Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1995. gada 9. februāra likumu: Par uzņēmumu ienākuma nodokli.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 93

Rīgā 1994. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 21 2. §)

Par pamatlīdzekļu nolietojuma (amortizācijas) normām

Izdoti saskaņā ar likuma «Par peļņas nodokli» 7. pantu

1. Nosakot pamatlīdzekļu nolietojumu (amortizāciju), kuru ņem vērā ar nodokli apliekamās peļņas (ienākuma) aprēķinos, piemēro šo noteikumu 4. un 10. punktā noteiktās normas.

2. Nolietojuma (amortizācijas) normas attiecina uz pamatlīdzekļiem, kurus uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai arī fiziskā persona izmanto uzņēmējdarbībai. Tās nav attiecināmas uz uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbinieku sociālajām vajadzībām vai fiziskās personas personiskajām vajadzībām paredzētajiem kultūras, izglītības un sadzīves pamatlīdzekļu objektiem. Šo objektu iegādes (izveidošanas) izmaksas un nolietojums netiek ņemts vērā peļņas nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinos.

3. Nolietojuma (amortizācijas) normas piemērojamas ekspluatācijā nodotajiem pamatlīdzekļiem, kuru sākotnējā vērtība (iegādes vai izgatavošanas izmaksas un ar attiecīgiem Valdības lēmumiem noteiktajā pārvērtēšanā aprēķinātais vērtības pieaugums) nav pilnīgi norakstīta (amortizēta) šo noteikumu spēkā stāšanās dienā, kā ari jauniem pēc šo noteikumu stāšanās spēkā iegādātiem vai izveidotiem un ekspluatācijā nodotiem pamatlīdzekļiem atbilstoši to sākotnējai uzskaites vērtībai. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanā iegūtais vērtības pieaugums tiek pieņemts tikai tajā apmērā, kurš noteikts, pārvērtējot pamatlīdzekļus saskaņā ar attiecīgiem Valdības lēmumiem.

Pēc pamatlīdzekļu iegādes (izveidošanas) ar šiem pamatlīdzekļiem saistītās izmaksas jāpievieno to sākotnējai uzskaites vērtībai tajos gadījumos, ja veiktās rekonstrukcijas rezultātā uzlabojušies pamatlīdzekļu ekonomiskie parametri salīdzinājumā ar sākotnējiem rādītājiem vai lietošanas laiks palielinājies ne mazāk kā par 3 gadiem.

4. Noteikt tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām, kā arī pārējiem pamatlīdzekļiem un inventāram šādas nolietojuma (amortizācijas) normas:

Kods (pēc bilances shēmas) Pamatlīdzekļu grupas un veidi Nolietojuma (amortizācijas) laiks (gados)

1

2

3
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas  
2.1. Bituma kausēšanas tehnoloģiskās iekārtas, zemes rakšanas un karjeru darbos izmantojamās mašīnas, konveijeri, iekraušanas un izkraušanas mašīnas un iekārtas 2
2.2. Siltumapmaiņas, metālkausēšanas un ķīmiskās krāsnis un ar tam saistītas tehnoloģiskas iekārtas 4
2.3. Tehnoloģiskas iekārtas un mašīnas, kas darbojas nelabvēlīgā vidē un ar maksimāli pieļaujamo slodzi 4
2.4. Citas tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, elektroniskās sakaru un laboratorijas iekārtas (izņemot tālāk minētās) 5
2.5. Lauksaimniecības mašīnas, traktori un kombaini 6
2.6. Siltumtehniskās iekārtas, sūkņi un kompresori, ventilācijas un gāzu attīrīšanas iekārtas 7
2.7. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, viesnīcu un pārējo sociālo pakalpojumu uzņēmu 7
2.8. Turbīnu iekārtas, kompleksās spēka mašīnas, elektrodzinēji un radiotehniskās un telekomunikāciju centru iekārtas 8
2.9. Dzelzceļa ritošais sastāvs
tai skaitā:
10
2.9.1. skābju cisternas 5
2.10. Pilsētu elektrotransports (tramvaji, trolejbusi) 8
2.11. Jūras un upju flote
tai skaitā:
12
2.11.1. zvejas flote 10
2.11.2. motorlaivas, airu laivas 5
2.12. Dzelzceļa transporta, flotes un ostu tehnoloģiskās
tai skaitā:
7
2.12.1. portālceltņi un peldošie celtņi 10
2.13. Automobiļi, to piekabes un komunālais transports
tai skaitā:
5
2.13.1. automobiļi īrei, taksometri 3
2.14. Lidmašīnas 6
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs  
3.1. Kancelejas telpu un biroja iekārta un inventārs 10
3.2. Datori, elektroniskā un sadzīves tehnika 5
3.3. Darba rīki un ražošanas instrumenti 2
3.4. Produkcijas ražošanas, transportēšanas un uzglabāšanas vajadzībām izmantojamais ražošanas inventārs 3
3.5. Telpu un pamatlīdzekļu apkopei un uzturēšanai izmantojamais saimnieciskais inventārs 5

5. Objektiem, kuru vērtība ir 50 latu par vienību vai mazāka, šo vērtību ieskaita izdevumos pilnas vērtības apmērā to iegādes (izgatavošanas) gadā, un tiem nepiemēro šo noteikumu 7. punktā paredzēto kārtību.

