevumi

437 805

01.00.00

01.110

Vispārējā vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

3 067 157

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 919 157

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

  Ārvalstu finanšu palīdzība

133 000

  Izdevumi – kopā

3 067 157

  Uzturēšanas izdevumi

2 936 611

  Kārtējie izdevumi

2 936 611

  tai skaitā atalgojumi

1 703 233

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

130 546

  kapitālie izdevumi

130 546

02.00.00

01.410

Civildienests 
  Resursi izdevumu segšanai

144 725

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

144 725

  Izdevumi – kopā

144 725

  Uzturēšanas izdevumi

138 725

  Kārtējie izdevumi

138 725

  tai skaitā atalgojumi

80 475

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 000

  kapitālie izdevumi

6 000

03.00.00

04.410

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

281 798

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281 798

  Izdevumi – kopā

281 798

  Uzturēšanas izdevumi

272 798

  Kārtējie izdevumi

272 798

  tai skaitā atalgojumi

127 855

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

  kapitālie izdevumi

9 000

03.01.00

04.410

Ierēdņu apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

161 539

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 539

  Izdevumi – kopā

161 539

  Uzturēšanas izdevumi

161 539

  Kārtējie izdevumi

161 539

  tai skaitā atalgojumi

67 395

03.02.00

04.410

Valsts administrācijas skola 
  Resursi izdevumu segšanai

120 259

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

120 259

  Izdevumi – kopā

120 259

  Uzturēšanas izdevumi

111 259

  Kārtējie izdevumi

111 259

  tai skaitā atalgojumi

60 460

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

  kapitālie izdevumi

9 000

04.00.00

 Latvijas integrācija Eiropas Savienībā 
  Resursi izdevumu segšanai

1 072 180

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

770 943

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

301 237

  Izdevumi – kopā

1 072 180

  Uzturēšanas izdevumi

1 046 940

  Kārtējie izdevumi

956 940

  tai skaitā atalgojumi

545 781

  Subsīdijas un dotācijas

90 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 240

  kapitālie izdevumi

25 240

04.01.00

01.410

Eiropas integrācijas birojs 
  Resursi izdevumu segšanai

391 844

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

383 844

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 000

  Izdevumi – kopā

391 844

  Uzturēšanas izdevumi

389 604

  Kārtējie izdevumi

389 604

  tai skaitā atalgojumi

174 279

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 240

  kapitālie izdevumi

2 240

04.03.00

01.410

Tulkošanas un terminoloģijas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

553 129

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

259 892

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

293 237

  Izdevumi – kopā

553 129

  Uzturēšanas izdevumi

530 129

  Kārtējie izdevumi

530 129

  tai skaitā atalgojumi

354 146

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

23 000

  kapitālie izdevumi

23 000

04.04.00

01.132

Specializētais atašejs Briselē 
  Resursi izdevumu segšanai

37 207

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 207

  Izdevumi – kopā

37 207

  Uzturēšanas izdevumi

37 207

  Kārtējie izdevumi

37 207

  tai skaitā atalgojumi

17 356

04.06.00

01.131

Dotācija Latvijas institūtam 
  Resursi izdevumu segšanai

90 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 000

  Izdevumi – kopā

90 000

  Uzturēšanas izdevumi

90 000

  Subsīdijas un dotācijas

90 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

05.00.00

01.530

Informēšanas pasākumi pirms tautas nobalsošanas par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā 
  Resursi izdevumu segšanai

990 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

990 000

  Izdevumi – kopā

990 000

  Uzturēšanas izdevumi

968 142

  Kārtējie izdevumi

968 142

  tai skaitā atalgojumi

101 941

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

21 858

  kapitālie izdevumi

21 858

06.00.00

01.150

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 
  Resursi izdevumu segšanai

1 666 802

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 666 802

  Izdevumi – kopā

1 666 802

  Uzturēšanas izdevumi

1 421 641

  Kārtējie izdevumi

1 418 245

  tai skaitā atalgojumi

768 007

  Subsīdijas un dotācijas

3 396

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 396

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

245 161

  kapitālie izdevumi

245 161

07.00.00

01.120

Uzraudzības nodrošināšana Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts projektu īstenošanai informātikas jomā 
  Resursi izdevumu segšanai

20 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

  Izdevumi – kopā

20 000

  Uzturēšanas izdevumi

20 000

  Kārtējie izdevumi

20 000

  

10. Aizsardzības ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

82 992 622

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

81 100 400

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 892 222

  Izdevumi – kopā

82 992 622

  Uzturēšanas izdevumi

63 381 318

  Kārtējie izdevumi

61 376 185

  tai skaitā atalgojumi

21 919 190

  Subsīdijas un dotācijas

2 005 133

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

441 351

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 169 857

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

133 198

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

19 611 304

  kapitālie izdevumi

11 681 304

  investīcijas

7 930 000

01.00.00

 Valsts aizsardzības vadība un administrācija 
  Resursi izdevumu segšanai

6 387 559

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 372 559

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

  Izdevumi – kopā

6 387 559

  Uzturēšanas izdevumi

5 386 136

  Kārtējie izdevumi

3 944 358

  tai skaitā atalgojumi

1 590 409

  Subsīdijas un dotācijas

1 441 778

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

348 251

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 093 527

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 001 423

  kapitālie izdevumi

743 423

  investīcijas

258 000

01.01.00

02.000

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

3 854 689

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 839 689

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

  Izdevumi – kopā

3 854 689

  Uzturēšanas izdevumi

3 119 089

  Kārtējie izdevumi

2 770 838

  tai skaitā atalgojumi

1 211 817

  Subsīdijas un dotācijas

348 251

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

348 251

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

735 600

  kapitālie izdevumi

477 600

  investīcijas

258 000

01.04.00

02.000

Militārpersonu pensiju fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

1 093 527

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 093 527

  Izdevumi – kopā

1 093 527

  Uzturēšanas izdevumi

1 093 527

  Subsīdijas un dotācijas

1 093 527

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 093 527

01.05.00

02.000

Militārie atašeji un pārstāvji 
  Resursi izdevumu segšanai

1 439 343

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 439 343

  Izdevumi – kopā

1 439 343

  Uzturēšanas izdevumi

1 173 520

  Kārtējie izdevumi

1 173 520

  tai skaitā atalgojumi

378 592

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

265 823

  kapitālie izdevumi

265 823

04.00.00

02.130

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

3 590 296

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 572 306

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 990

  Izdevumi – kopā

3 590 296

  Uzturēšanas izdevumi

2 867 306

  Kārtējie izdevumi

2 867 306

  tai skaitā atalgojumi

691 437

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

722 990

  kapitālie izdevumi

722 990

06.00.00

02.000

Valsts drošības aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 096 105

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 096 105

  Izdevumi – kopā

1 096 105

  Uzturēšanas izdevumi

1 096 105

  Kārtējie izdevumi

1 096 105

12.00.00

08.220

Kara muzejs 
  Resursi izdevumu segšanai

396 049

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

382 343

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 706

  Izdevumi – kopā

396 049

  Uzturēšanas izdevumi

275 367

  Kārtējie izdevumi

275 367

  tai skaitā atalgojumi

136 707

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

120 682

  kapitālie izdevumi

120 682

13.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

63 561

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 561

  Izdevumi – kopā

63 561

  Uzturēšanas izdevumi

63 561

  Subsīdijas un dotācijas

63 561

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

63 561

16.00.00

02.000

Remonti un celtniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

8 366 380

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 832 716

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

533 664

  Izdevumi – kopā

8 366 380

  Uzturēšanas izdevumi

996 108

  Kārtējie izdevumi

936 108

  tai skaitā atalgojumi

279 642

  Subsīdijas un dotācijas

60 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

60 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 370 272

  kapitālie izdevumi

7 370 272

19.00.00

02.000

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darba nodrošināšanai, kritušo biedru piemiņas vietu apzināšanai un piemiņas zīmju uzstādīšanai 
  Resursi izdevumu segšanai

