Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 27.11.2003. - 31.12.2003. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2003. gada 13. novembra likumu: Par valsts budžetu 2004.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2003.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam ieņēmumos 1 702 128 363 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu. 

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam izdevumos 1 878 633 208 latu apmērā un tīrajos aizdevumos -62 085 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu. 

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 136 271 198 latu apmērā, tai skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 94 693 284 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 23 781 578 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 042 944 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 449 182 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 10 456 292 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 100 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) Rīgas Domei pievienotās vērtības nodokļa samaksai par tehnoloģiskajām iekārtām Latvijas Nacionālā teātra rekonstrukcijai 398 044 latu apmērā.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 737 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 335 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā. 

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 500 595 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

6.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus un valsts investīciju projektus saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finanšu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

8.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, kas paredz kārtību, kādā nosaka un groza rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

9.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 921 500 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2003.gadā var sniegt valsts galvojumus 45 440 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

10.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 24 630 518 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 15 630 518 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 9 000 000 latu apmērā.

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

11.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Rīgas Domes ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 51 000 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai.

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

12.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,72 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,27 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,72 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,29 procenti.

13.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

14.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2003.gadā 110 268 800 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

15.pants. Finanšu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

16.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

17.pants. Ja ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finanšu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.

18.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

19.pants. Visi Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

20.pants. Ja ministrijās un citās centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finanšu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.

21.pants. Noteikt Kultūras ministrijai Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai izdevumus 2 440 000 latu apmērā no valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijas rezultātā gūtajiem naudas ieņēmumiem.

22.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm divu nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniegt Finanšu ministrijai aktualizētus investīciju projektu pieteikumus un informāciju atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajām veidlapām par projektu sastāvdaļām un izmaksām, par finansēšanas un fiziskajiem rādītājiem un iepirkuma plānu. Ja investīciju projektam ir vairāki apakšprojekti vai tā īstenošana notiek dažādās vietās, precizēto informāciju iesniedz par katru sastāvdaļu, uzrādot apakšprojekta īstenošanas vietu (adresi). Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes divu nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniedz Finanšu ministrijai arī likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” noteikto savai nozarei apstiprināmo projektu pieteikumus un informāciju atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajai veidlapai.

23.pants. Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu prognoze Valsts kases akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 121 233 333 lati. Valsts autoceļu fonda speciālajā budžetā tiek ieskaitīti 60 procenti akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu, bet ne mazāk kā 72 386 000 latu. Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu prognozes neizpildes gadījumā Valsts autoceļu fonda speciālajā budžetā ieskaitāmā daļa tiek nodrošināta no valsts pamatbudžetā ieskaitāmā akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu daļas.

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

24.pants. (1) Finanšu ministram ir tiesības pieņemt lēmumu par privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) izsniegtā un valsts budžetā ieskaitāmā Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta kapitalizāciju, un Privatizācijas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kapitalizē kredīta un ar to saistītos procentu maksājumus un soda naudu, ja privatizētais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) valsts budžetā iemaksājamo kredītu ir saņēmis līdz 1995.gada 31.decembrim un tas atbilst šādiem kritērijiem:

1) uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ražo augstās tehnoloģijas produktus un tā neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti pirmstaksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;

2) valsts vai pašvaldību daļa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatkapitālā nepārsniedz 25 procentus;

3) pieņemts Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums par šāda atbalsta atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma, citu normatīvo aktu un Eiropas līguma noteikumiem, kā arī saistībām, kas izriet no Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

(2) Saskaņā ar šo pantu kapitalizētos maksājumus pēc kapitalizāciju veicošās institūcijas paziņojuma dzēš finanšu ministrs.

25.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

26.pants. Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

27.pants. Ministru kabinets iesniedz Saeimai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam””, kurā veselības aprūpe tiek noteikta kā prioritāte.

28.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 125 951 201 lats. Valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā tiek ieskaitīti 28,4 procenti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu, bet ne mazāk kā 98 843 360 latu.

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

29.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 3 500 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai.

(20.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.07.2003.)

30.pants. Noteikt, ka valsts pamatbudžeta ieņēmumos (pārējie nenodokļu ieņēmumi) iemaksātie naudas līdzekļi no intervencē iepirkto produktu realizācijas ieņēmumiem 1 700 000 latu apmērā 2003.gadā tiek novirzīti subsīdijām lauksaimniecības produkcijas ražotājiem Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” ietvaros.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

31.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Televīzija” ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 400 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai.

(06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, un šā likuma darbība attiecināma uz visu saimniecisko gadu.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 28.februārī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2003.gada 12.martā
Likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam”
1. pielikums

(Pielikums 06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

Valsts konsolidētais budžets 2003.gadam
   

Ls

     

A.1.

Valsts budžeta ieņēmumi (B.1. + C.1.)

1 702 128 363

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

942 065 136

 

Nodokļu ieņēmumi

683 148 571

  – Tiešie nodokļi

93 200 000

  Uzņēmumu ienākuma nodoklis

93 200 000

  – Netiešie nodokļi

589 948 571

  Pievienotās vērtības nodoklis

446 011 094

  Akcīzes nodoklis

127 320 633

  Muitas nodoklis

16 616 844

  Nenodokļu ieņēmumi

100 132 592

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

  Ārvalstu finanšu palīdzība

67 063 323

 

mīnus transferts no valsts speciālā budžeta

2 000 000

B.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

940 065 136

  Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

864 347 919

  Nodokļu ieņēmumi

733 412 006

  – Sociālās apdrošināšanas iemaksas

545 282 000

  – Akcīzes nodoklis

74 224 700

  – Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

98 843 360

  – Dabas resursu nodoklis

9 463 000

  – Izložu un azartspēļu nodoklis

5 598 946

  Nenodokļu ieņēmumi

126 336 920

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 445 505

  Ārvalstu finanšu palīdzība

1 153 488

 

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

102 284 692

C.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

762 063 227

A.2.

Valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)

1 878 633 208

A.2.1.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)

1 738 605 598

A.2.2.

Valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)

64 952 432

A.2.3.

Valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)

75 075 178

A.3.

Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.)

-176 504 845

A.4.

Valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)

-62 085

  Valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

1 878 571 123

A.5.

Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.3.-A.4.)

-176 442 760

 

Finansēšana:
ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

 

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

 

aizņēmumi

176 376 049

 

valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

 

valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 152 996

 

valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

 

no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

  Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

1 108 476 696

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

102 284 692

B.2.

Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

1 006 192 004

  Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

1 001 849 196

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

101 508 392

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

900 340 804

  Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

37 764 557

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

26 300

B.2.2.

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

37 738 257

  Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)

68 862 943

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

750 000

B.2.3.

Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)

68 112 943

B.3.

Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-166 411 560

B.4.

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi

-2 607 791

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)

-62 085

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

2 545 706

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)

-2 607 791

B.5.

Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-166 349 475

 

Finansēšana:
ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

 

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

 

aizņēmumi

170 158 152

 

valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

 

valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

  Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

874 441 204

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

2 000 000

C.2.

Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

872 441 204

  Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

840 214 794

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

1 950 000

C.2.1.

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

838 264 794

  Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

27 264 175

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

50 000

C.2.2.

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

27 214 175

  Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)

6 962 235

C.2.3.

Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)

6 962 235

C.3.

Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-10 093 285

C.4.

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi

2 545 706

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto)

2 545 706

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto)

2 545 706

C.5.

Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-12 638 991

 

Finansēšana:
aizņēmumi no valsts pamatbudžeta

8 485 995

  valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 152 996

  no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

     
     
     
  Procentos no IKP:  
  Valsts budžeta ieņēmumi

30,05%

  Valsts budžeta izdevumi

33,17%

  Valsts budžeta tīrie aizdevumi

0,00%

  Valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus

33,17%

  Valsts budžeta fiskālais deficīts

3,12%

  Valsts budžeta fiskālais deficīts (ieskaitot fondēto pensiju shēmas līdzekļus)

2,91%

  IKP milj. latu

5 664,0

Likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam”
2. pielikums

(Pielikums 06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

VALSTS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

942 065 136

NODOKĻU IEŅĒMUMI

683 148 571

Tiešie nodokļi

93 200 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

93 200 000

Netiešie nodokļi

589 948 571

Pievienotās vērtības nodoklis

446 011 094

Akcīzes nodoklis

127 320 633

Muitas nodoklis

16 616 844

NENODOKĻU IEŅĒMUMI

100 132 592

Latvijas Bankas maksājums

3 175 556

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

16 570 584

Procentu maksājumi par kredītiem

16 900 000

Procentu maksājumi par valdības depozītu

2 930 000

Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

28 479 745

Valsts nodeva par pasu izsniegšanu

2 072 445

Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

578 827

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

1 590 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

1 300 000

Ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas

250 000

Pārējās valsts nodevas

836 988

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

220 000

Valsts nodeva par muitas pakalpojumiem

585 000

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu

20 000

Citas valsts nodevas

11 988

Sodi un sankcijas

9 849 983

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

18 970 909

Valsts a/s “Latvijas valsts meži” fiksētais maksājums

9 636 610

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

290 643

Pārskaitījums valsts pamatbudžetā ISPA projektu sagatavošanai

2 000 000

Eiropas raidorganizācijas (EBU) maksājums

937 799

Ieņēmumi no UMTS licences

1 132 000

Ieņēmumi no Civilās aviācijas administrācijas

26 777

Maksājums no intervencē iepirkto produktu realizācijas

1 700 000

PAŠU IEŅĒMUMI

91 720 650

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBA

67 063 323

Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids

Ls

   
Ieņēmumi valsts pamatbudžetā – kopā

24 595 604

Ārlietu ministrija – kopā

1 292 000

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

1 292 000

Finanšu ministrija – kopā

6 565 580

Nodeva par dārgakmeņu provēšanu un kvalitātes apliecības izsniegšanu

12 000

Nodeva par dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāja personiskā zīmoga reģistrāciju

800

Nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu

547 500

Ieņēmumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dārgakmeņu un dārgmetālu ekspertīzi, analīzi un citiem pakalpojumiem

1 800

Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

220 000

Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām (VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi)

5 783 480

Iekšlietu ministrija – kopā

7 409 266

Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju

146 676

Nodeva par pasu izsniegšanu

2 072 445

Nodeva par dokumentu izsniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

1 187 827

Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra

21 100

Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikātu izsniegšanu

46 593

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policijas iestādes

618 573

Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

38 952

Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija

3 277 100

Izglītības un zinātnes ministrija – kopā

95 508

Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

95 508

Zemkopības ministrija – kopā

150 500

Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

150 500

Tieslietu ministrija – kopā

8 807 750

Valsts nodeva un kancelejas nodeva par juridiskajiem pakalpojumiem tiesu iestādēs

2 000 000

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

1 650 000

Zemesgrāmatu kancelejas nodeva

2 200 000

Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību

1 000 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

1 300 000

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu

204 750

Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu

1 000

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

452 000

Kultūras ministrija – kopā

18 000

Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrāciju

18 000

Valsts zemes dienests – kopā

155 000

Ieņēmumi par izziņu sagatavošanu un izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

155 000

Radio un televīzija – kopā

102 000

Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā

102 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

VALSTS SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI*

864 347 919

Ekonomikas ministrija 

760 000

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

760 000

Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

Finanšu ministrija

2 638 000

Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma

2 638 000

tai skaitā

 

Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonds

1 576 000

Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds

265 000

Ceļu satiksmes negadījumu novēršana un profilakse

157 000

Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds

640 000

Izglītības un zinātnes ministrija

7 362 404

Augstas klases sasniegumu sports

4 517 833

tai skaitā

 

Valsts pamatbudžeta dotācija

1 159 860

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa

2 699 473

Ieņēmumi no izložu nodokļa

100 000

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas

558 500

Studējošo un studiju kreditēšana

2 844 571

tai skaitā

 

Valsts pamatbudžeta dotācija

2 844 571

Zemkopības ministrija

930 000

Zivju fonds

930 000

tai skaitā

 

Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu

300 000

Soda nauda par zvejas resursiem nodarītajiem zaudējumiem

486 000

Pārējie ieņēmumi

144 000

Satiksmes ministrija

89 358 890

Valsts autoceļu fonds

86 931 000

tai skaitā

 

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

14 265 000

Akcīzes nodoklis par naftas produktiem (60%)**

72 386 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

280 000

Ostu attīstības fonds

77 890

tai skaitā

 

Atskaitījumi no ostu maksām

31 370

Pārējie ieņēmumi

46 520

Pasažieru izlidošanas nodeva

2 350 000

Labklājības ministrija

575 408 728

Sociālā apdrošināšana

561 724 201

tai skaitā

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

545 282 000

Valsts pamatbudžeta dotācija

15 417 863

Pārējie ieņēmumi

1 024 338

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

13 684 527

tai skaitā

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

6 986 484

Valsts pamatbudžeta dotācija

6 617 671

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 372

Vides ministrija

9 869 703

Vides aizsardzības fonds

9 869 703

tai skaitā

 

Dabas resursu nodoklis

9 463 000

Pārējie ieņēmumi

150 000

Valsts pamatbudžeta dotācija

150 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

77 023

Ārvalstu finanšu palīdzība

29 680

Kultūras ministrija

5 196 673

Kultūrkapitāla fonds

5 196 673

tai skaitā

 

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem

1 166 700

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem

672 000

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa

2 699 473

Ieņēmumi no izložu nodokļa

100 000

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas

558 500

Veselības ministrija

171 929 521

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

171 929 521

tai skaitā

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

91 856 876

Valsts pamatbudžeta dotācija

76 094 727

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 854 110

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 123 808

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

894 000

Tehniskā vienība

119 000

tai skaitā

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

119 000

Mājokļu aģentūra

775 000

Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 000

   
* ietver:  
– valsts pamatbudžeta dotācijas

102 284 692

– pārskaitījumu valsts pamatbudžetā ISPA projektu sagatavošanai

2 000 000

** – Valsts autoceļu fondā tiek ieskaitīti 60% no akcīzes nodokļa par naftas produktiem  
   
Informatīvi  
Fondēto pensiju shēmas līdzekļi  
Ieņēmumi – kopā

11 400 000

tai skaitā
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

11 400 000

 

Likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam”
3. pielikums

(Pielikums 06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

Nosaukums

Ls

Valsts pamatbudžets

 
Ieņēmumi – kopā

942 065 136

Resursi izdevumu segšanai

1 112 905 373

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

952 002 392

Dotācija īpašiem mērķiem

2 669 008

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

Ārvalstu finanšu palīdzība

66 513 323

Izdevumi – kopā

1 108 476 696

Uzturēšanas izdevumi

1 001 849 196

Izdevumi kapitālieguldījumiem

106 627 500

Tīrie aizdevumi

-62 085

Fiskālā bilance

-166 349 475

Finansēšana:
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

Ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

300 000

Aizņēmumi

170 158 152

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

   
   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

864 347 919

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

859 748 926

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 445 505

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 153 488

Izdevumi – kopā

874 441 204

Uzturēšanas izdevumi

840 214 794

Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 226 410

Tīrie aizdevumi

2 545 706

Aizdevumi

3 940 395

Aizdevumu atmaksas

1 394 689

Fiskālā bilance

-12 638 991

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

8 485 995

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 152 996

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

   
   

01. Valsts prezidenta kanceleja

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

1 455 936

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 455 936

Izdevumi – kopā

1 455 936

Uzturēšanas izdevumi

1 378 742

Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 194

   

02. Saeima

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 958 738

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 699 738

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

Izdevumi – kopā

8 017 838

Uzturēšanas izdevumi

7 526 128

Izdevumi kapitālieguldījumiem

491 710

Fiskālā bilance

-59 100

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 100

   

03. Ministru kabinets

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 242 662

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 793 425

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

316 237

Ārvalstu finanšu palīdzība

133 000

Izdevumi – kopā

7 242 662

Uzturēšanas izdevumi

6 804 857

Izdevumi kapitālieguldījumiem

437 805

   

10. Aizsardzības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

82 992 622

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

81 100 400

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 892 222

Izdevumi – kopā

82 992 622

Uzturēšanas izdevumi

63 381 318

Izdevumi kapitālieguldījumiem

19 611 304

   

11. Ārlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

13 470 946

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 123 946

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

347 000

Izdevumi – kopā

13 470 946

Uzturēšanas izdevumi

12 880 010

Izdevumi kapitālieguldījumiem

590 936

   

12. Ekonomikas ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

13 855 363

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 356 958

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 914 834

Ārvalstu finanšu palīdzība

4 583 571

Izdevumi – kopā

14 078 306

Uzturēšanas izdevumi

12 556 939

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 521 367

Fiskālā bilance

-222 943

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi -kopā

760 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

Izdevumi – kopā

760 000

Uzturēšanas izdevumi

749 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 000

   

13. Finanšu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

141 318 407

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

115 005 614

Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 158 607

Ārvalstu finanšu palīdzība

18 880 178

Izdevumi – kopā

141 248 863

Uzturēšanas izdevumi

125 772 490

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 476 373

Tīrie aizdevumi

-62 085

Fiskālā bilance

131 629

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

52 405

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

2 638 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 638 000

Izdevumi – kopā

1 862 000

Uzturēšanas izdevumi

1 862 000

Fiskālā bilance

776 000

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-776 000

   

14. Iekšlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

122 995 699

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 685 943

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 718 728

Ārvalstu finanšu palīdzība

3 591 028

Izdevumi – kopā

118 851 326

Uzturēšanas izdevumi

96 757 817

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 093 509

Fiskālā bilance

4 144 373

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

   

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

94 784 767

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 382 223

Dotācija īpašiem mērķiem

1 395 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 079 135

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 928 409

Izdevumi – kopā

95 472 888

Uzturēšanas izdevumi

90 836 277

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 636 611

Fiskālā bilance

-688 121

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

678 972

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 149

   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

7 362 404

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

7 362 404

Izdevumi – kopā

8 782 094

Uzturēšanas izdevumi

8 773 674

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 420

Tīrie aizdevumi

2 545 706

Fiskālā bilance

-3 965 396

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

3 940 395

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

25 001

   

16. Zemkopības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

108 893 956

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 355 865

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 401 434

Ārvalstu finanšu palīdzība

18 136 657

Izdevumi – kopā

108 518 476

Uzturēšanas izdevumi

102 814 318

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 704 158

Fiskālā bilance

375 480

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-375 480

   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

930 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

930 000

Izdevumi – kopā

995 637

Uzturēšanas izdevumi

957 637

Izdevumi kapitālieguldījumiem

38 000

Fiskālā bilance

-65 637

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

65 637

   

17. Satiksmes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

20 061 070

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 673 900

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

49 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

7 338 170

Izdevumi – kopā

18 187 956

Uzturēšanas izdevumi

9 193 515

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 994 441

Fiskālā bilance

1 873 114

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 600

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 876 714

   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

89 358 890

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

89 078 890

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

280 000

Izdevumi – kopā

92 429 963

Uzturēšanas izdevumi

66 170 883

Izdevumi kapitālieguldījumiem

26 259 080

Fiskālā bilance

-3 071 073

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 071 073

   

18. Labklājības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

121 010 313

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 631 095

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 946 238

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 432 980

Izdevumi – kopā

121 010 313

Uzturēšanas izdevumi

119 393 163

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 617 150

   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

575 408 728

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

575 328 356

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 372

Izdevumi – kopā

576 593 396

Uzturēšanas izdevumi

574 287 703

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 305 693

Fiskālā bilance

-1 184 668

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

3 038 419

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 853 751

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-277 608

   

19. Tieslietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

37 913 377

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 438 992

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 201 625

Ārvalstu finanšu palīdzība

272 760

Izdevumi – kopā

38 173 944

Uzturēšanas izdevumi

34 906 588

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 267 356

Fiskālā bilance

-260 567

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

260 567

   

21. Vides ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

19 609 393

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 597 646

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 347 125

Ārvalstu finanšu palīdzība

7 664 622

Izdevumi – kopā

20 279 896

Uzturēšanas izdevumi

11 570 066

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 709 830

Fiskālā bilance

-670 503

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

670 503

   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

9 869 703

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

9 763 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

77 023

Ārvalstu finanšu palīdzība

29 680

Izdevumi – kopā

9 869 703

Uzturēšanas izdevumi

7 355 118

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 514 585

   

22. Kultūras ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

32 330 379

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 987 240

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 210 511

Ārvalstu finanšu palīdzība

132 628

Izdevumi – kopā

32 462 979

Uzturēšanas izdevumi

32 153 525

Izdevumi kapitālieguldījumiem

309 454

Fiskālā bilance

-132 600

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

121 620

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 980

   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

5 196 673

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

5 196 673

Izdevumi – kopā

5 313 686

Uzturēšanas izdevumi

5 313 686

Fiskālā bilance

-117 013

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

117 013

   

23. Valsts zemes dienests

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

14 154 785

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 619 041

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 535 744

Izdevumi – kopā

14 154 785

Uzturēšanas izdevumi

13 670 685

Izdevumi kapitālieguldījumiem

484 100

   

24. Valsts kontrole

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

2 070 014

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 784 134

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

880

Ārvalstu finanšu palīdzība

285 000

Izdevumi – kopā

2 070 014

Uzturēšanas izdevumi

1 941 514

Izdevumi kapitālieguldījumiem

128 500

   

28. Augstākā tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

850 552

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

850 552

Izdevumi – kopā

850 552

Uzturēšanas izdevumi

844 432

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 120

   

29. Veselības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

95 439 397

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

91 689 979

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 695 924

Ārvalstu finanšu palīdzība

53 494

Izdevumi – kopā

95 439 397

Uzturēšanas izdevumi

94 718 145

Izdevumi kapitālieguldījumiem

721 252

   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

171 929 521

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

167 951 603

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 854 110

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 123 808

Izdevumi – kopā

176 940 725

Uzturēšanas izdevumi

174 012 093

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 928 632

Fiskālā bilance

-5 011 204

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

1 507 181

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 504 023

   

30. Satversmes tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

354 580

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

345 165

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 415

Izdevumi – kopā

354 580

Uzturēšanas izdevumi

319 830

Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 750

   

32. Prokuratūra

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 498 999

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 465 067

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

18 932

Izdevumi – kopā

7 498 999

Uzturēšanas izdevumi

7 247 996

Izdevumi kapitālieguldījumiem

251 003

   