Pamatlīdzekļiem, kuru lietošanas laiks ir mazāks par 3 gadiem un kuru vērtība ir 100 latu par vienību vai mazāka, vērtību ieskaita izdevumos 2 gadu laikā.

6. Iegādāto un ekspluatācijā nodoto lietoto tehnoloģisko iekārtu un mašīnu, kā arī pārējo pamatlīdzekļu un inventāra vērtība ieskaitāma izdevumos šādā kārtībā:

6.1. ja lietošanas laiks paredzams ne vairāk kā puse no atbilstoša jauna pamatlīdzekļa lietošanas laika, kas jaunajam pamatlīdzeklim noteikts:

līdz 5 gadiem - 2 gados,,

no 6 līdz 8 gadiem - 3 gados,

virs 8 gadiem - 4 gados;

6.2. ja lietošanas laiks paredzams vairāk par pusi no jauna pamatlīdzekļa lietošanas laika, - attiecīgi samazinot laika normu;

6.3. pilnīgi nolietoto (amortizēto) pamatlīdzekļu vērtību ieskaita izdevumos 2 gadu laikā.

7. Pamatlīdzekļu nolietojums (amortizācija) jārēķina pēc lineārās metodes sistemātiski, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā un beidzot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tā izņemšanas no ekspluatācijas.

8. Skaidrojumus par šajos noteikumos apstiprināto nolietojuma (amortizācijas) laika normu piemērošanu, kā ari par šo noteikumu piemērošanas kārtību sniedz finansu ministrs.

9. Finansu ministrijai ir tiesības valstiski svarīgu nozaru uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām pēc Ekonomikas ministrijas priekšlikuma un pēc attiecīgo uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību motivēta iesnieguma samazināt tehnoloģisko iekārtu un mašīnu nolietojuma (amortizācijas) normas, bet ne vairāk kā par 20 procentiem.

10. Finansu ministrija kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izskata nolietojuma (amortizācijas) normas ēkām, būvēm, pārvadu ierīcēm un ilggadīgiem stādījumiem un divu mēnešu laikā no šo noteikumu stāšanās spēkā, ņemot vērā attiecīgos apstākļus, nosaka nolietojuma (amortizācijas) pagaidnormas, kā ari publicē tās atsevišķā izdevumā.

Līdz laikam, kad tiks izstrādātas pagaidnormas, ēkām, būvēm, pārvadu ierīcēm un ilggadīgiem stādījumiem nolietojumu nosaka, ievērojot ar Ministru Padomes 1991. gada 18. marta rīkojumu Nr. 103-r noteiktās nolietojuma (amortizācijas) normas.

Ekonomikas ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izveido darba grupu, lai izstrādātu ēku, būvju un pārvadu ierīču nolietojuma (amortizācijas) normas, kuras būtu piemērojamas nekustamā īpašuma attīstīta tirgus apstākļos.

11. Saskaņa ar šiem noteikumiem nolietojamo (amortizējamo) pamatlīdzekļu uzskaite jāveic, ievērojot Finansu ministrijas un Grāmatvedības metodiskas padomes apstiprinātos Norādījumus par pamatlīdzekļu un to nolietojuma (amortizācijas) uzskaiti.

12. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem:

12.1. Ministru Padomes 1991. gada 18. marta rīkojuma Nr. 103-r 1. pielikumā «Amortizācijas atskaitījumu vienotās normas pamatlīdzekļu pilnai atjaunošanai tautas saimniecībā» ietvertās normas «Mašīnas un iekārtas» (šifrs 4), «Transporta līdzekļi» (šifrs 5), «Instrumenti» (šifrs 6), «Ražošanas un saimnieciskais inventārs un piederumi» (šifrs 7), «Darba lopi» (šifrs 8) un «Pārējie» (šifrs 11) un šī rīkojuma 2. pielikumu «Nolikums par pamatlīdzekļu amortizācijas atskaitījumu uzskaites kārtību tautas saimniecībā»;

12.2. Ministru Padomes 1993. gada 10. februāra lēmuma Nr. 67 «Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu» (Ziņotājs, 1993, 10/11) 3. punkta otro daļu un 4. punktu.

Ministru prezidents V. BIRKAVS

Finansu ministrs U. OSIS

08.05.1994