Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valsts ieņēmumu dienesta 2005. gada 11. februāra rīkojumu Nr. 233 "Par muitas kontroles pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.420

Rīgā 2002.gada 10.septembrī (prot. Nr.38, 1.§)

Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma aizsardzībai

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 114.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma aizsardzībai, aizliedzot kontrafaktu un pirātisku preču pagaidu uzglabāšanu, izlaišanu brīvam apgrozījumam, izvešanu (eksportu), atpakaļizvešanu, ievešanu muitas noliktavā, ievešanu pārstrādei, ievešanu pārstrādei muitas kontrolē, ievešanu uz laiku, preču atpakaļievešanu, ievešanu beznodokļu tirdzniecības veikalā, izvešanu pārstrādei, tranzītu, ievešanu brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā un atteikšanos no precēm par labu valstij.

2. Ja ir pamatotas aizdomas, ka attiecīgās preces ir kontrafaktas vai pirātiskas preces, to pagaidu uzglabāšana, izlaišana brīvam apgrozījumam, izvešana (eksports), atpakaļizvešana, ievešana muitas noliktavā, ievešana pārstrādei, ievešana pārstrādei muitas kontrolē, ievešana uz laiku, preču atpakaļievešana, ievešana beznodokļu tirdzniecības veikalā, izvešana pārstrādei, tranzīts, ievešana brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā un atteikšanās no precēm par labu valstij tiek pārtraukta, kamēr nav veikti šo noteikumu 18., 19., 20. un 21.punktā minētie pasākumi.

3. Noteikumi neattiecas uz nekomerciālām precēm, kas ir fizisko personu bagāžā un nepārsniedz daudzumu, par kuru noteikti nodokļu atvieglojumi.

4. Latvijas Republikā aizsargātu autortiesību, blakustiesību, preču zīmes, dizainparauga un patenta tiesību subjekts vai tā pārstāvis (turpmāk - tiesību subjekts) savu tiesību realizēšanai un aizstāvēšanai iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē (turpmāk - Galvenā muitas pārvalde) pieteikumu muitas kontroles pasākumu piemērošanai attiecībā uz kontrafaktām vai pirātiskām precēm (turpmāk - pieteikums). Pieteikumu noformē rakstiski vai izmantojot elektroniskos datu apstrādes un pārraides līdzekļus.

5. Pieteikumā norāda šādu informāciju:

5.1. detalizēts oriģinālo preču un iespējamo kontrafakto vai pirātisko preču apraksts, lai muitas iestādei būtu iespējams tās pazīt;

5.2. laikposms, kādā tiesību subjekts lūdz veikt muitas kontroles pasākumus;

5.3. jebkura cita tiesību subjektam zināma informācija, kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par autortiesību, blakustiesību, preču zīmes, dizainparauga un patenta tiesību aizsardzību.

6. Pieteikumam pievieno pierādījumu, ka iesniedzējs ir attiecīgo preču tiesību subjekts:

6.1. ja pieteikumu iesniedz tiesību subjekts, par pierādījumu uzskatāms:

6.1.1. reģistrētām tiesībām - reģistrācijas apstiprinājums;

6.1.2. autortiesībām un blakustiesībām - jebkurš pierādījums, kas apliecina autorību vai tiesību subjekta statusu;

6.2. ja pieteikumu iesniedz jebkura cita persona, kurai ir tiesības uz attiecīgo intelektuālo īpašumu, papildus šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajiem pierādījumiem iesniedzams dokuments, kas apliecina šīs personas tiesības uz attiecīgo intelektuālo īpašumu;

6.3. ja pieteikumu iesniedz tiesību subjekta pārstāvis vai tādas personas pārstāvis, kurai ir tiesības uz attiecīgā intelektuālā īpašuma izmantošanu, papildus šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētajiem pierādījumiem iesniedzams dokuments, kas apliecina šī pārstāvja tiesības rīkoties ar šo intelektuālo īpašumu.

7. Pieteikums var būt vienreizējs vai ar noteiktu darbības termiņu. Vienreizējs pieteikums attiecas uz konkrētu iespējamu kontrafaktu vai pirātisku preču sūtījumu vai uz šo noteikumu 13.punktā minētajām precēm, vai noteiktu muitas iestādi. Pieteikums ar noteiktu darbības termiņu attiecas uz visiem iespējamiem kontrafaktu vai pirātisku preču sūtījumiem vai visām muitas iestādēm noteiktā laikposmā.

8. Galvenā muitas pārvalde pēc pieteikuma izskatīšanas rakstiski vai izmantojot elektroniskos datu apstrādes un pārraides līdzekļus paziņo par savu lēmumu tiesību subjektam vai jebkurai citai personai, kurai ir tiesības uz attiecīgā intelektuālā īpašuma izmantošanu.

9. Ja Galvenā muitas pārvalde pieteikumu atzīst par nepamatotu, tā iesniedzējam rakstiski norāda atteikuma iemeslus. Tiesību subjektam ir tiesības pārsūdzēt Galvenās muitas pārvaldes lēmumu saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 22.pantu.

