Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.09.2005. - 30.06.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta instrukcija Nr.3

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22 31.§)
Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta
noteikumu Nr.111 “Ministru kabineta kārtības rullis12.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā notiek Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 “Ministru kabineta kārtības rullis” (turpmāk — kārtības rullis) noteikto dokumentu elektroniskā aprite.

2. Dokumentu elektroniskā aprite notiek, izmantojot elektronisko pastu (turpmāk — e-pasts). Ja e-pasts nedarbojas, dokumentus elektroniskā formā var iesniegt, izmantojot 3,5" 1,44 MB IBM formāta disketes vai ierakstāmo kompaktdisku (CD-R) (turpmāk — datu nesējs).

3. Nosūtot dokumentus pa e-pastu, ievēro šādas prasības:

3.1. lieto tikai latviešu valodas standartu Windows vidē — kodu tabulu CP1257, ko apzīmē arī kā Baltic (Windows);

3.2. e-pasta vēstules sagatavo HTML formātā;

3.3. e-pasta ziņojuma tekstu veido Arial fontos, simbolu lielums — 10 punktu;

3.4. e-pasta ziņojuma tēmas aili (turpmāk — aile Subject) aizpilda tikai šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā. Ieraksts ailē Subject parasti sastāv no mainīgās daļas un atslēgas vārda vai vārdiem. Daļas un atslēgas vārdus atdala ar vienu intervālu, izmantojot atstarpēšanas taustiņu (<Spacebar>);

3.5. e-pasta ziņojuma tekstā norāda ministrijas, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta, Valsts kancelejas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vai Valsts civildienesta pārvaldes (turpmāk — ministrija) nosaukumu, papildinformāciju un sūtītāja vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru;

3.6. dokumentu teksta datnes pievieno (Attach) e-pasta ziņojumam;

3.7. pievienoto datņu apjoms nedrīkst pārsniegt 5 Mb. Ja jānosūta liela apjoma datnes vai liels daudzums datņu, tās arhivē, izmantojot WinZip arhivatoru, vai sadala vairākos sūtījumos, ailē Subject aiz nemainīgās daļas norādot m/n, kur m — sūtījuma kārtas numurs, n — kopējais sūtījumu skaits;

3.8. izmanto iespēju e-pasta sūtījuma atvēršanas apstiprinājumam.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. instrukciju Nr.8; MK 08.06.2004. instrukciju Nr.4)

4. Nosūtot dokumentus ar datu nesēju, ievēro šādas prasības:

4.1. uz datu nesēja jābūt uzlīmei, kurā norādīta ministrija un dokumenta veids;

4.2. vienā datu nesējā iekopē tikai tās datnes, kuras attiecas uz vienu dokumentu — projektu, pieteikumu Valsts sekretāru sanāksmei, precizēto projektu pēc atzinumu saņemšanas u.tml.;

4.3. datu nesējam jābūt kvalitatīvam, tas nedrīkst saturēt datorvīrusu.

5. Dokumentus elektroniskā formā nosūta:

5.1. uz ministrijas oficiālo e-pasta adresi (projekta saskaņošanas posmā — arī uz atbildīgās amatpersonas e-pasta adresi);

5.2. no ministrijas oficiālās e-pasta adreses.

6. Ja e-pasta ziņojums nav noformēts atbilstoši šajā instrukcijā noteiktajām prasībām, saņēmēja ministrija, izmantojot atbildes komandu Reply, nekavējoties nosūta atpakaļ saņemto e-pasta ziņojumu (nereģistrējot to) un e-pasta ziņojuma tekstā norāda motivētu iemeslu.

6.1 Ministrija nosaka un Valsts kanceleja reģistrē vienu ministrijas lietotāju grupu Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēžu e-mapēm un otru ministrijas lietotāju grupu Valsts sekretāru sanāksmes sēžu e-mapēm, katrā grupā piešķirot lietotāju tiesības “Sēdes dalībnieks”, “Grupas dalībnieks” un “Viesis” (turpmāk — e-mapes lietotāji). Ministrija rakstiski informē Valsts kanceleju par personām, kuras iekļauj minētajās lietotāju grupās, norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un nepieciešamās tiesības. Valsts kanceleja slēgtā aploksnē nosūta katram lietotājam lietotāja identifikatoru un paroli. Ministrija rakstiski informē Valsts kanceleju par nepieciešamajām izmaiņām lietotāju grupās.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

7. Par šīs instrukcijas ievērošanu ir atbildīgs attiecīgi valsts sekretārs, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītājs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, Valsts civildienesta pārvaldes priekšnieks vai Valsts kancelejas direktors, kas atbilstoši savai kompetencei organizatoriski nodrošina, lai Ministru kabinetā izskatāmo dokumentu elektroniskā aprite tiktu veikta atbilstoši šīs instrukcijas prasībām.

(Grozīts ar MK 19.08.2003. instrukciju Nr.8; MK 08.06.2004. instrukciju Nr.4)

II. Dokumenta tehniskā sagatavošana

8. Sagatavojot politikas dokumenta projektu, tiesību akta projektu, starptautiskā līguma projektu, informatīvo ziņojumu, Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos (turpmāk – nacionālā pozīcija) projektu, Latvijas Republikas nostājas Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmajā lietā vai Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226., 227. un 228.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras ietvaros (turpmāk – nostāja) projektu, anotāciju, paskaidrojuma rakstu, pavadvēstuli, izziņu, atzinumu, starpministriju protokolu, kā arī iebildumus par Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdes protokolu (turpmāk — dokuments), ievēro šādas prasības:

8.1. sākot darbu, datnes rekvizītos norāda ziņas par attiecīgo dokumentu (File / Properties / Summary) (pilns nosaukums, veids, dokumenta sagatavotājs, ministrija, e-pasta adrese, tālrunis (1.pielikums));

8.2. dokumenta datnes nosaukums nedrīkst būt garāks par 24 simboliem. Veidojot dokumenta datnes nosaukumu, izmanto latīņu alfabēta burtus (dokumenta datnes nosaukuma veidošanas kārtība — 2.pielikumā);

8.3. dokumenta datni veido, izmantojot teksta redaktoru MS Word 97 vai augstāku tā versiju (datnes paplašinājums — .doc). Ja dokumenta datnes sagatavošanas gaitā izmantota komanda Track Changes, pirms dokumenta iesniegšanas Valsts kancelejā obligāti izpilda komandu Accept or Reject Changes;

8.4. lieto tikai latviešu valodas standartu Windows vidē — kodu tabulu CP1257, ko apzīmē arī kā Baltic (Windows);

8.5. dokumentu datnes (arī svešvalodās) veido Times New Roman fontos, turklāt visiem dokumentā aprakstītajiem stiliem jābūt definētiem Times New Roman fontos;

8.6. virsraksta stilus (Heading) lieto tikai virsrakstu veidošanai liela apjoma tekstos. Virsraksta stilus lieto politikas plānošanas dokumentos (turpmāk — politikas dokumenti), veidojot automātisko satura rādītāju;

8.7. dokumentā lieto tikai vienu fontu un vienu kodu tabulu. Simbolu lielums — 14 punktu (ja nepieciešams, veidojot tabulas vai veidlapu paraugus, var izmantot citādu simbolu lielumu, taču ne mazāku par 8 punktiem);

8.8. vārdus tekstā atdala ar vienu intervālu (<Spacebar>);

