Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumus Nr. 753 "Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.270

Rīgā 1998.gada 28.jūlijā (prot. Nr.40 7.§)
Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu24.pantu un 31.panta trešo daļu
(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1026 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kā arī kārtību, kādā piešķir, aprēķina un izmaksā maternitātes pabalstu, paternitātes pabalstu, vecāku pabalstu, slimības pabalstu un apbedīšanas pabalstu.

(Grozīts ar MK 20.02.2001. noteikumiem Nr.75; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.910)

2. Maternitātes pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz sociāli apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

(MK 09.03.1999. noteikumu Nr.85 redakcijā)

2.1 Paternitātes pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz sociāli apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

(MK 20.02.2001. noteikumu Nr.75 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2001.)

2.2 Vecāku pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz sociāli apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.910 redakcijā)

3. Slimības pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz sociāli apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

4. Apbedīšanas pabalsta apmēru nosaka:

4.1. sociāli apdrošinātās personas nāves gadījumā — pamatojoties uz minētās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu;

4.2. sociāli apdrošinātās personas apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves gadījumā – pamatojoties uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kāds apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā ir spēkā Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā minētajām personām (turpmāk – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts).

(Grozīts ar MK 20.02.2001. noteikumiem Nr.75; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 785)

5. Vidējo izpeļņu likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu36.panta pirmajā daļā noteiktā slimības naudas apmēra aprēķināšanai nosaka saskaņā ar Darba likuma 75.pantu, un slimības naudu izmaksā saskaņā ar Darba likuma 69.pantu.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.426 redakcijā)

II. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana darba ņēmējam

6. Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, vecāku pabalsta, slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēra noteikšanai darba ņēmējam aprēķina no apdrošināšanas iemaksu algas par periodu, kas noteikts likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.910; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1579; grozījumi attiecībā uz vecāku pabalstu stājas spēkā 01.11.2010., sk. MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1579 3.punktu)

7. Lai aprēķinātu darba ņēmēja vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, apdrošināšanas iemaksu algā ieskaita visu apdrošināšanas iemaksu algu, kuru darba ņēmējs likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā noteiktajā periodā guvis:

7.1. kā darba ņēmējs:

7.1.1. pie darba devēja, ar kuru darba ņēmējam apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā ir kādas no likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1.panta 2.punktā minētajām juridiskajām attiecībām, kas ir apdrošināšanas iemaksu algas gūšanas pamats;

7.1.2. pie darba devēja, ar kuru darba ņēmējam apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā vairs nepastāv likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 1.panta 2.punktā minētās juridiskās attiecības;

7.2. kā pašnodarbinātais, ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā darba ņēmējs vairs nav pašnodarbinātā statusā;

7.3. kā mikrouzņēmuma darbinieks vai pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies valsts sociālajai apdrošināšanai.

(Grozīts ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.426; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

8. Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanai visos šo noteikumu 7.punktā noteiktajos gadījumos aprēķina pēc formulas:

Vd = (A1 + A2 .. + A12) : D, kur

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas nepārsniedz apmēru, kāds noteikts likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta ceturtajā daļā;

A1, A2 .. – algotā darbā aprēķinātā apdrošināšanas iemaksu algas summa likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā noteiktā 12 kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā kalendāra mēnesī, izņemot piemaksas, prēmijas, pabalstus un cita veida atlīdzību, ko darba devējs saskaņā ar darba koplīgumā vai darba līgumā noteikto personai izmaksājis pārejošas darbnespējas laikā vai laikā, kad persona ir bijusi grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu;

D – likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā pārejošas darbnespējas kalendāra dienas, par kurām izmaksāts slimības pabalsts, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienas, bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, un bērna kopšanas atvaļinājuma kalendāra dienas.

(MK 17.01.2012. noteikumu Nr.56 redakcijā)

8.1 Darba ņēmējam, par kuru pārskata gadā pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veiktas no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta maksimālā apmēra, pārskata gada mēneša apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, izdalot pārskata gada obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru ar pārskata gada mēnešu skaitu, kuros līdz apdrošināšanas gadījuma iestāšanās mēnesim darba ņēmējam bija sociāli apdrošinātas personas statuss.

(MK 20.02.2001. noteikumu Nr.75 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2001.)

