Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.1994. - 31.03.1995. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1995. gada 9. februāra likumu: Par uzņēmumu ienākuma nodokli.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par peļņas nodokli
I nodaļa

PEĻŅAS NODOKĻA MAKSĀTĀJI

1. pants. Ar peļņas nodokli apliek visu Latvijas Republikas teritorijā esošo uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību (turpmāk — uzņēmums) peļņu, arī peļņu, ko dod ārējā ekonomiskā darbība.

To maksā kā fiziskās, tā juridiskās personas.

Peļņas nodokļa maksātājas ir arī valsts un pašvaldību iestādes, kuras veic uzņēmējdarbību un kuru gūtā peļņa nav ņemta vērā, nosakot budžeta asignējumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.09.1991. un 26.05.1994. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

2. pants. Ja konkrētā fiziskā vai juridiskā persona gūst peļņu no vairākiem uzņēmumiem, nodokli aprēķina no kopējās peļņas.

Fizisko personu peļņu, par kuru tiek maksāts peļņas nodoklis, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek.

II nodaļa

AR NODOKLI APLIEKAMĀS PEĻŅAS APRĒĶINĀŠANA

3. pants. Ar peļņas nodokli tiek aplikta nodokļa maksātāju peļņa, kura tiek aprēķināta kā šajā likumā noteikto uzņēmējdarbības ieņēmumu un izdevumu starpība.

Ieņēmumi un izdevumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti latos pēc

Latvijas Bankas noteikta kursa, kāds ir spēkā saimnieciskas operācijas izdarīšanas dienā.

Nosakot ar nodokli apliekamo peļņu, ņem vērā valūtas kursu svārstību saldo Finansu ministrijas noteiktajā kārtībā.

(26.05.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

3.1 pants.

(Izslēgts ar 26.05.1994. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

4. pants. Uzņēmējdarbības ieņēmumi ir visi uzņēmuma ieņēmumi no uzņēmējdarbības Latvijā un ārvalstīs, izņemot:

1) dividendes no citu uzņēmumu peļņas, ja par to ir samaksāts peļņas nodoklis;

2) par zaudējumiem saņemto apdrošināšanas atlīdzību, kas nepārsniedz zaudējumu apmēru.

(26.05.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

5. pants. Pirms peļņas aprēķināšanas no uzņēmējdarbības ieņēmumiem atskaita akcīzes un apgrozījuma nodokli.

(16.06.1992. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1992.)

6. pants. Lai noteiktu peļņu, no uzņēmējdarbības ieņēmumiem atskaita realizēto preču (produkcijas, darbu, pakalpojumu) ražošanai (iegādei) un realizācijai izdarītos:

1) izdevumus par izejvielām, materiāliem, pusfabrikātiem, izstrādājumiem, inventāru (vērtībā līdz 50 latiem), precēm, kurināmo, enerģiju;

2) izdevumus darba samaksai naudā un natūrā;

3) komandējumu, reklāmas, kancelejas, pasta, telegrāfa, teleksa, telefaksa, telefona, uzņēmumu apkalpojošā vieglā pasažieru autotransporta un mārketinga izdevumus;

4) maksu par dabas resursu izmantošanu un vides piesārņošanu limitu ietvaros;

5) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības nolietojumu (amortizāciju);

6) nomas maksu;

7) obligātās sociālās nodrošināšanas izmaksas;

8) apdrošināšanas maksājumus, izņemot maksājumus par darbinieku vai citu fizisko vai juridisko personu apdrošināšanu (neskaitot obligātos apdrošināšanas maksājumus);;

9) izmaksas par ražošanas rakstura darbiem un pakalpojumiem, ko veikuši citi uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas, izņemot izmaksas kapitālieguldījumiem;

10) zaudējumus, kuri rodas, līgumpartneriem neizpildot vai nepienācīgi izpildot savas saistības;