8.9. taustiņu <Enter> lieto, tikai pārejot uz jaunu rindkopu;

8.10. komatu, punktu, semikolu, kolu un citas pieturzīmes no nākamā vārda atdala ar vienu intervālu, bet no iepriekšējā vārda ar intervālu neatdala;

8.11. domuzīmi veido, ievietojot attiecīgo simbolu (–) no simbolu tabulas vai lietojot taustiņu kombināciju + , un atdala no iepriekšējā teksta ar vienu fiksētā garuma intervālu (taustiņu kombinācija + + );

8.12. vārdu pārnešanai jaunā rindā sadala, lietojot tikai taustiņu kombināciju + ;

8.13. pēdiņas un iekavas neatdala no tajās iekļautā teksta, bet ar vienu intervālu atdala no iepriekšējā un turpmākā teksta;

8.14. tiesību akta projekta datnes sagatavošanā nav ieteicams lietot rindkopu automātisko numerāciju;

8.15. apakšpunktu teksta izkārtojums — viens zem otra;

8.16. grafikas datnes veidošanai izmanto GIF (datnes paplašinājums — .gif) un JPEG (datnes paplašinājumi — .jpeg un .jpg) formātus;

8.17. matemātiskās formulas veido, izmantojot formulu redaktoru (Insert / Object / Microsoft Equation);

8.18. skaitļu pakāpi veido, izmantojot komandas Format / Font / Superscript (nevis ievietojot ciparus no simbolu tabulas).

(Grozīts ar MK 11.02.2003. instrukciju Nr.2; MK 16.08.2005. instrukciju Nr.7)

9. Iesniedzot dokumenta precizēto variantu, precizētās vietas norāda, izmantojot teksta izcēlumu (Bold) vai pasvītrojumu.

10. Dokumenta tekstu raksta uz A4 (21,0 x 29,7 cm) formāta lapām. Ja nepieciešams, kartēm, plāniem un tabulām var izmantot cita formāta lapas un lietot lapas ainavorientāciju (landscape).

11. Lapā atstāj šādas malas:

11.1. augšējā mala — 2,5 cm;

11.2. apakšējā mala — 2 cm;

11.3. kreisā mala — 3 cm;

11.4. labā mala — 2 cm.

12. Katra rindkopa (katra punkta pirmā rinda) sākas ar atkāpi 1,27 cm (First Line) no teksta laukuma kreisās malas. Tekstu (izņemot virsrakstu, kā arī nodaļu un apakšnodaļu virsrakstus) rindkopā izlīdzina pēc abām teksta malām (Justified). Virsrakstus raksta bez atkāpes no teksta laukuma kreisās malas un centrē (Centered).

(Grozīts ar MK 11.02.2003. instrukciju Nr.2)

13. Teksta veidošanai izmantojami šādi stili:

13.1. Normal — Latvian, Times New Roman, 14 pts, Regular, First line ident 1,27 cm, justified, spacing after paragraph — 6 pts, line space — single;

13.2. H4 — Latvian, Times New Roman, 14 pts, Bold, First line ident — none, centered, spacing after paragraph — 6 pts, line space — single;

13.3. H3 — Latvian, Times New Roman, 16 pts, Bold, First line ident — none, centered, spacing after paragraph — 6 pts, line space — single;

13.4. H2 — Latvian, Times New Roman, 18 pts, Bold, First line ident — none, centered, spacing after paragraph — 6 pts, line space — single;

13.5. H1 — Latvian, Times New Roman, 22 pts, Bold, First line ident — none, centered, spacing after paragraph — 6 pts, line space — single;

13.6. T — Latvian, Times New Roman, 14 pts, Bold, Italic, First line ident — none, centered, spacing after paragraph — 6 pts, line space — single (tabulu nosaukumiem);

13.7. Z — Latvian, Times New Roman, 14 pts, Bold, Italic, First line ident — none, centered, spacing after paragraph — 6 pts, line space — single (zīmējumu nosaukumiem).

14. Dokumenta tekstu raksta ar viena intervāla atstarpi starp rindām (Single).

15. Dokumentiem, kurus noformē uz divām vai vairākām lapām, otro un turpmākās lappuses numurē. Lappušu numerāciju veido, izmantojot teksta redaktora MS Word līdzekļus (Insert / Page Numbers). Lapas numuru izvieto laukuma augšā, vidū. Ciparu lielums — 12 punktu.

16. Katras dokumenta lapas apakšā, izmantojot teksta redaktora MS Word līdzekļus (View / Header and Footer), norāda šādu informāciju:

16.1. datnes nosaukumu;

16.2. dokumenta nosaukumu.

Piemērs: Mkinstr_230502_elaprite; Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība

(Grozīts ar MK 11.02.2003. instrukciju Nr.2)

17. Lai būtu iespējams nekavējoties noteikt rakstiski iesniegtā dokumenta un attiecīgās datnes savstarpējo atbilstību un novērst iespējamās neprecizitātes, dokumenta pēdējā lapā norāda šādu informāciju:

17.1. datumu un laiku, kad teksts labots;

17.2. vārdu skaitu datnē;

17.3. dokumenta autoru (uzvārds);

17.4. dokumenta autora tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Piemērs:23.05.2002 16:41

4201

A.Kalniņa

7099944, anna.kalnina@rm.gov.lv


(Grozīts ar MK 11.02.2003. instrukciju Nr.2)

18. Tiesību aktu projektiem pēdējā lappusē paredz vietu iesniedzēja ministra, ministrijas valsts sekretāra, juridiskā dienesta vadītāja, atbildīgās amatpersonas un par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgās amatpersonas vīzām.

Piemērs:

Rūpniecības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

J.Liepiņš

I.Kalniņš

M.Bērziņš

A.Zāle

M.Briede

19. Politikas dokumentiem veido satura rādītāju, izmantojot teksta redaktora MS Word satura rādītāja veidošanas līdzekļus (Insert / Index and Tables / Table of Contents).

20. Tabulas veido, izmantojot tikai teksta redaktora MS Word tabulas veidošanas līdzekļus (Table / Insert / Table vai standarta rīku joslā esošo tabulas veidošanas pogu). Veidojot tabulu, norāda nepieciešamo rindu (Rows) un aiļu (Columns) skaitu. Līniju noformējums (Format / Borders and Shading) parasti ir 3/4 pt.