9. Ja likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā noteiktajā periodā darba ņēmējs nav bijis reģistrēts kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu (turpmāk – sociālās apdrošināšanas iemaksas) veicējs vai nav guvis apdrošināšanas iemaksu algu arī sakarā ar atrašanos atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina:

9.1. nosakot maternitātes pabalsta un paternitātes pabalsta apmēru, – pēc formulas:

Vd = Vvid x 0,7 x 12 : Dk, kur

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Vvid – valstī noteiktā mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas aprēķināta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz attiecīgo pabalstu;

Dk – likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu31.panta pirmajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits;

9.2. nosakot slimības pabalsta, vecāku pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, – pēc formulas:

Vd = Vvid x 0,4 x 12 : Dk, kur

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Vvid – valstī noteiktā mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas aprēķināta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz attiecīgo pabalstu;

Dk – likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu31.panta pirmajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.910 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1579; MK 04.01.2011. noteikumiem Nr.8; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

9.1 (Svītrots ar MK 09.11.2010. noteikumiem Nr.1040)

10. (Svītrots ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.426)

11. (Svītrots ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

11.1 (Svītrots ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.426.)

11.2 Ja darba ņēmējam, kuram ir vairāki darba devēji, likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu31.panta pirmajā daļā noteiktajā periodā pie dažādiem darba devējiem ir atšķirīgs pārejošas darbnespējas kalendāra dienu skaits, par kurām izmaksāts slimības pabalsts, vai ir atšķirīgi bērna kopšanas atvaļinājuma vai bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma periodi vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, summējot vidējo apdrošināšanas iemaksu algas, kas aprēķinātas atsevišķi pie katra darba devēja. Šādā gadījumā summētā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga nedrīkst būt lielāka par likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu31.panta ceturtajā daļā noteikto.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.426 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

III. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana pašnodarbinātajam

12. Pašnodarbinātajam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, vecāku pabalsta, slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no pašnodarbinātā apdrošināšanas iemaksu algas par periodu, kas noteikts likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 32.pantā.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.910; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1579; grozījumi attiecībā uz vecāku pabalstu stājas spēkā 01.11.2010., sk. MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1579 3.punktu)

13. Lai aprēķinātu pašnodarbinātā vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, pašnodarbinātā apdrošināšanas iemaksu algā ieskaita apdrošināšanas iemaksu algu, kuru pašnodarbinātais likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 32.pantā noteiktajā periodā guvis kā:

13.1. pašnodarbinātais;

13.2. darba ņēmējs, ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā pašnodarbinātais vairs nav darba ņēmēja statusā;

13.3. mikrouzņēmuma darbinieks, kurš brīvprātīgi pievienojies valsts sociālajai apdrošināšanai, ja apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā viņš vairs nav darba ņēmēja statusā, vai pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies valsts sociālajai apdrošināšanai.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.910; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

14. Pašnodarbinātā kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, vecāku pabalsta, slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina pēc formulas:

Vd = (A1 + A2 + A3 + ... + A12) : Dp, kur

Vd — kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas nepārsniedz apmēru, kāds noteikts likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta ceturtajā daļā;

A1, A2, A3...12 — visa apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 32.pantā noteiktā divpadsmit kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā kalendāra mēnesī;

Dp — likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 32.pantā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā pārejošas darbnespējas kalendāra dienas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienas, kalendāra dienas, par kurām piešķirts paternitātes pabalsts, kā arī periodu, kurā pašnodarbinātais nav veicis saimniecisko darbību un nav veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas tādēļ, ka ir kopis bērnu vecumā līdz diviem gadiem.

(Grozīts ar MK 09.03.1999. noteikumiem Nr.85; MK 20.02.2001. noteikumiem Nr.75; MK 21.06.2005. noteikumiem Nr.426; MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.910; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1579; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

14.1 Pašnodarbinātajam, par kuru pārskata gadā pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veiktas no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta maksimālā apmēra, pārskata gada mēneša apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, izdalot pārskata gada obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru ar pārskata gada mēnešu skaitu, kuros līdz apdrošināšanas gadījuma iestāšanās mēnesim pašnodarbinātajam bija sociāli apdrošinātas personas statuss.

(MK 20.02.2001. noteikumu Nr.75 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2001.)