35. Centrālā vēlēšanu komisija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

1 272 476

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 272 476

Izdevumi – kopā

1 272 476

Uzturēšanas izdevumi

1 260 356

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 120

   

36. Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

493 459

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

493 459

Izdevumi – kopā

493 459

Uzturēšanas izdevumi

434 859

Izdevumi kapitālieguldījumiem

58 600

   

37. Centrālā zemes komisija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

50 744

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 744

Izdevumi – kopā

50 744

Uzturēšanas izdevumi

49 244

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

   

44. Satversmes aizsardzības birojs

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

3 454 200

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 454 200

Izdevumi – kopā

3 454 200

Uzturēšanas izdevumi

3 454 200

   

45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

3 012 576

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

950 682

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 061 894

Izdevumi – kopā

3 012 576

Uzturēšanas izdevumi

2 953 645

Izdevumi kapitālieguldījumiem

58 931

   

47. Radio un televīzija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

11 433 902

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 837 241

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

596 661

Izdevumi – kopā

11 433 902

Uzturēšanas izdevumi

11 138 082

Izdevumi kapitālieguldījumiem

295 820

   

48. Valsts cilvēktiesību birojs

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

160 449

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

160 449

Izdevumi – kopā

160 449

Uzturēšanas izdevumi

147 679

Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 770

   

51. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

20 006

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 006

Izdevumi – kopā

20 006

Uzturēšanas izdevumi

20 006

   

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

2 736 511

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 711 181

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 330

Izdevumi – kopā

2 736 511

Uzturēšanas izdevumi

2 169 967

Izdevumi kapitālieguldījumiem

566 544

   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi – kopā

894 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

750 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

144 000

Izdevumi – kopā

894 000

Uzturēšanas izdevumi

733 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

161 000

   

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

136 271 198

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

136 271 198

Izdevumi – kopā

136 271 198

Uzturēšanas izdevumi

125 814 906

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 456 292

   

64. Dotācija pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 737 897

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 737 897

Izdevumi – kopā

7 737 897

Uzturēšanas izdevumi

7 737 897

Likuma “Par valsts budžetu 2003.gadam”
4. pielikums

(Pielikums 06.11.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2003.)

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas, apakšprogrammas kods

Funkciju klasifikācijas kods

 

Ls

    Ieņēmumi – kopā

942 065 136

    Resursi izdevumu segšanai

1 112 905 373

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

952 002 392

    Dotācija īpašiem mērķiem

2 669 008

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

91 720 650

    Ārvalstu finanšu palīdzība

66 513 323

    Izdevumi – kopā

1 108 476 696

    Uzturēšanas izdevumi

1 001 849 196

    Kārtējie izdevumi

504 518 749

    tai skaitā atalgojumi

231 734 447

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

49 218 253

    Subsīdijas un dotācijas

448 112 194

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

42 409 132

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

93 595 726

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

6 700 483

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

106 627 500

    kapitālie izdevumi

37 764 557

    investīcijas

68 862 943

    Tīrie aizdevumi

-62 085

    Fiskālā bilance

-166 349 475

    Finansēšana:
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

320 000

    Ieņēmumi no valsts nekustamā
īpašuma pārdošanas

300 000

    Aizņēmumi

170 158 152

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-3 343 589

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 085 088

   

01. Valsts prezidenta kanceleja

 
    Resursi izdevumu segšanai

1 455 936

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 455 936

    Izdevumi – kopā

1 455 936

    Uzturēšanas izdevumi

1 378 742

    Kārtējie izdevumi

1 366 742

    tai skaitā atalgojumi

434 639

    Subsīdijas un dotācijas

12 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 194

    kapitālie izdevumi

77 194

03.00.00

01.310

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

83 630

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

83 630

    Izdevumi – kopā

83 630

    Uzturēšanas izdevumi

83 630

    Kārtējie izdevumi

83 630

    tai skaitā atalgojumi

31 800

04.00.00

01.110

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

1 324 416

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 324 416

    Izdevumi – kopā

1 324 416

    Uzturēšanas izdevumi

1 247 222

    Kārtējie izdevumi

1 235 222

    tai skaitā atalgojumi

392 759

    Subsīdijas un dotācijas

12 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 194

    kapitālie izdevumi

77 194

05.00.00

01.110

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

47 890

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 890

    Izdevumi – kopā

47 890

    Uzturēšanas izdevumi

47 890

    Kārtējie izdevumi

47 890

    tai skaitā atalgojumi

10 080

   

02. Saeima

 
    Resursi izdevumu segšanai

7 958 738

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 699 738

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

    Izdevumi – kopā

8 017 838

    Uzturēšanas izdevumi

7 526 128

    Kārtējie izdevumi

7 457 413

    tai skaitā atalgojumi

4 218 122

    Subsīdijas un dotācijas

68 715

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

68 715

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

491 710

    kapitālie izdevumi

491 710

    Fiskālā bilance

-59 100

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 100

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

7 890 023

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 631 023

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

    Izdevumi – kopā

7 949 123

    Uzturēšanas izdevumi

7 457 413

    Kārtējie izdevumi

7 457 413

    tai skaitā atalgojumi

4 218 122

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

491 710

    kapitālie izdevumi

491 710

    Fiskālā bilance

-59 100

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 100

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Resursi izdevumu segšanai

68 715

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 715

    Izdevumi – kopā

68 715

    Uzturēšanas izdevumi

68 715

    Subsīdijas un dotācijas

68 715

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

68 715

   

03. Ministru kabinets

 
    Resursi izdevumu segšanai

7 242 662

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 793 425

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

316 237

    Ārvalstu finanšu palīdzība

133 000

    Izdevumi – kopā

7 242 662

    Uzturēšanas izdevumi

6 804 857

    Kārtējie izdevumi

6 711 461

    tai skaitā atalgojumi

3 327 292

    Subsīdijas un dotācijas

93 396

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 396

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

437 805

    kapitālie izdevumi

437 805

01.00.00

01.110

Vispārējā vadība  
    Resursi izdevumu segšanai

3 067 157

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 919 157

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

    Ārvalstu finanšu palīdzība

133 000

    Izdevumi – kopā

3 067 157

    Uzturēšanas izdevumi

2 936 611

    Kārtējie izdevumi

2 936 611

    tai skaitā atalgojumi

1 703 233

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

130 546

    kapitālie izdevumi

130 546

02.00.00

01.410

Civildienests  
    Resursi izdevumu segšanai

144 725

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

144 725

    Izdevumi – kopā

144 725

    Uzturēšanas izdevumi

138 725

    Kārtējie izdevumi

138 725

    tai skaitā atalgojumi

80 475

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 000

    kapitālie izdevumi

6 000

03.00.00

04.410

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

281 798

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

281 798

    Izdevumi – kopā

281 798

    Uzturēšanas izdevumi

272 798

    Kārtējie izdevumi

272 798

    tai skaitā atalgojumi

127 855

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

    kapitālie izdevumi

9 000

03.01.00

04.410

Ierēdņu apmācība  
    Resursi izdevumu segšanai

161 539

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

161 539

    Izdevumi – kopā

161 539

    Uzturēšanas izdevumi

161 539

    Kārtējie izdevumi

161 539

    tai skaitā atalgojumi

67 395

03.02.00

04.410

Valsts administrācijas skola  
    Resursi izdevumu segšanai

120 259

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

120 259

    Izdevumi – kopā

120 259

    Uzturēšanas izdevumi

111 259

    Kārtējie izdevumi

111 259

    tai skaitā atalgojumi

60 460

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

    kapitālie izdevumi

9 000

04.00.00

  Latvijas integrācija Eiropas Savienībā  
    Resursi izdevumu segšanai

1 072 180

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

770 943

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

301 237

    Izdevumi – kopā

1 072 180

    Uzturēšanas izdevumi

1 046 940

    Kārtējie izdevumi

956 940

    tai skaitā atalgojumi

545 781

    Subsīdijas un dotācijas

90 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 240

    kapitālie izdevumi

25 240

04.01.00

01.410

Eiropas integrācijas birojs  
    Resursi izdevumu segšanai

391 844

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

383 844

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 000

    Izdevumi – kopā

391 844

    Uzturēšanas izdevumi

389 604

    Kārtējie izdevumi

389 604

    tai skaitā atalgojumi

174 279

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 240

    kapitālie izdevumi

2 240

04.03.00

01.410

Tulkošanas un terminoloģijas centrs  
    Resursi izdevumu segšanai

553 129

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

259 892

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

293 237

    Izdevumi – kopā

553 129

    Uzturēšanas izdevumi

530 129

    Kārtējie izdevumi

530 129

    tai skaitā atalgojumi

354 146

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

23 000

    kapitālie izdevumi

23 000

04.04.00

01.132

Specializētais atašejs Briselē  
    Resursi izdevumu segšanai

37 207

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 207

    Izdevumi – kopā

37 207

    Uzturēšanas izdevumi

37 207

    Kārtējie izdevumi

37 207

    tai skaitā atalgojumi

17 356

04.06.00

01.131

Dotācija Latvijas institūtam  
    Resursi izdevumu segšanai

90 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 000

    Izdevumi – kopā

90 000

    Uzturēšanas izdevumi

90 000

    Subsīdijas un dotācijas

90 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

05.00.00

01.530

Informēšanas pasākumi pirms tautas nobalsošanas par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā  
    Resursi izdevumu segšanai

990 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

990 000

    Izdevumi – kopā

990 000

    Uzturēšanas izdevumi

968 142

    Kārtējie izdevumi

968 142

    tai skaitā atalgojumi

101 941

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

21 858

    kapitālie izdevumi

21 858

06.00.00

01.150

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  
    Resursi izdevumu segšanai

1 666 802

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 666 802

    Izdevumi – kopā

1 666 802

    Uzturēšanas izdevumi

1 421 641

    Kārtējie izdevumi

1 418 245

    tai skaitā atalgojumi

768 007

    Subsīdijas un dotācijas

3 396

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 396

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

245 161

    kapitālie izdevumi

245 161

07.00.00

01.120

Uzraudzības nodrošināšana Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts projektu īstenošanai informātikas jomā  
    Resursi izdevumu segšanai

20 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

    Izdevumi – kopā

20 000

    Uzturēšanas izdevumi

20 000

    Kārtējie izdevumi

20 000

   