4 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 000

  Izdevumi – kopā

4 000

  Uzturēšanas izdevumi

4 000

  Subsīdijas un dotācijas

4 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

4 000

22.00.00

02.000

Nacionālie bruņotie spēki 
  Resursi izdevumu segšanai

63 027 572

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 715 710

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 311 862

  Izdevumi – kopā

63 027 572

  Uzturēšanas izdevumi

52 631 635

  Kārtējie izdevumi

52 256 941

  tai skaitā atalgojumi

19 220 995

  Subsīdijas un dotācijas

374 694

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

76 330

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

69 637

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 395 937

  kapitālie izdevumi

2 723 937

  investīcijas

7 672 000

22.01.00

02.000

Nacionālo bruņoto spēku vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

6 178 602

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 159 602

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 000

  Izdevumi – kopā

6 178 602

  Uzturēšanas izdevumi

5 619 005

  Kārtējie izdevumi

5 441 053

  tai skaitā atalgojumi

1 925 408

  Subsīdijas un dotācijas

177 952

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

69 637

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

559 597

  kapitālie izdevumi

139 597

  investīcijas

420 000

22.02.00

02.000

Vispārējās vienības 
  Resursi izdevumu segšanai

7 380 776

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 144 190

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

236 586

  Izdevumi – kopā

7 380 776

  Uzturēšanas izdevumi

7 229 426

  Kārtējie izdevumi

7 229 426

  tai skaitā atalgojumi

3 262 271

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

151 350

  kapitālie izdevumi

151 350

22.03.00

02.000

Gaisa spēki 
  Resursi izdevumu segšanai

8 928 657

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 921 967

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 690

  Izdevumi – kopā

8 928 657

  Uzturēšanas izdevumi

4 956 657

  Kārtējie izdevumi

4 956 657

  tai skaitā atalgojumi

941 426

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 972 000

  investīcijas

3 972 000

22.04.00

02.000

Jūras spēki 
  Resursi izdevumu segšanai

6 444 584

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 425 188

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 396

  Izdevumi – kopā

6 444 584

  Uzturēšanas izdevumi

6 323 334

  Kārtējie izdevumi

6 323 334

  tai skaitā atalgojumi

1 830 413

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

121 250

  kapitālie izdevumi

41 250

  investīcijas

80 000

22.05.00

02.000

Sauszemes spēki 
  Resursi izdevumu segšanai

10 099 326

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 245 251

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

854 075

  Izdevumi – kopā

10 099 326

  Uzturēšanas izdevumi

10 067 876

  Kārtējie izdevumi

10 067 876

  tai skaitā atalgojumi

5 424 810

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

31 450

  kapitālie izdevumi

11 450

  investīcijas

20 000

22.06.00

02.000

Nacionālā aizsardzības akadēmija 
  Resursi izdevumu segšanai

440 513

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

435 263

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 250

  Izdevumi – kopā

440 513

  Uzturēšanas izdevumi

440 513

  Kārtējie izdevumi

440 513

  tai skaitā atalgojumi

199 068

22.08.00

02.000

Nodrošinājuma spēki 
  Resursi izdevumu segšanai

14 364 012

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 227 722

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

136 290

  Izdevumi – kopā

14 364 012

  Uzturēšanas izdevumi

8 839 334

  Kārtējie izdevumi

8 718 922

  tai skaitā atalgojumi

1 020 200

  Subsīdijas un dotācijas

120 412

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 524 678

  kapitālie izdevumi

2 344 678

  investīcijas

3 180 000

22.09.00

02.000

Mācību vadības spēki 
  Resursi izdevumu segšanai

9 191 102

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 156 527

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

34 575

  Izdevumi – kopā

9 191 102

  Uzturēšanas izdevumi

9 155 490

  Kārtējie izdevumi

9 079 160

  tai skaitā atalgojumi

4 617 399

  Subsīdijas un dotācijas

76 330

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

76 330

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

35 612

  kapitālie izdevumi

35 612

23.00.00

02.000

Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai 
  Resursi izdevumu segšanai

9 100

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 100

  Izdevumi – kopā

9 100

  Uzturēšanas izdevumi

9 100

  Subsīdijas un dotācijas

9 100

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

9 100

26.00.00

02.000

Aizdevumi virsniekiem, kuri apguvuši virsnieka pamatkursu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā 
  Resursi izdevumu segšanai

52 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 000

  Izdevumi – kopā

52 000

  Uzturēšanas izdevumi

52 000

  Subsīdijas un dotācijas

52 000

  

11. Ārlietu ministrija

 
  

Resursi izdevumu segšanai

13 470 946

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 123 946

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

347 000

  Izdevumi – kopā

13 470 946

  Uzturēšanas izdevumi

12 880 010

  Kārtējie izdevumi

12 481 710

  tai skaitā atalgojumi

4 887 605

  Subsīdijas un dotācijas

398 300

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

378 740

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

590 936

  kapitālie izdevumi

523 936

  investīcijas

67 000

01.00.00

01.000

Ārlietu pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

13 092 206

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 745 206

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

347 000

  Izdevumi – kopā

13 092 206

  Uzturēšanas izdevumi

12 501 270

  Kārtējie izdevumi

12 481 710

  tai skaitā atalgojumi

4 887 605

  Subsīdijas un dotācijas

19 560

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

590 936

  kapitālie izdevumi

523 936

  investīcijas

67 000

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

3 413 889

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 267 889

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

146 000

  Izdevumi – kopā

3 413 889

  Uzturēšanas izdevumi

3 170 093

  Kārtējie izdevumi

3 170 093

  tai skaitā atalgojumi

1 093 212

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

243 796

  kapitālie izdevumi

176 796

  investīcijas

67 000

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs 
  Resursi izdevumu segšanai

9 656 717

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 455 717

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

201 000

  Izdevumi – kopā

9 656 717

  Uzturēšanas izdevumi

9 309 577

  Kārtējie izdevumi

9 290 017

  tai skaitā atalgojumi

3 794 393

  Subsīdijas un dotācijas

19 560

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

347 140

  kapitālie izdevumi

347 140

01.06.00

01.131

Konsulārais nodrošinājums 
  Resursi izdevumu segšanai

21 600

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 600

  Izdevumi – kopā

21 600

  Uzturēšanas izdevumi

21 600

  Kārtējie izdevumi

21 600

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

378 740

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

378 740

  Izdevumi – kopā

378 740

  Uzturēšanas izdevumi

378 740

  Subsīdijas un dotācijas

378 740

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

378 740

  

12. Ekonomikas ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

13 855 363

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 356 958

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 914 834

  Ārvalstu finanšu palīdzība

4 583 571

  Izdevumi – kopā

14 078 306

  Uzturēšanas izdevumi

12 556 939

  Kārtējie izdevumi

10 388 182

  tai skaitā atalgojumi

3 427 884

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 005

  Subsīdijas un dotācijas

2 161 752

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 085 830

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 922

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 521 367

  kapitālie izdevumi

1 471 367

  investīcijas

50 000

  Fiskālā bilance

-222 943

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

01.00.00

 Nozares vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 791 520

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 584 436

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

244 520

  Ārvalstu finanšu palīdzība

962 564

  Izdevumi – kopā

2 791 520

  Uzturēšanas izdevumi

2 718 083

  Kārtējie izdevumi

2 595 740

  tai skaitā atalgojumi

682 852

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 005

  Subsīdijas un dotācijas

115 338

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

40 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 338

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

73 437

  kapitālie izdevumi

73 437

01.01.00

13.010

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

1 602 632

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 358 112

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

244 520

  Izdevumi – kopā

1 602 632

  Uzturēšanas izdevumi

1 532 155

  Kārtējie izdevumi

1 485 150

  tai skaitā atalgojumi

636 776

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 005

  Subsīdijas un dotācijas

40 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

40 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 477

  kapitālie izdevumi

70 477

01.02.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

75 338

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 338

  Izdevumi – kopā

75 338

  Uzturēšanas izdevumi

75 338

  Subsīdijas un dotācijas

75 338

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 338

01.03.00

01.132

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā 
  Resursi izdevumu segšanai

