Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 23. maija noteikumus Nr. 413 "Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.342

Rīgā 2005.gada 17.maijā (prot. Nr.30 29.§)
Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 11.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atkritumu apsaimniekošanas atļauju (turpmāk — atļauja) izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtību, atļaujās izvirzāmās prasības, kā arī atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas atļauju veidlapu paraugus.

2. Atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauja personai nav jāsaņem, ja tai ir A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, kurā noteikti atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas nosacījumi.

II. Iesniegums atļaujas saņemšanai

3. Atļaujas pieprasītājs (persona, kura veic vai vēlas veikt atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu vai pārvadāšanu) pirms attiecīgās darbības uzsākšanas vai atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz reģionālajā vides pārvaldē vienu no šādiem iesniegumiem:

3.1. iesniegumu atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas saņemšanai (1.pielikums);

3.2. iesniegumu atkritumu pārvadāšanas atļaujas saņemšanai (2.pielikums).

4. Lai saņemtu atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju, atļaujas pieprasītājs iesniegumam pievieno attiecīgo informāciju:

4.1. ziņas par atkritumu savākšanu:

4.1.1. izvietoto konteineru skaits;

4.1.2. izvietoto konteineru veidi;

4.1.3. konteineru iztukšošanas biežums;

4.1.4. konteineru izvietošanas vietas;

4.1.5. atkritumu savākšanas sistēmas veids un īss apraksts, ja netiek izmantoti konteineri;

4.1.6. atkritumu savākšanā izmantojamo specializēto transportlīdzekļu saraksts;

4.2. ziņas par atkritumu pārkraušanu:

4.2.1. atkritumu pārkraušanas vietu skaits;

4.2.2. atkritumu pārkraušanas vietu adreses;

4.2.3. atkritumu pārkraušanas vietu plāns (skiču projektu kopijas);

4.2.4. atkritumu pārkraušanā izmantotā tehnika (norāda katrai pārkraušanas vietai);

4.2.5. pārkraujamo atkritumu daudzums (kubikmetri vai tonnas) gada laikā (norāda katrai pārkraušanas vietai);

4.3. ziņas par atkritumu šķirošanu:

4.3.1. atkritumu šķirošanas vietu skaits;

4.3.2. atkritumu šķirošanas vietu adreses;

4.3.3. atkritumu šķirošanā izmantoto tehnisko paņēmienu un aprīkojuma apraksts;

4.4. ziņas par atkritumu uzglabāšanu:

4.4.1. atkritumu uzglabāšanas vietu skaits;

4.4.2. atkritumu uzglabāšanas vietu adreses;

4.4.3. atkritumu uzglabāšanai izmantotā aprīkojuma raksturojums (norāda katrai atkritumu uzglabāšanas vietai).

5. Lai saņemtu atkritumu pārvadāšanas atļauju, atļaujas pieprasītājs iesniegumam pievieno šādu informāciju:

5.1. ja tiek pārvadāti bīstamie atkritumi:

5.1.1. bīstamo atkritumu pārvadājumiem izmantoto transportlīdzekļu saraksts un sertifikātu kopijas, kas apliecina šo transportlīdzekļu piemērotību bīstamo kravu pārvadājumiem (ja sertifikāti nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu);

5.1.2. autovadītāju saraksts, kuri atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar atļaujas pieprasītāju un kuriem ir tiesības pārvadāt bīstamās kravas (ja šādas tiesības nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu);

5.1.3. saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumiem Nr.546 “Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā” sagatavotā paziņojuma kopija par drošības konsultanta norīkošanu (ja paziņojums nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadāšanu);

5.1.4. līgums ar personu, kurai tiek vesti atkritumi (kopija, uzrādot oriģinālu);

5.2. ja tiek pārvadāti sadzīves atkritumi:

5.2.1. izmantojamo specializēto transportlīdzekļu saraksts;

5.2.2. līgums ar personu, kurai tiek vesti atkritumi (kopija, uzrādot oriģinālu).

6. Iesniegumu atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas saņemšanai iesniedz reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši darbības veikšanas vietai. Iesniegumu atkritumu pārvadāšanas atļaujas saņemšanai iesniedz reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši pārvadājuma galamērķim.

III. Atļaujas izsniegšana, pagarināšana un atļaujā izvirzāmās prasības

7. Lai informētu vietējo pašvaldību par tās administratīvajā teritorijā plānoto atkritumu apsaimniekošanu, reģionālā vides pārvalde nosūta atļaujas pieprasītāja iesnieguma kopiju vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiks veikta atkritumu savākšana, šķirošana, pārkraušana vai uzglabāšana vai kuras administratīvajā teritorijā atrodas atkritumu pārvadājuma galamērķis.

8. Ja reģionālajā vides pārvaldē tiek saņemts iesniegums sadzīves atkritumu savākšanas vai pārvadāšanas atļaujas izsniegšanai, reģionālā vides pārvalde vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiks savākti sadzīves atkritumi vai kuras teritorijā atrodas sadzīves atkritumu pārvadājuma galamērķis, pieprasa iesniegt apliecinājumu, ka ar atļaujas pieprasītāju ir noslēgts vai tiks slēgts Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.pantā minētais līgums.

9. Ja vietējai pašvaldībai ir pamatoti iebildumi pret atļaujas izsniegšanu vai īpašas prasības atļaujas saturam, tā divu nedēļu laikā par to rakstiski paziņo reģionālajai vides pārvaldei. Vietējā pašvaldība izvērtē arī plānotās atkritumu apsaimniekošanas darbības atbilstību teritorijas plānojumam.