10. Aizsardzības ministrija

 
    Resursi izdevumu segšanai

82 992 622

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

81 100 400

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 892 222

    Izdevumi – kopā

82 992 622

    Uzturēšanas izdevumi

63 381 318

    Kārtējie izdevumi

61 376 185

    tai skaitā atalgojumi

21 919 190

    Subsīdijas un dotācijas

2 005 133

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

441 351

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 169 857

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

133 198

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

19 611 304

    kapitālie izdevumi

11 681 304

    investīcijas

7 930 000

01.00.00

  Valsts aizsardzības vadība un administrācija  
    Resursi izdevumu segšanai

6 387 559

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 372 559

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

    Izdevumi – kopā

6 387 559

    Uzturēšanas izdevumi

5 386 136

    Kārtējie izdevumi

3 944 358

    tai skaitā atalgojumi

1 590 409

    Subsīdijas un dotācijas

1 441 778

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

348 251

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 093 527

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 001 423

    kapitālie izdevumi

743 423

    investīcijas

258 000

01.01.00

02.000

Centrālais aparāts  
    Resursi izdevumu segšanai

3 854 689

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 839 689

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

    Izdevumi – kopā

3 854 689

    Uzturēšanas izdevumi

3 119 089

    Kārtējie izdevumi

2 770 838

    tai skaitā atalgojumi

1 211 817

    Subsīdijas un dotācijas

348 251

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

348 251

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

735 600

    kapitālie izdevumi

477 600

    investīcijas

258 000

01.04.00

02.000

Militārpersonu pensiju fonds  
    Resursi izdevumu segšanai

1 093 527

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 093 527

    Izdevumi – kopā

1 093 527

    Uzturēšanas izdevumi

1 093 527

    Subsīdijas un dotācijas

1 093 527

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 093 527

01.05.00

02.000

Militārie atašeji un pārstāvji  
    Resursi izdevumu segšanai

1 439 343

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 439 343

    Izdevumi – kopā

1 439 343

    Uzturēšanas izdevumi

1 173 520

    Kārtējie izdevumi

1 173 520

    tai skaitā atalgojumi

378 592

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

265 823

    kapitālie izdevumi

265 823

04.00.00

02.130

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

3 590 296

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 572 306

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 990

    Izdevumi – kopā

3 590 296

    Uzturēšanas izdevumi

2 867 306

    Kārtējie izdevumi

2 867 306

    tai skaitā atalgojumi

691 437

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

722 990

    kapitālie izdevumi

722 990

06.00.00

02.000

Valsts drošības aizsardzība  
    Resursi izdevumu segšanai

1 096 105

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 096 105

    Izdevumi – kopā

1 096 105

    Uzturēšanas izdevumi

1 096 105

    Kārtējie izdevumi

1 096 105

12.00.00

08.220

Kara muzejs  
    Resursi izdevumu segšanai

396 049

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

382 343

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 706

    Izdevumi – kopā

396 049

    Uzturēšanas izdevumi

275 367

    Kārtējie izdevumi

275 367

    tai skaitā atalgojumi

136 707

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

120 682

    kapitālie izdevumi

120 682

13.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Resursi izdevumu segšanai

63 561

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 561

    Izdevumi – kopā

63 561

    Uzturēšanas izdevumi

63 561

    Subsīdijas un dotācijas

63 561

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

63 561

16.00.00

02.000

Remonti un celtniecība  
    Resursi izdevumu segšanai

8 366 380

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 832 716

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

533 664

    Izdevumi – kopā

8 366 380

    Uzturēšanas izdevumi

996 108

    Kārtējie izdevumi

936 108

    tai skaitā atalgojumi

279 642

    Subsīdijas un dotācijas

60 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

60 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 370 272

    kapitālie izdevumi

7 370 272

19.00.00

02.000

Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darba nodrošināšanai, kritušo biedru piemiņas vietu apzināšanai un piemiņas zīmju uzstādīšanai  
    Resursi izdevumu segšanai

4 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 000

    Izdevumi – kopā

4 000

    Uzturēšanas izdevumi

4 000

    Subsīdijas un dotācijas

4 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

4 000

22.00.00

02.000

Nacionālie bruņotie spēki  
    Resursi izdevumu segšanai

63 027 572

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 715 710

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 311 862

    Izdevumi – kopā

63 027 572

    Uzturēšanas izdevumi

52 631 635

    Kārtējie izdevumi

52 256 941

    tai skaitā atalgojumi

19 220 995

    Subsīdijas un dotācijas

374 694

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

76 330

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

69 637

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 395 937

    kapitālie izdevumi

2 723 937

    investīcijas

7 672 000

22.01.00

02.000

Nacionālo bruņoto spēku vadība  
    Resursi izdevumu segšanai

6 178 602

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 159 602

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 000

    Izdevumi – kopā

6 178 602

    Uzturēšanas izdevumi

5 619 005

    Kārtējie izdevumi

5 441 053

    tai skaitā atalgojumi

1 925 408

    Subsīdijas un dotācijas

177 952

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

69 637

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

559 597

    kapitālie izdevumi

139 597

    investīcijas

420 000

22.02.00

02.000

Vispārējās vienības  
    Resursi izdevumu segšanai

7 380 776

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 144 190

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

236 586

    Izdevumi – kopā

7 380 776

    Uzturēšanas izdevumi

7 229 426

    Kārtējie izdevumi

7 229 426

    tai skaitā atalgojumi

3 262 271

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

151 350

    kapitālie izdevumi

151 350

22.03.00

02.000

Gaisa spēki  
    Resursi izdevumu segšanai

8 928 657

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 921 967

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 690

    Izdevumi – kopā

8 928 657

    Uzturēšanas izdevumi

4 956 657

    Kārtējie izdevumi

4 956 657

    tai skaitā atalgojumi

941 426

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 972 000

    investīcijas

3 972 000

22.04.00

02.000

Jūras spēki  
    Resursi izdevumu segšanai

6 444 584

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 425 188

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 396

    Izdevumi – kopā

6 444 584

    Uzturēšanas izdevumi

6 323 334

    Kārtējie izdevumi

6 323 334

    tai skaitā atalgojumi

1 830 413

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

121 250

    kapitālie izdevumi

41 250

    investīcijas

80 000

22.05.00

02.000

Sauszemes spēki  
    Resursi izdevumu segšanai

10 099 326

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 245 251

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

854 075

    Izdevumi – kopā

10 099 326

    Uzturēšanas izdevumi

10 067 876

    Kārtējie izdevumi

10 067 876

    tai skaitā atalgojumi

5 424 810

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

31 450

    kapitālie izdevumi

11 450

    investīcijas

20 000

22.06.00

02.000

Nacionālā aizsardzības akadēmija  
    Resursi izdevumu segšanai

440 513

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

435 263

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 250

    Izdevumi – kopā

440 513

    Uzturēšanas izdevumi

440 513

    Kārtējie izdevumi

440 513

    tai skaitā atalgojumi

199 068

22.08.00

02.000

Nodrošinājuma spēki  
    Resursi izdevumu segšanai

14 364 012

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 227 722

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

136 290

    Izdevumi – kopā

14 364 012

    Uzturēšanas izdevumi

8 839 334

    Kārtējie izdevumi

8 718 922

    tai skaitā atalgojumi

1 020 200

    Subsīdijas un dotācijas

120 412

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 524 678

    kapitālie izdevumi

2 344 678

    investīcijas

3 180 000

22.09.00

02.000

Mācību vadības spēki  
    Resursi izdevumu segšanai

9 191 102

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 156 527

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

34 575

    Izdevumi – kopā

9 191 102

    Uzturēšanas izdevumi

9 155 490

    Kārtējie izdevumi

9 079 160

    tai skaitā atalgojumi

4 617 399

    Subsīdijas un dotācijas

76 330

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

76 330

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

35 612

    kapitālie izdevumi

35 612

23.00.00

02.000

Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai  
    Resursi izdevumu segšanai

9 100

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 100

    Izdevumi – kopā

9 100

    Uzturēšanas izdevumi

9 100

    Subsīdijas un dotācijas

9 100

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

9 100

26.00.00

02.000

Aizdevumi virsniekiem, kuri apguvuši virsnieka pamatkursu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā  
    Resursi izdevumu segšanai

52 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 000

    Izdevumi – kopā

52 000

    Uzturēšanas izdevumi

52 000

    Subsīdijas un dotācijas

52 000

   

11. Ārlietu ministrija

 
   

Resursi izdevumu segšanai

13 470 946

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 123 946

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

347 000

    Izdevumi – kopā

13 470 946

    Uzturēšanas izdevumi

12 880 010

    Kārtējie izdevumi

12 481 710

    tai skaitā atalgojumi

4 887 605

    Subsīdijas un dotācijas

398 300

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

378 740

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

590 936

    kapitālie izdevumi

523 936

    investīcijas

67 000

01.00.00

01.000

Ārlietu pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai

13 092 206

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 745 206

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

347 000

    Izdevumi – kopā

13 092 206

    Uzturēšanas izdevumi

12 501 270

    Kārtējie izdevumi

12 481 710

    tai skaitā atalgojumi

4 887 605

    Subsīdijas un dotācijas

19 560

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

590 936

    kapitālie izdevumi

523 936

    investīcijas

67 000

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts  
    Resursi izdevumu segšanai

3 413 889

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 267 889

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

146 000

    Izdevumi – kopā

3 413 889

    Uzturēšanas izdevumi

3 170 093

    Kārtējie izdevumi

3 170 093

    tai skaitā atalgojumi

1 093 212

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

243 796

    kapitālie izdevumi

176 796

    investīcijas

67 000

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs  
    Resursi izdevumu segšanai

9 656 717

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 455 717

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

201 000

    Izdevumi – kopā

9 656 717

    Uzturēšanas izdevumi

9 309 577

    Kārtējie izdevumi

9 290 017

    tai skaitā atalgojumi

3 794 393

    Subsīdijas un dotācijas

19 560

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

347 140

    kapitālie izdevumi

347 140

01.06.00

01.131

Konsulārais nodrošinājums  
    Resursi izdevumu segšanai

21 600

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 600

    Izdevumi – kopā

21 600

    Uzturēšanas izdevumi

21 600

    Kārtējie izdevumi

21 600

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Resursi izdevumu segšanai

378 740

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

378 740

    Izdevumi – kopā

378 740

    Uzturēšanas izdevumi

378 740

    Subsīdijas un dotācijas

378 740

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

378 740

   

12. Ekonomikas ministrija

 
    Resursi izdevumu segšanai

13 855 363

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 356 958

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 914 834

    Ārvalstu finanšu palīdzība

4 583 571

    Izdevumi – kopā

14 078 306

    Uzturēšanas izdevumi

12 556 939

    Kārtējie izdevumi

10 388 182

    tai skaitā atalgojumi

3 427 884

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 005

    Subsīdijas un dotācijas

2 161 752

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 085 830

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 922

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 521 367

    kapitālie izdevumi

1 471 367

    investīcijas

50 000

    Fiskālā bilance

-222 943

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

01.00.00

  Nozares vadība  
    Resursi izdevumu segšanai

2 791 520

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 584 436

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

244 520

    Ārvalstu finanšu palīdzība

962 564

    Izdevumi – kopā

2 791 520

    Uzturēšanas izdevumi

2 718 083

    Kārtējie izdevumi

2 595 740

    tai skaitā atalgojumi

682 852

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 005

    Subsīdijas un dotācijas

115 338

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

40 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 338

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

73 437

    kapitālie izdevumi

73 437

01.01.00

13.010

Centrālais aparāts  
    Resursi izdevumu segšanai

1 602 632

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 358 112

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

244 520

    Izdevumi – kopā

1 602 632

    Uzturēšanas izdevumi

1 532 155

    Kārtējie izdevumi

1 485 150

    tai skaitā atalgojumi

636 776

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 005

    Subsīdijas un dotācijas

40 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

40 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 477

    kapitālie izdevumi

70 477

01.02.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Resursi izdevumu segšanai

75 338

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 338

    Izdevumi – kopā

75 338

    Uzturēšanas izdevumi

75 338

    Subsīdijas un dotācijas

75 338

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

75 338

01.03.00

01.132

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā  
    Resursi izdevumu segšanai