10. Ja Galvenā muitas pārvalde pieteikumu atzīst par pamatotu, tā nosaka termiņu, kurā veicami nepieciešamie muitas kontroles pasākumi. Šo laikposmu Galvenā muitas pārvalde var pagarināt, pamatojoties uz tiesību subjekta iesniegumu.

11. Galvenā muitas pārvalde nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā, nosūta muitas iestādēm lēmumu, ar kuru pieteikums atzīts par pamatotu, kā arī paziņo tām termiņu, kurā veicami muitas kontroles pasākumi. Ja pieteikums ir vienreizējs, Galvenā muitas pārvalde minēto lēmumu nosūta atbildīgajai muitas iestādei.

12. Tiesību subjekts, kura pieteikums ir pieņemts, informē Galveno muitas pārvaldi, ja viņa tiesības uz attiecīgo intelektuālo īpašumu ir beigušās.

13. Ja tiesību subjekts pieteikumu nav iesniedzis vai tas ir atzīts par nepamatotu, taču muitas iestādei, piemērojot šo noteikumu 1.punktā minētās darbības ar precēm, rodas pamatotas aizdomas, ka preces ir kontrafaktas vai pirātiskas, muitas iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, informē Galveno muitas pārvaldi par iespējamo tiesību pārkāpumu. Galvenā muitas pārvalde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, informē tiesību subjektu (ja tas ir zināms) vai jebkuru citu personu (ja tāda ir zināma), kurai ir tiesības uz attiecīgā intelektuālā īpašuma izmantošanu.

14. Muitas iestāde šo noteikumu 13.punktā minētajā gadījumā pārtrauc preču izlaišanu un pēc tam, kad ir sniegta informācija Galvenajai muitas pārvaldei, glabā preces muitas kontrolē līdz desmit darbdienām, lai tiesību subjekts varētu iesniegt pieteikumu.

15. Ja tiesību subjekts šo noteikumu 14.punktā minētajā termiņā nav iesniedzis pieteikumu, Valsts ieņēmumu dienests rīkojas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

16. Ja, pamatojoties uz pieteikumu, ir veikti muitas kontroles pasākumi un ir konstatēts, ka attiecīgās preces nav kontrafaktas vai pirātiskas, tiesību subjekts, kura sniegtā informācija ir izmantota preču identificēšanai, sedz šādus izdevumus:

16.1. zaudējumus, kas radušies personām muitas iestādes veikto pasākumu dēļ;

16.2. izdevumus, kas radušies, uzglabājot minētās preces muitas kontrolē.

17. Pēc preču aizturēšanas tiesību subjektam desmit darbdienu laikā ļauj pārliecināties par to, vai preces ir kontrafaktas vai pirātiskas. Šo laikposmu muitas iestāde var pagarināt par desmit darbdienām, pamatojoties uz tiesību subjekta iesniegumu. Šo noteikumu 16.punktā minētie izdevumi, kas radušies attiecīgajā laikposmā, tiesību subjektam nav jāsedz.

18. Muitas iestāde, kurai saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu ir nosūtīts Galvenās muitas pārvaldes lēmums, kopīgi ar tiesību subjektu noskaidro, vai preces atbilst lēmumā minēto kontrafakto vai pirātisko preču aprakstam. Ja preces šim aprakstam atbilst, muitas iestāde sastāda aktu par preču atbilstību kontrafakto vai pirātisko preču aprakstam (pielikums). Aktu paraksta tiesību subjekts un atbildīgā muitas iestādes amatpersona. Muitas iestāde pārtrauc minēto preču izlaišanu un rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Muitas iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā, rakstiski vai izmantojot elektroniskos datu apstrādes un pārraides līdzekļus informē par savu rīcību Galveno muitas pārvaldi un preču deklarētāju.

20. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām muitas iestāde vai Galvenā muitas pārvalde pēc tiesību subjekta pieprasījuma paziņo tam preču deklarētāja un preču saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī preču daudzumu. Galvenā muitas pārvalde pēc tiesību subjekta pieprasījuma paziņo tam arī kontrafakto vai pirātisko preču ražotāja un preču nosūtītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī preču daudzumu, ja šāda informācija ir zināma.

21. Muitas iestāde dod iespēju tiesību subjektam un personām, kas preces ir pieteikušas muitas režīmam vai preču pagaidu uzglabāšanai, apskatīt tās preces, kuru izlaišana ir pārtraukta.

22. Preču pārbaudes laikā muitas iestāde ir tiesīga ņemt paraugus, kurus, ja nepieciešams, nosūta tiesību subjektam atzinuma sniegšanai.

23. Galvenā muitas pārvalde un muitas iestādes saskaņā ar normatīvajos aktos tām piešķirtajām pilnvarām attiecībā uz tiesisku rīcību ar kontrafaktām un pirātiskām precēm nav atbildīgas par šo darbību dēļ nodarītajiem zaudējumiem vai bojājumiem.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 12.oktobri.

420-1 COPY.GIF (62399 bytes)

420-2 COPY.GIF (38962 bytes)

 

12.10.2002