15. Ja likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu32.pantā noteiktajā periodā pašnodarbinātais nav bijis reģistrēts kā sociālās apdrošinā­šanas iemaksu veicējs, kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina:

15.1. nosakot maternitātes pabalsta un paternitātes pabalsta apmēru, – pēc formulas:

Vd = Vvid x 0,7 x 12 : Dkp, kur

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Vvid – valstī noteiktā vidējā mēneša apdrošināšanas iemaksu alga, kas aprēķināta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz attiecīgo pabalstu;

Dkp – likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu32.pantā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits;

15.2. nosakot slimības pabalsta, vecāku pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, – pēc formulas:

Vd = Vvid x 0,4 x 12 : Dkp, kur

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Vvid – valstī noteiktā vidējā mēneša apdrošināšanas iemaksu alga, kas aprēķināta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz attiecīgo pabalstu;

Dkp – likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu32.pantā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.910 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1579; grozījumi 15.2.apakšpunktā attiecībā uz vecāku pabalstu stājas spēkā 01.11.2010., sk. MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1579 3.punktu)

15.1 Ja persona vienlaikus ir darba ņēmēja un pašnodarbinātā statusā, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina, summējot atsevišķi aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas gūta darba ņēmēja statusā, un atsevišķi aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas gūta pašnodarbinātā statusā. Šādā gadījumā summētā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga nedrīkst būt lielāka par likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu31.panta ceturtajā daļā noteikto.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.426 redakcijā)

15.2 (Svītrots ar MK 09.11.2010. noteikumiem Nr.1040)

IV. Pabalsta apmēra aprēķināšana

16. Maternitātes pabalstu likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 4.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos piešķir par kalendāra dienām, un pabalsta apmēru aprēķina pēc formulas:

Pm = Vd x Dg x 0,8, kur

Pm – maternitātes pabalsta apmērs;

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dg – grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienu skaits.

(Grozīts ar MK 17.01.2012. noteikumiem Nr.56)

16.1 Paternitātes pabalstu piešķir par kalendāra dienām, un pabalsta apmēru aprēķina pēc formulas:

Pp = Vd x Dp x 0,8, kur

Pp – paternitātes pabalsta apmērs;

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dp – bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma kalendāra dienu skaits.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.910 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.01.2012. noteikumiem Nr.56)

16.2 Vecāku pabalstu piešķir par kalendāra dienām, un pabalsta apmēru aprēķina pēc formulas:

Pv = Vd x Dsk x A, kur

Pv – vecāku pabalsta apmērs;

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dsk – kalendāra dienu skaits mēnesī, par kuru izmaksājams vecāku pabalsts;

A – vecāku pabalsta atvietojums (izteikts absolūtos skaitļos) no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, kas atkarīgs no izvēlētā vecāku pabalsta saņemšanas ilguma.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1579 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1458; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

16.3 Ja personai, kopjot bērnu vecumā līdz diviem gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalstu par nākamā bērna kopšanu, pārtraucot vecāku pabalsta izmaksu par iepriekšējo bērnu, piešķir lielākajā apmērā, kāds aprēķināts no jauna saskaņā ar šo noteikumu 16.2 punktu vai kāds tas bija aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 16.2 vai 27.8 punktu par iepriekšējo bērnu, pārrēķinot to attiecīgi tam vecāku pabalsta atvietojumam, kas noteikts vecāku pabalsta saņemšanas laikposmam par nākamā bērna kopšanu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1458 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

16.4 Ja personai aprēķinātais maternitātes pabalsts ir mazāks par vecāku pabalsta apmēru, persona var izvēlēties, kuru pabalstu saņemt.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.910 redakcijā)

16.5 (Svītrots no 01.01.2014. ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1458; sk. grozījumu 3.punktu)

17. Slimības pabalstu piešķir par kalendāra dienām, un pabalsta apmēru aprēķina pēc formulas:

Ps = Vd x Dn x 0,8, kur

Vd — kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Ps — slimības pabalsta apmērs;

Dn — darbnespējas perioda kalendāra dienu skaits, kas jāapmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

18. Apbedīšanas pabalsta apmēru aprēķina:

18.1. sociāli apdrošinātās personas nāves gadījumā — pēc formulas:

Pa = Vd x 2 x Dv, kur

Pa — apbedīšanas pabalsta apmērs;

Vd — mirušās sociāli apdrošinātās personas kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dv — vidējais dienu skaits likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā vai 32.pantā noteiktā perioda kalendāra mēnesī;

18.2. sociāli apdrošinātās personas apgādībā bijušās personas nāves gadījumā — pēc formulas:

Pa = Pn x 3 , kur

Pa — apbedīšanas pabalsta apmērs;

Pn — valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs.