111 480

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

111 480

  Izdevumi – kopā

111 480

  Uzturēšanas izdevumi

109 320

  Kārtējie izdevumi

109 320

  tai skaitā atalgojumi

40 876

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 160

  kapitālie izdevumi

2 160

01.04.00

13.000

Vispasaules izstāde EXPO 
  Resursi izdevumu segšanai

27 915

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 915

  Izdevumi – kopā

27 915

  Uzturēšanas izdevumi

27 915

  Kārtējie izdevumi

27 915

01.05.00

09.300

Enerģijas patērētāju komiteja 
  Resursi izdevumu segšanai

11 591

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 591

  Izdevumi – kopā

11 591

  Uzturēšanas izdevumi

10 791

  Kārtējie izdevumi

10 791

  tai skaitā atalgojumi

5 200

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

800

  kapitālie izdevumi

800

01.06.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

962 564

  Ārvalstu finanšu palīdzība

962 564

  Izdevumi – kopā

962 564

  Uzturēšanas izdevumi

962 564

  Kārtējie izdevumi

962 564

03.00.00

 Centrālā statistikas pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

3 723 103

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 149 963

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

170 000

  Ārvalstu finanšu palīdzība

1 403 140

  Izdevumi – kopā

3 946 046

  Uzturēšanas izdevumi

3 772 424

  Kārtējie izdevumi

3 772 424

  tai skaitā atalgojumi

1 353 988

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

173 622

  kapitālie izdevumi

173 622

  Fiskālā bilance

-222 943

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

03.01.00

01.421

Statistika 
  Resursi izdevumu segšanai

2 319 963

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 149 963

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

170 000

  Izdevumi – kopā

2 319 963

  Uzturēšanas izdevumi

2 221 941

  Kārtējie izdevumi

2 221 941

  tai skaitā atalgojumi

1 353 988

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

98 022

  kapitālie izdevumi

98 022

03.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 403 140

  Ārvalstu finanšu palīdzība

1 403 140

  Izdevumi – kopā

1 626 083

  Uzturēšanas izdevumi

1 550 483

  Kārtējie izdevumi

1 550 483

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

75 600

  kapitālie izdevumi

75 600

  Fiskālā bilance

-222 943

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

04.00.00

 Metroloģija 
  Resursi izdevumu segšanai

1 946 962

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

716 178

  Ārvalstu finanšu palīdzība

1 230 784

  Izdevumi – kopā

1 946 962

  Uzturēšanas izdevumi

979 482

  Kārtējie izdevumi

336 905

  tai skaitā atalgojumi

35 611

  Subsīdijas un dotācijas

642 577

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

642 577

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

967 480

  kapitālie izdevumi

967 480

04.02.00

13.400

Valsts metroloģiskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

73 601

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 601

  Izdevumi – kopā

73 601

  Uzturēšanas izdevumi

69 101

  Kārtējie izdevumi

69 101

  tai skaitā atalgojumi

35 611

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 500

  kapitālie izdevumi

4 500

04.04.00

13.400

Latvijas standarts 
  Resursi izdevumu segšanai

135 045

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

135 045

  Izdevumi – kopā

135 045

  Uzturēšanas izdevumi

135 045

  Subsīdijas un dotācijas

135 045

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

135 045

04.05.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 230 784

  Ārvalstu finanšu palīdzība

1 230 784

  Izdevumi – kopā

1 230 784

  Uzturēšanas izdevumi

267 804

  Kārtējie izdevumi

267 804

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

962 980

  kapitālie izdevumi

962 980

04.06.00

13.400

Nacionālais metroloģijas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

507 532

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

507 532

  Izdevumi – kopā

507 532

  Uzturēšanas izdevumi

507 532

  Subsīdijas un dotācijas

507 532

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

507 532

06.00.00

13.400

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija 
  Resursi izdevumu segšanai

176 662

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 662

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

137 000

  Izdevumi – kopā

176 662

  Uzturēšanas izdevumi

172 678

  Kārtējie izdevumi

172 678

  tai skaitā atalgojumi

83 928

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 984

  kapitālie izdevumi

3 984

07.00.00

 Konkurences padome 
  Resursi izdevumu segšanai

397 777

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

303 277

  Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

  Izdevumi – kopā

397 777

  Uzturēšanas izdevumi

377 312

  Kārtējie izdevumi

377 312

  tai skaitā atalgojumi

153 347

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 465

  kapitālie izdevumi

20 465

07.01.00

13.400

Konkurence 
  Resursi izdevumu segšanai

303 277

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

303 277

  Izdevumi – kopā

303 277

  Uzturēšanas izdevumi

282 812

  Kārtējie izdevumi

282 812

  tai skaitā atalgojumi

153 347

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 465

  kapitālie izdevumi

20 465

07.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

94 500

  Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

  Izdevumi – kopā

94 500

  Uzturēšanas izdevumi

94 500

  Kārtējie izdevumi

94 500

08.00.00

 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

809 243

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

265 176

  Ārvalstu finanšu palīdzība

544 067

  Izdevumi – kopā

809 243

  Uzturēšanas izdevumi

630 681

  Kārtējie izdevumi

630 681

  tai skaitā atalgojumi

123 797

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

178 562

  kapitālie izdevumi

178 562

08.01.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

265 176

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

265 176

  Izdevumi – kopā

265 176

  Uzturēšanas izdevumi

250 099

  Kārtējie izdevumi

250 099

  tai skaitā atalgojumi

123 797

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 077

  kapitālie izdevumi

15 077

08.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

544 067

  Ārvalstu finanšu palīdzība

544 067

  Izdevumi – kopā

544 067

  Uzturēšanas izdevumi

380 582

  Kārtējie izdevumi

380 582

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

163 485

  kapitālie izdevumi

163 485

12.00.00

01.133

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programma 
  Resursi izdevumu segšanai

40 153

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 153

  Izdevumi – kopā

40 153

  Uzturēšanas izdevumi

40 153

  Kārtējie izdevumi

40 153

13.00.00

13.400

Iekšējā tirgus aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

78 223

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

78 223

  Izdevumi – kopā

78 223

  Uzturēšanas izdevumi

78 223

  Kārtējie izdevumi

78 223

  tai skaitā atalgojumi

37 316

14.00.00

 Investīciju piesaistes un eksporta atbalsta programma 
  Resursi izdevumu segšanai

1 153 253

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 153 253

  Izdevumi – kopā

1 153 253

  Uzturēšanas izdevumi

1 153 253

  Subsīdijas un dotācijas

1 153 253

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 153 253

14.01.00

13.600

Investīciju un eksporta atbalsts 
  Resursi izdevumu segšanai

235 390

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

235 390

  Izdevumi – kopā

235 390

  Uzturēšanas izdevumi

235 390

  Subsīdijas un dotācijas

235 390

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

235 390

14.03.00

13.600

Valsts naftas kompānija 
  Resursi izdevumu segšanai

35 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 000

  Izdevumi – kopā

35 000

  Uzturēšanas izdevumi

35 000

  Subsīdijas un dotācijas

35 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

35 000

14.04.00

01.132

Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību attīstība 
  Resursi izdevumu segšanai

313 631

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

313 631

  Izdevumi – kopā

313 631

  Uzturēšanas izdevumi

313 631

  Subsīdijas un dotācijas

313 631

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

313 631

14.05.00

13.600

Eiropas Informācijas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

30 200

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 200

  Izdevumi – kopā

30 200

  Uzturēšanas izdevumi

30 200

  Subsīdijas un dotācijas

30 200

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

30 200

14.06.00

13.600

Latvijas Eksporta mārketinga atbalsta programma (LEMAP) 
  Resursi izdevumu segšanai

217 708

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

217 708

  Izdevumi – kopā

217 708

  Uzturēšanas izdevumi

217 708

  Subsīdijas un dotācijas

217 708

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

217 708

14.07.00

13.600

Atbalsts dalībai starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās 
  Resursi izdevumu segšanai

100 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

  Izdevumi – kopā

100 000

  Uzturēšanas izdevumi

100 000

  Subsīdijas un dotācijas

100 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

100 000

14.08.00

13.600

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana 
  Resursi izdevumu segšanai

41 900

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 900

  Izdevumi – kopā

41 900

  Uzturēšanas izdevumi

41 900

  Subsīdijas un dotācijas

41 900

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

41 900

14.09.00

13.600

Zinātnes un tehnoloģiju parka izveide 
  Resursi izdevumu segšanai

154 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 000

  Izdevumi – kopā

154 000

  Uzturēšanas izdevumi

154 000

  Subsīdijas un dotācijas

154 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

154 000

14.10.00

13.600

Valsts atbalsta programma darbam ar Eiropas Savienības struktūrfondiem 
  Resursi izdevumu segšanai

