Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi nr. 360

(prot. nr. 62, 17.§) Rīgā 1995. gada 21. novembrī

Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības aģentūra" statūti

Izdoti saskaņā ar Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotajiem
Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumiem nr.203
"Latvijas Attīstības aģentūras darbības noteikumi"

I. Vispārīgie jautājumi

1. Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības aģentūra" (tālāk tekstā - "aģentūra") ir valsts akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar bezpeļņas organizācijas principiem un kuras viss kapitāls pieder valstij.

2. Aģentūras pilns nosaukums - bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības aģentūra", saīsināts nosaukums - Latvijas Attīstības aģentūra.

3. Aģentūra darbojas saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un šiem statūtiem.

4. Aģentūras dibinātājs ir valsts Ministru kabineta personā.

5. Aģentūras darbības mērķis ir saskaņā ar Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotajiem Ministru kabineta 1995.gada 18. jūlija noteikumiem nr.203 "Latvijas Attīstības aģentūras darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 109.nr.) sekmēt tautsaimniecības attīstību, piesaistot ārvalstu ieguldījumus, veicinot eksportu un ierosinot priekšlikumus ieguldījumu piesaistīšanas un eksporta veicināšanas projektiem, kā arī savas kompetences ietvaros pārstāvot valsti starptautiskos projektos.

6. Aģentūras galvenie darbības virzieni:

6.1. sniegt informatīva un konsultatīva rakstura pakalpojumus ārvalstu un vietējiem uzņēmējiem un valsts iestādēm;

6.2. veikt izdevējdarbību, arī izdot kartogrāfiskos materiālus;

6.3. sniegt starpniecības pakalpojumus, arī veikt produkcijas ražotāju un pakalpojumu sniedzēju pārstāvniecības funkcijas;

6.4. veicināt tirdzniecības darbību, arī realizēt savu un citu ražotāju produkciju uz komisijas vai pilnvarojuma līguma pamata;

6.5. organizēt tirdzniecības misijas, biznesa dienas, seminārus un izstādes;

6.6. izstrādāt ekonomiskās un reģionālās attīstības projektus, piesaistīt finansējumu un realizēt šos projektus;

6.7. izstrādāt uzņēmumu investīciju, biznesa un mārketinga plānus (projektus).

7. Aģentūra papildus galvenajiem darbības virzieniem veic šādas funkcijas:

7.1. ārvalstu ieguldījumu projektu ekonomisko analīzi;

7.2. likuma "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46.nr.; 1993, 10./11.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 75.nr.; 1995, 47.nr.) 5.pantā minētajos gadījumos pieņem ārvalstu ieguldītāju pieteikumus un 6.pantā minētajos gadījumos izsniedz atļaujas ārvalstu ieguldījumu veikšanai;

7.3. novērtē ārvalstu ieguldījumu ietekmi uz Latvijas ražojumu konkurētspēju un atsevišķu ārvalstu kapitāla iespējamo pārsvaru Latvijas tautsaimniecībā;

7.4. uzrauga, lai ārvalstu ieguldītāji neiegūtu kontroli pār uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību nozarēs, uz kurām attiecas likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" noteiktie ierobežojumi;

7.5. analizē ārvalstu ieguldījumu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, īpašu uzmanību pievēršot šādām jomām:

7.5.1. jaunu darba vietu radīšana;

7.5.2. vietējo izejmateriālu pārstrādāšana un pakalpojumu izmantošana;

7.5.3. vietējo ražojumu eksports;

7.5.4. vietējo tehnoloģiju attīstība, modernu tehnoloģiju ieviešana un produkcijas kvalitātes uzlabošana;

7.5.5. konkurence attiecīgajā nozarē;

7.6. ievieš un apkalpo stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta, importa un tranzīta kontroles sistēmu;

7.7. veic citus likumos, Ministru kabineta tiesību aktos un aģentūras statūtos noteiktos uzdevumus ārvalstu ieguldījumu piesaistīšanai un eksporta veicināšanai;

7.8. izstrādā priekšlikumus investīciju teritoriālajam izvietojumam valstī, kā arī sagatavo un analizē valsts investīciju projektus;

7.9. pārvalda tās īpašumā vai valdījumā nodoto nekustamo īpašumu;

7.10. izplata ārvalstīs informāciju par Latvijas tautsaimniecību.

