Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.08.2013. - 25.09.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.534

Rīgā 2002.gada 9.decembrī (prot. Nr.55 20.§)
Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai (turpmāk — sertifikāts).

2. Sertifikātu, kas apliecina personas kvalifikāciju profesionāli noteikt nekustamā īpašuma tirgus vērtību, izsniedz institūcija, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā un atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" (turpmāk – sertificēšanas institūcija). Ekonomikas ministrija publicē savā tīmekļa vietnē akreditētu sertificēšanas institūciju kontaktinformāciju.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā; grozījumi par sertificēšanas institūcijai nepieciešamo pilnvarojumu un precizēto standartu stājas spēkā 01.09.2013., sk. 42.punktu)

3. Personas, kurām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir piešķirts sertifikāts (turpmāk – sertificētās personas), sertificēšanas institūcija reģistrē sertificēto personu reģistrācijas žurnālā (turpmāk – žurnāls). Žurnāla ieraksti ir publiski, un jebkurai personai ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par sertificētās personas vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru un sertifikāta derīguma termiņu. Sertificēšanas institūcija nodrošina attiecīgās informācijas pieejamību internetā.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.635)

3.1 Sertificēšanas institūcija pēc sertificētās personas rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniedz tai sertifikātu papīra formā.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

II. Prasības pretendentiem un sertifikāta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

4. Personai ir tiesības pretendēt uz sertifikāta saņemšanu, ja tā atbilst šādām prasībām:

4.1. persona ir ieguvusi augstāko izglītību. Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai nosaka akreditētas studiju programmas;

4.2. persona vērtē nekustamo īpašumu atbilstoši Latvijas standarta statusā reģistrētajam Īpašuma vērtēšanas standartam (LVS 401);

4.3. personai ir vismaz triju gadu darba pieredze nekustamā īpašuma vērtēšanā asistenta statusā, un šajā laikā tā ir veikusi vismaz 20 nekustamā īpašuma novērtējumu.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.635)

5. Persona, kurai ir nepieciešamā izglītība, bet nav triju gadu darba pieredzes nekustamā īpašuma vērtēšanā, sertifikācijas institūcijā kārto eksāmenu nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētisko zināšanu pārbaudei, lai iegūtu asistenta statusu. Ja persona ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenu, sertificēšanas institūcijā šo personu reģistrē par nekustamā īpašuma vērtētāja asistentu (turpmāk — asistents).

6. Asistents profesionālo darbību atbilstoši šo noteikumu prasībām veic tikai sertificēšanas institūcijas apstiprināta prakses vadītāja vadībā. Par prakses vadītāju var apstiprināt tikai sertificētu personu.

7. Asistentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā sertificētai personai, izņemot tiesības vienpersoniski parakstīt nekustamā īpašuma novērtējumu un izsniegt to trešajai personai. Asistenta izstrādātais nekustamā īpašuma novērtējums atzīstams par spēkā esošu tikai tad, ja to ir parakstījis prakses vadītājs.

8. Ja prakses vadītājs ar parakstu ir apstiprinājis, ka asistenta veiktais nekustamā īpašuma novērtējums ir pareizs, viņš ir atbildīgs par šo nekustamā īpašuma novērtējumu.

9. Pēc nepieciešamās pieredzes iegūšanas asistentam ir tiesības pretendēt uz sertifikāta saņemšanu.

10. Sertifikātu nav tiesīga iegūt persona, kura ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā.

11. Persona, kas pretendē uz sertifikāta piešķiršanu (turpmāk – pretendents), iesniedz sertificēšanas institūcijā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) šādus dokumentus:

11.1. iesniegumu;

11.2. (svītrots ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.635);

11.3. izglītības dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka pretendenta izglītība atbilst šo noteikumu 4.1.apakšpunktā izvirzītajām prasībām;

11.4. profesionālās darbības aprakstu;

11.5. iepriekšējos trijos gados veikto nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu (turpmāk — vērtēšanas darbi) sarakstu (asistenta iesniegtajam sarakstam jābūt apstiprinātam ar prakses vadītāja parakstu);

11.6. asistents — arī prakses vadītāja rekomendāciju sertifikāta saņemšanai;

11.7. personas apliecinājumu, ka tā nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, vai apliecinājumu, ka sodāmība tai ir dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.635)

