Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.12.2004. - 31.12.2004. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2004. gada 20. decembra likumu: Par valsts budžetu 2005.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2004.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2004.gadam ieņēmumos 2 058 081 420 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

(16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2004.gadam izdevumos 2 226 143 255 latu apmērā un tīrajos aizdevumos -7 156 154 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

(16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 155 428 175 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 105 238 839 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 26 509 908 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 356 286 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 859 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 14 208 441 lata apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 16 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) pašvaldību pasākumiem 1 889 827 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

(16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 402 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 484 072 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

6.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus un valsts investīciju projektus saskaņā ar 16.pielikumu.

7.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finanšu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

8.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, kas paredz kārtību, kādā nosaka rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

9.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 058 700 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2004.gadā var sniegt valsts galvojumus 24 840 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

10.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 29 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 20 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 9 000 000 latu apmērā.

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

11.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,50 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,66 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,57 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,27 procenti.

12.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir divi procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2004.gadā 123 898 051 lata apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

14.pants. Finanšu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

15.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

16.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

17.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

18.pants. Visi Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

19.pants. Noteikt Kultūras ministrijai Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai izdevumus 3 554 000 latu apmērā no valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.

20.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm triju nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniegt Finanšu ministrijai investīciju projektu ieviešanas plānus atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajai veidlapai. Ja investīciju projektam ir vairāki apakšprojekti vai tā īstenošana notiek dažādās vietās, investīciju projekta ieviešanas plānu iesniedz par katru sastāvdaļu, norādot apakšprojekta īstenošanas vietu. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes triju nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniedz Finanšu ministrijai arī 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto investīciju projektu ieviešanas plānus un apstiprinājumus par pārējo līdzfinansējuma avotu pieejamību atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajai veidlapai.

21.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm triju mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniegt Finanšu ministrijai projekta realizācijas gala ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajai veidlapai. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes triju mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniedz Finanšu ministrijai arī 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto projektu realizācijas gala ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātajai veidlapai.

22.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

23.pants. Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

24.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 155 125 328 lati.

25.pants. (1) Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 3 000 000 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

(2) Atļaut finanšu ministram dzēst Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumus 391 252 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) no Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma un atbilstoši samazināt Pārtikas un veterinārā dienesta aizņēmuma saistības no Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma.

(16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai Finanšu ministrijas programmas “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 153 307 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

(16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

27.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

28.pants. Noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamo minimumu atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.pantam 21 lata apmērā.

29.pants. Noteikt, ka programmas 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei”, 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

30.pants. (Izslēgts ar 26.08.2004. likumu, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

31.pants. Ministru kabinetam līdz 2004.gada 31.decembrim ir tiesības pagarināt samaksas termiņu tiem akciju sabiedrības “Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca” valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmo nokavēto nodokļu maksājumiem, kuri izveidojušies līdz 2003.gada 1.novembrim, neaprēķinot likumā “Par nodokļiem un nodevām” un konkrētajos nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu, kā arī dzēst iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu, kas šiem nodokļu maksājumiem aprēķināta līdz tā mēneša pirmajam datumam, kurā tiek pieņemts lēmums par pagarināšanu, un soda naudu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) uzņēmējsabiedrība ražo augstas tehnoloģijas produktus un šīs uzņēmējsabiedrības neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti pirmstaksācijas periodā ir vairāk nekā 75 procenti;

b) uzņēmējsabiedrības parādu saistības 2003.gada 31.decembrī nepārsniedz tās aktīvus. Nosakot uzņēmējsabiedrības parādu saistības, netiek ņemtas vērā saskaņā ar šo pantu dzēšamās summas;

c) attiecībā uz pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu maksājumu termiņa pagarinājumu un nokavējuma naudas dzēšanu ir saņemta tās pašvaldības piekrišana, kuras budžetā ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no attiecīgā nodokļa maksājumiem;

d) kārtējie nodokļu maksājumi no 2004.gada 1.janvāra ir veikti pilnā apmērā un likumos noteiktajos termiņos.

32.pants. Atļaut finanšu ministram 2004.gada Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 40.00.00 “Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma” līdzekļu atlikumus uz 2004.gada 31.augustu un 2003.gada Finanšu ministrijas valsts speciālā budžeta programmas 01.00.00 “Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma” līdzekļu atlikumus uz 2003.gada 31.decembri pārskaitīt uz Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kontiem.