25 424

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 424

  Izdevumi – kopā

25 424

  Uzturēšanas izdevumi

25 424

  Subsīdijas un dotācijas

25 424

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

25 424

15.00.00

 Valsts energoinspekcija 
  Resursi izdevumu segšanai

162 781

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 281

  Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

  Izdevumi – kopā

162 781

  Uzturēšanas izdevumi

159 781

  Kārtējie izdevumi

159 781

  tai skaitā atalgojumi

37 725

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

  kapitālie izdevumi

3 000

15.01.00

09.300

Uzņēmumu energouzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

68 281

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 281

  Izdevumi – kopā

68 281

  Uzturēšanas izdevumi

65 281

  Kārtējie izdevumi

65 281

  tai skaitā atalgojumi

37 725

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

  kapitālie izdevumi

3 000

15.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

94 500

  Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

  Izdevumi – kopā

94 500

  Uzturēšanas izdevumi

94 500

  Kārtējie izdevumi

94 500

17.00.00

 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija
 
  Resursi izdevumu segšanai

1 451 530

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 197 514

  Ārvalstu finanšu palīdzība

254 016

  Izdevumi – kopā

1 451 530

  Uzturēšanas izdevumi

1 417 724

  Kārtējie izdevumi

1 417 140

  tai skaitā atalgojumi

639 753

  Subsīdijas un dotācijas

584

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

584

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 806

  kapitālie izdevumi

33 806

17.01.00

13.010

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 197 514

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 197 514

  Izdevumi – kopā

1 197 514

  Uzturēšanas izdevumi

1 163 708

  Kārtējie izdevumi

1 163 124

  tai skaitā atalgojumi

639 753

  Subsīdijas un dotācijas

584

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

584

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 806

  kapitālie izdevumi

33 806

17.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

254 016

  Ārvalstu finanšu palīdzība

254 016

  Izdevumi – kopā

254 016

  Uzturēšanas izdevumi

254 016

  Kārtējie izdevumi

254 016

18.00.00

13.600

Latvijas Garantiju aģentūra 
  Resursi izdevumu segšanai

250 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 000

  Izdevumi – kopā

250 000

  Uzturēšanas izdevumi

250 000

  Subsīdijas un dotācijas

250 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

250 000

19.00.00

13.210

Tūrisma attīstība 
  Resursi izdevumu segšanai

456 047

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

421 047

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

35 000

  Izdevumi – kopā

456 047

  Uzturēšanas izdevumi

394 036

  Kārtējie izdevumi

394 036

  tai skaitā atalgojumi

88 117

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

62 011

  kapitālie izdevumi

12 011

  investīcijas

50 000

19.01.00

13.210

Tūrisma politikas izstrādāšana 
  Resursi izdevumu segšanai

19 243

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 243

  Izdevumi – kopā

19 243

  Uzturēšanas izdevumi

18 409

  Kārtējie izdevumi

18 409

  tai skaitā atalgojumi

13 152

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

834

  kapitālie izdevumi

834

19.02.00

13.210

Tūrisma politikas īstenošana 
  Resursi izdevumu segšanai

436 804

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

401 804

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

35 000

  Izdevumi – kopā

436 804

  Uzturēšanas izdevumi

375 627

  Kārtējie izdevumi

375 627

  tai skaitā atalgojumi

74 965

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

61 177

  kapitālie izdevumi

11 177

  investīcijas

50 000

20.00.00

11.300

Būvniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

418 109

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

287 309

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

130 800

  Izdevumi – kopā

418 109

  Uzturēšanas izdevumi

413 109

  Kārtējie izdevumi

413 109

  tai skaitā atalgojumi

191 450

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

  kapitālie izdevumi

5 000

20.01.00

11.300

Būvniecības stratēģijas īstenošana 
  Resursi izdevumu segšanai

112 760

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

112 760

  Izdevumi – kopā

112 760

  Uzturēšanas izdevumi

109 760

  Kārtējie izdevumi

109 760

  tai skaitā atalgojumi

48 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

  kapitālie izdevumi

3 000

20.02.00

11.300

Valsts būvinspekcija 
  Resursi izdevumu segšanai

305 349

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

174 549

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

130 800

  Izdevumi – kopā

305 349

  Uzturēšanas izdevumi

303 349

  Kārtējie izdevumi

303 349

  tai skaitā atalgojumi

143 450

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

  

13. Finanšu ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

141 318 407

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

115 005 614

  Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 158 607

  Ārvalstu finanšu palīdzība

18 880 178

  Izdevumi – kopā

141 248 863

  Uzturēšanas izdevumi

125 772 490

  Kārtējie izdevumi

58 869 964

  tai skaitā atalgojumi

28 098 461

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

49 114 497

  Subsīdijas un dotācijas

17 788 029

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 920 210

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 154 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

947 143

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 476 373

  kapitālie izdevumi

8 573 031

  investīcijas

6 903 342

  Tīrie aizdevumi

-62 085

  Fiskālā bilance

131 629

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

52 405

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

01.00.00

 Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

9 103 615

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 366 393

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 080 287

  Ārvalstu finanšu palīdzība

2 656 935

  Izdevumi – kopā

8 981 666

  Uzturēšanas izdevumi

8 412 246

  Kārtējie izdevumi

8 215 246

  tai skaitā atalgojumi

3 025 010

  Subsīdijas un dotācijas

197 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

569 420

  kapitālie izdevumi

249 420

  investīcijas

320 000

  Fiskālā bilance

121 949

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

01.01.00

01.120

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

5 976 773

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 622 939

  Ārvalstu finanšu palīdzība

2 353 834

  Izdevumi – kopā

5 854 824

  Uzturēšanas izdevumi

5 530 404

  Kārtējie izdevumi

5 333 404

  tai skaitā atalgojumi

1 499 142

  Subsīdijas un dotācijas

197 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

324 420

  kapitālie izdevumi

184 420

  investīcijas

140 000

  Fiskālā bilance

121 949

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

01.02.00

01.120

Valsts kase 
  Resursi izdevumu segšanai

3 126 842

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 743 454

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 080 287

  Ārvalstu finanšu palīdzība

303 101

  Izdevumi – kopā

3 126 842

  Uzturēšanas izdevumi

2 881 842

  Kārtējie izdevumi

2 881 842

  tai skaitā atalgojumi

1 525 868

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

245 000

  kapitālie izdevumi

65 000

  investīcijas

180 000

02.00.00

 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

63 722 537

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 139 539

  Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 118 320

  Ārvalstu finanšu palīdzība

6 190 670

  Izdevumi – kopā

63 781 442

  Uzturēšanas izdevumi

49 503 359

  Kārtējie izdevumi

43 924 706

  tai skaitā atalgojumi

24 270 761

  Subsīdijas un dotācijas

5 578 653

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 653

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 278 083

  kapitālie izdevumi

7 779 741

  investīcijas

6 498 342

  Fiskālā bilance

-58 905

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

58 905

02.01.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

41 127 923

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 382 647

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

618 320

  Ārvalstu finanšu palīdzība

3 126 956

  Izdevumi – kopā

41 128 618

  Uzturēšanas izdevumi

37 698 785

  Kārtējie izdevumi

37 620 132

  tai skaitā atalgojumi

23 113 146

  Subsīdijas un dotācijas

78 653

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 653

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 429 833

  kapitālie izdevumi

3 429 833

  Fiskālā bilance

-695

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

695

02.02.00

01.099

Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma 
  Resursi izdevumu segšanai

1 155 185

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 155 185

  Izdevumi – kopā

1 155 185

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 155 185

  investīcijas

1 155 185

02.05.00

01.099

Muitas kontroles punktu būvniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

5 343 157

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 279 443

  Ārvalstu finanšu palīdzība

3 063 714

  Izdevumi – kopā

5 343 157

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 343 157

  investīcijas

5 343 157

02.06.00

13.400

Preču pavadzīmes 
  Resursi izdevumu segšanai

3 500 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 500 000

  Izdevumi – kopā

3 558 210

  Uzturēšanas izdevumi

3 498 210

  Kārtējie izdevumi

3 498 210

  tai skaitā atalgojumi

183 320

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

60 000

  kapitālie izdevumi

60 000

  Fiskālā bilance

-58 210

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

58 210

02.07.00

10.400

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem 
  Resursi izdevumu segšanai

5 500 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 500 000

  Izdevumi – kopā

5 500 000

  Uzturēšanas izdevumi

5 500 000

  Subsīdijas un dotācijas

5 500 000

02.08.00

01.120

Valsts ieņēmumu dienesta modernizācijas projekts 
  Resursi izdevumu segšanai

7 096 272

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 822 264

  Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

  Izdevumi – kopā

7 096 272

  Uzturēšanas izdevumi

2 806 364

  Kārtējie izdevumi

2 806 364

  tai skaitā atalgojumi

974 295

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 289 908

  kapitālie izdevumi

4 289 908

03.00.00

 Uzraudzība un kontrole 
  Resursi izdevumu segšanai

2 271 507

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 130 084

  Ārvalstu finanšu palīdzība

141 423

  Izdevumi – kopā

2 271 507

  Uzturēšanas izdevumi

2 037 864

  Kārtējie izdevumi

2 036 141

  tai skaitā atalgojumi

292 025

  Subsīdijas un dotācijas

1 723

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 723

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

233 643

  kapitālie izdevumi

148 643

  investīcijas

85 000

03.03.00

13.400

Dārgmetālu proves uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

249 528

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

249 528

  Izdevumi – kopā

249 528

  Uzturēšanas izdevumi

176 198

  Kārtējie izdevumi

174 475

  tai skaitā atalgojumi

79 368

  Subsīdijas un dotācijas

1 723

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 723

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

73 330

  kapitālie izdevumi

73 330

03.06.00

13.400

Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 283 875

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 283 875

  Izdevumi – kopā

1 283 875

  Uzturēšanas izdevumi

1 283 875

  Kārtējie izdevumi

1 283 875

03.07.00

13.400

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 
  Resursi izdevumu segšanai