10. Lai pārbaudītu iesniegumā sniegto ziņu pareizību, pirms atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas reģionālās vides pārvaldes amatpersona apmeklē iesniegumā minēto atkritumu apsaimniekošanas vietu vai atkritumu pārvadājumu galamērķi.

11. Reģionālā vides pārvalde mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesniedzēju.

12. Reģionālās vides pārvaldes lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā.

13. Atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas, pārvadāšanas atļaujas noformē atbilstoši veidlapas paraugam (3. un 4.pieli­kums).

14. Reģionālā vides pārvalde atļaujas pielikumā norāda šādas prasības:

14.1. prasības, lai samazinātu vides piesārņojumu, kurš rodas, savācot, pārkraujot, šķirojot, uzglabājot vai pārvadājot atkritumus, arī prasības atkritumu savākšanā izmantojamajiem konteineriem un atkritumu savākšanā un pārvadā­šanā izmantojamajiem specializētajiem transportlīdzekļiem;

14.2. prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai;

14.3. pasākumi, lai novērstu avārijas un likvidētu to sekas;

14.4. prasības atkritumu apsaimniekošanas kontroles pasākumiem un vides stāvokļa monitoringam.

15. Atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas atļauju izsniedz uz pieciem gadiem vai uz īsāku termiņu, ja tāds norādīts atļaujas pieprasītāja iesniegumā.

16. Atkritumu pārvadāšanas atļauju izsniedz, ja persona, kurai tiek piegādāti atkritumi, ir saņēmusi A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju atkritumu pārstrādei vai apglabāšanai vai citas nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

17. Atļauju sastāda divos eksemplāros. Atļaujas vienu eksemplāru izsniedz atļaujas pieprasītājam, otru eksemplāru uzglabā reģionālajā vides pārvaldē. Reģionālā vides pārvalde nosūta atļaujas kopiju pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiks veikta atkritumu savākšana, šķirošana, pārkraušana vai uzglabāšana vai kuras administratīvajā teritorijā atrodas atkritumu pārvadājumu galamērķis.

18. Atkritumu apsaimniekošanas atļauju, attiecīgi pamatojot, neizsniedz šādos gadījumos:

18.1. ja iesniegumā minētā atkritumu apsaimniekošana var radīt paliekošus veselības traucējumus vai izraisīt saslimšanu, vai pasliktināt vides kvalitāti;

18.2. ja atļaujas pieprasītājs iesniegumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

18.3. ja iesniegumā minētā atkritumu apsaimniekošana neatbilst normatīvo aktu prasībām atkritumu apsaimniekošanas jomā;

18.4. ja atļaujas pieprasītājs ar vietējo pašvaldību nav noslēdzis Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.pantā minēto līgumu vai vietējā pašvaldība ir norādījusi, ka šādu līgumu ar atļaujas pieprasītāju neslēgs.

19. Lai pagarinātu atļaujas derīguma termiņu, atļaujas pieprasītājs ne vēlāk kā mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedz reģionālajā vides pārvaldē šo noteikumu 3.punktā minēto attiecīgo iesniegumu un to šo noteikumu 4. un 5.punktā minēto informāciju, kura ir mainījusies pēc iepriekšējā iesnieguma iesniegšanas.

IV. Atļaujas pārskatīšana un anulēšana

20. Reģionālā vides pārvalde pārskata atļaujas nosacījumus šādos gadījumos:

20.1. atļautā atkritumu apsaimniekošana rada paliekošus veselības traucējumus vai izraisa saslimšanu, vai pasliktina vides kvalitāti;

20.2. ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides prasības atkritumu apsaimniekošanā;

20.3. pirms izmaiņu izdarīšanas atkritumu savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas, uzglabāšanas vai pārvadāšanas procesā vai apjomā.

21. Reģionālā vides pārvalde anulē atļauju šādos gadījumos:

21.1. ja atļaujas pieprasītājs neievēro prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri regulē atkritumu apsaimniekošanu, vai atļaujā;

21.2. ja atļaujas pieprasītājs ir iesniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

21.3. ja atļaujas pieprasītājs ir iesniedzis informāciju par komercdarbības izbeigšanu.

22. Atkritumu pārvadāšanas atļauju anulē arī tad, ja personai, kurai tiek vesti atkritumi, ir anulēta A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja atkritumu pārstrādei vai apglabāšanai vai cita nepieciešamā atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju anulē arī tad, ja ir saņemta A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, kurā ir iekļauti nosacījumi šo atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai.

23. Lēmumu par atļaujas anulēšanu reģionālā vides pārvalde nosūta atļaujas pieprasītājam un attiecīgajai pašvaldībai. Atļaujā minētās atkritumu apsaimniekošanas darbības pārtraucamas nedēļas laikā pēc lēmuma saņemšanas.

24. Ja atļauja anulēta, iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai var iesniegt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pēc viena gada no dienas, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas anulēšanu.

V. Noslēguma jautājums

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 9.oktobra noteikumus Nr.432 “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 147.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 15.jūlija Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem;

2) Padomes 1991.gada 18.marta Direktīvas 91/156/EEK, ar ko groza Direktīvu 75/442/EEK par atkritumiem;

3) Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvas 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 17.maija noteikumiem Nr.342

1.PNG (50246 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 17.maija noteikumiem Nr.342

2.PNG (75226 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 17.maija noteikumiem Nr.342

3.PNG (51076 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 17.maija noteikumiem Nr.342

4.PNG (20350 bytes)
5.PNG (49330 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
21.05.2005