21. Tabulas šūnu sadalīšanai un sapludināšanai izmanto komandas no tabulas (Table) izvēlnes kartes:

21.1. Merge Cells — sapludināt šūnas (piemēram, tabulas virsrakstā);

21.2. Split Cells — sadalīt šūnas.

21.1 Sagatavojot citus kārtības rullī minētos dokumentus elektroniskā formā, ievēro šādas prasības:

21.11. to dokumentu skenēšanai, kuri pieejami tikai papīra formā, izmanto melnbalto režīmu ar 150 dpi izšķiršanas spēju, saglabājot attiecīgo dokumentu TIF vai PDF formātā;

21.12. krāsainu grafisko pielikumu skenēšanai izmanto 256 krāsu režīmu ar izšķiršanas spēju, kas nepārsniedz 200 dpi, saglabājot attiecīgo dokumentu TIF vai PDF formātā;

21.13. izņēmuma gadījumā, ja nav iespējams ievērot šīs instrukcijas 8.punktā noteiktās prasības, pēc saskaņošanas ar Valsts kancelejas atbildīgajām amatpersonām pieļaujama citu formātu (piemēram, EXCEL, PowerPoint) izmantošana.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

III. Politikas dokumenta projekta un tiesību akta projekta pieteikšana un izsludināšana

22. Pieteikumu, pieteikumā minēto politikas dokumentu un/vai tiesību aktu projektus (turpmāk arī — projekti) un anotācijas vai paskaidrojuma rakstus (kārtības ruļļa 59.punkts) ministrija elektroniskā formā nosūta Valsts kancelejai divas darbdienas pirms Valsts sekretāru sanāksmes līdz plkst.12.00 (parasti otrdienās). Minētos dokumentus nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot projektu, anotāciju vai paskaidrojuma raksta un pieteikuma teksta datnes un ailē Subject norādot “VSS dd.mm.gggg”, kur “dd.mm.gggg” ir Valsts sekretāru sanāksmes datums, “VSS” — atslēgas vārds.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

23. Valsts sekretāru sanāksmē pieteikto projektu sarakstu (kārtības ruļļa 60.punkts) Valsts kanceleja ievieto internetā Ministru kabineta mājas lapas (www.mk.gov.lv) sadaļā “Valsts sekretāru sanāksmes/Pieteiktie projekti” dienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes līdz plkst.9.00 (parasti trešdienās).

24. Šīs instrukcijas 23.punktā minētajā sadaļā ievietotā informācija par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem projektiem tiek dzēsta nākamajā darbdienā pēc attiecīgās Valsts sekretāru sanāksmes (parasti piektdienās).

25. Ja Valsts sekretāru sanāksmē tiek pieprasīta projekta anotācija, tas netiek izsludināts un Valsts kanceleja šīs instrukcijas 23.punktā minētajā sarakstā norāda attiecīgās anotācijas iesniegšanas termiņu.

26. Informāciju par papildu pieteikšanos atzinuma sniegšanai vai par atteikumu sniegt atzinumu (kārtības ruļļa 61.punkts) un anotācijas pieprasījumu (kārtības ruļļa 62.punkts) ministrija elektroniskā formā nosūta Valsts kancelejai dienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes līdz plkst.15.00 (parasti trešdienās). Informāciju un pieprasījumu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot informācijas un pieprasījuma (3.pielikums) teksta datni un ailē Subject norādot “VSS dd.mm.gggg informacija”, kur “dd.mm.gggg” ir Valsts sekretāru sanāksmes datums un “VSS”, “informacija” — atslēgas vārdi.

27. Citas institūcijas, ja vēlas, informāciju par papildu pieteikšanos atzinuma sniegšanai vai par atteikumu sniegt atzinumu (kārtības ruļļa 61.punkts) elektroniskā formā nosūta Valsts kancelejai dienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes līdz plkst.15.00 (parasti trešdienās). Informāciju nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot informācijas (4.pielikums) teksta datni un ailē Subject norādot “VSS dd.mm.gggg informacija”, kur “dd.mm.gggg” ir Valsts sekretāru sanāksmes datums un “VSS”, “informacija” — atslēgas vārdi.

28. Ja Valsts sekretāru sanāksmē nolemj, ka pieteiktajam projektam nepieciešama anotācija (kārtības ruļļa 68.punkts), attiecīgā ministrija to izstrādā un elektroniskā formā nosūta Valsts kancelejai divu mēnešu laikā pēc Valsts sekretāru sanāksmes vai sanāksmes protokolā norādītajā termiņā. Anotāciju nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot anotācijas teksta datni un ailē Subject norādot “VSS-xxxx anotacija”, kur “VSS-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs Valsts kancelejas Lietvedības informatīvajā sistēmā (turpmāk — LIS) un “anotacija” — atslēgas vārds.

29. Informāciju par projekta kontroles pārtraukšanu (kārtības ruļļa 69.punkts) Valsts kanceleja attiecīgajai ministrijai nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot informācijas teksta datni un ailē Subject norādot “VSS-xxxx atsaukts”, kur “VSS-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs LIS un “atsaukts” — atslēgas vārds.

30. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai akceptētos projektus (kārtības ruļļa 66.punkts) Valsts kanceleja ievieto internetā Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Projekti” nākamajā darbdienā pēc Valsts sekretāru sanāksmes līdz plkst.17.00 (parasti piektdienās).

IV. Projekta saskaņošana

31. Atzinumu par projektu (kārtības ruļļa 72.punkts) Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieka pārstāvētā ministrija rakstiski un elektroniskā formā nosūta iesniedzējai ministrijai. Atzinumu par projektu atbildīgajai ministrijai nosūta uz tās oficiālo e-pasta adresi un projekta teksta datnes rekvizītos (Properties) norādīto atbildīgās struktūrvienības e-pasta adresi, e-pasta ziņojumam pievienojot atzinuma teksta datni un norādot:

31.1. ailē Subject — “TAP VSS-xxxx atzinums”, kur “VSS-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs LIS un “TAP”, “atzinums” — atslēgas vārdi;

31.2. e-pasta ziņojuma tekstā — šīs instrukcijas 3.5.apakšpunktā noteiktās ziņas, kā arī tā projekta nosaukumu, par kuru tiek sniegts atzinums.

31.1 Ja Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieka pārstāvētajai ministrijai vai institūcijai nav priekšlikumu vai iebildumu par izsludināto projektu, tā atzinumu (kārtības ruļļa 72.punkts) neraksta, bet nosūta iesniedzējai ministrijai e-pasta ziņojumu, norādot:

31.11. ailē Subject — “TAP VSS-xxxx atzinums”, kur “VSS-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs LIS un “TAP”, “atzinums” — atslēgas vārdi;

31.12. e-pasta ziņojuma tekstā — vārdus “Atzinums par projektu (nosaukums) netiks sniegts”, kā arī šīs instrukcijas 3.5.apakšpunktā noteiktās ziņas.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

32. Ja par projektu atbildīgā ministrija pēc atzinumos izteikto iebildumu izvērtēšanas gatavo starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi, minētā ministrija nedēļas laikā pēc atzinumu sniegšanas precizēto projektu un izziņu (kārtības ruļļa 81.punkts) elektroniskā formā nosūta uz atzinuma sniedzējas ministrijas un citu institūciju, kuras sniegušas atzinumu, oficiālo e-pasta adresi un atzinuma teksta datnes rekvizītos (Properties) norādīto atbildīgās struktūrvienības e-pasta adresi. Minētos dokumentus nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot precizētā projekta un izziņas teksta datni un norādot:

32.1. ailē Subject — “TAP VSS-xxxx precizetais”, kur “VSS-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs LIS un “TAP”, “precizetais” — atslēgas vārdi;

32.2. e-pasta ziņojuma tekstā — šīs instrukcijas 3.5.apakšpunktā noteiktās ziņas, kā arī nosūtītā projekta nosaukumu.