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

33.pants. Slēgt ar 2004.gada 1.janvāri valsts pamatbudžetā iekļauto speciālo budžetu 2003.gadā neizlietoto līdzekļu atlikumu uzskaites kontus.

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

34.pants. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumiem Nr.95 “Kārtība, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 40.nr.; 2003, 18., 85.nr.; 2004, 97.nr.) valsts akciju sabiedrībai “Latvenergo” valsts pamatbudžeta ieņēmumos papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaitīt dividendes 2 833 293 latu apmērā, lai kompensētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā ““Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku” .

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

35.pants. Atļaut finanšu ministram dzēst likvidētās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts budžeta iestādes Tehniskā vienība aizņēmuma saistības uz 2004.gada 22.novembri 99 110,39 eiro apmērā. Turpmāk saņemtos naudas līdzekļus no Lauku attīstības projekta īstenošanai izsniegtajiem kredītiem gada procenta likmes uzcenojuma 0,5% apmērā ieskaitīt valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos un Valsts kasei nodrošināt šo finanšu līdzekļu analītisko uzskaiti.

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

36.pants. Atļaut Zemkopības ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajā subsīdiju programmā paredzētajam pārskaitīt subsīdijas valsts budžeta finansētām institūcijām.

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

37.pants. Atļaut finanšu ministram 2003.gada Kultūras ministrijas valsts speciālā budžeta programmas 05.00.00 “Kultūrkapitāla fonds” līdzekļu atlikumus uz 2003.gada 31.decembri pārskaitīt publiskā nodibinājuma “Valsts Kultūrkapitāla fonds” kontā Valsts kasē.

(26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

38.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas programmā 11.00.00 “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana” 4 048 770 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un likuma “Par Latvijas Banku” 18.1 pantā paredzētajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” Valsts kasē.

(16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 13.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2003.gada 2. decembrī
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
1. pielikums

(Pielikums 16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

Valsts konsolidētais budžets 2004.gadam
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
2. pielikums

(Pielikums 16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

Valsts budžeta ieņēmumi
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
3. pielikums

(Pielikums 16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
4. pielikums

(Pielikums 16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
5. pielikums

(Pielikums 16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
6. pielikums

(Pielikums 26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
7. pielikums

(Pielikums 26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
8. pielikums

(Pielikums 26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
9. pielikums

(Pielikums 26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
10. pielikums

(Pielikums 26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
11. pielikums

(Pielikums 26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
12.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Rajoni

Republikas pilsētas

Ls

 

 

 

 

Rīga

48 224

 

Daugavpils

9 137

 

Jelgava

11 611

 

Jūrmala

2 431

 

Liepāja

6 305

 

Rēzekne

6 601

 

Ventspils

6 130

Aizkraukles

 

6 784

Alūksnes

 

6 774

Balvu

 

8 941

Bauskas

 

8 067

Cēsu

 

11 933

Daugavpils

 

6 001

Dobeles

 

7 059

Gulbenes

 

7 688

Jēkabpils

 

10 367

Jelgavas

 

6 917

Krāslavas

 

8 816

Kuldīgas

 

8 043

Liepājas

 

11 230

Limbažu

 

8 744

Ludzas

 

8 844

Madonas

 

13 695

Ogres

 

12 939

Preiļu

 

9 578

Rēzeknes

 

8 150

Rīgas

 

21 999

Saldus

 

8 761

Talsu

 

20 088

Tukuma

 

12 065

Valkas

 

11 144

Valmieras

 

9 784

Ventspils

 

5 024

   

KOPĀ

 349 874

Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
13. pielikums

(Pielikums 16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
14. pielikums

(Pielikums 26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
15. pielikums

(Pielikums 26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

Valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētie ieņēmumi un izdevumi
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
16. pielikums

(Pielikums 16.12.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2004.)

Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti
Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
17.pielikums
Valsts izsniedzamie galvojumi 2004.gadam

Projekti un to realizētāji

Ls

 

 

Studējošo kreditēšana

 

(Kredītu izsniegšana studējošajiem)

9 720 000

 

 

Studiju kreditēšana

 

(Kredītu izsniegšana studiju maksas segšanai)

15 120 000

 

 

Kopā

24 840 000

Likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam”
18. pielikums

(Pielikums 26.08.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.09.2004.)

Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2004.gadam
22.12.2004