Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.11.2003. - 14.10.2005. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 11. oktobra noteikumus Nr. 761 "Katastrofu medicīnas centra nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.359

Rīgā 1995.gada 21.novembrī (prot. nr.62, 21.§)
Katastrofu medicīnas centra nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
“Ministru kabineta iekārta” atjaunošanu”14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Katastrofu medicīnas centrs (tālāk tekstā — “Centrs”) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts iestāde.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

2. Centrs veic katastrofu medicīnas sistēmas metodisko vadību, kā arī koordinē un kontrolē tās darbību.

3. Centrs savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, citus tiesību aktus un šo nolikumu.

4. Centrs var būt par mācību un prakses bāzi ārstniecības personām, kā arī Latvijas Medicīnas akadēmijas un medicīnas skolu studentiem.

5. Centrs ir juridiska persona. Tam ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un Centra pilnu nosaukumu, kā arī konti bankās.

6. Centra juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, Latvijas Republika.

II. Centra darbības mērķis un uzdevumi

7. Centra darbības mērķis ir izstrādāt vienotu stratēģiju un taktiku katastrofu medicīnas jomā ārstniecības iestādēm, kas ārkārtējās medicīniskajās situācijās nodrošinātu efektīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī savlaicīgu kvalitatīvu ārstēšanu un profilaksi, lai samazinātu kaitējumu cilvēku veselībai un dzīvībai, kā arī apkārtējai videi.

8. Centra darbības mērķa īstenošanai veicami šādi uzdevumi:

8.1. izstrādāt katastrofu medicīnas perspektīvās attīstības programmu;

8.2. Latvijas Republikas katastrofu medicīnas sistēmas darbības jomā:

8.2.1. izstrādāt katastrofu medicīnas sistēmas darbībai nepieciešamos tiesību aktu projektus;

8.2.2. metodiski vadīt pilsētu (rajonu) katastrofu medicīnas plānu sastādīšanu;

8.2.3. koordinēt līgumu slēgšanu katastrofu medicīnas jomā starprajonu līmenī;

8.2.4. sastādīt un pilnveidot Valsts katastrofu medicīnas plāna projektu;

8.2.5. koordinēt katastrofu medicīnas pasākumus ar citiem valsts avārijas un glābšanas sistēmā iesaistītajiem dienestiem;

8.2.6. metodiski vadīt un kontrolēt katastrofu medicīnas sistēmā iekļauto ārstniecības iestāžu darbu katastrofu medicīnas jautājumos;

8.2.7. veikt riska medicīnisko analīzi;

8.3. katastrofu medicīnas mācību sistēmas jomā:

8.3.1. izstrādāt priekšlikumus vienotas apmācību sistēmas veidošanai pirmās palīdzības sniegšanā;

8.3.2. izstrādāt priekšlikumus vienotas apmācību programmas un sistēmas veidošanai neatliekamās un katastrofu medicīnas jautājumos;

8.3.3. organizēt speciālus apmācības kursus ātrās medicīniskās palīdzības un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu personālam;

8.3.4. organizēt treniņapmācības, modelējot ārkārtējās medicīniskās situācijas;

8.3.5. analizēt un piemērot Latvijā neatliekamās un katastrofu medicīnas starptautiskās mācību programmas;

8.4. katastrofu medicīnas sistēmas materiāltehniskā nodrošinājuma jomā:

8.4.1. izstrādāt, papildināt un attīstīt katastrofu medicīnas datu bāzi par valsts un pašvaldību ārstniecības iestāžu medicīnisko resursu nodrošinājumu;

8.4.2. sagatavot un iesniegt Veselības ministrijai dokumentu projektus par nepieciešamajām izmaiņām un papildinājumiem valsts un Veselības ministrijas medicīnisko materiālu rezervēs;

8.4.3. veidot un papildināt avārijas un glābšanas dienestu, kā arī neatliekamās un katastrofu medicīnas materiālo nodrošinājumu;

8.4.4. kontrolēt pilsētu (rajonu) medicīnisko materiālu rezervju veidošanu un uzglabāšanu atbilstīgi Veselības ministrijas noteiktajai kārtībai;

8.4.5. savas kompetences ietvaros sadarboties ar Valsts rezervju Centrālo medicīnisko iekārtu bāzi;

8.5. izveidot Centra operatīvo vienību darbībai iespējamās ārkārtējās medicīniskajās situācijās, kā arī izmantot to treniņapmācību organizēšanai.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