8. Aģentūrai ir tiesības:

8.1. veidot savas pārstāvniecības un filiāles Latvijā un ārvalstīs šajos statūtos paredzēto funkciju veikšanai;

8.2. iegūt daļas uzņēmējsabiedrību statūtkapitālā;

8.3. ieguldīt līdzekļus valsts emitētos vērtspapīros;

8.4. veikt saimniecisku darbību, kas nav pretrunā ar likumiem, citiem tiesību aktiem un šiem statūtiem;

8.5. pieprasīt un saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību institūcijām, valsts uzņēmumiem, valsts pilnvarniekiem uzņēmējsabiedrībās, Valsts statistikas komitejas, Valsts īpašuma fonda, Privatizācijas aģentūras un Uzņēmumu reģistra informāciju, kas saistīta ar ārvalstu ieguldījumiem un preču eksportu, importu un tranzītu;

8.6. pieaicināt ekspertus un noslēgt ar viņiem līgumus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevumus.

9. Aģentūra ir juridiska persona, un tai ir patstāvīga bilance un savi norēķinu konti.

10. Aģentūrai ir sava manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības un uzņemties saistības, tā var būt prasītāja un atbildētāja tiesā vai šķīrējtiesā un saskaņā ar savas darbības mērķiem un funkcijām slēgt darījumus Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs.

11. Aģentūra ir atbildīga par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu, uz kuru saskaņā ar likumiem var vērst piedziņu.

12. Aģentūrai ir zīmogi ar aģentūras simboliku un nosaukumu.

13. Likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 96., 149.nr.; 1995, 6.nr.) un šajos statūtos paredzētos sludinājumus aģentūra ievieto laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

14. Par aģentūras rīcībā esošās konfidenciālās informācijas izpaušanu tās darbinieki atbild likumos un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

15. Aģentūras juridiskā adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, Latvijas Republika.

II. Aģentūras kapitāli un rezerves

16. Aģentūras dibināšanas pamatkapitāls ir 250000 latu, kas ir sadalīts 250 parastajās akcijās. Katras akcijas nominālvērtība ir 1000 latu.

17. Aģentūras reģistrētais pamatkapitāls ir 250000 latu.

18. Ministru kabinets ar savu rīkojumu var palielināt vai samazināt aģentūras pamatkapitālu, attiecīgi izdarot grozījumus šajos statūtos. Šie grozījumi statūtos aģentūras valdei jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā.

19. Ja aģentūras pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, to ar Ministru kabineta rīkojumu var ieguldīt tikai valsts.

20. Ja pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, un par akcijām samaksā, ieguldot ķermeniskas lietas, ieguldījums ir jānovērtē, un par to jāsastāda un jāpublicē ekspertu atzinums likumā "Par akciju sabiedrībām" noteiktajā kārtībā.

21. Ja aģentūras pamatkapitālu palielina, daļu no aģentūras uzkrātā kapitāla pārveidojot par tās pamatkapitālu, aģentūras pamatkapitālā ir jāieskaita tā aģentūras īpašuma daļa, kura pēc gada bilances vai ārkārtas bilances apstiprināšanas pārsniedz pamatkapitāla apmēru.

22. Ar Ministru kabineta rīkojumu aģentūra var samazināt savu pamatkapitālu, samazinot katras akcijas nominālvērtību.

23. Pamatkapitāla samazināšanas noteikumi pēc to reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā jāpublicē likumā "Par akciju sabiedrībām" noteiktajā kārtībā.

24. Samazinot pamatkapitālu, aģentūrai jāievēro šo statūtu XI nodaļā noteiktie nosacījumi par aģentūras kreditoru interešu aizsardzību, ja aģentūru likvidē.

25. Aģentūras ienākumu pārsniegums pār izdevumiem jāieskaita rezervē (rezerves fondā), kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu. Šo summu neapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli, un to nevar izņemt vai ieskaitīt valsts budžetā.

Rezerves (rezerves fonda) līdzekļi izmantojami tikai šo statūtu 5., 6. un 7.punktā minēto mērķu un uzdevumu īstenošanai.

26. Citu kapitālu un rezervju veidošana aģentūrā nav pieļaujama.

27. Aģentūra nav tiesīga izdarīt ziedojumus, aizdevumus un galvojumus.

28. Aģentūra var izlaist obligācijas. Pirmo obligāciju izlaidumu aģentūra drīkst īstenot tikai pēc divu darbības gadu pārskatu apstiprināšanas.

29. Obligāciju kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20 procentus no aģentūras pamatkapitāla obligāciju izlaišanas brīdī. Rīkojumu par obligāciju emisiju pieņem Ministru kabinets.    