33. Uzaicinājumu uz starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi (kārtības ruļļa 82.punkts) par projektu atbildīgā ministrija elektroniskā formā nosūta uz atzinuma sniedzējas ministrijas un citu institūciju (kuras sniegušas atzinumu) oficiālo e-pasta adresi un atzinuma teksta datnes rekvizītos (Properties) norādīto atbildīgās struktūrvienības e-pasta adresi ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sanāksmes. Uzaicinājumu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot informācijas teksta datni un norādot:

33.1. ailē Subject — “TAP VSS-xxxx saskanosana uzaicinajums”, kur “VSS-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs LIS un “TAP”, “saskanosana uzaicinajums” — atslēgas vārdi;

33.2. e-pasta ziņojuma tekstā — šīs instrukcijas 3.5.apakšpunktā noteiktās ziņas, kā arī tā projekta nosaukumu, par kuru tiek rīkota attiecīgā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksme.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. instrukciju Nr.7)

33.1 Ministrija un cita institūcija, kura saskaņā ar šīs instrukcijas 33.punktu ir saņēmusi uzaicinājumu uz starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi, nekavējoties nosūta atbildīgajai ministrijai uz oficiālo e-pasta adresi informāciju par uzaicinājuma saņemšanu, ailē Subject norādot “TAP VSS-xxxx saskanosanas uzaicinajums sanemts”, kur “VSS-xxxx” – projekta reģistrācijas numurs LIS un “TAP”, “saskanosanas uzaicinajums sanemts” – atslēgas vārdi.

(MK 16.08.2005. instrukcijas Nr.7 redakcijā)

34. Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolu (kārtības ruļļa 85.punkts) par projektu atbildīgā ministrija elektroniskā formā nosūta uz atzinuma sniedzējas ministrijas un citu institūciju (kuras sniegušas atzinumu) oficiālo e-pasta adresi un atzinuma teksta datnes rekvizītos (Properties) norādīto atbildīgās struktūrvienības e-pasta adresi. Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot sanāksmes teksta datni un norādot:

34.1. ailē Subject — “TAP VSS-xxxx saskanosana protokols”, kur “VSS-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs LIS un “TAP”, “saskanosana protokols” — atslēgas vārdi;

34.2. e-pasta ziņojuma tekstā — šīs instrukcijas 3.5.apakšpunktā noteiktās ziņas, kā arī tā projekta nosaukumu, par kuru tika rīkota attiecīgā starpministriju (starpinstitūciju) sanāksme.

35. Pēc starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes atbilstoši nolemtajam precizēto projektu un izziņu (kārtības ruļļa 86.2.apakšpunkts) par projektu atbildīgā ministrija elektroniskā formā nosūta uz atzinuma sniedzējas ministrijas un citu institūciju (kuras sniegušas atzinumu) oficiālo e-pasta adresi un atzinuma teksta datnes rekvizītos (Properties) norādīto atbildīgās struktūrvienības e-pasta adresi. Minētos dokumentus nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot precizētā projekta un izziņas teksta datni un norādot:

35.1. ailē Subject — “TAP VSS-xxxx precizetais saskanosana”, kur “VSS-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs LIS un “TAP”, “precizetais saskanosana” — atslēgas vārdi;

35.2. e-pasta ziņojuma tekstā — šīs instrukcijas 3.5.apakšpunktā noteiktās ziņas, kā arī nosūtītā projekta nosaukumu.

36. Atzinumu par projektu pēc starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes (kārtības ruļļa 87.punkts) Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieka pārstāvētā ministrija rakstiski un elektroniskā formā nosūta par projektu atbildīgajai ministrijai. Atzinumu par projektu atbildīgajai ministrijai nosūta uz tās oficiālo e-pasta adresi un projekta teksta datnes rekvizītos (Properties) norādīto atbildīgās struktūrvienības e-pasta adresi, e-pasta ziņojumam pievienojot atzinuma teksta datni un norādot:

36.1. ailē Subject — “TAP VSS-xxxx atzinums precizetais”, kur “VSS-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs LIS un “TAP”, “atzinums precizetais” — atslēgas vārdi;

36.2. e-pasta ziņojuma tekstā — šīs instrukcijas 3.5.apakšpunktā noteiktās ziņas, kā arī tā projekta nosaukumu, par kuru tiek sniegts atzinums.

36.1 Ja par projektu atbildīgā ministrija sasauc atkārtotu starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi (kārtības ruļļa 87.punkts), kārtības rullī noteiktie dokumenti un informācija nosūtāma atbilstoši šīs instrukcijas 33., 34., 35. un 36.punktam, bet, aizpildot e-pasta ziņojuma aili Subject, to papildina ar atslēgas vārdu “atkartoti”.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

36.2 Iesniedzēja ministrija tiesību akta projektu vai politikas dokumenta projektu, kas tiek gatavots iesniegšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lieta vai steidzams jautājums (turpmāk — Ministru kabineta lietas projekts) (kārtības ruļļa 150.punkts), rakstiski un elektroniskā formā nosūta kārtības rullī noteiktajām ministrijām un institūcijām atzinumu sniegšanai. Tiesību akta projektu vai politikas dokumenta projektu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot pavadvēstules un projekta teksta datni un ailē Subject norādot “MK lieta Nr.xxxx dd.mm.gggg”, kur “Nr.xxxx dd.mm.gggg” — iesniedzēja pavadvēstules numurs un datums un “MK lieta” — atslēgas vārds. Pirms minēto dokumentu nosūtīšanas pavadvēstules teksta datnē ieraksta pavadvēstules datumu un numuru.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

36.3 Atzinumu par Ministru kabineta lietas projektu (kārtības ruļļa 150.punkts) kārtības rullī noteiktā ministrija vai institūcija rakstiski un elektroniskā formā nosūta iesniedzējai ministrijai. Atzinumu par projektu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot atzinuma teksta datni un norādot:

36.31. ailē Subject — “MK lieta atzinums Nr.xxxx dd.mm.gggg”, kur “Nr.xxxx dd.mm.gggg” — atzinuma vēstules numurs un datums un “MK lieta atzinums” — atslēgas vārds;

36.32. e-pasta ziņojuma tekstā — šīs instrukcijas 3.5.apakšpunktā noteiktās ziņas, kā arī tā projekta nosaukumu, par kuru tiek sniegts atzinums.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

36.4 Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumu par Ministru kabinetā iesniegto tiesību akta vai politikas dokumenta projektu Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta iesniedzējai ministrijai. Atzinumu par projektu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot atzinuma teksta datni un ailē Subject norādot “Atzinums TA-xxxx”, kur “TA-xxxx” — tiesību akta vai politikas dokumenta reģistrācijas numurs LIS un “Atzinums” — atslēgas vārds.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

V. Politikas dokumenta projekta, tiesību akta projekta, informatīvā ziņojuma, nacionālās pozīcijas projekta, nostājas projekta un Ministru prezidenta rīkojuma projekta iesniegšana

(Nodaļas nosaukums MK 16.08.2005. instrukcijas Nr.7 redakcijā)

37. Jaunās politikas iniciatīvas (kārtības ruļļa 41.punkts) atbilstoši Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas kopīgi izstrādātajam pieteikuma paraugam ministrija rakstiski un elektroniskā formā nosūta Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai. Jauno politikas iniciatīvu pieteikumu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot pavadvēstules un pieteikuma teksta datni un ailē Subject norādot “INICIATIVAS Nr.xxxx dd.mm.gggg”, kur “Nr.xxxx dd.mm.gggg” — pieteikuma iesniedzēja pavadvēstules numurs un datums un “INICIATIVAS” — atslēgas vārds. Pirms minēto dokumentu nosūtīšanas pavadvēstules teksta datnē ieraksta pavadvēstules parakstīšanas datumu un numuru.

