Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumus Nr. 342 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība".

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.432

Rīgā 2001.gada 9.oktobrī (prot. Nr.48, 8.¤)

Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma

11.panta trešo daļu un 15.panta 1.punktu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka atkritumu apsaimniekošanas (izņemot atkritumu sadedzināšanu) atļaujas izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un atkritumu apsaimniekošanas atļaujā (turpmāk - atļauja) izvirzāmās prasības, kā arī atļaujas veidlapu paraugus.

II. Pieteikums atļaujas saņemšanai

2. Atļaujas pieprasītājs (persona, kura veic vai vēlas veikt atkritumu pārstrādi, apglabāšanu, savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu vai pārvadāšanu) pirms darbības uzsākšanas iesniedz reģionālajā vides pārvaldē attiecīgu pieteikumu atļaujas saņemšanai:

2.1. pieteikumu atkritumu pārstrādes atļaujas saņemšanai (1.pielikums);

2.2. pieteikumu atkritumu apglabāšanas atļaujas saņemšanai (2.pielikums);

2.3. pieteikumu atkritumu savākšanas, uzglabāšanas vai pārkraušanas atļaujas saņemšanai (3.pielikums);

2.4. pieteikumu atkritumu pārvadāšanas atļaujas saņemšanai (4.pielikums).

3. Lai saņemtu atkritumu pārstrādes atļauju, atļaujas pieprasītājs papildus šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajam pieteikumam iesniedz reģionālajā vides pārvaldē šādu informāciju:

3.1. atkritumu pārstrādes tehnoloģijas apraksts;

3.2. atkritumu pārstrādes tehnoloģijas jaudas raksturojums (pārstrādāto atkritumu daudzums laika vienībā);

3.3. ūdens lietošanas atļaujas kopija, ja tāda ir izsniegta;

3.4. atļaujas kopija gaisu piesārņojošo vielu emisijai no stacionārajiem gaisa piesārņojuma avotiem, ja tāda ir izsniegta;

3.5. ziņas par personāla kvalifikāciju.

4. Lai saņemtu atkritumu apglabāšanas atļauju, atļaujas pieprasītājs papildus šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajam pieteikumam iesniedz reģionālajā vides pārvaldē šādu informāciju:

4.1. atkritumu apglabāšanas vietas, poligona vai izgāztuves teritorijas topogrāfiskā karte mērogā 1:5000;

4.2. atkritumu apglabāšanas vietas vai izgāztuves iekārtojuma apraksts:

4.2.1. izgāztuves atrašanās vietas inženierģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās izpētes dati;

4.2.2. būvju saraksts un inventarizācijas materiāli;

4.2.3. inženierkomunikāciju pieslēgumi un to tehniskais raksturojums;

4.2.4. atkritumu apglabāšanas vietā vai izgāztuvē izmantojamās tehnikas saraksts;

4.2.5. atkritumu apglabāšanas vietas vai izgāztuves darbinieku skaits un kvalifikācija;

4.3. atkritumu apglabāšanas vietā izmantoto tehnoloģiju apraksts;

4.4. poligona vai izgāztuves darbības apraksts, tai skaitā poligona darbības monitoringa un kontroles pasākumu apraksts;

4.5. poligona vai izgāztuves slēgšanas plāns un monitoringa un kontroles pasākumu plāns pēc poligona vai izgāztuves slēgšanas;

4.6. atkritumu apglabāšanas vietā vai izgāztuvē esošo vides aizsardzības inženierbūvju raksturojums:

4.6.1. infiltrāta savākšanas sistēmas raksturojums;

4.6.2. infiltrāta monitoringa biežums un mērāmie parametri;

4.6.3. pazemes ūdeņu monitoringa sistēmas īss raksturojums un mērāmie parametri;

4.6.4. gaisa piesārņojuma monitoringa sistēmas īss raksturojums un mērāmie parametri;

4.6.5. gāzes savākšanas sistēmas raksturojums;

4.6.6. poligona gāzes izmantošanas raksturojums;

4.6.7. notekūdeņu un infiltrāta attīrīšanas iekārtas un to darbības raksturojums;

4.6.8. ūdens lietošanas atļaujas kopija, ja tāda ir izsniegta;

4.6.9. atļaujas kopija gaisu piesārņojošo vielu emisijai no stacionārajiem gaisa piesārņojuma avotiem, ja tāda ir izsniegta.