III. Aģentūras pārvalde

30. Aģentūras pārvaldes institūcijas ir akcionāru pilnsapulce, padome un valde.

31. Akcionāru pilnsapulces funkcijas veic valsts pilnvarnieks (tālāk tekstā - "pilnvarnieks").    

IV. Pilnvarnieks

32. Saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 26.nr.) pilnvarnieka funkcijas pilda aģentūras padomes priekšsēdētājs, kurš ir ekonomikas ministrs.

33. Vienīgi pilnvarniekam, veicot akcionāru pilnsapulces funkcijas, ir tiesības:

33.1. izskatīt aģentūras padomes un aģentūras valdes ziņojumus un apstiprināt aģentūras darbības gada pārskatu;

33.2. atbrīvot aģentūras valdes locekļus no atbildības par iepriekšējo darbības gadu;

33.3. pēc aģentūras valdes priekšlikuma apstiprināt aģentūras kārtējā darbības gada plānu un izdevumu tāmi;

33.4. saskaņā ar aģentūras padomes izsludinātā atklātā konkursa rezultātiem slēgt Ministru kabineta vārdā darba līgumu ar aģentūras ģenerāldirektoru;

33.5. iecelt amatā un atbrīvot no amata aģentūras valdes locekļus (izņemot ģenerāldirektoru) un aģentūras zvērinātus revidentus un lemt par prasību vai sūdzību celšanu vai izbeigšanu pret viņiem;

33.6. apstiprināt aģentūras valdes iesniegtos papildu darbības rezultātā gūto ienākumu izlietošanas plānus;

33.7. iecelt speciālu komisiju mantas vērtības pieauguma vai samazinājuma konstatēšanai, kā arī apstiprināt komisijas doto novērtējumu;

33.8. pieņemt lēmumu par aģentūras pārstāvniecību vai filiāļu dibināšanu vai slēgšanu.

34. Pilnvarnieks ir tiesīgs noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetam tiesību aktu projektus par:

34.1. aģentūras statūtu grozīšanu;

34.2. pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

34.3. aģentūras obligāciju izlaidi un to realizācijas kārtību;

34.4. aģentūras likvidāciju;

34.5. aģentūras padomes locekļu iecelšanu vai atbrīvošanu no amata.

35. Pilnvarnieka pieņemtie lēmumi jānoformē rakstiski.

36. Ministru kabinets var atcelt pilnvarnieka pieņemtos lēmumus, ja šie lēmumi neatbilst likumu un citu tiesību aktu prasībām.

37. Pilnvarnieks neveic aģentūras operatīvo vadību un neslēdz aģentūras vārdā darījumus.

38. Pilnvarnieks nevar būt par aģentūras valdes locekli un ekspertu padomes locekli.

39. Ministru prezidents ar rīkojumu var uzdot citai personai uz laiku pildīt pilnvarnieka funkcijas aģentūrā, ja pilnvarnieks slimības, aizņemtības, ilgstošas prombūtnes vai citu iemeslu dēļ nespēj veikt savas funkcijas.    

V. Aģentūras padome

40. Aģentūras padome veic aģentūras darbības pārraudzību un šajos statūtos noteiktajos ietvaros kontrolē aģentūras valdes darbību.

41. Aģentūras padomes sastāvā ir ekonomikas ministrs un trīs Ministru kabineta locekļi, kurus pēc Ministru prezidenta ieteikuma apstiprina Ministru kabinets, kā arī Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents un trīs ekonomikas ministra uzaicināti uzņēmējsabiedrību pārstāvji.

42. Aģentūras padomes loceklis nevar būt par aģentūras valdes locekli, ekspertu padomes locekli un aģentūras zvērinātu revidentu.

43. Aģentūras padomes loceklim divu nedēļu laikā pēc viņa iecelšanas amatā rakstiski jāpaziņo pilnvarniekam, kādos uzņēmumos vai uzņēmējsabiedrībās, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās vai iestādēs viņš strādā. Šādā pašā termiņā aģentūras padomes loceklim rakstiski jāpaziņo pilnvarniekam, kādi uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības viņam pieder, kādās uzņēmējsabiedrībās viņam pieder kapitāla daļas un kādās uzņēmējsabiedrībās viņš ir valdes vai padomes loceklis. Šādas pašas ziņas aģentūras padomes loceklis sniedz par laulāto.

44. Aģentūras padomes locekļi (ieskaitot pilnvarnieku), kas vienlaikus ir arī Ministru kabineta locekļi, padomes sastāvā ir līdz Ministru kabineta pilnvaru izbeigšanās brīdim. Ja attiecīgais Ministru kabineta loceklis atkāpjas no amata, Ministru prezidents izvirza citu Ministru kabineta locekli apstiprināšanai Ministru kabinetā par aģentūras padomes locekli.