11) ārvalstu valūtas pirkšanas izdevumu pārsniegumu par attiecīgā ārvalstu valūtas daudzuma cenu pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa šo izdevumu izdarīšanas dienā, ja šie izdevumi saistīti ar izejvielu, materiālu, pusfabrikātu, izstrādājumu, inventāra, preču, kurināmā un enerģijas iegādi, ar izmaksām par ražošanas rakstura darbiem un pakalpojumiem, ko veikuši vai snieguši citi uzņēmumi;

12) maksu par uzņēmuma gada pārskata revīziju;

13) kredītiestāžu izdevumus speciālo uzkrājumu veidošanai nedrošiem parādiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.09.1991., 16.06.1992. un 26.05.1994. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

7. pants. Ja valdība atsevišķu izdevumu veidiem noteikusi normas, izdevumos ieskaita summas šo normu ietvaros.

8. pants. Lai noteiktu ar nodokli apliekamo peļņu, no augšminētajā kārtībā noteiktās peļņas atskaita:

1) procentu maksājumus par banku īstermiņa kredītiem, izņemot procentus (soda naudas) par aizdevumu nomaksas kavējumiem, kā arī par maksājuma termiņa pagarināšanu;

2) muitas, īpašuma un zemes nodokļu maksājumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.09.1991. un 16.06.1992. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1992.)

9. pants. Nosakot ar nodokli apliekamo peļņu, neņem vērā samaksātās ekonomiskās sankcijas.

III nodaļa

PEĻŅAS NODOKĻA LIKMES

10. pants. Visus uzņēmumus un visas uzņēmējsabiedrības, kas nodarbojas ar bankas darbību, arī ar ārzemju valūtas pirkšanu un pārdošanu, apdrošināšanas operāciju veikšanu un tirdzniecību, izņemot pašražotas produkcijas realizāciju, apliek ar pelņas nodokli pēc 45 procentu likmes.

Uzņēmumus un uzņēmējsabiedrības, kuru mantā ir valsts vai pašvaldības īpašuma daļa, izņemot šā panta pirmajā daļā minētos uzņēmumus un uzņēmējsabiedrības, apliek ar peļņas nodokli pēc 35 procentu likmes.

Uzņēmējus, kuru mantā ir tikai fizisko personu īpašums, izņemot šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos uzņēmumus un uzņēmējsabiedrības, apliek ar peļņas nodokli pēc 25 procentu likmes.

(11.07.1992. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.1992.)

11. pants. Ienākumus, kas gūti no kazino, loterijām (izņemot Latvijas Republikas valsts un labdarības loterijas), spēļu automātu ekspluatācijas un citām laimestu rakstura naudas spēlēm, apliek ar nodokli pēc 65 procentu likmes. Lai aprēķinātu nodokli, no ieņēmumiem atskaita izmaksas (izņemot darba samaksas izdevumus), kas saistītas ar šo ieņēmumu gūšanu.

(04.09.1991. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.09.1991.)

12. pants. Peļņas nodokļa likmes ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību Latvijas Republikas teritorijā, iesaistot konvertējamo valūtu, kā arī Latvijas Republikas teritorijā izveidotajiem kopuzņēmumiem ar ārvalstu juridisko un fizisko personu piedalīšanos, ja ārvalstu dalībnieka daļa statūtu fondā pārsniedz 30 procentus konvertējamā valūtā, nosaka likums «Par ārvalstnieku ieguldījumiem Latvijas Republikā».

Šā panta noteikumi neattiecas uz šā likuma 11. pantā minētajiem gadījumiem.

IV nodaļa

NODOKĻA SADALĪJUMS VALSTS UN PAŠVALDĪBU BUDŽETOS

13. pants. Peļņas nodoklis tiek iemaksāts valsts budžetā.

(14.01.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.01.1994.)

14. pants.

(Izslēgts ar 14.01.1994. likumu, kas stājas spēkā 19.01.1994.)

15. pants.

(Izslēgts ar 14.01.1994. likumu, kas stājas spēkā 19.01.1994.)

16. pants.

(Izslēgts ar 14.01.1994. likumu, kas stājas spēkā 19.01.1994.)

17. pants.