III. Centra tiesības

9. Centram ir tiesības:

9.1. tiesību aktos noteiktajā kārtībā bez maksas saņemt nepieciešamo informāciju katastrofu medicīnas jautājumos no visām valstī esošajām juridiskajām un fiziskajām personām;

9.2. pārraudzīt, kā katastrofu medicīnas sistēmas veidošanā, attīstībā un darbībā tiek pildīti un ievēroti tiesību akti;

9.3. savas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktiem un programmām un veiktajiem pasākumiem katastrofu medicīnas jautājumos;

9.4. koordinēt ārstniecības iestāžu sadarbību katastrofu medicīnā un, ja nepieciešams, izveidot darba grupas Centra kompetencē esošo jautājumu risināšanai;

9.5. noteiktā kārtībā iesniegt Veselības ministrijai priekšlikumus par katastrofu medicīnas attīstības galvenajiem virzieniem un speciāliem jautājumiem;

9.6. veikt zinātnisko un praktisko projektu un zinātnisko pētījumu ekspertīzes, rīkot zinātniskas konferences, seminārus un citus pasākumus valsts un starptautiskajā mērogā, kā arī piedalīties tajos un organizēt zinātnisko pētījumu rezultātu publicēšanu.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

IV. Centra struktūra un pārvalde

10. Centra struktūru un darba samaksas fondu, kā arī izmaiņas Centra struktūrā apstiprina Veselības ministrija, ievērojot spēkā esošos likumus un citus tiesību aktus un saskaņā ar Centra direktora ieteikumiem.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

11. Centru vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata veselības ministrs.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

12. (Svītrots ar MK 22.10.1996. rīkojumu Nr. 404)

13. Centra nodaļu funkciju sadali atbilstīgi šim nolikumam nosaka Centra direktors.

14. Centra direktors:

14.1. rīkojas ar Centra finanšu līdzekļiem;

14.2. atbilstīgi spēkā esošajiem likumiem un citiem tiesību aktiem sastāda Centra štatu sarakstu un darba samaksas fondu šiem nolūkiem paredzētās tāmes ietvaros;

14.3. pieņem darbā un atbrīvo no darba Centra darbiniekus;

14.4. savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus, kas ir obligāti Centra struktūrvienībām un darbiniekiem;

14.5. slēdz darba, saimnieciskos, sadarbības un citus līgumus;

14.6. savas kompetences ietvaros izsniedz pilnvaras;

14.7. stimulē vai disciplināri soda Centra darbiniekus saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem tiesību aktiem;

14.8. pārstāv Centru valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī citās institūcijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), iestādēs un organizācijās;

14.9. veic katastrofu medicīnas koordinatora funkcijas starptautiskajā sadarbībā un programmās.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

15. Centra direktora prombūtnes laikā viņa tiesības realizē un pienākumus pilda Centra direktora vietnieks.

V. Centra finanšu līdzekļi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

16. Centra uzturēšana un darbība tiek finansēta no valsts pamatbudžeta — no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem, no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī no ziedojumiem un dāvinājumiem.

(MK 22.10.1996. noteikumu Nr. 404 redakcijā)

17. Centra izdevumu tāmi apstiprina veselības ministrs, pamatojoties uz Centra direktora priekšlikumiem.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

18. Centra finanšu līdzekļus veido:

18.1. dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

18.2. ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:

18.2.1. juridisko un fizisko personu līdzekļi, kurus Centrs saskaņā ar līgumiem saņem par katastrofu medicīnas un saimniecisko pasūtījumu izpildi;

18.2.2. līdzekļi, ko Centrs iegūst par ārvalstu juridisko personu pasūtījumu izpildi;

18.2.3. līdzekļi, kas Centram iedalīti starptautisko katastrofu medicīnas programmu un projektu izpildei;

18.2.4. līdzekļi no konferenču un izstāžu organizēšanas ienākumiem, izdevējdarbības un reklāmas;

18.3. 18.3. juridisko un fizisko personu brīvprātīgie ziedojumi.

(MK 22.10.1996. noteikumu Nr. 404 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

VI. Uzskaite un kontrole

19. Centra grāmatvedība un uzskaite tiek veikta un pārskati tiek sniegti atbilstīgi likumam “Par grāmatvedību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 149.nr.) un likumam “Par uzņēmumu gada pārskatiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1995, 34.nr.).

20. Centra darbības kontrole tiek veikta atbilstīgi spēkā esošajiem likumiem un citiem tiesību aktiem.

21. Lēmumu par Centra reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets.

Ministru prezidents M.Gailis

Labklājības ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Bērziņš
28.11.2003
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.