45. Katru gadu Ministru kabinets, ievērojot noteikto aģentūras padomes locekļu skaitu, var nomainīt savus pārstāvjus aģentūras padomē.

46. Aģentūras padomes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.

47. Aģentūras padomes locekļus, kurus saskaņā ar Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotajiem Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumiem nr.203 "Latvijas Attīstības aģentūras darbības noteikumi" uzaicina ekonomikas ministrs, viņš kā pilnvarnieks var jebkurā laikā atbrīvot no amata. Atbrīvojot aģentūras padomes locekli no amata, pilnvarniekam vienlaikus jāizlemj jautājums par attiecīgā aģentūras padomes locekļa atbrīvošanu no atbildības par pēdējo darbības gadu.

48. Aģentūras padomes loceklis var jebkurā laikā iesniegt lūgumu atbrīvot viņu no uzticēto pienākumu pildīšanas. Šajā gadījumā aģentūras padomes locekli no viņa pienākumu pildīšanas un atbildības atbrīvo pilnvarnieks, paziņojot par to Ministru kabinetam.

49. Par izmaiņām aģentūras padomes locekļu sastāvā jāpaziņo Uzņēmumu reģistram, un šīs izmaiņas ir spēkā ar to reģistrācijas dienu Uzņēmumu reģistrā.

50. Aģentūras padomes locekļi no padomes locekļu vidus ievēlē aģentūras padomes priekšsēdētāja vietnieku. Aģentūras padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda aģentūras padomes priekšsēdētāja pienākumus tikai padomes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes gadījumā (slimība, komandējums, atvaļinājums) vai viņa uzdevumā.

51. Aģentūras padomes uzdevumi:

51.1. pastāvīgi kontrolēt aģentūras valdes darbību un nodrošināt, lai aģentūras dokumentācija tiktu kārtota saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem;

51.2. pārbaudīt aģentūras valdes iesniegto izdevumu tāmi;

51.3. pārbaudīt aģentūras darbības gada pārskatu;

51.4. pēc aģentūras valdes priekšlikuma apstiprināt amatā ekspertu padomes locekļus;

51.5. dot atzinumu, ja pilnvarnieks ierosinājis ģenerāldirektora atstādināšanu no amata.

52. Aģentūras padomei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt aģentūras valdei pārskatu par aģentūras darbību. Aģentūras padome var pārbaudīt aģentūras reģistrus un dokumentus, kā arī kasi, vērtspapīrus un citu mantu. Aģentūras padome var šo pārbaudi uzticēt kādam no aģentūras padomes locekļiem vai atsevišķus jautājumus uzdot noskaidrot pieaicinātam lietpratējam.

53. Divas reizes gadā aģentūras padome iesniedz Ministru kabinetam ziņojumu, kurā novērtēta aģentūras darbība un aģentūras valdes ziņojums, kā arī izsaka priekšlikumus aģentūras darbības uzlabošanai.

54. Aģentūras padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs, taču ne retāk kā reizi trīs mēnešos. Katram aģentūras padomes loceklim, kā arī valdei ir tiesības pieprasīt aģentūras padomes sēdes sasaukšanu, motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību.

55. Aģentūras padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no aģentūras padomes locekļiem.

56. Aģentūras padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja aģentūras padomes loceklis nepiekrīt aģentūras padomes lēmumam un balso pret to, viņš nav atbildīgs par pieņemto lēmumu. Šī aģentūras padomes locekļa atsevišķās domas jāieraksta padomes sēdes protokolā. Aģentūras padomes sēžu protokolus paraksta visi sēdē klātesošie padomes locekļi.

57. Ja aģentūras intereses saskaras ar kāda aģentūras padomes locekļa vai viņa laulātā interesēm, attiecīgā jautājuma izlemšanā ieinteresētais padomes loceklis nedrīkst piedalīties, un tas atzīmējams padomes sēdes protokolā. Aģentūras padomes locekļi, kuri pārkāpj šos nosacījumus, ir atbildīgi par valstij un aģentūrai nodarītajiem zaudējumiem.

58. Aģentūras padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kuri ir aģentūras valdes kompetencē.    

VI. Aģentūras valde un ģenerāldirektors

59. Aģentūras valdes sastāvā ir ģenerāldirektors un četri valdes locekļi, kurus pēc ģenerāldirektora priekšlikuma ieceļ pilnvarnieks.