(Izslēgts ar 14.01.1994. likumu, kas stājas spēkā 19.01.1994.)

V nodaļa

PEĻŅAS NODOKĻA ATVIEGLOJUMI

18. pants. Valsts budžetā iemaksājamā peļņas nodokļa daļa atvieglojumu rezultātā nedrīkst samazināties vairāk par 40 procentiem. Tas neattiecas uz šā likuma 20., 22., 24. un 28. pantā minētajiem gadījumiem.

(11.07.1992. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.1992.)

19. pants. Vietējās pašvaldības var noteikt peļņas nodokļa atvieglojumus to budžetos ieskaitāmās peļņas nodokļa daļas ietvaros.

20. pants. Jauniem uzņēmumiem, izņemot uzņēmumus, kas gūst šā likuma 11. pantā paredzētos ieņēmumus, pirmos trīs gadus no brīža, kad uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par izmaksu summu, kas tiek novirzīta investīcijām ražošanas pamatfondu rekonstrukcijai un ražošanas paplašināšanai savā uzņēmumā, arī procentu maksājumiem par bankas ilgtermiņa kredītiem, ja šīs izmaksas izdarītas no uzņēmuma rīcībā paliekošās peļņas.

Šajā pantā minētie atvieglojumi neattiecas uz uzņēmumiem, kas tiek veidoti uz likvidēto (reorganizēto) uzņēmumu bāzes.

Ja šajā pantā minētie uzņēmumi izbeidz savu darbību, pirms apritējuši četri gadi, nodokļa summa tiek aprēķināta pilnā apmērā par visu to darbības laiku.

(16.06.1992. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1992.)

21. pants.

(Izslēgts ar 11.07.1992. likumu, kas stājas spēkā 01.10.1992.)

22. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu, kas no uzņēmuma rīcībā paliekošās peļņas novirzīta zaudējumu segšanai (pēc grāmatvedības bilances) par iepriekšējo gadu (divu gadu laikā), ja šie zaudējumi nav radušies soda sankciju piemērošanas vai apzinātas darbības rezultātā un ja šim mērķim nepietiek uzņēmuma rezerves fonda vai tam pielīdzināto fondu līdzekļu.

(16.06.1992. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1992.)

23. pants. No peļņas nodokļa maksāšanas tiek atbrīvoti invalīda biedrību uzņēmumi, medicīniska rakstura, kā arī citu veidu labdarības fondu uzņēmumi pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta ieteikta un Saeimas apstiprināta saraksta.

Šajā pantā minētie atvieglojumi neattiecas uz uzņēmumiem, kuri pārskaita fondiem (programmām, organizācijām) summas, kas ir mazākas par aprēķinātajām peļņas nodokļa summām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.09.1991. un 26.05.1994. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

24. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kura. aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par peļņas daļu, kas gūta no lauksaimnieciskās darbības un zvejniecības, kā arī no pašražotās lauksaimniecības produkcijas un zivju produkcijas pārstrādes un lauksaimniecības un zvejniecības tehnikas rezerves daļu izgatavošanas un restaurēšanas.

(26.05.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

25. pants.

(Izslēgts ar 11.07.1992. likumu, kas stājas spēkā 01.10.1992.)

26. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu 30 procentu apmērā no sakaru, sadzīves pakalpojumu un komunālās saimniecības uzņēmumu peļņas par pakalpojumiem lauku apvidos.

27. pants.

(Izslēgts ar 26.05.1994. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

28. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu 50 procentu apmērā no investīcijām, kas ieguldītas esošo ražošanas pamatfondu rekonstrukcijā un ražošanas paplašināšanā savā uzņēmumā, arī izlietotas procentu maksājumiem par bankas ilgtermiņa kredītiem, ja šīs izmaksas izdarītas no uzņēmuma rīcībā paliekošās peļņas.

(16.06.1992. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1992.)

29. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu 30 procentu apmērā no uzņēmumu izmaksām reģionālo lauksaimniecības mašīnu ražošanas sagatavošanai un apgūšanai, ja šīs izmaksas tiek izdarītas no uzņēmumu rīcībā paliekošās peļņas.