38. Politikas dokumenta projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu (kārtības ruļļa 95.punkts), kuru iesniedz Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā, ministrija nosūta rakstiski un elektroniskā formā. E-pasta ziņojumam pievieno šādu dokumentu teksta datnes:

38.1. iesniedzēja pavadvēstule;

38.2. politikas dokumenta projekts;

38.3. tiesību akta projekts;

38.4. izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

38.5. starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokols;

38.6. informācija par konsultācijām ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām un to izteiktais viedoklis par politikas dokumenta projektu;

38.7. ministriju un citu institūciju atzinumi;

38.8. ja politikas dokumenta projekta apjoms pārsniedz desmit A4 formāta lapas, — politikas dokumenta projekta satura rādītājs un kopsavilkums par piedāvāto politikas izmaiņu būtību (uz vienas lapas);

38.9. atzinumi ar iebildumiem, kas saņemti pēc starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes, un izziņa par minētajos atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

38.10. tā spēkā esošā politikas dokumenta izvilkums, kurā paredzēts izdarīt grozījumus.

39. Tiesību aktu projektus un tiem pievienotos dokumentus (kārtības ruļļa 96., 97., 98., 99., 102., 104. un 105.1 punkts) nosūta rakstiski un elektroniskā formā. E-pasta ziņojumam pievieno šādu dokumentu teksta datnes:

39.1. iesniedzēja pavadvēstule;

39.2. anotācija vai paskaidrojuma raksts;

39.3. tiesību akta projekts vai projekti;

39.4. attiecīgais Eiropas Savienības tiesību akts latviešu valodā, ar kuru saskaņā vai saistībā tiesību akta projekts izstrādāts;

39.5. attiecīgās personas dzīves apraksts (Curriculum vitae) (rīkojuma projektam par amatpersonas kandidatūras apstiprināšanu, amatpersonas iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu, par pastāvīgas konsultatīvas padomes sastāvu);

39.6. konkursa komisijas lēmums, ja konkursa rīkošanu paredz attiecīgie normatīvie akti;

39.7. Naturalizācijas pārvaldes priekšnieka parakstīta informācija (rīkojuma projektam par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā) un atzinums (rīkojuma projektam par pilsonības atjaunošanu);

39.8. Ministru kabineta Apbalvošanas padomes lēmums (rīkojuma projektam par Ministru kabineta atzinības raksta vai balvas piešķiršanu);

39.9. ministriju un citu institūciju atzinumi;

39.10. izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

39.11. starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokols;

39.12. atzinumi ar iebildumiem, kas saņemti pēc starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes, un izziņa par minētajos atzinumos sniegtajiem iebildumiem;

39.13. tiesību akta attiecīgās normas izdruku (spēkā esošajā redakcijā), kurā paredzēts izdarīt grozījumus, kā arī tās likuma normas izdruka, uz kuras pamata tiesību akts tiks izdots;

39.14. attiecīgie dokumenti, kas apliecina tiesību akta projektā regulējamo tiesisko attiecību likumību (kārtības ruļļa 96.4. un 98.3.apakšpunkts);

39.15. lēmums par personas izdošanas pieļaujamību (kopā ar pārbaudes materiāliem (Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 501.pants)).

(Grozīts ar MK 11.02.2003. instrukciju Nr.2; MK 16.08.2005. instrukciju Nr.7)

40. Informatīvo ziņojumu un tam pievienoto tiesību akta projektu (kārtības ruļļa 100. un 100.1punkts) Valsts kancelejai nosūta rakstiski un elektroniskā formā. E-pasta ziņojumam pievieno šādu dokumentu teksta datnes:

40.1. iesniedzēja pavadvēstule;

40.2. informatīvais ziņojums;

40.3. tiesību akta projekts (tiesību akta projekts nav nepieciešams, ja saistībā ar informatīvo ziņojumu nav paredzēta turpmāka rīcība);

40.4. ministriju un citu institūciju atzinumi (kārtības ruļļa 100.punkts).

(MK 16.08.2005. instrukcijas Nr.7 redakcijā)

40.1 Nacionālās pozīcijas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu vai nostājas projektu un tam pievienoto tiesību akta projektu (kārtības ruļļa 100.2punkts) Valsts kancelejai nosūta rakstiski un elektroniskā formā līdz Ministru kabineta sēdes sākumam. E-pasta ziņojumam pievieno šādu dokumentu teksta datnes:

40.11.iesniedzēja pavadvēstule;

40.12.nacionālās pozīcijas (vai pozīciju) projekts vai nostājas projekts;

40.13.informatīvais ziņojums;

40.14.tiesību akta projekts;

40.15.starpinstitūciju darba grupas protokols vai ministriju un citu institūciju atzinumi atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka nacionālo pozīciju sa­skaņošanu, – nacionālās pozīcijas projektam;

40.16.starpinstitūciju darba grupas vai Vecāko amatpersonu sanāksmes Ei­ro­pas Savienības jautājumos protokols – nostājas projektam.

(MK 16.08.2005. instrukcijas Nr.7 redakcijā)

41. Ministru prezidenta rīkojuma projektu (kārtības ruļļa 202.punkts), kuru iesniedz Valsts kancelejā Ministru prezidentam izskatīšanai, nosūta rakstiski un elektroniskā formā. E-pasta ziņojumam pievieno šādas dokumentu teksta datnes:

41.1. iesniedzēja pavadvēstule;

41.2. rīkojuma projekts.

42. Šīs instrukcijas 38., 39., 40., 40.1 un 41.punktā minētos projektus un tiem pievienotos dokumentus Valsts kancelejai nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot nosūtāmo dokumentu teksta datnes un ailē Subject norādot “TAP Nr.xxxx dd.mm.gggg”, kur “Nr.xxxx dd.mm.gggg” — projekta iesniedzēja pavadvēstules numurs un datums un “TAP” — atslēgas vārds. Pirms minēto dokumentu nosūtīšanas pavadvēstules teksta datnē ieraksta pavadvēstules parakstīšanas datumu un numuru.

(Grozīts ar MK 16.08.2005. instrukciju Nr.7)

43. Ministrija, rakstiski iesniedzot informāciju vai papildu materiālu attiecībā uz Valsts kancelejā iesniegto projektu, informāciju (materiālus) nosūta arī elektroniskā formā. Informāciju (materiālus) nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot informācijas (materiālu) teksta datni un ailē Subject norādot “TAP papildus Nr.xxxx dd.mm.gggg”, kur “Nr.xxxx dd.mm.gggg” — pavadvēstules numurs un datums un “TAP papildus” — atslēgas vārdi.

VI. Tiesību aktu projektu izskatīšanas kārtība Valsts sekretāru sanāksmē

44. Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtību, kā arī sanāksmes darba kārtībā iekļautos projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (kārtības ruļļa 112.punkts) ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sanāksmes līdz plkst.12.00 (parasti pirmdienās) ievieto sēdes elektroniskajā mapē (turpmāk — e-mape). Pēc minēto dokumentu ievietošanas e-mapē Valsts kanceleja e-mapes lietotājiem nosūta e-pasta ziņojumu, ailē Subject norādot “VSS darba kartiba dd.mm.gggg”, kur “dd.mm.gggg” — sanāksmes datums un “VSS darba kartiba” — atslēgas vārdi.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

45. Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtību Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu (kārtības ruļļa 113.punkts) ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms Valsts sekretāru sanāksmes līdz plkst.12.00 (parasti pirmdienās). Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtību nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot darba kārtības teksta datni un ailē Subject norādot “VSS darba kartiba dd.mm.gggg”, kur “dd.mm.gggg” — sanāksmes datums un “VSS darba kartiba “ — atslēgas vārdi. Informāciju, kas saistīta ar Valsts sekretāru sanāksmju organizāciju, Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu (kārtības ruļļa 112.punkts), ailē Subject norādot “VSS informacija”, kur “VSS informacija” — atslēgas vārdi.