190 374

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

190 374

  Izdevumi – kopā

190 374

  Uzturēšanas izdevumi

189 874

  Kārtējie izdevumi

189 874

  tai skaitā atalgojumi

72 890

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

500

  kapitālie izdevumi

500

03.11.00

13.400

Iepirkumu uzraudzības birojs 
  Resursi izdevumu segšanai

547 730

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

406 307

  Ārvalstu finanšu palīdzība

141 423

  Izdevumi – kopā

547 730

  Uzturēšanas izdevumi

387 917

  Kārtējie izdevumi

387 917

  tai skaitā atalgojumi

139 767

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

159 813

  kapitālie izdevumi

74 813

  investīcijas

85 000

04.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

861 767

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

811 767

  Ārvalstu finanšu palīdzība

50 000

  Izdevumi – kopā

861 767

  Uzturēšanas izdevumi

861 767

  Subsīdijas un dotācijas

861 767

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

861 767

05.00.00

 Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksāšana 
  Resursi izdevumu segšanai

49 964 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 964 000

  Izdevumi – kopā

49 964 000

  Uzturēšanas izdevumi

49 964 000

  Kārtējie izdevumi

849 503

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

49 114 497

  Tīrie aizdevumi

-62 085

  Fiskālā bilance

62 085

05.01.00

14.000

Valsts parāda apkalpošana 
  Resursi izdevumu segšanai

48 800 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

48 800 000

  Izdevumi – kopā

48 800 000

  Uzturēšanas izdevumi

48 800 000

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

48 800 000

05.02.00

01.120

Ar budžeta apkalpošanu saistītie maksājumi 
  Resursi izdevumu segšanai

1 164 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 164 000

  Izdevumi – kopā

1 164 000

  Uzturēšanas izdevumi

1 164 000

  Kārtējie izdevumi

849 503

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

314 497

05.04.00

14.000

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana 
  Tīrie aizdevumi

-62 085

  Fiskālā bilance

62 085

06.00.00

14.400

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 
  Resursi izdevumu segšanai

1 371 300

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 371 300

  Izdevumi – kopā

1 371 300

  Uzturēšanas izdevumi

1 371 300

  Kārtējie izdevumi

1 371 300

07.00.00

13.400

Satiksmes biroja darbība 
  Resursi izdevumu segšanai

960 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

960 000

  Izdevumi – kopā

953 500

  Uzturēšanas izdevumi

802 000

  Kārtējie izdevumi

797 000

  tai skaitā atalgojumi

245 000

  Subsīdijas un dotācijas

5 000

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

151 500

  kapitālie izdevumi

151 500

  Fiskālā bilance

6 500

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-6 500

09.00.00

14.140

Kompensācija reabilitētajiem
pilsoņiem
 
  Resursi izdevumu segšanai

1 154 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 154 000

  Izdevumi – kopā

1 154 000

  Uzturēšanas izdevumi

1 154 000

  Subsīdijas un dotācijas

1 154 000

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 154 000

12.00.00

01.120

Centrālā finanšu un kontraktu vienība 
  Resursi izdevumu segšanai

794 365

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

794 365

  Izdevumi – kopā

794 365

  Uzturēšanas izdevumi

550 638

  Kārtējie izdevumi

550 638

  tai skaitā atalgojumi

265 665

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

243 727

  kapitālie izdevumi

243 727

14.00.00

01.120

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

10 801 866

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

960 716

  Ārvalstu finanšu palīdzība

9 841 150

  Izdevumi – kopā

10 801 866

  Uzturēšanas izdevumi

10 801 866

  Kārtējie izdevumi

1 125 430

  Subsīdijas un dotācijas

9 676 436

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 606 760

15.00.00

13.400

Vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

150 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 000

  Izdevumi – kopā

150 000

  Uzturēšanas izdevumi

150 000

  Subsīdijas un dotācijas

150 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

150 000

17.00.00

01.131

Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā 
  Resursi izdevumu segšanai

163 450

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

163 450

  Izdevumi – kopā

163 450

  Uzturēšanas izdevumi

163 450

  Subsīdijas un dotācijas

163 450

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

163 450

  

14. Iekšlietu ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

122 995 699

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 685 943

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 718 728

  Ārvalstu finanšu palīdzība

3 591 028

  Izdevumi – kopā

118 851 326

  Uzturēšanas izdevumi

96 757 817

  Kārtējie izdevumi

93 515 169

  tai skaitā atalgojumi

47 252 958

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 400

  Subsīdijas un dotācijas

3 235 248

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

592 602

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 627 762

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

14 884

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 093 509

  kapitālie izdevumi

3 792 433

  investīcijas

18 301 076

  Fiskālā bilance

4 144 373

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

01.00.00

03.010

Ministrijas vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

793 815

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

793 815

  Izdevumi – kopā

793 815

  Uzturēšanas izdevumi

793 815

  Kārtējie izdevumi

793 815

  tai skaitā atalgojumi

544 790

02.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma 
  Resursi izdevumu segšanai

3 511 568

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 840 988

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

62 000

  Ārvalstu finanšu palīdzība

608 580

  Izdevumi – kopā

3 511 568

  Uzturēšanas izdevumi

2 134 363

  Kārtējie izdevumi

2 134 363

  tai skaitā atalgojumi

390 992

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 377 205

  kapitālie izdevumi

11 540

  investīcijas

1 365 665

02.01.00

03.110

Sakaru centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

2 061 266

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 050 266

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 000

  Izdevumi – kopā

2 061 266

  Uzturēšanas izdevumi

927 601

  Kārtējie izdevumi

927 601

  tai skaitā atalgojumi

104 776

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 133 665

  investīcijas

1 133 665

02.02.00

03.110

Informācijas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

1 450 302

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

790 722

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

51 000

  Ārvalstu finanšu palīdzība

608 580

  Izdevumi – kopā

1 450 302

  Uzturēšanas izdevumi

1 206 762

  Kārtējie izdevumi

1 206 762

  tai skaitā atalgojumi

286 216

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

243 540

  kapitālie izdevumi

11 540

  investīcijas

232 000

03.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde 
  Resursi izdevumu segšanai

4 832 942

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 782 942

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

  Izdevumi – kopā

4 832 942

  Uzturēšanas izdevumi

1 820 257

  Kārtējie izdevumi

1 820 257

  tai skaitā atalgojumi

223 094

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 012 685

  kapitālie izdevumi

2 443 089

  investīcijas

569 596

06.00.00

03.110

Valsts policija 
  Resursi izdevumu segšanai

48 968 157

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 773 289

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 482 562

  Ārvalstu finanšu palīdzība

712 306

  Izdevumi – kopā

48 968 157

  Uzturēšanas izdevumi

48 472 541

  Kārtējie izdevumi

48 465 141

  tai skaitā atalgojumi

26 812 951

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 400

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

495 616

  kapitālie izdevumi

495 616

06.01.00

03.110

Valsts policijas pārvaldes 
  Resursi izdevumu segšanai

42 659 590

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 647 284

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

300 000

  Ārvalstu finanšu palīdzība

712 306

  Izdevumi – kopā

42 659 590

  Uzturēšanas izdevumi

42 391 974

  Kārtējie izdevumi

42 384 574

  tai skaitā atalgojumi

24 175 151

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 400

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

267 616

  kapitālie izdevumi

267 616

06.03.00

03.110

Apvienība “Apsardze” un pārējie pakalpojumi 
  Resursi izdevumu segšanai

6 182 562

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 182 562

  Izdevumi – kopā

6 182 562

  Uzturēšanas izdevumi

5 954 562

  Kārtējie izdevumi

5 954 562

  tai skaitā atalgojumi

2 637 800

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

228 000

  kapitālie izdevumi

228 000

06.07.00

03.110

Alkohola, narkotiku un psihotropo vielu un citu ekspertīžu apmaksa 
  Resursi izdevumu segšanai

126 005

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

126 005

  Izdevumi – kopā

126 005

  Uzturēšanas izdevumi

126 005

  Kārtējie izdevumi

126 005

07.00.00

 