111 480

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

111 480

    Izdevumi – kopā

111 480

    Uzturēšanas izdevumi

109 320

    Kārtējie izdevumi

109 320

    tai skaitā atalgojumi

40 876

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 160

    kapitālie izdevumi

2 160

01.04.00

13.000

Vispasaules izstāde EXPO  
    Resursi izdevumu segšanai

27 915

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 915

    Izdevumi – kopā

27 915

    Uzturēšanas izdevumi

27 915

    Kārtējie izdevumi

27 915

01.05.00

09.300

Enerģijas patērētāju komiteja  
    Resursi izdevumu segšanai

11 591

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 591

    Izdevumi – kopā

11 591

    Uzturēšanas izdevumi

10 791

    Kārtējie izdevumi

10 791

    tai skaitā atalgojumi

5 200

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

800

    kapitālie izdevumi

800

01.06.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

962 564

    Ārvalstu finanšu palīdzība

962 564

    Izdevumi – kopā

962 564

    Uzturēšanas izdevumi

962 564

    Kārtējie izdevumi

962 564

03.00.00

  Centrālā statistikas pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai

3 723 103

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 149 963

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

170 000

    Ārvalstu finanšu palīdzība

1 403 140

    Izdevumi – kopā

3 946 046

    Uzturēšanas izdevumi

3 772 424

    Kārtējie izdevumi

3 772 424

    tai skaitā atalgojumi

1 353 988

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

173 622

    kapitālie izdevumi

173 622

    Fiskālā bilance

-222 943

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

03.01.00

01.421

Statistika  
    Resursi izdevumu segšanai

2 319 963

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 149 963

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

170 000

    Izdevumi – kopā

2 319 963

    Uzturēšanas izdevumi

2 221 941

    Kārtējie izdevumi

2 221 941

    tai skaitā atalgojumi

1 353 988

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

98 022

    kapitālie izdevumi

98 022

03.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

1 403 140

    Ārvalstu finanšu palīdzība

1 403 140

    Izdevumi – kopā

1 626 083

    Uzturēšanas izdevumi

1 550 483

    Kārtējie izdevumi

1 550 483

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

75 600

    kapitālie izdevumi

75 600

    Fiskālā bilance

-222 943

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

222 943

04.00.00

  Metroloģija  
    Resursi izdevumu segšanai

1 946 962

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

716 178

    Ārvalstu finanšu palīdzība

1 230 784

    Izdevumi – kopā

1 946 962

    Uzturēšanas izdevumi

979 482

    Kārtējie izdevumi

336 905

    tai skaitā atalgojumi

35 611

    Subsīdijas un dotācijas

642 577

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

642 577

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

967 480

    kapitālie izdevumi

967 480

04.02.00

13.400

Valsts metroloģiskā uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

73 601

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 601

    Izdevumi – kopā

73 601

    Uzturēšanas izdevumi

69 101

    Kārtējie izdevumi

69 101

    tai skaitā atalgojumi

35 611

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 500

    kapitālie izdevumi

4 500

04.04.00

13.400

Latvijas standarts  
    Resursi izdevumu segšanai

135 045

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

135 045

    Izdevumi – kopā

135 045

    Uzturēšanas izdevumi

135 045

    Subsīdijas un dotācijas

135 045

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

135 045

04.05.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

1 230 784

    Ārvalstu finanšu palīdzība

1 230 784

    Izdevumi – kopā

1 230 784

    Uzturēšanas izdevumi

267 804

    Kārtējie izdevumi

267 804

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

962 980

    kapitālie izdevumi

962 980

04.06.00

13.400

Nacionālais metroloģijas centrs  
    Resursi izdevumu segšanai

507 532

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

507 532

    Izdevumi – kopā

507 532

    Uzturēšanas izdevumi

507 532

    Subsīdijas un dotācijas

507 532

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

507 532

06.00.00

13.400

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija  
    Resursi izdevumu segšanai

176 662

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 662

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

137 000

    Izdevumi – kopā

176 662

    Uzturēšanas izdevumi

172 678

    Kārtējie izdevumi

172 678

    tai skaitā atalgojumi

83 928

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 984

    kapitālie izdevumi

3 984

07.00.00

  Konkurences padome  
    Resursi izdevumu segšanai

397 777

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

303 277

    Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

    Izdevumi – kopā

397 777

    Uzturēšanas izdevumi

377 312

    Kārtējie izdevumi

377 312

    tai skaitā atalgojumi

153 347

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 465

    kapitālie izdevumi

20 465

07.01.00

13.400

Konkurence  
    Resursi izdevumu segšanai

303 277

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

303 277

    Izdevumi – kopā

303 277

    Uzturēšanas izdevumi

282 812

    Kārtējie izdevumi

282 812

    tai skaitā atalgojumi

153 347

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 465

    kapitālie izdevumi

20 465

07.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

94 500

    Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

    Izdevumi – kopā

94 500

    Uzturēšanas izdevumi

94 500

    Kārtējie izdevumi

94 500

08.00.00

  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs  
    Resursi izdevumu segšanai

809 243

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

265 176

    Ārvalstu finanšu palīdzība

544 067

    Izdevumi – kopā

809 243

    Uzturēšanas izdevumi

630 681

    Kārtējie izdevumi

630 681

    tai skaitā atalgojumi

123 797

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

178 562

    kapitālie izdevumi

178 562

08.01.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzība  
    Resursi izdevumu segšanai

265 176

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

265 176

    Izdevumi – kopā

265 176

    Uzturēšanas izdevumi

250 099

    Kārtējie izdevumi

250 099

    tai skaitā atalgojumi

123 797

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 077

    kapitālie izdevumi

15 077

08.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

544 067

    Ārvalstu finanšu palīdzība

544 067

    Izdevumi – kopā

544 067

    Uzturēšanas izdevumi

380 582

    Kārtējie izdevumi

380 582

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

163 485

    kapitālie izdevumi

163 485

12.00.00

01.133

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programma  
    Resursi izdevumu segšanai

40 153

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 153

    Izdevumi – kopā

40 153

    Uzturēšanas izdevumi

40 153

    Kārtējie izdevumi

40 153

13.00.00

13.400

Iekšējā tirgus aizsardzība  
    Resursi izdevumu segšanai

78 223

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

78 223

    Izdevumi – kopā

78 223

    Uzturēšanas izdevumi

78 223

    Kārtējie izdevumi

78 223

    tai skaitā atalgojumi

37 316

14.00.00

  Investīciju piesaistes un eksporta atbalsta programma  
    Resursi izdevumu segšanai

1 153 253

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 153 253

    Izdevumi – kopā

1 153 253

    Uzturēšanas izdevumi

1 153 253

    Subsīdijas un dotācijas

1 153 253

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 153 253

14.01.00

13.600

Investīciju un eksporta atbalsts  
    Resursi izdevumu segšanai

235 390

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

235 390

    Izdevumi – kopā

235 390

    Uzturēšanas izdevumi

235 390

    Subsīdijas un dotācijas

235 390

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

235 390

14.03.00

13.600

Valsts naftas kompānija  
    Resursi izdevumu segšanai

35 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 000

    Izdevumi – kopā

35 000

    Uzturēšanas izdevumi

35 000

    Subsīdijas un dotācijas

35 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

35 000

14.04.00

01.132

Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību attīstība  
    Resursi izdevumu segšanai

313 631

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

313 631

    Izdevumi – kopā

313 631

    Uzturēšanas izdevumi

313 631

    Subsīdijas un dotācijas

313 631

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

313 631

14.05.00

13.600

Eiropas Informācijas centrs  
    Resursi izdevumu segšanai

30 200

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 200

    Izdevumi – kopā

30 200

    Uzturēšanas izdevumi

30 200

    Subsīdijas un dotācijas

30 200

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

30 200

14.06.00

13.600

Latvijas Eksporta mārketinga atbalsta programma (LEMAP)  
    Resursi izdevumu segšanai

217 708

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

217 708

    Izdevumi – kopā

217 708

    Uzturēšanas izdevumi

217 708

    Subsīdijas un dotācijas

217 708

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

217 708

14.07.00

13.600

Atbalsts dalībai starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās  
    Resursi izdevumu segšanai

100 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

    Izdevumi – kopā

100 000

    Uzturēšanas izdevumi

100 000

    Subsīdijas un dotācijas

100 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

100 000

14.08.00

13.600

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana  
    Resursi izdevumu segšanai

41 900

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 900

    Izdevumi – kopā

41 900

    Uzturēšanas izdevumi

41 900

    Subsīdijas un dotācijas

41 900

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

41 900

14.09.00

13.600

Zinātnes un tehnoloģiju parka izveide  
    Resursi izdevumu segšanai

154 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 000

    Izdevumi – kopā

154 000

    Uzturēšanas izdevumi

154 000

    Subsīdijas un dotācijas

154 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

154 000

14.10.00

13.600

Valsts atbalsta programma darbam ar Eiropas Savienības struktūrfondiem  
    Resursi izdevumu segšanai

25 424

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 424

    Izdevumi – kopā

25 424

    Uzturēšanas izdevumi

25 424

    Subsīdijas un dotācijas

25 424

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

25 424

15.00.00

  Valsts energoinspekcija  
    Resursi izdevumu segšanai

162 781

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 281

    Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

    Izdevumi – kopā

162 781

    Uzturēšanas izdevumi

159 781

    Kārtējie izdevumi

159 781

    tai skaitā atalgojumi

37 725

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

    kapitālie izdevumi

3 000

15.01.00

09.300

Uzņēmumu energouzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

68 281

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 281

    Izdevumi – kopā

68 281

    Uzturēšanas izdevumi

65 281

    Kārtējie izdevumi

65 281

    tai skaitā atalgojumi

37 725

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

    kapitālie izdevumi

3 000

15.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

94 500

    Ārvalstu finanšu palīdzība

94 500

    Izdevumi – kopā

94 500

    Uzturēšanas izdevumi

94 500

    Kārtējie izdevumi

94 500

17.00.00

  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija
 
    Resursi izdevumu segšanai

1 451 530

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 197 514

    Ārvalstu finanšu palīdzība

254 016

    Izdevumi – kopā

1 451 530

    Uzturēšanas izdevumi

1 417 724

    Kārtējie izdevumi

1 417 140

    tai skaitā atalgojumi

639 753

    Subsīdijas un dotācijas

584

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

584

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 806

    kapitālie izdevumi

33 806

17.01.00

13.010

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana  
    Resursi izdevumu segšanai