(Grozīts ar MK 11.02.2003. instrukciju Nr.2)

46. Valsts sekretāru sanāksmes darba kārtību (kārtības ruļļa 113.punkts) un izskatāmo projektu tekstus Valsts kanceleja ievieto internetā Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Valsts sekretāru sanāksmes” trīs darbdienas pirms Valsts sekretāru sanāksmes līdz plkst.14.00 (parasti pirmdienās).

47. Valsts sekretāru sanāksmes protokolu Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu (kārtības ruļļa 57.punkts) nākamajā darbdienā pēc Valsts sekretāru sanāksmes līdz plkst.15.00 (parasti piektdienās). Valsts sekretāru sanāksmes protokolu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot protokola teksta datni un ailē Subject norādot “VSS protokols dd.mm.gggg”, kur “dd.mm.gggg” — sanāksmes datums un “VSS protokols” — atslēgas vārdi.

48. Valsts sekretāru sanāksmes protokolu Valsts kanceleja ievieto internetā Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Valsts sekretāru sanāksmes” nākamajā darbdienā pēc Valsts sekretāru sanāksmes līdz plkst.15.00 (parasti piektdienās).

49. Valsts sekretāru sanāksmes balsstiesīgie dalībnieki iebildumus pret Valsts sekretāru sanāksmes protokolu (kārtības ruļļa 58.punkts) Valsts kancelejai nosūta rakstiski un elektroniskā formā. Iebildumus nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot iebildumu teksta datni un ailē Subject norādot “VSS protokols dd.mm.gggg iebildumi”, kur “dd.mm.gggg” — sēdes datums un “VSS protokols”, “iebildumi” — atslēgas vārdi.

50. Informāciju par projekta kontroli (kārtības ruļļa 123.punkts) Valsts kanceleja nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot informācijas teksta datni un ailē Subject norādot “TAP-xxxx kontrole”, kur “TAP-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs LIS un “kontrole” — atslēgas vārds.

VII. Ministru kabineta komitejas sēde, tās sagatavošana un norise

51. Ministru kabineta komitejas sēdes darba kārtību, kā arī sēdes darba kārtībā iekļautos projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (kārtības ruļļa 128.punkts) ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sanāksmes līdz plkst.9.00 (parasti trešdienās) ievieto sēdes e-mapē. Pēc minēto dokumentu ievietošanas e-mapē Valsts kanceleja e-mapes lietotājiem nosūta e-pasta ziņojumu, ailē Subject norādot “MKK darba kartiba dd.mm.gggg”, kur “dd.mm.gggg” — sanāksmes datums un “MKK darba kartiba” — atslēgas vārdi.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

52. Ministru kabineta komitejas sēdes darba kārtību Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu (kārtības ruļļa 128.punkts) ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms komitejas sēdes līdz plkst.12.00 (parasti otrdienās). Ministru kabineta komitejas sēdes darba kārtību nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot darba kārtības teksta datni un ailē Subject norādot “MKK darba kartiba dd.mm.gggg”, kur “dd.mm.gggg” — komitejas sēdes datums un “MKK darba kartiba” — atslēgas vārdi. Informāciju, kas saistīta ar Ministru kabineta komitejas sēžu organizāciju, Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta Ministru kabineta locekļiem un citām personām, ailē Subject norādot “MKK informacija”, kur “MKK informacija” — atslēgas vārdi.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

53. Ministru kabineta komitejas sēdes darba kārtību un izskatāmo projektu tekstus Valsts kanceleja ievieto internetā Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Ministru kabineta komitejas sēdes” trīs darbdienas pirms komitejas sēdes līdz plkst.9.00 (parasti trešdienās).

54. Ministru kabineta komitejas sēdes precizēto darba kārtību, kā arī sēdes darba kārtībā papildus iekļautos projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (kārtības ruļļa 129.punkts) ne vēlāk kā dienu pirms komitejas sēdes līdz plkst.17.00 (parasti piektdienās) ievieto e-mapē. Pēc minēto dokumentu ievietošanas e-mapē Valsts kanceleja e-mapes lietotājiem nosūta e-pasta ziņojumu, norādot:

54.1. ailē Subject — “MKK darba kartiba dd.mm.gggg precizeta”, kur “dd.mm.gggg” — komitejas sēdes datums un “MKK darba kartiba”, “precizeta” — atslēgas vārdi;

54.2. e-pasta ziņojuma tekstā — apstiprināšanas un precizēšanas laiku, kā arī informāciju par grozījumiem iepriekš izsūtītajā darba kārtībā.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

55. Ministru kabineta komitejas sēdes precizēto darba kārtību Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu (kārtības ruļļa 129.punkts) dienu pirms komitejas sēdes līdz plkst.17.00 (parasti piektdienās). Ministru kabineta komitejas sēdes precizēto darba kārtību nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot darba kārtības teksta datni un norādot:

55.1. ailē Subject — “MKK darba kartiba dd.mm.gggg precizeta”, kur “dd.mm.gggg” — komitejas sēdes datums un “MKK darba kartiba”, “precizēta” — atslēgas vārdi;

55.2. e-pasta ziņojuma tekstā — apstiprināšanas un precizēšanas laiku.

56. Ministru kabineta komitejas sēdes precizēto darba kārtību un izskatāmo projektu tekstus Valsts kanceleja ievieto internetā Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Ministru kabineta komitejas sēdes” komitejas sēdes dienā līdz plkst.9.00 (parasti pirmdienās).

57. Ministru kabineta komitejas sēdes protokolu Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu (kārtības ruļļa 141.punkts) nākamajā darbdienā pēc komitejas sēdes līdz plkst.15.00 (parasti otrdienās). Ministru kabineta komitejas sēdes protokolu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot protokola teksta datni un ailē Subject norādot “MKK protokols dd.mm.gggg”, kur “dd.mm.gggg” — sanāksmes datums un “MKK protokols” — atslēgas vārdi.

58. Ministru kabineta komitejas sēdes protokolu Valsts kanceleja ievieto internetā Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Ministru kabineta komitejas sēdes” nākamajā darbdienā pēc komitejas sēdes līdz plkst.15.00 (parasti otrdienās).

59. Ministra kabineta locekļa iebildumus pret Ministru kabineta komitejas sēdes protokolu (kārtības ruļļa 142.punkts) Valsts kancelejai nosūta rakstiski un elektroniskā formā. Iebildumus nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot iebildumu teksta datni un ailē Subject norādot “MKK protokols dd.mm.gggg iebildumi”, kur “dd.mm.gggg” — sēdes datums un “MKK protokols”, “iebildumi” — atslēgas vārdi.

60. Informāciju par projekta kontroli (kārtības ruļļa 145.punkts) Valsts kanceleja nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot informācijas teksta datni un ailē Subject norādot “TAP-xxxx kontrole”, kur “TAP-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs LIS un “kontrole” — atslēgas vārds.