60. Aģentūras valdes darbību vada ģenerāldirektors, kas nosaka valdes locekļu pienākumus. Ģenerāldirektoram ir saistoši visi uz aģentūras valdes locekļiem attiecinātie ierobežojumi un nosacījumi par valdes locekļu atbildību.

61. Ģenerāldirektoru saskaņā ar aģentūras padomes izsludināta atklāta konkursa rezultātiem amatā apstiprina Ministru kabinets.

62. Aģentūras valde:

62.1. atbild par visu aģentūras saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī par grāmatvedības kārtošanu;

62.2. pārstāv aģentūru jautājumos, kuros to nepārstāv pilnvarnieks un aģentūras padome;

62.3. pārvalda aģentūras mantu un rīkojas ar aģentūras līdzekļiem saskaņā ar likumiem, citiem tiesību aktiem un šiem statūtiem;

62.4. lemj visus ar aģentūras darbību saistītos jautājumus, izņemot tos, kuri ietilpst tikai pilnvarnieka un aģentūras padomes kompetencē;

62.5. sagatavo un iesniedz pilnvarniekam aģentūras kārtējā gada darbības plānu un izdevumu tāmi, kā arī darbības gada pārskatu;

62.6. nosaka aģentūras struktūrvienību, filiāļu un pārstāvniecību funkcijas un atbildību, kā arī apstiprina to nolikumus.

63. Aģentūras valde ir tiesīga:

63.1. izveidot pastāvīgas vai pagaidu komisijas atsevišķu jautājumu noskaidrošanai vai kontrolēšanai un noteikt šo komisiju locekļu darba samaksu. Šādas komisijas darbojas valdes vadībā;

63.2. apstiprināt aģentūras darbinieku darba samaksas un materiālās stimulēšanas nolikumu.

64. Aģentūras valdes locekli ieceļ amatā uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem. Aģentūras valdes locekli var atkārtoti iecelt amatā uz jaunu termiņu.

65. Līgumus un citus finansu dokumentus paraksta ģenerāldirektors vai viņa pilnvarots aģentūras valdes loceklis.

66. Bankas un kases dokumentus saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem paraksta ģenerāldirektora un aģentūras valdes pilnvarotas personas.

67. Visas izmaiņas aģentūras valdes sastāvā, kā arī izmaiņas valdes locekļu paraksta tiesībās stājas spēkā tikai pēc tam, kad tās reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.

68. Aģentūras valde atbild par aģentūras izdevumu tāmes ievērošanu, kuru katru gadu apstiprina pilnvarnieks.

69. Ja aģentūras intereses saskaras ar kāda aģentūras valdes locekļa vai viņa laulātā interesēm, attiecīgā jautājuma izlemšanā ieinteresētais valdes loceklis nedrīkst piedalīties, un tas atzīmējams aģentūras valdes sēdes protokolā. Aģentūras valdes locekļi, kuri pārkāpj šos nosacījumus, ir atbildīgi par valstij un aģentūrai nodarītajiem zaudējumiem.

70. Aģentūras valdes sēdes sasauc ģenerāldirektors, taču ne retāk kā reizi divās nedēļās.

71. Aģentūras valdes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz trīs valdes locekļi.

72. Katram aģentūras valdes loceklim valdes sēdē ir viena balss. Aģentūras valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir ģenerāldirektora balss.

73. Ja aģentūras valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņš nav atbildīgs par pieņemto lēmumu. Šī aģentūras valdes locekļa atsevišķās domas jāieraksta valdes sēdes protokolā.

74. Aģentūras valdes sēdes protokolā ir jāatzīmē, kā par attiecīgo jautājumu ir balsojis katrs no klātesošajiem valdes locekļiem.

75. Aģentūras valdes sēdes protokolu paraksta visi sēdē klātesošie valdes locekļi.

76. Ģenerāldirektors jebkurā laikā var atstādināt aģentūras valdes locekli no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas. Aģentūras valdes loceklis var prasīt no aģentūras atlīdzību par zaudējumu, kas viņam nodarīts sakarā ar atstādināšanu vai atcelšanu no amata, ja tā bijusi nepamatota. Pēc aģentūras padomes ieteikuma ģenerāldirektoram ir pienākums atstādināt aģentūras valdes locekli no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas, ja valdes loceklis izdarījis rupju pārkāpumu. Aģentūras valdes loceklis jebkurā laikā var iesniegt lūgumu atbrīvot viņu no uzticēto pienākumu pildīšanas.