1 197 514

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 197 514

    Izdevumi – kopā

1 197 514

    Uzturēšanas izdevumi

1 163 708

    Kārtējie izdevumi

1 163 124

    tai skaitā atalgojumi

639 753

    Subsīdijas un dotācijas

584

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

584

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 806

    kapitālie izdevumi

33 806

17.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

254 016

    Ārvalstu finanšu palīdzība

254 016

    Izdevumi – kopā

254 016

    Uzturēšanas izdevumi

254 016

    Kārtējie izdevumi

254 016

18.00.00

13.600

Latvijas Garantiju aģentūra  
    Resursi izdevumu segšanai

250 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 000

    Izdevumi – kopā

250 000

    Uzturēšanas izdevumi

250 000

    Subsīdijas un dotācijas

250 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

250 000

19.00.00

13.210

Tūrisma attīstība  
    Resursi izdevumu segšanai

456 047

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

421 047

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

35 000

    Izdevumi – kopā

456 047

    Uzturēšanas izdevumi

394 036

    Kārtējie izdevumi

394 036

    tai skaitā atalgojumi

88 117

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

62 011

    kapitālie izdevumi

12 011

    investīcijas

50 000

19.01.00

13.210

Tūrisma politikas izstrādāšana  
    Resursi izdevumu segšanai

19 243

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 243

    Izdevumi – kopā

19 243

    Uzturēšanas izdevumi

18 409

    Kārtējie izdevumi

18 409

    tai skaitā atalgojumi

13 152

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

834

    kapitālie izdevumi

834

19.02.00

13.210

Tūrisma politikas īstenošana  
    Resursi izdevumu segšanai

436 804

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

401 804

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

35 000

    Izdevumi – kopā

436 804

    Uzturēšanas izdevumi

375 627

    Kārtējie izdevumi

375 627

    tai skaitā atalgojumi

74 965

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

61 177

    kapitālie izdevumi

11 177

    investīcijas

50 000

20.00.00

11.300

Būvniecība  
    Resursi izdevumu segšanai

418 109

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

287 309

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

130 800

    Izdevumi – kopā

418 109

    Uzturēšanas izdevumi

413 109

    Kārtējie izdevumi

413 109

    tai skaitā atalgojumi

191 450

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

    kapitālie izdevumi

5 000

20.01.00

11.300

Būvniecības stratēģijas īstenošana  
    Resursi izdevumu segšanai

112 760

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

112 760

    Izdevumi – kopā

112 760

    Uzturēšanas izdevumi

109 760

    Kārtējie izdevumi

109 760

    tai skaitā atalgojumi

48 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

    kapitālie izdevumi

3 000

20.02.00

11.300

Valsts būvinspekcija  
    Resursi izdevumu segšanai

305 349

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

174 549

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

130 800

    Izdevumi – kopā

305 349

    Uzturēšanas izdevumi

303 349

    Kārtējie izdevumi

303 349

    tai skaitā atalgojumi

143 450

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

    kapitālie izdevumi

2 000

   

13. Finanšu ministrija

 
    Resursi izdevumu segšanai

141 318 407

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

115 005 614

    Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 158 607

    Ārvalstu finanšu palīdzība

18 880 178

    Izdevumi – kopā

141 248 863

    Uzturēšanas izdevumi

125 772 490

    Kārtējie izdevumi

58 869 964

    tai skaitā atalgojumi

28 098 461

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

49 114 497

    Subsīdijas un dotācijas

17 788 029

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 920 210

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 154 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

947 143

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 476 373

    kapitālie izdevumi

8 573 031

    investīcijas

6 903 342

    Tīrie aizdevumi

-62 085

    Fiskālā bilance

131 629

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

52 405

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

01.00.00

  Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai

9 103 615

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 366 393

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 080 287

    Ārvalstu finanšu palīdzība

2 656 935

    Izdevumi – kopā

8 981 666

    Uzturēšanas izdevumi

8 412 246

    Kārtējie izdevumi

8 215 246

    tai skaitā atalgojumi

3 025 010

    Subsīdijas un dotācijas

197 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

569 420

    kapitālie izdevumi

249 420

    investīcijas

320 000

    Fiskālā bilance

121 949

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

01.01.00

01.120

Centrālais aparāts  
    Resursi izdevumu segšanai

5 976 773

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 622 939

    Ārvalstu finanšu palīdzība

2 353 834

    Izdevumi – kopā

5 854 824

    Uzturēšanas izdevumi

5 530 404

    Kārtējie izdevumi

5 333 404

    tai skaitā atalgojumi

1 499 142

    Subsīdijas un dotācijas

197 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

324 420

    kapitālie izdevumi

184 420

    investīcijas

140 000

    Fiskālā bilance

121 949

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-121 949

01.02.00

01.120

Valsts kase  
    Resursi izdevumu segšanai

3 126 842

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 743 454

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 080 287

    Ārvalstu finanšu palīdzība

303 101

    Izdevumi – kopā

3 126 842

    Uzturēšanas izdevumi

2 881 842

    Kārtējie izdevumi

2 881 842

    tai skaitā atalgojumi

1 525 868

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

245 000

    kapitālie izdevumi

65 000

    investīcijas

180 000

02.00.00

  Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

63 722 537

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 139 539

    Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 118 320

    Ārvalstu finanšu palīdzība

6 190 670

    Izdevumi – kopā

63 781 442

    Uzturēšanas izdevumi

49 503 359

    Kārtējie izdevumi

43 924 706

    tai skaitā atalgojumi

24 270 761

    Subsīdijas un dotācijas

5 578 653

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 653

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 278 083

    kapitālie izdevumi

7 779 741

    investīcijas

6 498 342

    Fiskālā bilance

-58 905

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

58 905

02.01.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

41 127 923

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 382 647

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

618 320

    Ārvalstu finanšu palīdzība

3 126 956

    Izdevumi – kopā

41 128 618

    Uzturēšanas izdevumi

37 698 785

    Kārtējie izdevumi

37 620 132

    tai skaitā atalgojumi

23 113 146

    Subsīdijas un dotācijas

78 653

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 653

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 429 833

    kapitālie izdevumi

3 429 833

    Fiskālā bilance

-695

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

695

02.02.00

01.099

Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma  
    Resursi izdevumu segšanai

1 155 185

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 155 185

    Izdevumi – kopā

1 155 185

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 155 185

    investīcijas

1 155 185

02.05.00

01.099

Muitas kontroles punktu būvniecība  
    Resursi izdevumu segšanai

5 343 157

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 279 443

    Ārvalstu finanšu palīdzība

3 063 714

    Izdevumi – kopā

5 343 157

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 343 157

    investīcijas

5 343 157

02.06.00

13.400

Preču pavadzīmes  
    Resursi izdevumu segšanai

3 500 000

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 500 000

    Izdevumi – kopā

3 558 210

    Uzturēšanas izdevumi

3 498 210

    Kārtējie izdevumi

3 498 210

    tai skaitā atalgojumi

183 320

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

60 000

    kapitālie izdevumi

60 000

    Fiskālā bilance

-58 210

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

58 210

02.07.00

10.400

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem  
    Resursi izdevumu segšanai

5 500 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 500 000

    Izdevumi – kopā

5 500 000

    Uzturēšanas izdevumi

5 500 000

    Subsīdijas un dotācijas

5 500 000

02.08.00

01.120

Valsts ieņēmumu dienesta modernizācijas projekts  
    Resursi izdevumu segšanai

7 096 272

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 822 264

    Dotācija īpašiem mērķiem

1 274 008

    Izdevumi – kopā

7 096 272

    Uzturēšanas izdevumi

2 806 364

    Kārtējie izdevumi

2 806 364

    tai skaitā atalgojumi

974 295

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 289 908

    kapitālie izdevumi

4 289 908

03.00.00

  Uzraudzība un kontrole  
    Resursi izdevumu segšanai

2 271 507

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 130 084

    Ārvalstu finanšu palīdzība

141 423

    Izdevumi – kopā

2 271 507

    Uzturēšanas izdevumi

2 037 864

    Kārtējie izdevumi

2 036 141

    tai skaitā atalgojumi

292 025

    Subsīdijas un dotācijas

1 723

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 723

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

233 643

    kapitālie izdevumi

148 643

    investīcijas

85 000

03.03.00

13.400

Dārgmetālu proves uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

249 528

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

249 528

    Izdevumi – kopā

249 528

    Uzturēšanas izdevumi

176 198

    Kārtējie izdevumi

174 475

    tai skaitā atalgojumi

79 368

    Subsīdijas un dotācijas

1 723

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 723

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

73 330

    kapitālie izdevumi

73 330

03.06.00

13.400

Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

1 283 875

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 283 875

    Izdevumi – kopā

1 283 875

    Uzturēšanas izdevumi

1 283 875

    Kārtējie izdevumi

1 283 875

03.07.00

13.400

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija  
    Resursi izdevumu segšanai

190 374

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

190 374

    Izdevumi – kopā

190 374

    Uzturēšanas izdevumi

189 874

    Kārtējie izdevumi

189 874

    tai skaitā atalgojumi

72 890

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

500

    kapitālie izdevumi

500

03.11.00

13.400

Iepirkumu uzraudzības birojs  
    Resursi izdevumu segšanai

547 730

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

406 307

    Ārvalstu finanšu palīdzība

141 423

    Izdevumi – kopā

547 730

    Uzturēšanas izdevumi

387 917

    Kārtējie izdevumi

387 917

    tai skaitā atalgojumi

139 767

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

159 813

    kapitālie izdevumi

74 813

    investīcijas

85 000

04.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Resursi izdevumu segšanai

861 767

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

811 767

    Ārvalstu finanšu palīdzība

50 000

    Izdevumi – kopā

861 767

    Uzturēšanas izdevumi

861 767

    Subsīdijas un dotācijas

861 767

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

861 767

05.00.00

  Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksāšana  
    Resursi izdevumu segšanai

49 964 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 964 000

    Izdevumi – kopā

49 964 000

    Uzturēšanas izdevumi

49 964 000

    Kārtējie izdevumi

849 503

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

49 114 497

    Tīrie aizdevumi

-62 085

    Fiskālā bilance

62 085

05.01.00

14.000

Valsts parāda apkalpošana  
    Resursi izdevumu segšanai

48 800 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

48 800 000

    Izdevumi – kopā

48 800 000

    Uzturēšanas izdevumi

48 800 000

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

48 800 000

05.02.00

01.120

Ar budžeta apkalpošanu saistītie maksājumi  
    Resursi izdevumu segšanai

1 164 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 164 000

    Izdevumi – kopā

1 164 000

    Uzturēšanas izdevumi

1 164 000

    Kārtējie izdevumi

849 503

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

314 497

05.04.00

14.000

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana  
    Tīrie aizdevumi

-62 085

    Fiskālā bilance

62 085

06.00.00

14.400

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem  
    Resursi izdevumu segšanai

1 371 300

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 371 300

    Izdevumi – kopā

1 371 300

    Uzturēšanas izdevumi

1 371 300

    Kārtējie izdevumi

1 371 300

07.00.00

13.400

Satiksmes biroja darbība  
    Resursi izdevumu segšanai

960 000

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

960 000

    Izdevumi – kopā

953 500

    Uzturēšanas izdevumi

802 000

    Kārtējie izdevumi

797 000

    tai skaitā atalgojumi

245 000

    Subsīdijas un dotācijas

5 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

151 500

    kapitālie izdevumi

151 500

    Fiskālā bilance

6 500

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-6 500

09.00.00

14.140

Kompensācija reabilitētajiem
pilsoņiem
 
    Resursi izdevumu segšanai

1 154 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 154 000

    Izdevumi – kopā

1 154 000

    Uzturēšanas izdevumi

1 154 000

    Subsīdijas un dotācijas

1 154 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 154 000

12.00.00

01.120

Centrālā finanšu un kontraktu vienība  
    Resursi izdevumu segšanai

794 365

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

794 365

    Izdevumi – kopā

794 365

    Uzturēšanas izdevumi

550 638

    Kārtējie izdevumi

550 638

    tai skaitā atalgojumi

265 665

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

243 727

    kapitālie izdevumi

243 727

14.00.00

01.120

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

10 801 866

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

960 716

    Ārvalstu finanšu palīdzība

9 841 150

    Izdevumi – kopā

10 801 866

    Uzturēšanas izdevumi

10 801 866

    Kārtējie izdevumi

1 125 430

    Subsīdijas un dotācijas

9 676 436

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 606 760

15.00.00

13.400

Vērtspapīru tirgus un privāto pensiju fondu uzraudzības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