5. Lai saņemtu atkritumu savākšanas, uzglabāšanas vai pārkraušanas atļauju, atļaujas pieprasītājs papildus šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajam pieteikumam iesniedz reģionālajā vides pārvaldē šādu informāciju:

5.1. atkritumu savākšanas sistēmas apraksts:

5.1.1. izvietoto konteineru skaits;

5.1.2. izvietoto konteineru veidi;

5.1.3. konteineru iztukšošanas biežums;

5.1.4. konteineru izvietošanas vietas;

5.1.5. atkritumu savākšanas sistēmas veids, ja netiek izmantoti konteineri (īss sistēmas apraksts);

5.2. ziņas par atkritumu uzglabāšanu:

5.2.1. atkritumu uzglabāšanas vietu skaits;

5.2.2. atkritumu uzglabāšanas vietu adreses;

5.2.3. atkritumu uzglabāšanai izmantotā aprīkojuma raksturojums katrai atkritumu uzglabāšanas vietai;

5.3. ziņas par atkritumu pārkraušanas vietām:

5.3.1. atkritumu pārkraušanas vietu skaits;

5.3.2. atkritumu pārkraušanas vietu adreses;

5.3.3. atkritumu pārkraušanas vietu skiču projektu kopijas;

5.3.4. atkritumu pārkraušanā izmantotā tehnika (norāda katrai pārkraušanas vietai);

5.3.5. pārkraujamo atkritumu daudzums (kubikmetri vai tonnas) gada laikā (norāda katrai pārkraušanas vietai);

5.4. izmantojamo specializēto transportlīdzekļu saraksts atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS-87 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas";

5.5. ziņas par personāla kvalifikāciju;

5.6. ja tiek vākti sadzīves atkritumi, - pašvaldības apliecinājums, ka ar atļaujas pieprasītāju tiks slēgts Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta otrajā daļā minētais līgums, vai noslēgtā līguma notariāli apstiprināta kopija.

6. Lai saņemtu atkritumu pārvadāšanas atļauju, atļaujas pieprasītājs papildus šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajam pieteikumam iesniedz reģionālajā vides pārvaldē šādu informāciju:

6.1. ja tiek pārvadāti bīstamie atkritumi:

6.1.1. civiltiesiskās apdrošināšanas līguma kopija;

6.1.2. bīstamo atkritumu pārvadājumiem izmantoto transportlīdzekļu saraksts un sertifikātu kopijas, kas apliecina šo transportlīdzekļu piemērotību bīstamo kravu pārvadājumiem;

6.1.3. autovadītāju saraksts, kuri ir saņēmuši tiesības pārvadāt bīstamās kravas;

6.1.4. līgums ar uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), uz kuru tiek vesti bīstamie atkritumi (kopija);

6.2. ja tiek pārvadāti sadzīves atkritumi:

6.2.1. izmantojamo specializēto transportlīdzekļu saraksts atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS-87 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas";

6.2.2. ziņas par personāla kvalifikāciju;

6.2.3. pašvaldības apliecinājums, ka ar atļaujas pieprasītāju tiks slēgts Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta otrajā daļā minētais līgums, vai noslēgtā līguma notariāli apliecināta kopija.

7. Pieteikumu atkritumu pārvadāšanas atļaujas saņemšanai iesniedz reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši pārvadājuma galamērķim, bet pieteikumus atkritumu pārstrādes, atkritumu apglabāšanas vai atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas atļaujas saņemšanai iesniedz reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši darbības veikšanas vietai.

8. Lai informētu pilsētas domi (novada domi, pagasta padomi) par plānoto atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā, reģionālā vides pārvalde nosūta pieteikuma kopiju pilsētas domei (novada domei, pagasta padomei), kuras administratīvajā teritorijā tiks veiktas pieteikumā minētās darbības, bet atkritumu pārvadāšanas pieteikuma kopiju - pilsētas domei (novada domei, pagasta padomei), kuras administratīvajā teritorijā tiks nogādāti atkritumi.

9. Ja pašvaldībai ir pamatoti iebildumi pret atļaujas izsniegšanu vai īpašas prasības atļaujas saturam, tā divu nedēļu laikā par to rakstiski paziņo reģionālajai vides pārvaldei.

