Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.10.2009. - 30.12.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumus Nr. 1480 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.761

Rīgā 2005.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 17.§)
Katastrofu medicīnas centra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Katastrofu medicīnas centrs (turpmāk — centrs) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Centra darbības mērķis ir plānot katastrofu medicīnas sistēmas darbību un organizēt tās gatavību reaģēšanai ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās.

(MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1042 redakcijā; sk. grozījumu 2.punktu.)

II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Centram ir šādas funkcijas:

3.1. īstenot vienotu valsts politiku katastrofu medicīnas jomā;

3.2. organizēt apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī katastrofu medicīnā;

3.3. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1042);

3.4. glabāt medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālās rezerves;

3.5. sniegt priekšlikumus neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas organizēšanai.

(Grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.508; MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.94; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1042.; grozījumi 3.2. un 3.3. apakšpunktā stājas spēkā 10.10.2009.; sk. MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1042 2.punktu.)

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, centram ir šādi uzdevumi:

4.1. koordinēt un pārraudzīt katastrofu medicīnas sistēmas plānošanu un organizēšanu valstī;

4.2. izstrādāt, papildināt un attīstīt katastrofu medicīnas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas uzskaiti par valsts un pašvaldību ārstniecības iestāžu materiāli medicīnisko nodrošinājumu, kā arī par personām, kas ir apmācītas pirmās palīdzības sniegšanā;

4.3. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1042);

4.4. izstrādāt priekšlikumus par valsts materiālo rezervju veidošanu, atjaunošanu, nomaiņu, norakstīšanu un nomenklatūras precizēšanu;

4.4.1 uzglabāt, uzskaitīt un atjaunināt medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālās rezerves, kā arī organizēt to realizēšanu;

4.5. izstrādāt priekšlikumus par centra, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāžu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un glābšanas dienestu nodrošinājumu ar medicīnisko aprīkojumu un tā modernizāciju;

4.6. saskaņot ar citiem avārijas un glābšanas dienestiem visu līmeņu ka­tas­trofu medicīnas plānus;

4.7. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1042);

4.8. apmācīt un sagatavot ārstniecības personas dalībai starptautiskajās humānās palīdzības misijās;

4.9. sadarbībā ar ārstniecības personu profesionālajām asociācijām sagatavot mācību programmu projektus pirmās palīdzības sniegšanā, katastrofu medicīnā, kā arī pirmās palīdzības pasniedzēju apmācībā;

4.10. apmācīt pirmās palīdzības pasniedzējus;

4.11. izsniegt, apturēt vai anulēt izglītības iestāžu vai pasniedzēju apliecības, kas ļauj veikt apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

4.12. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1042);

4.13. plānot un organizēt ārkārtējo medicīnisko situāciju treniņu apmācības un piedalīties tajās, kā arī organizēt praktiskās mācības pirmās palīdzības sniegšanā;

4.14. piedalīties reģionāla, valsts un starptautiska mēroga civilās aizsardzības mācībās, katastrofu un krīžu novēršanas un pārvarēšanas plānošanas un praktiskajās mācībās;

4.15. koordinēt katastrofu medicīnas plānu izstrādāšanu;

4.16. izstrādāt valsts katastrofu medicīnas plānu un iesniegt izskatīšanai Veselības ministrijā;

4.17. plānot un koordinēt rīcību sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumos un sabiedrības veselības ārkārtas situācijās;

4.18. nodrošināt Pasaules Veselības organizācijas koordinācijas punkta funkcijas Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu darbības jomā.

(Grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.508; MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.94; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1042.; 4.1., 4.6. un 4.9. apakšpunkta jaunā redakcija, grozījumi 4.3., 4.7., 4.10., 4.11., 4.12. un 4.13. apakšpunktā, 4.15. un 4.16. apakšpunkts stājas spēkā 10.10.2009.; sk. MK 08.09.2009. noteikumu Nr.1042 2.punktu.)

5. Centram ir šādas tiesības:

5.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām personām un privāto tiesību juridiskajām personām centra uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.2. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, fiziskajām personām un privāto tiesību juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;

5.3. atbilstoši kompetencei organizēt un vadīt seminārus, konferences un kongresus;

5.4. sniegt maksas pakalpojumus, saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību.

III. Centra struktūra

6. Centra darbu vada centra direktors. Centra direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī veic katastrofu medicīnas sistēmas koordinatora funkcijas starptautiskajā sadarbībā un programmās.

7. Centra direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata veselības ministrs. Centra direktoram var būt vietnieki.

8. Centra direktors nosaka centra iekšējo organizatorisko struktūru.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

9. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Centra amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

11. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Centrs ne retāk kā reizi gadā sniedz veselības ministram pārskatu par pārvaldes funkciju izpildi un centram piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
10.10.2009