77. Lēmumu par ģenerāldirektora atbrīvošanu no amata pieņem Ministru kabinets pēc aģentūras padomes priekšlikuma.

78. Aģentūras valdes loceklis drīkst būt par cita uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības padomes vai valdes locekli tikai tad, ja aģentūras valde pieņēmusi attiecīgu lēmumu.

79. Aģentūras valdes loceklis drīkst veikt tikai pedagoģisku, zinātnisku vai citu radošu algotu darbu, izņemot gadījumus, kuros valdes locekļu un ģenerāldirektora pienākumu pildīšanu nosaka likumi vai citi tiesību akti.

80. Ģenerāldirektoram un aģentūras valdes locekļiem divu nedēļu laikā pēc viņu iecelšanas amatā rakstiski jāpaziņo pilnvarniekam, kādi uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības viņiem pieder, kādās uzņēmējsabiedrībās viņiem pieder kapitāla daļas un kādās uzņēmējsabiedrībās viņi ir padomes vai valdes locekļi, kā arī valsts vai pašvaldības pilnvarnieki. Šīs pašas ziņas aģentūras valdes locekļiem jāsniedz par viņu laulātajiem.

81. Mēneša laikā no dienas, kad ģenerāldirektors vai aģentūras valdes loceklis tiek iecelts amatā, viņam ir jāatstāj valdes locekļa amats citās uzņēmējsabiedrībās, un Uzņēmuma reģistrā par to jābūt attiecīgām atzīmēm.

82. Aģentūras operatīvo vadību veic ģenerāldirektors. Ģenerāldirektors aģentūras vārdā:

82.1.pārstāv aģentūras intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī citās institūcijās un organizācijās, uzņēmumos un iestādēs;

82.2. rīkojas ar aģentūras mantu un naudas līdzekļiem;

82.3. slēdz saimnieciskos un darba līgumus (kontraktus);

82.4. izsniedz pilnvaras;

82.5. atver bankās norēķinu kontus un citus kontus;

82.6. apstiprina aģentūras darbinieku skaitu un štatu sarakstu;

82.7. nosaka aģentūras darbinieku darba samaksu;

82.8. izdod pavēles un dod norādījumus jautājumos, kas ietilpst viņa kompetencē un ir obligāti visiem aģentūras darbiniekiem;

82.9. Latvijas darba likumu kodeksā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atlaiž no darba aģentūras darbiniekus.

83. Aģentūras valde reizi ceturksnī sniedz aģentūras padomei ziņojumu par savu darbību, bet gada beigās šādu ziņojumu valde sniedz pilnvarniekam.

84. Ģenerāldirektoram jāinformē pilnvarnieks par ikvienu nozīmīgu (vairāk par 5000 latu) aģentūras līdzekļu izlietojumu, ja tas nav apstiprināts aģentūras gada budžetā.

85. Ja aģentūras padomes un aģentūras valdes locekļi rīkojas nelikumīgi, pārkāpj savas pilnvaras vai neievēro likumu, citu tiesību aktu un šo statūtu nosacījumus vai darbojas nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, par valstij, aģentūrai un kreditoriem nodarītajiem zaudējumiem viņi ir atbildīgi sava nodarījuma apmērā ar visu savu īpašumu.    

VII. Ekspertu padome

86. Ekspertu padome ir konsultatīva institūcija, kuras locekļi - eksperti - pēc aģentūras valdes uzdevuma veic ārvalstu ieguldījumu piesaistes un eksporta veicināšanas pasākumu efektivitātes analīzi, kā arī izstrādā priekšlikumus aģentūras stratēģiskajam plānam.

87. Aģentūras valde divu mēnešu laikā no aģentūras reģistrēšanas dienas iesniedz ekspertu padomei priekšlikumus par ekspertu skaitlisko sastāvu un personālsastāvu, kā arī darba samaksas apmēru un izmaksas kārtību.

88. Ekspertu padomes locekļus pēc aģentūras valdes priekšlikuma apstiprina aģentūras padome.

89. Ekspertu padomes locekļu darbs tiek organizēts ekspertu padomes sēdēs, sekcijās, darba grupās un individuāli saskaņā ar aģentūras valdes izstrādāto reglamentu.

90. Ekspertu un aģentūras valdes attiecības regulē līgums.

91. Aģentūras padome pēc aģentūras valdes priekšlikuma jebkurā laikā var atbrīvot ekspertu padomes locekli no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas, ja viņš sistemātiski nepilda šos pienākumus vai viņa profesionālās zināšanas nav pietiekamas šo pienākumu veikšanai, kā arī ja viņš izmanto savu eksperta stāvokli savtīgās interesēs.