Ugunsdzēsības un glābšanas
dienests

 
  Resursi izdevumu segšanai

12 452 951

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 260 401

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

192 550

  Izdevumi – kopā

12 452 951

  Uzturēšanas izdevumi

11 935 252

  Kārtējie izdevumi

11 935 252

  tai skaitā atalgojumi

6 980 168

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

517 699

  kapitālie izdevumi

130 699

  investīcijas

387 000

07.01.00

03.120

Ugunsdzēsība 
  Resursi izdevumu segšanai

12 102 874

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 925 874

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

177 000

  Izdevumi – kopā

12 102 874

  Uzturēšanas izdevumi

11 590 005

  Kārtējie izdevumi

11 590 005

  tai skaitā atalgojumi

6 771 083

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

512 869

  kapitālie izdevumi

125 869

  investīcijas

387 000

07.02.00

03.120

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

314 328

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

299 328

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

  Izdevumi – kopā

314 328

  Uzturēšanas izdevumi

309 728

  Kārtējie izdevumi

309 728

  tai skaitā atalgojumi

185 741

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 600

  kapitālie izdevumi

4 600

07.03.00

08.220

Ugunsdrošības propaganda 
  Resursi izdevumu segšanai

35 749

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 199

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

550

  Izdevumi – kopā

35 749

  Uzturēšanas izdevumi

35 519

  Kārtējie izdevumi

35 519

  tai skaitā atalgojumi

23 344

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

230

  kapitālie izdevumi

230

09.00.00

03.110

Drošības policija 
  Resursi izdevumu segšanai

2 300 595

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 235 695

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

64 900

  Izdevumi – kopā

2 300 595

  Uzturēšanas izdevumi

2 300 595

  Kārtējie izdevumi

2 300 595

10.00.00

03.110

Robežsardze 
  Resursi izdevumu segšanai

15 860 025

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 319 340

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

130 092

  Ārvalstu finanšu palīdzība

410 593

  Izdevumi – kopā

15 860 025

  Uzturēšanas izdevumi

15 493 205

  Kārtējie izdevumi

15 493 205

  tai skaitā atalgojumi

8 615 021

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

366 820

  kapitālie izdevumi

366 820

11.00.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

5 112 724

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 392 996

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

171 692

  Ārvalstu finanšu palīdzība

548 036

  Izdevumi – kopā

5 112 724

  Uzturēšanas izdevumi

4 520 224

  Kārtējie izdevumi

4 465 324

  tai skaitā atalgojumi

1 625 653

  Subsīdijas un dotācijas

54 900

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

54 900

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

592 500

  kapitālie izdevumi

211 908

  investīcijas

380 592

13.00.00

05.700

Veselības aprūpe 
  Resursi izdevumu segšanai

492 871

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

492 871

  Izdevumi – kopā

492 871

  Uzturēšanas izdevumi

492 871

  Subsīdijas un dotācijas

492 871

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

492 871

14.00.00

04.310

Latvijas Policijas akadēmija 
  Resursi izdevumu segšanai

2 312 866

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 703 684

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

609 182

  Izdevumi – kopā

2 312 866

  Uzturēšanas izdevumi

2 234 132

  Kārtējie izdevumi

1 907 936

  tai skaitā atalgojumi

889 916

  Subsīdijas un dotācijas

326 196

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

326 196

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

78 734

  kapitālie izdevumi

78 734

16.00.00

03.010

Starptautiskā sadarbība 
  Resursi izdevumu segšanai

56 497

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 497

  Izdevumi – kopā

56 497

  Uzturēšanas izdevumi

56 239

  Kārtējie izdevumi

56 239

  tai skaitā atalgojumi

24 100

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

258

  kapitālie izdevumi

258

17.00.00

06.130

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas 
  Resursi izdevumu segšanai

2 263 554

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 263 554

  Izdevumi – kopā

2 263 554

  Uzturēšanas izdevumi

2 263 554

  Kārtējie izdevumi

16 888

  Subsīdijas un dotācijas

2 246 666

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 246 666

19.00.00

08.010

Dotācija sportam 
  Resursi izdevumu segšanai

75 691

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 691

  Izdevumi – kopā

75 691

  Uzturēšanas izdevumi

75 691

  Subsīdijas un dotācijas

75 691

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

75 691

20.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

14 884

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 884

  Izdevumi – kopā

14 884

  Uzturēšanas izdevumi

14 884

  Subsīdijas un dotācijas

14 884

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

14 884

21.00.00

03.110

Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

59 933

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

59 933

  Izdevumi – kopā

59 933

  Uzturēšanas izdevumi

59 933

  Kārtējie izdevumi

59 933

  tai skaitā atalgojumi

48 700

22.00.00

03.320

Sardzes pulks 
  Resursi izdevumu segšanai

1 523 917

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 521 717

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 200

  Izdevumi – kopā

1 523 917

  Uzturēšanas izdevumi

1 522 917

  Kārtējie izdevumi

1 522 917

  tai skaitā atalgojumi

730 094

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

  kapitālie izdevumi

1 000

23.00.00

06.240

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

93 285

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 285

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 000

  Izdevumi – kopā

93 285

  Uzturēšanas izdevumi

92 516

  Kārtējie izdevumi

92 516

  tai skaitā atalgojumi

21 551

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

769

  kapitālie izdevumi

769

24.00.00

03.110

Valsts robežas izbūve 
  Resursi izdevumu segšanai

15 706 134

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 394 621

  Ārvalstu finanšu palīdzība

1 311 513

  Izdevumi – kopā

15 706 134

  Uzturēšanas izdevumi

107 911

  Kārtējie izdevumi

107 911

  tai skaitā atalgojumi

78 928

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 598 223

  investīcijas

15 598 223

28.00.00

08.290

Dotācija laikrakstam “Likuma Vārdā” 
  Resursi izdevumu segšanai

24 040

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 040

  Izdevumi – kopā

24 040

  Uzturēšanas izdevumi

24 040

  Subsīdijas un dotācijas

24 040

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

24 040

29.00.00

13.400

Valsts materiālās rezerves 
  Resursi izdevumu segšanai

6 539 250

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

605 700

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 933 550

  Izdevumi – kopā

2 394 877

  Uzturēšanas izdevumi

2 342 877

  Kārtējie izdevumi

2 342 877

  tai skaitā atalgojumi

267 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 000

  kapitālie izdevumi

52 000

  Fiskālā bilance

4 144 373

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

29.01.00

13.400

Valsts materiālo rezervju administrēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

605 700

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

605 700

  Izdevumi – kopā

605 700

  Uzturēšanas izdevumi

553 700

  Kārtējie izdevumi

553 700

  tai skaitā atalgojumi

267 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 000

  kapitālie izdevumi

52 000

29.02.00

13.400

Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana 
  Resursi izdevumu segšanai

5 933 550

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 933 550

  Izdevumi – kopā

1 789 177

  Uzturēšanas izdevumi

1 789 177

  Kārtējie izdevumi

1 789 177

  Fiskālā bilance

4 144 373

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

  

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 
  Resursi izdevumu segšanai

94 784 767

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 382 223

  Dotācija īpašiem mērķiem

1 395 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 079 135

  Ārvalstu finanšu palīdzība

1 928 409

  Izdevumi – kopā

95 472 888

  Uzturēšanas izdevumi

90 836 277

  Kārtējie izdevumi

69 189 311

  tai skaitā atalgojumi

32 956 937

  Subsīdijas un dotācijas

21 646 966

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

6 859 946

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

6 614 940

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 589 438

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 636 611

  kapitālie izdevumi

2 270 791

  investīcijas

2 365 820

  Fiskālā bilance

-688 121

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

678 972

  Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 149

01.00.00

 Vispārējā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 274 442

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 261 022

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 420

  Izdevumi – kopā

2 276 417

  Uzturēšanas izdevumi

2 221 626

  Kārtējie izdevumi

1 381 302

  tai skaitā atalgojumi

494 654

  Subsīdijas un dotācijas

840 324

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

275 024

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

54 791

  kapitālie izdevumi

54 791

  Fiskālā bilance

-1 975

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 975

01.02.00

04.212

Sanatorijas tipa internātskola 
  Resursi izdevumu segšanai

497 540

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

496 640

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

900

  Izdevumi – kopā

499 515

  Uzturēšanas izdevumi

496 515

  Kārtējie izdevumi

496 515

  tai skaitā atalgojumi

183 545

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

  kapitālie izdevumi

3 000

  Fiskālā bilance

-1 975

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 975

01.03.00

04.214

Mācību un pāraudzināšanas iestādes 
  Resursi izdevumu segšanai

859 932

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

847 412

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 520

  Izdevumi – kopā

859 932

  Uzturēšanas izdevumi

815 057

  Kārtējie izdevumi

815 057

  tai skaitā atalgojumi

285 491

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

44 875

  kapitālie izdevumi

44 875

01.04.00

04.632

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās 
  Resursi izdevumu segšanai

44 865

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 865

  Izdevumi – kopā

44 865

  Uzturēšanas izdevumi

37 949

  Kārtējie izdevumi

37 949

  tai skaitā atalgojumi

11 680

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 916

  kapitālie izdevumi

6 916

01.05.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm 
  Resursi izdevumu segšanai