VIII. Ministru kabineta sēde, tās sagatavošana un norise

61. Ministru kabineta sēdes darba kārtību Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta (kārtības ruļļa 157.punkts) Ministru kabineta locekļiem un citām attiecīgajām personām trīs darbdienas pirms Ministru kabineta sēdes līdz plkst.16.00 (parasti ceturtdienās). Ministru kabineta sēdes darba kārtību nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot darba kārtības teksta datni un ailē Subject norādot “MK darba kartiba dd.mm.gggg”, kur “dd.mm.gggg” — sēdes datums. Informāciju, kas saistīta ar Ministru kabineta sēdes organizāciju, Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta Ministru kabineta locekļiem un citām attiecīgajām personām, ailē Subject norādot “MK informacija”, kur “MK informacija” — atslēgas vārdi.

(Grozīts ar MK 11.02.2003. instrukciju Nr.2)

62. Ministru kabineta sēdes darba kārtību, kā arī sēdes darba kārtībā iekļautos projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (kārtības ruļļa 157.punkts) ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sanāksmes līdz plkst.9.00 (parasti piektdienās) ievieto sēdes e-mapē. Pēc minēto dokumentu ievietošanas e-mapē Valsts kanceleja e-mapes lietotājiem nosūta e-pasta ziņojumu, ailē Subject norādot “MK darba kartiba dd.mm.gggg”, kur “dd.mm.gggg” — sanāksmes datums un “MK darba kartiba” — atslēgas vārdi.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

63. Ministru kabineta darba kārtību un izskatāmo projektu tekstus Valsts kanceleja ievieto internetā Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Ministru kabineta sēdes” divas darbdienas pirms Ministru kabineta sēdes līdz plkst.12.00 (parasti piektdienās).

64. Ministru kabineta sēdes precizēto darba kārtību, kā arī sēdes darba kārtībā papildus iekļautos projektus kopā ar attiecīgajiem materiāliem (kārtības ruļļa 162.punkts) Ministru kabineta sēdes dienā līdz plkst.10.00 (parasti otrdienās) ievieto sēdes e-mapē. Pēc minēto dokumentu ievietošanas e-mapē Valsts kanceleja e-mapes lietotājiem nosūta e-pasta ziņojumu, norādot:

64.1. ailē Subject — “MK darba kartiba dd.mm.gggg precizeta”, kur “dd.mm.gggg” — Ministru kabineta sēdes datums un “MK darba kartiba”, “precizeta” — atslēgas vārdi;

64.2. e-pasta ziņojuma tekstā — apstiprināšanas un precizēšanas laiku, kā arī informāciju par grozījumiem iepriekš izsūtītajā darba kārtībā.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

64.1 Ministru kabineta sēdes precizēto darba kārtību Valsts kanceleja Ministru kabineta sēdes dienā līdz plkst.10.00 (parasti otrdienās) elektroniskā formā nosūta saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu (kārtības ruļļa 162.punkts). Ministru kabineta sēdes precizēto darba kārtību nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot darba kārtības teksta datni un norādot:

64.11. ailē Subject — “MK darba kartiba dd.mm.gggg precizeta”, kur “dd.mm.gggg” — Ministru kabineta sēdes datums un “MK darba kartiba”, “precizeta” — atslēgas vārdi;

64.12. e-pasta ziņojuma tekstā — apstiprināšanas un precizēšanas laiku.

(MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

65. Ministru kabineta sēdes precizēto darba kārtību un izskatāmo projektu tekstus Valsts kanceleja ievieto internetā Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Ministru kabineta sēdes” Ministru kabineta sēdes dienā līdz plkst.10.00 (parasti otrdienās).

66. Ministru kabineta sēdes protokolu Valsts kanceleja elektroniskā formā nosūta saskaņā ar Valsts kancelejas direktora apstiprinātu sarakstu (kārtības ruļļa 177.punkts) nākamajā darbdienā pēc Ministru kabineta sēdes līdz plkst.15.00 (parasti trešdienās). Ministru kabineta sēdes protokolu nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot protokola teksta datni un ailē Subject norādot “MK protokols dd.mm.gggg”, kur “dd.mm.gggg” — sēdes datums un “MK protokols” — atslēgas vārdi.

67. Ministru kabineta sēdes protokolu Valsts kanceleja ievieto internetā Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Ministru kabineta sēdes” nākamajā darbdienā pēc Ministru kabineta sēdes līdz plkst.15.00 (parasti trešdienās).

68. Ministra kabineta locekļa iebildumus pret Ministru kabineta sēdes protokolu (kārtības ruļļa 178.punkts) Valsts kancelejai nosūta rakstiski un elektroniskā formā. Iebildumus nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot iebildumu teksta datni un ailē Subject norādot “MK protokols dd.mm.gggg iebildumi”, kur “dd.mm.gggg” — sēdes datums un “MK protokols”, “iebildumi” — atslēgas vārdi.

69. Informāciju par projekta kontroli (kārtības ruļļa 179.punkts) Valsts kanceleja nosūta, e-pasta ziņojumam pievienojot informācijas teksta datni un ailē Subject norādot “TAP-xxxx kontrole”, kur “TAP-xxxx” — projekta reģistrācijas numurs LIS un “kontrole” — atslēgas vārds.

VIII.1 Starptautisko līgumu nosūtīšana pēc to parakstīšanas

(Nodaļa MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā)

69.1 Starptautisko līgumu sagatavo parakstīšanai, neņemot vērā šīs instrukcijas 16., 17. un 18.punktā noteiktās prasības. Pēc starptautiskā līguma parakstīšanas iesniedzēja ministrija starptautisko līgumu un tā tulkojumu (ja līgums nav parakstīts latviešu valodā) rakstiski un elektroniskā formā nosūta Ārlietu ministrijai (kārtības ruļļa 35.1 punkts), e-pasta ziņojumam pievienojot pavadvēstuli, starptautiskā līguma un tā tulkojuma (ja līgums nav parakstīts latviešu valodā) teksta datnes un ailē Subject norādot “PARAKSTITAIS LIGUMS Nr.xxxx dd.mm.gggg”, kur “Nr.xxxx dd.mm.gggg” — pavadvēstules numurs un datums un “PARAKSTITAIS LIGUMS” — atslēgas vārdi. Pirms minēto dokumentu nosūtīšanas pavadvēstules teksta datnē ieraksta pavadvēstules datumu un numuru.

69.2 Pēc starptautiskā līguma parakstīšanas (kārtības ruļļa 32.punkts) atbildīgā ministrija minētos dokumentus rakstiski un elektroniskā formā nosūta Valsts kancelejai, e-pasta ziņojumam pievienojot likumprojektu, anotāciju, pavadvēstuli, starptautisko līgumu un tā tulkojumu (ja līgums nav parakstīts latviešu valodā) teksta datnes un ailē Subject norādot “TAP Nr.xxxx dd.mm.gggg”, kur “Nr.xxxx dd.mm.gggg” — pavadvēstules numurs un datums un “TAP” — atslēgas vārds. Pirms minēto dokumentu nosūtīšanas pavadvēstules teksta datnē ieraksta pavadvēstules datumu un numuru. Rakstiski nosūtītajam parakstītajam līgumam pievieno izdrukātu līguma elektroniskās versijas pēdējo lapu, kas noformēta atbilstoši šīs instrukcijas II nodaļā noteiktajām prasībām.