92. Ekspertu padomes loceklis var jebkurā laikā iesniegt lūgumu atbrīvot viņu no uzticēto pienākumu pildīšanas. Šajā gadījumā ekspertu padomes locekli no viņa pienākumu pildīšanas atbrīvo aģentūras padome.

93. Ekspertu padomes loceklim divu nedēļu laikā pēc viņa iecelšanas amatā rakstiski jāpaziņo aģentūras valdei, kādi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) viņam pieder un kādās uzņēmējsabiedrībās viņš ir valdes vai padomes loceklis.    

VIII. Aģentūras darba organizācija, līdzekļi un to izlietojums

94. Aģentūra savu darbību īsteno atbilstīgi šajos statūtos noteiktajiem mērķiem un darbības virzieniem. Aģentūras darba organizāciju nosaka valdes apstiprināti aģentūras iekšējās kārtības noteikumi.

95. Aģentūra pilda likumos un citos tiesību aktos noteiktās prasības darba aizsardzības, veselības aizsardzības un dabas aizsardzības jomā, kā arī cilvēku drošības jomā avāriju un dabas katastrofu gadījumos un citās jomās, kas noteiktas likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 22./23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 29., 77.nr.; 1995, 59.nr.).

96. Darba attiecības aģentūrā regulē Latvijas darba likumu kodekss. Aģentūrā nevar strādāt kopā personas, kas ir tuvi radinieki (skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un svainību līdz otrajai pakāpei), ja viņi kopējā darbā pakļauti viens otram vai tieši kontrolē viens otru.

97. Aģentūras darbinieku darba samaksas un materiālās stimulēšanas noteikumus nosaka aģentūras valdes apstiprināts nolikums.

98. Aģentūras amatpersonas ir ģenerāldirektors, aģentūras valdes locekļi, struktūrvienību vadītāji, kā arī tie darbinieki, kuru kompetencē ietilpst lēmumu pieņemšana. To aģentūras darbinieku sarakstu, kuri atzīstami par amatpersonām, apstiprina pilnvarnieks.

99. Aģentūras finanses veido atskaitījumi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņā ar likumu "Par budžetu un finansu vadību" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 41.nr.), maksa par sniegtajiem pakalpojumiem, ieņēmumi no saimnieciskās darbības, fondu novirzītie līdzekļi ārvalstu ieguldījumu piesaistīšanai un eksporta veicināšanai, ziedojumi, kā arī ārvalstu tehniskā palīdzība un citi līdzekļi.

100. Aģentūras papildu darbības rezultātā gūto ienākumu izlietojumu ierosina aģentūras valde, bet šo līdzekļu izlietojuma plānu apstiprina pilnvarnieks.    

IX. Aģentūras gada pārskats

101. Aģentūra organizē grāmatvedības kārtošanu un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda un iesniedz gada pārskatu saskaņā ar likumā "Par grāmatvedību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 149.nr.) un likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1995, 34.nr.) noteiktajām prasībām. Par aģentūras grāmatvedības kārtošanu ir atbildīga aģentūras valde.

102. Aģentūras darbības pārskata gads aptver 12 mēnešus, un tas sakrīt ar kalendāra gadu. Par katru pārskata gadu aģentūra sastāda aģentūras darbības gada pārskatu, kas ir vienots kopums un kurā ir bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins un pielikums.

103. Pēc tam, kad pilnvarnieks apstiprinājis aģentūras darbības gada pārskatu, aģentūras ienākumu pārsniegums pār izdevumiem jāieskaita rezervē (rezerves fondā).

104. Ne vēlāk kā mēnesi pēc aģentūras darbības gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām aģentūrai jānosūta (pēc tās atrašanās vietas) Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts statistikas komitejai un Uzņēmumu reģistram apstiprinātā aģentūras darbības gada pārskata noraksts un zvērināta revidenta atzinums, kurā arī norādīts, kad minētais pārskats apstiprināts.

105. Aģentūras bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".    

X. Aģentūras darbības uzraudzība un revīzija

106. Aģentūras darbību kontrolē aģentūras zvērināts revidents vai revidenti (tālāk tekstā - "zvērināts revidents") un pilnvarnieka izveidotas pastāvīgas vai pagaidu komisijas atsevišķos jautājumos, kā arī šai kontrolei pilnvarotas valsts institūcijas.