150 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 000

    Izdevumi – kopā

150 000

    Uzturēšanas izdevumi

150 000

    Subsīdijas un dotācijas

150 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

150 000

17.00.00

01.131

Dotācija ANO Attīstības programmas pārstāvniecībai Latvijā  
    Resursi izdevumu segšanai

163 450

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

163 450

    Izdevumi – kopā

163 450

    Uzturēšanas izdevumi

163 450

    Subsīdijas un dotācijas

163 450

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

163 450

   

14. Iekšlietu ministrija

 
    Resursi izdevumu segšanai

122 995 699

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 685 943

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 718 728

    Ārvalstu finanšu palīdzība

3 591 028

    Izdevumi – kopā

118 851 326

    Uzturēšanas izdevumi

96 757 817

    Kārtējie izdevumi

93 515 169

    tai skaitā atalgojumi

47 252 958

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 400

    Subsīdijas un dotācijas

3 235 248

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

592 602

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 627 762

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

14 884

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 093 509

    kapitālie izdevumi

3 792 433

    investīcijas

18 301 076

    Fiskālā bilance

4 144 373

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

01.00.00

03.010

Ministrijas vadība  
    Resursi izdevumu segšanai

793 815

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

793 815

    Izdevumi – kopā

793 815

    Uzturēšanas izdevumi

793 815

    Kārtējie izdevumi

793 815

    tai skaitā atalgojumi

544 790

02.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma  
    Resursi izdevumu segšanai

3 511 568

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 840 988

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

62 000

    Ārvalstu finanšu palīdzība

608 580

    Izdevumi – kopā

3 511 568

    Uzturēšanas izdevumi

2 134 363

    Kārtējie izdevumi

2 134 363

    tai skaitā atalgojumi

390 992

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 377 205

    kapitālie izdevumi

11 540

    investīcijas

1 365 665

02.01.00

03.110

Sakaru centrs  
    Resursi izdevumu segšanai

2 061 266

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 050 266

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 000

    Izdevumi – kopā

2 061 266

    Uzturēšanas izdevumi

927 601

    Kārtējie izdevumi

927 601

    tai skaitā atalgojumi

104 776

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 133 665

    investīcijas

1 133 665

02.02.00

03.110

Informācijas centrs  
    Resursi izdevumu segšanai

1 450 302

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

790 722

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

51 000

    Ārvalstu finanšu palīdzība

608 580

    Izdevumi – kopā

1 450 302

    Uzturēšanas izdevumi

1 206 762

    Kārtējie izdevumi

1 206 762

    tai skaitā atalgojumi

286 216

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

243 540

    kapitālie izdevumi

11 540

    investīcijas

232 000

03.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde  
    Resursi izdevumu segšanai

4 832 942

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 782 942

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

    Izdevumi – kopā

4 832 942

    Uzturēšanas izdevumi

1 820 257

    Kārtējie izdevumi

1 820 257

    tai skaitā atalgojumi

223 094

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 012 685

    kapitālie izdevumi

2 443 089

    investīcijas

569 596

06.00.00

03.110

Valsts policija  
    Resursi izdevumu segšanai

48 968 157

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 773 289

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 482 562

    Ārvalstu finanšu palīdzība

712 306

    Izdevumi – kopā

48 968 157

    Uzturēšanas izdevumi

48 472 541

    Kārtējie izdevumi

48 465 141

    tai skaitā atalgojumi

26 812 951

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 400

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

495 616

    kapitālie izdevumi

495 616

06.01.00

03.110

Valsts policijas pārvaldes  
    Resursi izdevumu segšanai

42 659 590

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 647 284

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

300 000

    Ārvalstu finanšu palīdzība

712 306

    Izdevumi – kopā

42 659 590

    Uzturēšanas izdevumi

42 391 974

    Kārtējie izdevumi

42 384 574

    tai skaitā atalgojumi

24 175 151

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

7 400

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

267 616

    kapitālie izdevumi

267 616

06.03.00

03.110

Apvienība “Apsardze” un pārējie pakalpojumi  
    Resursi izdevumu segšanai

6 182 562

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 182 562

    Izdevumi – kopā

6 182 562

    Uzturēšanas izdevumi

5 954 562

    Kārtējie izdevumi

5 954 562

    tai skaitā atalgojumi

2 637 800

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

228 000

    kapitālie izdevumi

228 000

06.07.00

03.110

Alkohola, narkotiku un psihotropo vielu un citu ekspertīžu apmaksa  
    Resursi izdevumu segšanai

126 005

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

126 005

    Izdevumi – kopā

126 005

    Uzturēšanas izdevumi

126 005

    Kārtējie izdevumi

126 005

07.00.00

 

Ugunsdzēsības un glābšanas
dienests

 
    Resursi izdevumu segšanai

12 452 951

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 260 401

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

192 550

    Izdevumi – kopā

12 452 951

    Uzturēšanas izdevumi

11 935 252

    Kārtējie izdevumi

11 935 252

    tai skaitā atalgojumi

6 980 168

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

517 699

    kapitālie izdevumi

130 699

    investīcijas

387 000

07.01.00

03.120

Ugunsdzēsība  
    Resursi izdevumu segšanai

12 102 874

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 925 874

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

177 000

    Izdevumi – kopā

12 102 874

    Uzturēšanas izdevumi

11 590 005

    Kārtējie izdevumi

11 590 005

    tai skaitā atalgojumi

6 771 083

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

512 869

    kapitālie izdevumi

125 869

    investīcijas

387 000

07.02.00

03.120

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība  
    Resursi izdevumu segšanai

314 328

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

299 328

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

    Izdevumi – kopā

314 328

    Uzturēšanas izdevumi

309 728

    Kārtējie izdevumi

309 728

    tai skaitā atalgojumi

185 741

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 600

    kapitālie izdevumi

4 600

07.03.00

08.220

Ugunsdrošības propaganda  
    Resursi izdevumu segšanai

35 749

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 199

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

550

    Izdevumi – kopā

35 749

    Uzturēšanas izdevumi

35 519

    Kārtējie izdevumi

35 519

    tai skaitā atalgojumi

23 344

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

230

    kapitālie izdevumi

230

09.00.00

03.110

Drošības policija  
    Resursi izdevumu segšanai

2 300 595

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 235 695

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

64 900

    Izdevumi – kopā

2 300 595

    Uzturēšanas izdevumi

2 300 595

    Kārtējie izdevumi

2 300 595

10.00.00

03.110

Robežsardze  
    Resursi izdevumu segšanai

15 860 025

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 319 340

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

130 092

    Ārvalstu finanšu palīdzība

410 593

    Izdevumi – kopā

15 860 025

    Uzturēšanas izdevumi

15 493 205

    Kārtējie izdevumi

15 493 205

    tai skaitā atalgojumi

8 615 021

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

366 820

    kapitālie izdevumi

366 820

11.00.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai

5 112 724

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 392 996

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

171 692

    Ārvalstu finanšu palīdzība

548 036

    Izdevumi – kopā

5 112 724

    Uzturēšanas izdevumi

4 520 224

    Kārtējie izdevumi

4 465 324

    tai skaitā atalgojumi

1 625 653

    Subsīdijas un dotācijas

54 900

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

54 900

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

592 500

    kapitālie izdevumi

211 908

    investīcijas

380 592

13.00.00

05.700

Veselības aprūpe  
    Resursi izdevumu segšanai

492 871

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

492 871

    Izdevumi – kopā

492 871

    Uzturēšanas izdevumi

492 871

    Subsīdijas un dotācijas

492 871

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

492 871

14.00.00

04.310

Latvijas Policijas akadēmija  
    Resursi izdevumu segšanai

2 312 866

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 703 684

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

609 182

    Izdevumi – kopā

2 312 866

    Uzturēšanas izdevumi

2 234 132

    Kārtējie izdevumi

1 907 936

    tai skaitā atalgojumi

889 916

    Subsīdijas un dotācijas

326 196

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

326 196

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

78 734

    kapitālie izdevumi

78 734

16.00.00

03.010

Starptautiskā sadarbība  
    Resursi izdevumu segšanai

56 497

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 497

    Izdevumi – kopā

56 497

    Uzturēšanas izdevumi

56 239

    Kārtējie izdevumi

56 239

    tai skaitā atalgojumi

24 100

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

258

    kapitālie izdevumi

258

17.00.00

06.130

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas  
    Resursi izdevumu segšanai

2 263 554

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 263 554

    Izdevumi – kopā

2 263 554

    Uzturēšanas izdevumi

2 263 554

    Kārtējie izdevumi

16 888

    Subsīdijas un dotācijas

2 246 666

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 246 666

19.00.00

08.010

Dotācija sportam  
    Resursi izdevumu segšanai

75 691

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 691

    Izdevumi – kopā

75 691

    Uzturēšanas izdevumi

75 691

    Subsīdijas un dotācijas

75 691

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

75 691

20.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Resursi izdevumu segšanai

14 884

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 884

    Izdevumi – kopā

14 884

    Uzturēšanas izdevumi

14 884

    Subsīdijas un dotācijas

14 884

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

14 884

21.00.00

03.110

Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds  
    Resursi izdevumu segšanai

59 933

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

59 933

    Izdevumi – kopā

59 933

    Uzturēšanas izdevumi

59 933

    Kārtējie izdevumi

59 933

    tai skaitā atalgojumi

48 700

22.00.00

03.320

Sardzes pulks  
    Resursi izdevumu segšanai

1 523 917

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 521 717

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 200

    Izdevumi – kopā

1 523 917

    Uzturēšanas izdevumi

1 522 917

    Kārtējie izdevumi

1 522 917

    tai skaitā atalgojumi

730 094

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

    kapitālie izdevumi

1 000

23.00.00

06.240

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs  
    Resursi izdevumu segšanai

93 285

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 285

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 000

    Izdevumi – kopā

93 285

    Uzturēšanas izdevumi

92 516

    Kārtējie izdevumi

92 516

    tai skaitā atalgojumi

21 551

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

769

    kapitālie izdevumi

769

24.00.00

03.110

Valsts robežas izbūve  
    Resursi izdevumu segšanai

15 706 134

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 394 621

    Ārvalstu finanšu palīdzība

1 311 513

    Izdevumi – kopā

15 706 134

    Uzturēšanas izdevumi

107 911

    Kārtējie izdevumi

107 911

    tai skaitā atalgojumi

78 928

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 598 223

    investīcijas

15 598 223

28.00.00

08.290

Dotācija laikrakstam “Likuma Vārdā”  
    Resursi izdevumu segšanai

24 040

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 040

    Izdevumi – kopā

24 040

    Uzturēšanas izdevumi

24 040

    Subsīdijas un dotācijas

24 040

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

24 040

29.00.00

13.400

Valsts materiālās rezerves  
    Resursi izdevumu segšanai

6 539 250

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

605 700

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 933 550

    Izdevumi – kopā

2 394 877

    Uzturēšanas izdevumi

2 342 877

    Kārtējie izdevumi

2 342 877

    tai skaitā atalgojumi

267 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 000

    kapitālie izdevumi

52 000

    Fiskālā bilance

4 144 373

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

29.01.00

13.400

Valsts materiālo rezervju administrēšana  
    Resursi izdevumu segšanai

605 700

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

605 700

    Izdevumi – kopā

605 700

    Uzturēšanas izdevumi

553 700

    Kārtējie izdevumi

553 700

    tai skaitā atalgojumi

267 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 000

    kapitālie izdevumi

52 000

29.02.00

13.400

Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana  
    Resursi izdevumu segšanai