11.1 Pretendentam ir tiesības šo noteikumu 11.punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt sertificēšanas institūcijai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja pretendents šo noteikumu 11.punktā norādītos dokumentus iesniedz elektroniski, personu apliecinošu dokumentu uzrāda šo noteikumu 15.1 punktā minētajos gadījumos.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1624 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.635)

11.2 Ja dokumentu iesniedz papīra formā, iesniedzot tā norakstus vai kopiju, uzrāda tā oriģinālu. Ja dokumentu iesniedz elektroniska dokumenta formā, oriģinālu neuzrāda.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1624 redakcijā)

11.3 Šo noteikumu 11.5. un 11.6.apakšpunktā minētie dokumenti nav jāiesniedz, ja persona pretendē uz asistenta statusa iegūšanu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

11.4 Sertificēšanas institūcija triju darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē iesniegtos dokumentus un informē pretendentu, ja nav iesniegta visa normatīvajos aktos noteiktā informācija vai iesniegtā informācija ir nepilnīga, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

III. Sertifikācijas komisija

12. Sertificēšanas institūcija izveido sertifikācijas komisiju. Komisijas sastāvā ir vismaz trīs sertificēti nekustamā īpašuma vērtēšanas speciālisti.

13. Sertifikācijas komisija ir atbildīga par vērtēšanas darbu un pretendenta zināšanu pārbaudi. Atbilstoši sertificēšanas komisijas vērtējumam sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, anulēšanu, tā derīguma termiņa pagarināšanu vai sertifikāta darbības apturēšanu, kā arī lemj par asistenta statusa anulēšanu, ja asistents nepilda šajos noteikumos noteiktās prasības.

14. Pēc pretendenta iesniegto dokumentu izvērtēšanas sertifikācijas komisija izvēlas pārbaudei četrus vērtēšanas darbus no iesniegtā saraksta un rakstiski informē par to pretendentu. Pārbaudei izvēlētie vērtēšanas darbi iesniedzami sertifikācijas komisijā 10 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Sertifikācijas komisija norīko recenzentu minēto vērtēšanas darbu kvalitātes pārbaudei. Par recenzentu var norīkot tikai sertificētu personu.

15. Pēc tam kad saņemts recenzenta atzinums par vērtēšanas darbu kvalitāti, sertifikācijas komisija nosaka, kurš no četriem iesniegtajiem vērtēšanas darbiem pretendentam jāaizstāv, un paziņo par to pretendentam.

15.1 Pirms vērtēšanas darba aizstāvēšanas un pirms eksāmena nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētisko zināšanu pārbaudei pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

16. Pēc vērtēšanas darba sekmīgas aizstāvēšanas sertificēšanas institūcija nekavējoties paziņo pretendentam laiku, kad tas var kārtot eksāmenu nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētisko zināšanu pārbaudei. Vienlaikus sertificēšanas institūcija informē pretendentu, ka lēmums par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu tiks pieņemts un paziņots 15 darbdienu laikā pēc eksāmena. Ja sertificēšanas institūcija minētajā termiņā pretendentam lēmumu nav paziņojusi, uzskatāms, ka sertificēšanas institūcija ir piešķīrusi sertifikātu, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

16.1 Sertificēšanas institūcija personai, kas pretendē uz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta statusu, triju darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas paziņo laiku, kad tā var kārtot eksāmenu nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētisko zināšanu pārbaudei, un vienlaikus informē, ka lēmums pa asistenta statusa piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt asistenta statusu tiks pieņemts un paziņots 15 darbdienu laikā pēc eksāmena. Ja sertificēšanas institūcija minētajā termiņā pretendentam lēmumu nav paziņojusi, uzskatāms, ka sertificēšanas institūcija ir piešķīrusi asistenta statusu, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

17. Sertificēšanas institūcija 15 darbdienu laikā pēc eksāmena pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

18. Sertificēšanas institūcijas darbības atbilstību šo noteikumu prasībām uzrauga trīs valsts institūciju pilnvaroti pārstāvji (pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts zemes dienesta). Pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi bez balsstiesībām piedalīties sertificēšanas institūcijas kopsapulcēs, padomes sēdēs un sertifikācijas komisijas sēdēs, kā arī iepazīties ar sertificēšanas institūcijas un sertifikācijas komisijas pieņemtajiem lēmumiem un visiem dokumentiem, kas izmantoti sertifikācijas komisijas lēmumu pieņemšanā.