IX. Noslēguma jautājumi

70. Instrukcijas 13.punkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

(Grozīts ar MK 11.02.2003. instrukciju Nr.2)

71. Instrukcijas 37.punkts stājas spēkā vienlaikus ar kārtības ruļļa 5.nodaļu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija instrukcijai Nr.3
Datnes rekvizītu (Properties) aizpildīšanas kārtība

Nr.p.k.

Rekvizīts

Informācija

1.

Virsraksts (Title)

Pilns nosaukums

2.

Tēma (Subject)

Dokumenta veids (piemēram, pavadvēstule, izziņa, atzinums, Ministru prezidenta rīkojums)

3.

Autors (Author)

Atbildīgās amatpersonas (dokumenta autora) vārds, uzvārds

4.

Uzņēmums (Company)

Ministrijas vai institūcijas nosaukums

5.

Komentāri (Comments)

Dokumenta autora e-pasta adrese, tālrunis

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija instrukcijai Nr.3
Dokumenta datnes nosaukuma veidošanas kārtība

(Pielikums MK 11.02.2003. instrukcijas Nr.2 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.08.2003. instrukciju Nr.8; MK 08.06.2004. instrukciju Nr.4; MK 16.08.2005. instrukciju Nr.7)

1. Dokumenta datnes nosaukums nedrīkst būt garāks par 24 simboliem, un to veido pēc šāda parauga:

OOOvvv_ddmmgg_xxxx, kur

OOO — iestādes nosaukuma saīsinājums saskaņā ar šī pielikuma 1.tabulu;

vvv — dokumenta veida apzīmējums saskaņā ar šī pielikuma 2.tabulu. Ja projekts vai iesniegtie dokumenti ir sadalīti vairākās datnēs, datnes nosaukumā aiz veida apzīmējuma “vvv” liek apakšsvītras simbolu “_” un latīņu alfabēta simbolus alfabēta secībā (piemēram, OOOrik_A_ddmmgg);

ddmmgg — projekta pēdējās korekcijas un izdrukāšanas datums:

xxxx — cits papildu apzīmējums (piemēram, saraksta “Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā” kārtas numurs).

2. Tiesību akta projekta pielikuma datnes nosaukumu veido pēc šāda parauga:

OOOvvvpyy_ddmmgg, kur

OOO — iestādes nosaukuma saīsinājums saskaņā ar šī pielikuma 1.tabulu;

vvv — dokumenta veida apzīmējums saskaņā ar šī pielikuma 2.tabulu. Ja pielikums ir sadalīts vairākās datnēs, datnes nosaukumā aiz apzīmējuma “vvvpyy” liek apakšsvītras simbolu “_” un latīņu alfabēta simbolus alfabētiskā secībā (piemēram, OOOrikp1_A_ddmmgg);

p — pielikuma apzīmējums saskaņā ar šī pielikuma 2.tabulu;

yy — pielikuma numurs;

ddmmgg — projekta pēdējās korekcijas un izdrukāšanas datums.

1.tabula

Valsts institūciju nosaukumu saīsinājumi

Nr. p.k.

Valsts institūcija

Nosaukuma saīsinājums

1

2

3

1.

Aizsardzības ministrija

AIM

2.

Ārlietu ministrija

AM

2.1Bērnu un ģimenes lietu ministrijaBM

3.

Ekonomikas ministrija

EM

4.

Finanšu ministrija

FM

5.

Iekšlietu ministrija

IEM

6.

Izglītības un zinātnes ministrija

IZM

7.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

RAPLM

8.

Kultūras ministrija

KM

9.

Labklājības ministrija

LM

10.

Satiksmes ministrija

SAM

11.

Tieslietu ministrija

TM

12.

Veselības ministrija

VM

13.

Vides ministrija

VIDM

14.

Zemkopības ministrija

ZM

15.

(Svītrots ar MK 08.06.2004. instrukciju Nr.4)

15.1Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietāsIUMEPL

16.

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās

IUMSIL

17.

(Svītrots ar MK 08.06.2004. instrukciju Nr.4)

18.

Ministru prezidents

MP

19.

Ministru prezidenta biedra birojs

MPBB

20.

Ministru kabinets (Valsts kanceleja)

MK

21.

Valsts kontrole

VK

22.

Ģenerālprokuratūra

GP

23.

Latvijas Pašvaldību savienība

LPS

24.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

SPRK

25.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome

NTSP

26.

Reģionālās attīstības padome

RAP

27.

Tautsaimniecības padome

TSP

28.

Nevalstiskās organizācijas

NVO

29.Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojsKNAB
30.Valsts civildienesta pārvaldeVCP

2.tabula

Dokumentu veidu apzīmējumi

Nr.
p.k.

Dokumenta veids

Dokumenta veida apzīmējums

1

2

3

1.

Ieteikumu projekts

Iet

2.

Informatīvais ziņojums

Zino

3.

Instrukcijas projekts

Instr

4.

Koncepcijas projekts

Konc

5.

Likumprojekts

Lik

6.

Ministru prezidenta rīkojuma projekts

Mpr

7.

Noteikumu projekts

Not

8.

Pamatnostādņu projekts

Pamn

9.

Plāna projekts

Pl

10.

Programmas projekts

Prog

11.

Protokollēmuma projekts

Prot

12.

Rīkojuma projekts

Rik

13.

Starptautiska līguma projekts latviešu valodā

Sl

14.

Starptautiska līguma projekts svešvalodā

Ss

15.

Konkursa komisijas lēmums

Konkl

16.

Ministru kabineta Apbalvošanas padomes lēmums

mkapl

17.

Paskaidrojuma raksts

Pask

18.

Personas dzīves apraksts

Cv

19.

Pilnvarojums

Pilnv

20.

Politikas dokumenta satura rādītājs un kopsavilkums

Pdsat

21.

Projekta anotācija

Anot

22.

Pavadvēstule

Pav

23.

Atzinums par tiesību akta vai politikas dokumenta projektu

Atz

24.

Informācija par konsultācijām ar nevalstiskajām

Neval

organizācijām

25.

Jebkura cita šajā tabulā nestrukturēta informācija

Inf

26.

Izziņa par vērā ņemtajiem un noraidītajiem iebildumiem

Izz

27.

Jebkura cita izziņa

Izif

28.

Starpinstitūciju sanāksmes vai starpinstitūciju darba grupas protokols

Stp

29.

Eiropas Savienības direktīva vai tās tulkojums

Esd

30.

Normatīvo aktu informatīvās sistēmas izdrukas

NAISy (y – numurs pēc kārtas)

31.

Pielikums

pyy (yy – numurs pēc kārtas)

32.

Ministru prezidenta rezolūcijas

Mprez

33.

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinums

Jd

34.

Ministru kabineta komitejas sēdes protokola izraksts

pmkk

35.

Ministru kabineta sēdes protokola izraksts

pmk

36.

Valsts sekretāru sanāksmes protokola izraksts

pvss

37.Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos projektsPoz
38.Latvijas Republikas nostājas Eiropas Kopienu Tiesā izskatāmajā lietā vai Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226., 227. un 228.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras ietvaros projektsNst
39.Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos protokolsVasp
3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija instrukcijai Nr.3

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 28.maija instrukcijai Nr.3

Satiksmes ministra vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis
01.09.2005