III. Atļaujas izsniegšana, pagarināšana

un atļaujā izvirzāmās prasības

10. Pirms atkritumu pārstrādes atļaujas (5.pielikums), atkritumu apglabāšanas atļaujas (6.pielikums), atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas atļaujas (7.pielikums) vai atkritumu pārvadāšanas atļaujas (8.pielikums) izsniegšanas reģionālās vides pārvaldes pārstāvis apmeklē pieteikumā minēto atkritumu apsaimniekošanas vietu vai atkritumu pārvadājuma galapunktu un reģionālā vides pārvalde pārbauda pieteikumā sniegto ziņu pareizību.

11. Atkritumu pārvadāšanas atļauju izsniedz tikai tad, kad persona, kurai tiek piegādāti atkritumi, ir saņēmusi vienu vai vairākas šajos noteikumos minētās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

12. Reģionālā vides pārvalde atļaujas pielikumos norāda:

12.1. tehniskās prasības vides piesārņojuma samazināšanai, kurš rodas, pārstrādājot, apglabājot, savācot, uzglabājot, pārkraujot vai pārvadājot atkritumus;

12.2. nepieciešamo izglītības līmeni personām, kas atbild par atkritumu pārstrādi, apglabāšanu, savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu vai pārvadāšanu;

12.3. nelaimes gadījumu un to seku novēršanas pasākumus;

12.4. prasības atkritumu apsaimniekošanas kontroles pasākumiem un vides stāvokļa monitoringam;

12.5. prasības poligona vai izgāztuves slēgšanai un aprūpei pēc slēgšanas.

13. Reģionālā vides pārvalde sešu nedēļu laikā (ja pagarina atļaujas derīguma termiņu - četru nedēļu laikā) pēc pieteikuma saņemšanas izsniedz atļauju vai rakstiski sniedz motivētu atteikumu to izsniegt.

14. Atļauju sastāda divos eksemplāros. Atļaujas vienu eksemplāru izsniedz atļaujas pieprasītājam, otru eksemplāru uzglabā reģionālajā vides pārvaldē. Reģionālā vides pārvalde nosūta atļaujas kopiju pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiks veiktas atļaujā minētās darbības.

15. Atkritumu pārstrādes atļauju, atkritumu apglabāšanas atļauju un atkritumu savākšanas, uzglabāšanas vai pārkraušanas atļauju izsniedz uz pieciem gadiem, ņemot vērā atkritumu pārstrādes, apglabāšanas, savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas veidu, kā arī atkritumu pārstrādes iekārtu, atkritumu apglabāšanas poligonu un izgāztuvju, atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas ietekmi uz vidi.

16. Atkritumu pārvadāšanas atļauju izsniedz uz pieciem gadiem.

17. Lai pagarinātu atļaujas derīguma termiņu, atļaujas pieprasītājs ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz reģionālajā vides pārvaldē attiecīgo šo noteikumu 2.punktā minēto pieteikumu un attiecīgo šo noteikumu 3., 4., 5. vai 6.punktā minēto informāciju.

IV. Atļaujas anulēšana

18. Reģionālā vides pārvalde anulē atļauju, ja atļaujas pieprasītājs neievēro normatīvajos aktos vai atļaujā noteiktās prasības. Atkritumu pārvadāšanas atļauju anulē arī tad, ja personai, kurai tiek vesti atkritumi, ir anulēta atkritumu pārstrādes atļauja, atkritumu apglabāšanas atļauja, kā arī atkritumu savākšanas, uzglabāšanas vai pārkraušanas atļauja.

19. Par atļaujas anulēšanu un anulēšanas iemesliem reģionālā vides pārvalde rakstiski paziņo atļaujas pieprasītājam un attiecīgajai pašvaldībai. Atļaujā minētās atkritumu apsaimniekošanas darbības pārtraucamas nedēļas laikā pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas.

20. Ja atļauja anulēta, jaunu atļauju var saņemt pēc atļaujas anulēšanas iemeslu novēršanas, iesniedzot reģionālajā vides pārvaldē jaunu pieteikumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

21. Reģionālā vides pārvalde reģistrē saņemtos pieteikumus, izsniegtās un anulētās atļaujas un atteikumus piešķirt atļauju.

V. Noslēguma jautājumi

22. Personas, kuras reģistrējušās atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 8.jūnija noteikumu Nr.205 "Noteikumi par fizisko un juridisko personu reģistrāciju, kuras veic sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu" prasībām, līdz 2002.gada 1.janvārim saņem atļauju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

23. Atļaujas atkritumu apglabāšanai izgāztuvēs drīkst izsniegt līdz 2009.gada 26.aprīlim.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības

ministrs V.Makarovs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 17.oktobri.

 

17.10.2001