Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.635

Rīgā 2013.gada 27.augustā (prot. Nr.46 69.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.534 "Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai"

Izdoti saskaņā ar Hipotekāro ķīlu zīmju likuma 15.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.534 "Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai (Latvijas Vēstnesis, 2002, 185.nr.; 2003, 103.nr.; 2009, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Sertifikātu, kas apliecina personas kvalifikāciju profesionāli noteikt nekustamā īpašuma tirgus vērtību, izsniedz institūcija, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā un atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" (turpmāk - sertificēšanas institūcija). Ekonomikas ministrija publicē savā tīmekļa vietnē akreditētu sertificēšanas institūciju kontaktinformāciju."

2. Izteikt 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Personas, kurām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir piešķirts sertifikāts (turpmāk - sertificētās personas), sertificēšanas institūcija reģistrē sertificēto personu reģistrācijas žurnālā (turpmāk - žurnāls)."

3. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Sertificēšanas institūcija pēc sertificētās personas rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniedz tai sertifikātu papīra formā."

4. Aizstāt 4.2.apakšpunktā vārdus "reģistrētajiem Īpašuma vērtēšanas standartiem" ar vārdiem "reģistrētajam Īpašuma vērtēšanas standartam".

5. Izteikt 11.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"11. Persona, kas pretendē uz sertifikāta piešķiršanu (turpmāk - pretendents), iesniedz sertificēšanas institūcijā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) šādus dokumentus:".

6. Svītrot 11.2.apakšpunktu.

7. Papildināt noteikumu 11.1 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja pretendents šo noteikumu 11.punktā norādītos dokumentus iesniedz elektroniski, personu apliecinošu dokumentu uzrāda šo noteikumu 15.1 punktā minētajos gadījumos."

8. Papildināt II nodaļu ar 11.3 un 11.4 punktu šādā redakcijā:

"11.3 Šo noteikumu 11.5. un 11.6.apakšpunktā minētie dokumenti nav jāiesniedz, ja persona pretendē uz asistenta statusa iegūšanu.

11.4 Sertificēšanas institūcija triju darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē iesniegtos dokumentus un informē pretendentu, ja nav iesniegta visa normatīvajos aktos noteiktā informācija vai iesniegtā informācija ir nepilnīga, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai."

9. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Pirms vērtēšanas darba aizstāvēšanas un pirms eksāmena nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētisko zināšanu pārbaudei pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu."

10. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Pēc vērtēšanas darba sekmīgas aizstāvēšanas sertificēšanas institūcija nekavējoties paziņo pretendentam laiku, kad tas var kārtot eksāmenu nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētisko zināšanu pārbaudei. Vienlaikus sertificēšanas institūcija informē pretendentu, ka lēmums par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu tiks pieņemts un paziņots 15 darbdienu laikā pēc eksāmena. Ja sertificēšanas institūcija minētajā termiņā pretendentam lēmumu nav paziņojusi, uzskatāms, ka sertificēšanas institūcija ir piešķīrusi sertifikātu, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu."

11. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Sertificēšanas institūcija personai, kas pretendē uz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta statusu, triju darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas paziņo laiku, kad tā var kārtot eksāmenu nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētisko zināšanu pārbaudei, un vienlaikus informē, ka lēmums pa asistenta statusa piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt asistenta statusu tiks pieņemts un paziņots 15 darbdienu laikā pēc eksāmena. Ja sertificēšanas institūcija minētajā termiņā pretendentam lēmumu nav paziņojusi, uzskatāms, ka sertificēšanas institūcija ir piešķīrusi asistenta statusu, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu."

12. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Sertificēšanas institūcija 15 darbdienu laikā pēc eksāmena pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu."

13. Aizstāt 20.punktā vārdu "izsniegt" ar vārdu "piešķirt".

14. Aizstāt 21.punktā vārdu "izsniegt" ar vārdu "piešķirt".

15. Papildināt noteikumus ar 26.1, 26.2 un 26.3 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Sertificētā persona ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu.

26.2 Sertificēšanas institūcija triju darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē iesniegtos dokumentus un informē sertificēto personu, ja nav iesniegta visa normatīvajos aktos noteiktā informācija vai iesniegtā informācija ir nepilnīga, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Vienlaikus sertificētā persona tiek informēta, ka lēmums par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai par atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu tiks pieņemts mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

26.3 Sertificēšanas institūcija izvērtē iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un līdz sertifikāta darbības termiņa beigām, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu vai par atteikumu to pagarināt un paziņo lēmumu sertificētai personai. Ja sertificēšanas institūcija minētajā termiņā lēmumu nav paziņojusi, uzskatāms, ka sertificēšanas institūcija ir pagarinājusi sertifikāta derīguma termiņu, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu."

16. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Par sertifikāta anulēšanu vai sertifikāta darbības apturēšanu sertificēšanas institūcija, pamatojot pieņemto lēmumu, rakstiski paziņo sertificētajai personai ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Pēc paziņojuma saņemšanas par sertifikāta anulēšanu sertifikāts, ja tas ir izsniegts, 15 dienu laikā nododams sertificēšanas institūcijā."

17. Aizstāt 36.punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

18. Papildināt noteikumus ar 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Grozījumi šo noteikumu 2.punktā par sertificēšanas institūcijai nepieciešamo pilnvarojumu un precizēto standartu stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī."

19. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū."

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Tieslietu ministra vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

30.08.2013