250 025

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 025

  Izdevumi – kopā

250 025

  Uzturēšanas izdevumi

250 025

  Subsīdijas un dotācijas

250 025

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

250 025

01.13.00

04.211

Valsts ģimnāzijas 
  Resursi izdevumu segšanai

24 999

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 999

  Izdevumi – kopā

24 999

  Uzturēšanas izdevumi

24 999

  Subsīdijas un dotācijas

24 999

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

24 999

01.14.00

04.600

Mācību literatūras iegāde 
  Resursi izdevumu segšanai

565 300

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

565 300

  Izdevumi – kopā

565 300

  Uzturēšanas izdevumi

565 300

  Subsīdijas un dotācijas

565 300

01.15.00

04.000

Pirmsskolas izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

31 781

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

31 781

  Izdevumi – kopā

31 781

  Uzturēšanas izdevumi

31 781

  Kārtējie izdevumi

31 781

  tai skaitā atalgojumi

13 938

02.00.00

04.000

Profesionālā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

17 056 220

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 777 780

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 278 440

  Izdevumi – kopā

17 056 220

  Uzturēšanas izdevumi

16 670 020

  Kārtējie izdevumi

13 838 392

  tai skaitā atalgojumi

8 286 263

  Subsīdijas un dotācijas

2 831 628

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 400

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 811 228

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

386 200

  kapitālie izdevumi

386 200

02.04.00

04.220

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

16 891 060

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 646 200

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 244 860

  Izdevumi – kopā

16 891 060

  Uzturēšanas izdevumi

16 506 360

  Kārtējie izdevumi

13 674 732

  tai skaitā atalgojumi

8 185 068

  Subsīdijas un dotācijas

2 831 628

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 400

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 811 228

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

384 700

  kapitālie izdevumi

384 700

02.05.00

04.010

Profesionālās izglītības centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

165 160

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

131 580

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

33 580

  Izdevumi – kopā

165 160

  Uzturēšanas izdevumi

163 660

  Kārtējie izdevumi

163 660

  tai skaitā atalgojumi

101 195

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

  kapitālie izdevumi

1 500

03.00.00

04.000

Augstākā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

46 049 233

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 094 170

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 955 063

  Izdevumi – kopā

46 706 047

  Uzturēšanas izdevumi

44 894 747

  Kārtējie izdevumi

38 109 956

  tai skaitā atalgojumi

21 658 998

  Subsīdijas un dotācijas

6 784 791

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

402 618

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 537 602

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 811 300

  kapitālie izdevumi

1 711 300

  investīcijas

100 000

  Fiskālā bilance

-656 814

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

656 814

03.01.00

04.310

Augstskolas 
  Resursi izdevumu segšanai

42 802 044

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 846 981

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 955 063

  Izdevumi – kopā

43 458 858

  Uzturēšanas izdevumi

41 647 558

  Kārtējie izdevumi

38 109 956

  tai skaitā atalgojumi

21 658 998

  Subsīdijas un dotācijas

3 537 602

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 537 602

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 811 300

  kapitālie izdevumi

1 711 300

  investīcijas

100 000

  Fiskālā bilance

-656 814

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

656 814

03.02.00

04.641

Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai 
  Resursi izdevumu segšanai

209 643

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

209 643

  Izdevumi – kopā

209 643

  Uzturēšanas izdevumi

209 643

  Subsīdijas un dotācijas

209 643

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

209 643

03.03.00

04.641

Dotācija privātajām augstskolām 
  Resursi izdevumu segšanai

192 975

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

192 975

  Izdevumi – kopā

192 975

  Uzturēšanas izdevumi

192 975

  Subsīdijas un dotācijas

192 975

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

192 975

03.05.00

04.640

Dotācija speciālajam budžetam – studējošo un studiju kreditēšanas no valsts budžeta līdzekļiem un kreditēšanas ar valsts galvojumu administrēšanai 
  Resursi izdevumu segšanai

44 699

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 699

  Izdevumi – kopā

44 699

  Uzturēšanas izdevumi

44 699

  Subsīdijas un dotācijas

44 699

03.06.00

04.650

Dotācija speciālajam budžetam – studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītu ar valsts galvojumu procentu starpības segšanai un kredītu dzēšanai 
  Resursi izdevumu segšanai

2 799 872

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 799 872

  Izdevumi – kopā

2 799 872

  Uzturēšanas izdevumi

2 799 872

  Subsīdijas un dotācijas

2 799 872

05.00.00

 Zinātne 
  Resursi izdevumu segšanai

11 688 764

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 717 869

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 407 000

  Ārvalstu finanšu palīdzība

563 895

  Izdevumi – kopā

11 688 764

  Uzturēšanas izdevumi

11 688 764

  Kārtējie izdevumi

9 974 449

  Subsīdijas un dotācijas

1 714 315

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 714 315

05.01.00

01.310

Zinātniskās darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

7 930 511

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 553 511

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 377 000

  Izdevumi – kopā

7 930 511

  Uzturēšanas izdevumi

7 930 511

  Kārtējie izdevumi

7 930 511

05.05.00

01.320

Tirgus orientētie pētījumi 
  Resursi izdevumu segšanai

871 084

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

841 084

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 000

  Izdevumi – kopā

871 084

  Uzturēšanas izdevumi

871 084

  Kārtējie izdevumi

871 084

05.06.00

01.330

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi 
  Resursi izdevumu segšanai

70 209

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 209

  Izdevumi – kopā

70 209

  Uzturēšanas izdevumi

70 209

  Kārtējie izdevumi

70 209

05.08.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā 
  Resursi izdevumu segšanai

39 105

  Ārvalstu finanšu palīdzība

39 105

  Izdevumi – kopā

39 105

  Uzturēšanas izdevumi

39 105

  Subsīdijas un dotācijas

39 105

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

39 105

05.09.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības ietvara programmā 
  Resursi izdevumu segšanai

2 777 855

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 253 065

  Ārvalstu finanšu palīdzība

524 790

  Izdevumi – kopā

2 777 855

  Uzturēšanas izdevumi

2 777 855

  Kārtējie izdevumi

1 102 645

  Subsīdijas un dotācijas

1 675 210

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 675 210

06.00.00

04.000

Nozares vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 561 527

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 321 527

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

  Izdevumi – kopā

1 561 527

  Uzturēšanas izdevumi

1 537 527

  Kārtējie izdevumi

1 537 527

  tai skaitā atalgojumi

678 229

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

24 000

  kapitālie izdevumi

24 000

06.02.00

04.010

Izglītības valsts inspekcija 
  Resursi izdevumu segšanai

189 232

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

189 232

  Izdevumi – kopā

189 232

  Uzturēšanas izdevumi

189 232

  Kārtējie izdevumi

189 232

  tai skaitā atalgojumi

111 947

06.08.00

04.010

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

1 291 680

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 051 680

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

  Izdevumi – kopā

1 291 680

  Uzturēšanas izdevumi

1 269 180

  Kārtējie izdevumi

1 269 180

  tai skaitā atalgojumi

539 392

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 500

  kapitālie izdevumi

22 500

06.16.00

04.000

Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

80 615

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

80 615

  Izdevumi – kopā

80 615

  Uzturēšanas izdevumi

79 115

  Kārtējie izdevumi

79 115

  tai skaitā atalgojumi

26 890

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

  kapitālie izdevumi

1 500

07.00.00

04.000

Pedagogu tālākizglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

369 430

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

369 430

  Izdevumi – kopā

369 430

  Uzturēšanas izdevumi

369 430

  Kārtējie izdevumi

103 320

  tai skaitā atalgojumi

49 330

  Subsīdijas un dotācijas

266 110

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

07.01.00

04.410

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana 
  Resursi izdevumu segšanai

102 305

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102 305

  Izdevumi – kopā

102 305

  Uzturēšanas izdevumi

102 305

  Kārtējie izdevumi

102 305

  tai skaitā atalgojumi

49 330

07.02.00

04.410

Skolotāju tālākizglītības fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

267 125

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

267 125

  Izdevumi – kopā

267 125

  Uzturēšanas izdevumi

267 125

  Kārtējie izdevumi

1 015

  Subsīdijas un dotācijas

266 110

  