Reģionālo lauksaimniecības mašīnu un iekārtu sarakstu apstiprina Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.09.1991. likumu, kas stājas spēkā 04.09.1991.)

30. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par summu 30 procentu apmērā no izmaksām dabas aizsardzības pasākumiem, kurus veic par līdzekļiem no uzņēmumu rīcībā paliekošās peļņas.

Šādu dabas aizsardzības pasākumu sarakstu apstiprina Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.09.1991. likumu, kas stājas spēkā 04.09.1991.)

31. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par to izmaksu summu, kas saskaņā ar pašvaldību vai Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajiem izmaksu normatīviem izlietota uzņēmumu bilancē esošo veselības aizsardzības objektu, veco ļaužu un invalīdu pansionātu, pirmsskolas bērnu iestāžu, bērnu atpūtas nometņu, izglītības iestāžu, kā arī dzīvokļu fonda objektu uzturēšanai.

(04.09.1991. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.1994. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

32. pants. Peļņas nodokļa maksājumi budžetā tiem nodokļu maksātājiem, kuri nav budžeta parādnieki, tiek samazināti par 70 procentiem no summas, kas ziedojumu vai dāvinājumu veidā atvēlēta Latvijas Republika reģistrētiem sabiedriskajiem kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, labdarības, veselības un vides aizsardzības fondiem, bezpeļņas organizācijām un iestādēm vai starptautiski atzītām sporta federācijām, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no peļņas kopējās summas, ko apliek ar nodokli.

Visiem minētajiem fondiem, organizācijām un iestādēm ne retāk kā reizi gadā triju mēnešu laikā pēc pārskata gada noslēguma ir obligāti jāsniedz publisks finansiāls pārskats par ziedojumu vai dāvinājumu veidā saņemto līdzekļu izlietojumu. Šāds pārskats iesniedzams arī attiecīgām ministrijām.

(26.05.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

33. pants. Peļņas nodokļa maksājumi budžetā tiek samazināti par 95 procentiem no summas, kuru uzņēmumi, kas nav budžeta parādnieki, ziedojumu vai dāvinājumu veidā atvēlējuši Ministru kabineta ieteiktajiem un Saeimas apstiprinātajiem fondiem vai programmām, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no pelņas nodokļa maksājumu summas budžetā.

Programmu un fondu vadītājiem ne retāk kā reizi gadā triju mēnešu laikā pēc pārskata gada noslēguma ir obligāti jāsniedz publisks finansiāls pārskats par ziedojumu vai dāvinājumu veidā saņemto līdzekļu izlietojumu. Šāds pārskats iesniedzams arī attiecīgām ministrijām.

(26.05.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

34. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par peļņas daļu, kas gūta no celtniecības zemnieku saimniecībās.

35. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par 30 procentiem no agroservisa organizāciju peļņas daļas, kas gūta, apkalpojot lauksaimniecību.

Agroservisa organizāciju sarakstu apstiprina Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.09.1991. likumu, kas stājas spēkā 04.09.1991.)

36. pants. Ar nodokli apliekamā peļņa, kas aprēķināta saskaņā ar šo likumu, samazināma par 30 procentiem no peļņas daļas, kas gūta no reģionālo lauksaimniecības mašīnu un iekārtu ražošanas Latvijas tautas saimniecības vajadzībām.

37. pants.

(Izslēgts ar 11.07.1992. likumu, kas stājas spēkā 01.10.1992.)

38. pants.

(Izslēgts ar 11.07.1992. likumu, kas stājas spēkā 01.10.1992.)

39. pants.

(Izslēgts ar 26.05.1994. likumu, kas stājas spēkā 01.07.1994.)

VI nodaļa

PEĻŅAS NODOKĻA APRĒĶINĀŠANAS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

40. pants. Peļņas nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību, kā ari maksātāja atbildību par nodokļa pareizu un savlaicīgu nenomaksāšanu nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

41. pants. Strīdus, kas rodas par peļņas nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu, izskata saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 20. decembrī
01.07.1994