19. Sertificēšanas institūcija vismaz trīs dienas iepriekš informē valsts institūciju pilnvarotos pārstāvjus par sertificēšanas institūcijas kopsapulces, padomes un sertifikācijas komisijas sēdes norises laiku un vietu, kā arī iepazīstina valsts institūciju pilnvarotos pārstāvjus ar plānoto kopsapulces vai attiecīgās sēdes darba kārtību.

IV. Atteikums piešķirt sertifikātu

20. Sertificēšanas institūcija atsaka piešķirt sertifikātu, ja pretendents:

20.1. neatbilst šo noteikumu 4.punktā noteiktajām prasībām;

20.2. nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētisko zināšanu pārbaudes eksāmenā nav saņēmis sertificēšanas institūcijas noteikto minimālo punktu skaitu;

20.3. atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz sertifikācijas komisijas sēdi.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.635)

21. Ja sertificēšanas institūcija atsaka piešķirt pretendentam sertifikātu, tā sagatavo motivētu rakstisku atteikumu sertificēt pretendentu (turpmāk — atteikums) un izsniedz to pretendentam vai nosūta pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.635)

22. Ja pretendents ir saņēmis atteikumu, atkārtoti iesniegt iesniegumu sertifikāta saņemšanai viņš var tikai pēc tam, kad novērsti visi atteikumā minētie iemesli.

23. Ja pretendents saņēmis atteikumu saskaņā ar šo noteikumu 20.2.apakšpunktu, atkārtoti iesniegt iesniegumu sertifikāta saņemšanai viņš var pēc sešiem mēnešiem, bet ne biežāk kā trīs reizes divos gados.

V. Sertifikātā norādāmā informācija un sertifikāta derīguma termiņš

24. Sertifikāts ir derīgs, ja tajā ir norādīti šādi rekvizīti:

24.1. sertificēšanas institūcijas pilns nosaukums;

24.2. sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

24.3. sertificējamā darbība;

24.4. sertifikāta piešķiršanas datums;

24.5. sertifikāta derīguma termiņš;

24.6. sertifikāta reģistrācijas numurs;

24.7. sertificēšanas institūcijas zīmogs un vadītāja paraksts.

25. Sertifikātu piešķir uz pieciem gadiem.

VI. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana, sertifikāta darbības apturēšana, sertifikāta anulēšana un atzīšana par spēkā neesošu

26. Sertificēšanas institūcija ir tiesīga sertifikāta derīguma termiņu pagarināt uz pieciem gadiem. Sertifikāta derīguma termiņu pagarina pēc tam, kad ir saņemti tie šo noteikumu 11.punktā minētie dokumenti, kuros ir izmaiņas, un pārbaudīti sertificētās personas veiktie vērtēšanas darbi.

26.1 Sertificētā persona ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

26.2 Sertificēšanas institūcija triju darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē iesniegtos dokumentus un informē sertificēto personu, ja nav iesniegta visa normatīvajos aktos noteiktā informācija vai iesniegtā informācija ir nepilnīga, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Vienlaikus sertificētā persona tiek informēta, ka lēmums par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai par atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu tiks pieņemts mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

26.3 Sertificēšanas institūcija izvērtē iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un līdz sertifikāta darbības termiņa beigām, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu vai par atteikumu to pagarināt un paziņo lēmumu sertificētai personai. Ja sertificēšanas institūcija minētajā termiņā lēmumu nav paziņojusi, uzskatāms, ka sertificēšanas institūcija ir pagarinājusi sertifikāta derīguma termiņu, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

27. Sertificēšanas institūcija ir tiesīga anulēt sertifikātu, apturēt sertifikāta darbību uz laiku līdz deviņiem mēnešiem, atteikt sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai izteikt sertificētajai personai brīdinājumu par sertifikāta darbības apturēšanu, ja sertificēšanas institūcijas rīcībā ir nonākusi informācija, ka sertificētā persona sertifikāta saņemšanai ir sniegusi nepatiesas ziņas, ilgāk par gadu nav veikusi nekustamā īpašuma vērtētāja darbu, neievēro Īpašuma vērtēšanas standartus (LVS 401), ir pārkāpusi attiecīgo normatīvo aktu prasības vai nepareizi novērtējusi nekustamo īpašumu.

28. Pirms sertificēšanas institūcijas lēmuma pieņemšanas tās norīkoti sertificēti nekustamā īpašuma vērtētāji pārbauda jebkuru par sertificēto personu saņemto informāciju, kas var kļūt par iemeslu šo noteikumu 27.punktā minēto sankciju piemērošanai.

29. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības iesniegt sertificēšanas institūcijā sūdzību par sertificētās personas darbu vai informēt sertificēšanas institūciju par šo noteikumu 27.punktā minētajiem pārkāpumiem, kurus ir izdarījusi sertificētā persona.

30. Sertificēšanas institūcija izskata sūdzību un mēneša laikā pēc tās saņemšanas sniedz rakstisku atbildi sūdzības iesniedzējam, kā arī rakstiski paziņo par to attiecīgajai sertificētajai personai.

31. Persona, kuras sertifikāta darbība ir apturēta vai kuras sertifikāts ir anulēts, vai kura ir saņēmusi atteikumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai, ir tiesīga sertificēšanas institūcijā reģistrēties par asistentu un strādāt prakses vadītāja vadībā.

32. Persona, kura nekustamā īpašuma novērtēšanu veic atbilstoši šo noteikumu 31.punktam un kuras darbībā atkārtoti tiek konstatēti šo noteikumu 27.punktā minētie pārkāpumi, nav tiesīga pretendēt uz atkārtotu sertifikāta darbības atjaunošanu vai jauna sertifikāta piešķiršanu. Minētie nosacījumi neattiecas uz tām personām, kuru sertifikāta darbība ir apturēta vai kuru sertifikāts ir anulēts, pamatojoties uz to, ka persona ilgāk par gadu nav veikusi nekustamā īpašuma vērtētāja darbu.

33. Par sertifikāta anulēšanu vai sertifikāta darbības apturēšanu sertificēšanas institūcija, pamatojot pieņemto lēmumu, rakstiski paziņo sertificētajai personai ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Pēc paziņojuma saņemšanas par sertifikāta anulēšanu sertifikāts, ja tas ir izsniegts, 15 dienu laikā nododams sertificēšanas institūcijā.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

34. Sertifikātu var anulēt šādos gadījumos:

34.1. sertificētā persona ir veikusi nekustamā īpašuma novērtēšanu laikā, kad tai piešķirtā sertifikāta darbība ir bijusi apturēta;

34.2. sertificētā persona ir nepareizi novērtējusi nekustamo īpašumu vai atkārtoti pārkāpusi citas šajos noteikumos noteiktās prasības;

34.3. ir saņemts sertificētās personas pieprasījums anulēt sertifikātu.

35. Ja sertifikāts nozaudēts, sertificētā persona rakstiski informē par to sertificēšanas institūciju. Pamatojoties uz sertificētās personas iesniegumu, sertificēšanas institūcija lemj par nozaudētā sertifikāta atzīšanu par spēkā neesošu un izsniedz sertificētajai personai sertifikāta dublikātu. Sertifikāta dublikāta derīguma termiņš ir tāds pats kā nozaudētajam sertifikātam.

36. Informāciju par piešķirtajiem, anulētajiem, spēkā neesošajiem sertifikātiem un sertifikātu darbības apturēšanu sertificēšanas institūcija 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.635)

37. Sertificēšanas institūcijas lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu, sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu vai atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

38. Sertificēšanas institūcijas izdevumus, kas saistīti ar sertifikāciju un sertifikāta izsniegšanu (ieskaitot izdevumus par sertifikāta izgatavošanu un ar sertifikācijas komisijas darbību saistītos izdevumus), saskaņā ar sertificēšanas institūcijas apstiprinātu un ar Finanšu ministriju saskaņotu cenrādi sedz sertificētā persona pirms sertifikāta saņemšanas.

39. Sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra noteikumiem Nr.60 "Nekustamā īpašuma vērtētāja licences (profesionālās kvalifikācijas sertifikāta) saņemšanas kārtība", atzīstami par spēkā esošiem līdz to derīguma termiņa beigām.

40. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētā prasība neattiecas uz tām personām, kas ir saņēmušas sertifikātu vai ieguvušas asistenta statusu saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 15.februāra noteikumiem Nr.60 "Nekustamā īpašuma vērtētāja licences (profesionālās kvalifikācijas sertifikāta) saņemšanas kārtība".

40.1 Šo noteikumu 2.punkts attiecas arī uz sertificēšanas institūciju, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem līdz 2009.gada 1.jūlijam ir akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs".

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1624 redakcijā)

41. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.decembri.

(MK 01.07.2003. noteikumu Nr.362 redakcijā)

42. Grozījumi šo noteikumu 2.punktā par sertificēšanas institūcijai nepieciešamo pilnvarojumu un precizēto standartu stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.635 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
30.08.2013