5 933 550

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 933 550

    Izdevumi – kopā

1 789 177

    Uzturēšanas izdevumi

1 789 177

    Kārtējie izdevumi

1 789 177

    Fiskālā bilance

4 144 373

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-4 144 373

   

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 
    Resursi izdevumu segšanai

94 784 767

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 382 223

    Dotācija īpašiem mērķiem

1 395 000

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 079 135

    Ārvalstu finanšu palīdzība

1 928 409

    Izdevumi – kopā

95 472 888

    Uzturēšanas izdevumi

90 836 277

    Kārtējie izdevumi

69 189 311

    tai skaitā atalgojumi

32 956 937

    Subsīdijas un dotācijas

21 646 966

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

6 859 946

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

6 614 940

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 589 438

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 636 611

    kapitālie izdevumi

2 270 791

    investīcijas

2 365 820

    Fiskālā bilance

-688 121

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

678 972

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 149

01.00.00

  Vispārējā izglītība  
    Resursi izdevumu segšanai

2 274 442

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 261 022

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 420

    Izdevumi – kopā

2 276 417

    Uzturēšanas izdevumi

2 221 626

    Kārtējie izdevumi

1 381 302

    tai skaitā atalgojumi

494 654

    Subsīdijas un dotācijas

840 324

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

275 024

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

54 791

    kapitālie izdevumi

54 791

    Fiskālā bilance

-1 975

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 975

01.02.00

04.212

Sanatorijas tipa internātskola  
    Resursi izdevumu segšanai

497 540

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

496 640

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

900

    Izdevumi – kopā

499 515

    Uzturēšanas izdevumi

496 515

    Kārtējie izdevumi

496 515

    tai skaitā atalgojumi

183 545

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 000

    kapitālie izdevumi

3 000

    Fiskālā bilance

-1 975

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 975

01.03.00

04.214

Mācību un pāraudzināšanas iestādes  
    Resursi izdevumu segšanai

859 932

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

847 412

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 520

    Izdevumi – kopā

859 932

    Uzturēšanas izdevumi

815 057

    Kārtējie izdevumi

815 057

    tai skaitā atalgojumi

285 491

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

44 875

    kapitālie izdevumi

44 875

01.04.00

04.632

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās  
    Resursi izdevumu segšanai

44 865

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 865

    Izdevumi – kopā

44 865

    Uzturēšanas izdevumi

37 949

    Kārtējie izdevumi

37 949

    tai skaitā atalgojumi

11 680

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 916

    kapitālie izdevumi

6 916

01.05.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm  
    Resursi izdevumu segšanai

250 025

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 025

    Izdevumi – kopā

250 025

    Uzturēšanas izdevumi

250 025

    Subsīdijas un dotācijas

250 025

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

250 025

01.13.00

04.211

Valsts ģimnāzijas  
    Resursi izdevumu segšanai

24 999

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 999

    Izdevumi – kopā

24 999

    Uzturēšanas izdevumi

24 999

    Subsīdijas un dotācijas

24 999

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

24 999

01.14.00

04.600

Mācību literatūras iegāde  
    Resursi izdevumu segšanai

565 300

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

565 300

    Izdevumi – kopā

565 300

    Uzturēšanas izdevumi

565 300

    Subsīdijas un dotācijas

565 300

01.15.00

04.000

Pirmsskolas izglītība  
    Resursi izdevumu segšanai

31 781

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

31 781

    Izdevumi – kopā

31 781

    Uzturēšanas izdevumi

31 781

    Kārtējie izdevumi

31 781

    tai skaitā atalgojumi

13 938

02.00.00

04.000

Profesionālā izglītība  
    Resursi izdevumu segšanai

17 056 220

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 777 780

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 278 440

    Izdevumi – kopā

17 056 220

    Uzturēšanas izdevumi

16 670 020

    Kārtējie izdevumi

13 838 392

    tai skaitā atalgojumi

8 286 263

    Subsīdijas un dotācijas

2 831 628

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 400

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 811 228

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

386 200

    kapitālie izdevumi

386 200

02.04.00

04.220

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi  
    Resursi izdevumu segšanai

16 891 060

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 646 200

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 244 860

    Izdevumi – kopā

16 891 060

    Uzturēšanas izdevumi

16 506 360

    Kārtējie izdevumi

13 674 732

    tai skaitā atalgojumi

8 185 068

    Subsīdijas un dotācijas

2 831 628

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 400

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 811 228

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

384 700

    kapitālie izdevumi

384 700

02.05.00

04.010

Profesionālās izglītības centrs  
    Resursi izdevumu segšanai

165 160

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

131 580

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

33 580

    Izdevumi – kopā

165 160

    Uzturēšanas izdevumi

163 660

    Kārtējie izdevumi

163 660

    tai skaitā atalgojumi

101 195

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

    kapitālie izdevumi

1 500

03.00.00

04.000

Augstākā izglītība  
    Resursi izdevumu segšanai

46 049 233

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 094 170

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 955 063

    Izdevumi – kopā

46 706 047

    Uzturēšanas izdevumi

44 894 747

    Kārtējie izdevumi

38 109 956

    tai skaitā atalgojumi

21 658 998

    Subsīdijas un dotācijas

6 784 791

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

402 618

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 537 602

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 811 300

    kapitālie izdevumi

1 711 300

    investīcijas

100 000

    Fiskālā bilance

-656 814

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

656 814

03.01.00

04.310

Augstskolas  
    Resursi izdevumu segšanai

42 802 044

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 846 981

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

23 955 063

    Izdevumi – kopā

43 458 858

    Uzturēšanas izdevumi

41 647 558

    Kārtējie izdevumi

38 109 956

    tai skaitā atalgojumi

21 658 998

    Subsīdijas un dotācijas

3 537 602

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 537 602

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 811 300

    kapitālie izdevumi

1 711 300

    investīcijas

100 000

    Fiskālā bilance

-656 814

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

656 814

03.02.00

04.641

Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai  
    Resursi izdevumu segšanai

209 643

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

209 643

    Izdevumi – kopā

209 643

    Uzturēšanas izdevumi

209 643

    Subsīdijas un dotācijas

209 643

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

209 643

03.03.00

04.641

Dotācija privātajām augstskolām  
    Resursi izdevumu segšanai

192 975

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

192 975

    Izdevumi – kopā

192 975

    Uzturēšanas izdevumi

192 975

    Subsīdijas un dotācijas

192 975

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

192 975

03.05.00

04.640

Dotācija speciālajam budžetam – studējošo un studiju kreditēšanas no valsts budžeta līdzekļiem un kreditēšanas ar valsts galvojumu administrēšanai  
    Resursi izdevumu segšanai

44 699

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

44 699

    Izdevumi – kopā

44 699

    Uzturēšanas izdevumi

44 699

    Subsīdijas un dotācijas

44 699

03.06.00

04.650

Dotācija speciālajam budžetam – studiju un studējošo kredītu no valsts budžeta līdzekļiem un kredītu ar valsts galvojumu procentu starpības segšanai un kredītu dzēšanai  
    Resursi izdevumu segšanai

2 799 872

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 799 872

    Izdevumi – kopā

2 799 872

    Uzturēšanas izdevumi

2 799 872

    Subsīdijas un dotācijas

2 799 872

05.00.00

  Zinātne  
    Resursi izdevumu segšanai

11 688 764

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 717 869

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 407 000

    Ārvalstu finanšu palīdzība

563 895

    Izdevumi – kopā

11 688 764

    Uzturēšanas izdevumi

11 688 764

    Kārtējie izdevumi

9 974 449

    Subsīdijas un dotācijas

1 714 315

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 714 315

05.01.00

01.310

Zinātniskās darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

7 930 511

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 553 511

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 377 000

    Izdevumi – kopā

7 930 511

    Uzturēšanas izdevumi

7 930 511

    Kārtējie izdevumi

7 930 511

05.05.00

01.320

Tirgus orientētie pētījumi  
    Resursi izdevumu segšanai

871 084

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

841 084

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 000

    Izdevumi – kopā

871 084

    Uzturēšanas izdevumi

871 084

    Kārtējie izdevumi

871 084

05.06.00

01.330

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi  
    Resursi izdevumu segšanai

70 209

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 209

    Izdevumi – kopā

70 209

    Uzturēšanas izdevumi

70 209

    Kārtējie izdevumi

70 209

05.08.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmā  
    Resursi izdevumu segšanai

39 105

    Ārvalstu finanšu palīdzība

39 105

    Izdevumi – kopā

39 105

    Uzturēšanas izdevumi

39 105

    Subsīdijas un dotācijas

39 105

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

39 105

05.09.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības ietvara programmā  
    Resursi izdevumu segšanai

2 777 855

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 253 065

    Ārvalstu finanšu palīdzība

524 790

    Izdevumi – kopā

2 777 855

    Uzturēšanas izdevumi

2 777 855

    Kārtējie izdevumi

1 102 645

    Subsīdijas un dotācijas

1 675 210

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 675 210

06.00.00

04.000

Nozares vadība  
    Resursi izdevumu segšanai

1 561 527

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 321 527

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

    Izdevumi – kopā

1 561 527

    Uzturēšanas izdevumi

1 537 527

    Kārtējie izdevumi

1 537 527

    tai skaitā atalgojumi

678 229

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

24 000

    kapitālie izdevumi

24 000

06.02.00

04.010

Izglītības valsts inspekcija  
    Resursi izdevumu segšanai

189 232

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

189 232

    Izdevumi – kopā

189 232

    Uzturēšanas izdevumi

189 232

    Kārtējie izdevumi

189 232

    tai skaitā atalgojumi

111 947

06.08.00

04.010

Centrālais aparāts  
    Resursi izdevumu segšanai

1 291 680

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 051 680

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

240 000

    Izdevumi – kopā

1 291 680

    Uzturēšanas izdevumi

1 269 180

    Kārtējie izdevumi

1 269 180

    tai skaitā atalgojumi

539 392

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 500

    kapitālie izdevumi

22 500

06.16.00

04.000

Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

80 615

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

80 615

    Izdevumi – kopā

80 615

    Uzturēšanas izdevumi

79 115

    Kārtējie izdevumi

79 115

    tai skaitā atalgojumi

26 890

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 500

    kapitālie izdevumi

1 500

07.00.00

04.000

Pedagogu tālākizglītība  
    Resursi izdevumu segšanai

369 430

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

369 430

    Izdevumi – kopā

369 430

    Uzturēšanas izdevumi

369 430

    Kārtējie izdevumi

103 320

    tai skaitā atalgojumi

49 330

    Subsīdijas un dotācijas

266 110