107. Zvērinātu revidentu katru gadu ieceļ pilnvarnieks.

108. Zvērināts revidents pārbauda aģentūras darbību gada laikā un darbojas līdz kārtējā aģentūras darbības gada pārskata apstiprināšanai.

109. Par zvērinātu revidentu var būt lietpratējs, kas ieguvis zvērināta revidenta tiesības saskaņā ar likumā "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 135.nr.) noteiktajām prasībām. Par zvērinātu revidentu var iecelt tikai tādu personu, kurai ar aģentūru nav saimniecisku sakaru un kura nestrādā aģentūrā. Par aģentūras zvērinātiem revidentiem nedrīkst būt personas, kurām ar aģentūras valdes locekli vai galveno grāmatvedi ir radniecība līdz trešajai pakāpei un svainība līdz otrajai pakāpei. Pilnvarniekam ir tiesības, ja nepieciešams, norīkot citu zvērinātu revidentu.

110. Tūlīt pēc aģentūras darbības gada pārskata sastādīšanas aģentūras valdei jāpaziņo zvērinātam revidentam, ka aģentūras darbības gada pārskats sagatavots, reģistri noslēgti un dokumenti pieejami pārbaudei. Pēc zvērināta revidenta atzinuma saņemšanas aģentūras darbības gada pārskatu izskata un apstiprina aģentūras padome. Pēc tam šis pārskats par iepriekšējo aģentūras darbības gadu un turpmākās darbības plāns tiek iesniegti noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

111. Zvērinātam revidentam ir tiesības apskatīt un revidēt visu aģentūras mantu un pārbaudīt aģentūras finansiālo un saimniecisko darbību. Zvērinātam revidentam ir tiesības jebkurā laikā veikt tūlītējus kontroles un pārbaudes pasākumus.

112. Zvērinātam revidentam jāziņo pilnvarniekam un aģentūras padomei par aģentūras valdes un tās pakļautībā esošo struktūrvienību darbā konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem.

113. Par izdarīto revīziju zvērināts revidents saskaņā ar likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" noteiktajām prasībām sastāda ziņojumu, kuru aģentūras valde kopā ar savu atzinumu un aģentūras darbības gada pārskatu iesniedz pilnvarniekam.

114. Zvērināts revidents savu darbību veic atbilstīgi likumiem un citiem tiesību aktiem.

115. Zvērināts revidents ir atbildīgs aģentūrai un trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies, ja viņš apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījis uzliktos pienākumus. Viņš nav atbildīgs par aģentūras valdes un tai pakļauto struktūrvienību pārkāpumiem, izņemot tos gadījumus, kad viņš par šiem pārkāpumiem ir zinājis, bet nav informējis pilnvarnieku vai aģentūras padomi.   

XI. Aģentūras darbības izbeigšana

116. Aģentūru likvidē:

116.1. ar Ministru kabineta rīkojumu;

116.2. ar tiesas nolēmumu.

117. Aģentūras likvidāciju īsteno pilnvarnieka iecelti likvidatori. Līdz ar likvidatoru iecelšanu aģentūras valdes locekļu pilnvaras izbeidzas. Pilnvarnieks ieceltos likvidatorus var jebkurā laikā atcelt.

118. Likvidatori aģentūras likvidāciju veic likumā "Par uzņēmējdarbību", "Par bezpeļņas organizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6./7.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1995, 5.nr.) un likumā "Par akciju sabiedrībām" noteiktajā kārtībā.

119. Ja aģentūra tiek likvidēta vai reorganizēta par peļņas uzņēmumu, rezerves fonds un manta, kas iegādāta par tajā uzkrātajiem līdzekļiem, pāriet valsts īpašumā.

120. Likvidatoru darbībai piemērojami tie paši nosacījumi, kuri piemērojami aģentūras valdes darbībai.

121. Likvidatoriem pilnvarnieka noteiktajos termiņos jāsniedz pārskats par savu darbību, bet pēc aģentūras likvidācijas pabeigšanas, - arī pārskats par visu savu darbību aģentūras likvidācijas laikā.

122. Aģentūras likvidatori ir solidāri atbildīgi likvidējamajai aģentūrai, valstij un kreditoriem par zaudējumiem, kas radušies, ja viņi apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījuši saskaņā ar likumu "Par akciju sabiedrībām" un šiem statūtiem uzliktos pienākumus.

123. Aģentūra savu darbību beidz ar dienu, kad tā tiek izslēgta no Uzņēmumu reģistra.

Ministru prezidents M.Gailis

Ekonomikas ministrs J.Zvanītājs

01.12.1995