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

09.00.00

 Sports 
  Resursi izdevumu segšanai

7 922 386

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 771 036

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

151 350

  Izdevumi – kopā

7 942 569

  Uzturēšanas izdevumi

7 891 969

  Kārtējie izdevumi

2 159 931

  tai skaitā atalgojumi

1 060 037

  Subsīdijas un dotācijas

5 732 038

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

4 572 178

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 600

  kapitālie izdevumi

50 600

  Fiskālā bilance

-20 183

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

20 183

09.01.00

08.010

Sporta pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

181 913

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 704

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 209

  Izdevumi – kopā

181 913

  Uzturēšanas izdevumi

179 913

  Kārtējie izdevumi

179 913

  tai skaitā atalgojumi

79 953

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

09.02.00

08.110

Sportistu sagatavošanas centri 
  Resursi izdevumu segšanai

452 154

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

452 154

  Izdevumi – kopā

452 154

  Uzturēšanas izdevumi

450 154

  Kārtējie izdevumi

431 863

  tai skaitā atalgojumi

221 159

  Subsīdijas un dotācijas

18 291

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

18 291

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

09.03.00

04.422

Nacionālās sporta skolas 
  Resursi izdevumu segšanai

673 907

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

573 108

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 799

  Izdevumi – kopā

694 090

  Uzturēšanas izdevumi

686 190

  Kārtējie izdevumi

686 190

  tai skaitā atalgojumi

380 996

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 900

  kapitālie izdevumi

7 900

  Fiskālā bilance

-20 183

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

20 183

09.04.00

08.130

Sporta būves 
  Resursi izdevumu segšanai

416 704

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

416 704

  Izdevumi – kopā

416 704

  Uzturēšanas izdevumi

416 704

  Subsīdijas un dotācijas

416 704

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

416 704

09.05.00

08.120

Nacionālās sporta federācijas 
  Resursi izdevumu segšanai

569 272

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

569 272

  Izdevumi – kopā

569 272

  Uzturēšanas izdevumi

569 272

  Subsīdijas un dotācijas

569 272

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

569 272

09.07.00

08.120

Sporta pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

357 404

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

357 404

  Izdevumi – kopā

357 404

  Uzturēšanas izdevumi

357 404

  Kārtējie izdevumi

35 000

  tai skaitā atalgojumi

7 080

  Subsīdijas un dotācijas

322 404

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

322 404

09.08.00

08.120

Balvas par izciliem sasniegumiem sportā 
  Resursu izdevumu segšanai

140 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

140 000

  Izdevumi – kopā

140 000

  Uzturēšanas izdevumi

140 000

  Subsīdijas un dotācijas

140 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

140 000

09.09.00

08.150

Jaunatnes sporta programma 
  Resursi izdevumu segšanai

55 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 000

  Izdevumi – kopā

55 000

  Uzturēšanas izdevumi

55 000

  Subsīdijas un dotācijas

55 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

55 000

09.10.00

04.212

Murjāņu sporta ģimnāzija 
  Resursi izdevumu segšanai

664 403

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

645 403

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 000

  Izdevumi – kopā

664 403

  Uzturēšanas izdevumi

631 403

  Kārtējie izdevumi

631 403

  tai skaitā atalgojumi

273 395

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 000

  kapitālie izdevumi

33 000

09.11.00

04.423

Latvijas jaunatnes sporta centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

172 627

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 635

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 992

  Izdevumi – kopā

172 627

  Uzturēšanas izdevumi

169 227

  Kārtējie izdevumi

169 227

  tai skaitā atalgojumi

83 495

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 400

  kapitālie izdevumi

3 400

09.12.00

08.220

Latvijas sporta muzejs 
  Resursi izdevumu segšanai

28 635

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 285

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

350

  Izdevumi – kopā

28 635

  Uzturēšanas izdevumi

26 335

  Kārtējie izdevumi

26 335

  tai skaitā atalgojumi

13 959

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 300

  kapitālie izdevumi

2 300

09.13.00

08.100

Dotācija speciālajam budžetam – augstas klases sasniegumu sportam 
  Resursi izdevumu segšanai

1 159 860

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 159 860

  Izdevumi – kopā

1 159 860

  Uzturēšanas izdevumi

1 159 860

  Subsīdijas un dotācijas

1 159 860

09.15.00

08.150

Dotācija Latvijas Paralimpiskajai komitejai – invalīdu sporta inventāra iegādei 
  Resursi izdevumu segšanai

6 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 000

  Izdevumi – kopā

6 000

  Uzturēšanas izdevumi

6 000

  Subsīdijas un dotācijas

6 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

6 000

09.19.00

04.420

Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
  Resursi izdevumu segšanai

2 969 507

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 969 507

  Izdevumi – kopā

2 969 507

  Uzturēšanas izdevumi

2 969 507

  Subsīdijas un dotācijas

2 969 507

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 969 507

09.20.00

04.420

2006.gada Pasaules hokeja čempionāta izpilddirekcijas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

75 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 000

  Izdevumi – kopā

75 000

  Uzturēšanas izdevumi

75 000

  Subsīdijas un dotācijas

75 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

75 000

11.00.00

04.320

Augstākās izglītības padome

 
  Resursi izdevumu segšanai

56 326

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 326

  Izdevumi – kopā

56 326

  Uzturēšanas izdevumi

55 326

  Kārtējie izdevumi

55 326

  tai skaitā atalgojumi

23 052

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

  kapitālie izdevumi

1 000

13.00.00

 Sadarbības ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

2 539 628

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 881 872

  Ārvalstu finanšu palīdzība

657 756

  Izdevumi – kopā

2 539 628

  Uzturēšanas izdevumi

2 539 628

  Kārtējie izdevumi

202 428

  tai skaitā atalgojumi

47 867

  Subsīdijas un dotācijas

2 337 200

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

462 077

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 875 123

13.01.00

04.000

Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde 
  Resursi izdevumu segšanai

196 376

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

196 376

  Izdevumi – kopā

196 376

  Uzturēšanas izdevumi

196 376

  Kārtējie izdevumi

108 799

  tai skaitā atalgojumi

16 691

  Subsīdijas un dotācijas

87 577

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

87 577

13.02.00

01.132

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

44 608

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 608

  Izdevumi – kopā

44 608

  Uzturēšanas izdevumi

44 608

  Kārtējie izdevumi

44 608

  tai skaitā atalgojumi

18 108

13.03.00

04.632

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās “Leonardo da Vinci”, “Socrates”, “Youth for Europe” 
  Resursi izdevumu segšanai

2 298 644

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 640 888

  Ārvalstu finanšu palīdzība

657 756

  Izdevumi – kopā

2 298 644

  Uzturēšanas izdevumi

2 298 644

  Kārtējie izdevumi

49 021

  tai skaitā atalgojumi

13 068

  Subsīdijas un dotācijas

2 249 623

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

374 500

  

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 875 123

14.00.00

04.632

Izglītības sistēmas informatizācija 
  Resursi izdevumu segšanai

1 051 059

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 051 059

  Izdevumi – kopā

1 051 059

  Uzturēšanas izdevumi

451 059

  Kārtējie izdevumi

451 059

  tai skaitā atalgojumi

2 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

600 000

  investīcijas

600 000

18.00.00

 Vispārējās izglītības saturs 
  Resursi izdevumu segšanai

838 846

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

814 846

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

24 000

  Izdevumi – kopā

838 846

  Uzturēšanas izdevumi

816 946

  Kārtējie izdevumi

816 946

  tai skaitā atalgojumi

412 249

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

21 900

  kapitālie izdevumi

21 900

18.01.00

04.632

Izglītības satura reforma 
  Resursi izdevumu segšanai

54 863

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

54 863

  Izdevumi – kopā

54 863

  Uzturēšanas izdevumi

54 863

  Kārtējie izdevumi

54 863

  tai skaitā atalgojumi

22 955

18.02.00

04.632

Izglītības kvalitātes kontrole 
  Resursi izdevumu segšanai

269 127

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

252 127

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 000

  Izdevumi – kopā

269 127

  Uzturēšanas izdevumi

252 127

  Kārtējie izdevumi

252 127

  tai skaitā atalgojumi

147 299

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

17 000

  kapitālie izdevumi

17 000

18.03.00

04.632

Mācību līdzekļu izdošana 
  Resursi izdevumu segšanai

109 792

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

109 792

  Izdevumi – kopā

109 792

  Uzturēšanas izdevumi

109 792

  Kārtējie izdevumi

109 792

  tai skaitā atalgojumi

1 500

18.04.00

04.010

Izglītības satura un eksaminācijas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

334 113

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

327 113

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 000

  Izdevumi – kopā

334 113

  Uzturēšanas izdevumi

329 213

  Kārtējie izdevumi

329 213

  tai skaitā atalgojumi

208 365

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 900

  kapitālie izdevumi

4 900

18.06.00

04.000

Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs 
  Resursi izdevumu segšanai

70 951

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 951

  Izdevumi – kopā

70 951