(Grozīts ar MK 20.02.2001. noteikumiem Nr.75, kas piemērojami ar 01.01.2001.)

V. Pabalsta pieprasīšana un izmaksa

19. Lai saņemtu maternitātes vai slimības pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz:

19.1. rakstisku iesniegumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu) pabalsta piešķiršanai, norādot šādas ziņas:

19.1.1. pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds;

19.1.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

19.1.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

19.1.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

19.1.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

19.1.6. pieprasītā pabalsta veids (maternitātes pabalsts, slimības pabalsts);

19.1.7. iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts un lapu skaits;

19.2. ārvalstī izsniegtu darbnespēju apliecinošu dokumentu, kas apliecināts normatīvajos aktos par darbnespējas lapu izsniegšanu noteiktajā kārtībā, ja darbnespēja iestājusies ārvalstī.

(MK 04.01.2011. noteikumu Nr.8 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

20. (Svītrots ar MK 09.03.1999. noteikumiem Nr.85.)

21. (Svītrots no 01.07.2016. ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.; sk. grozījumu 3.punktu)

21.1 Lai saņemtu paternitātes pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz:

21.1 1. rakstisku iesniegumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu) pabalsta piešķiršanai, norādot šādas ziņas:

21.1 1.1. pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds;

21.1 1.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

21.1 1.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

21.1 1.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

21.1 1.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

21.1 1.6. pieprasītā pabalsta veids (paternitātes pabalsts);

21.1 1.7. iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts un lapu skaits;

21.1 2. (svītrots ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.).

(MK 04.01.2011. noteikumu Nr.8 redakcijā)

21.2 Lai saņemtu vecāku pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz:

21.2 1. rakstisku iesniegumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu) pabalsta piešķiršanai, norādot šādas ziņas:

21.2 1.1. pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds;

21.2 1.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

21.2 1.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

21.2 1.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

21.2 1.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

21.2 1.6. pieprasītā pabalsta veids (vecāku pabalsts);

21.2 1.7. tā bērna vārds, uzvārds, personas kods, par kuru tiek pieprasīts pabalsts;

21.2 1.8. iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts un lapu skaits;

21.2 1.9. periods, uz kādu izvēlējies saņemt vecāku pabalstu;

21.2 2. ja kādam no bērna vecākiem vai citai personai, kas pieprasa pabalstu, dzīvesvieta ir bijusi vai ir citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai attiecīgā persona ir bijusi vai ir nodarbināta citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, par minēto personu papildus norāda šādas ziņas:

21.2 2.1. vārds, uzvārds;

21.2 2.2. personas kods;

21.2 2.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

21.2 2.4. faktiskās dzīvesvietas adrese citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī;

21.2 2.5. nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese;

21.2 2.6. nodarbinātības uzsākšanas un beigu datums;

21.2 2.7. citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie slimības, maternitātes un bezdarbnieka pabalsti un pensija, norādot saņemšanas periodu;

21.2 2.8. citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie pabalsti par bērnu, norādot periodu;

21.2 2.9. citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī piešķirtais identifikācijas vai sociālās apdrošināšanas numurs.

(MK 04.01.2011. noteikumu Nr.8 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

21.3 Personai, kura adoptējusi bērnu, vecāku pabalstu piešķir ar dienu, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Tiesa triju darbdienu laikā pēc sprieduma par adopcijas apstiprināšanu stāšanās spēkā paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši adoptētāja deklarētajai dzīvesvietai.

(MK 04.01.2011. noteikumu Nr.8 redakcijā)

21.4 Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildņa iecelšanu, lēmumu par adoptējamā bērna nodošanu adoptētāju aprūpē un uzraudzībā vai lēmumu, kas pieņemts bērna personisko interešu aizstāvībai atbilstoši Bāriņtiesu likuma 18.panta 4.punktam, ja pabalstu pieprasa persona, kura faktiski audzina bērnu, triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši aizbildņa, adoptētāja vai tās personas deklarētajai dzīvesvietai, kura faktiski audzina bērnu.

(MK 04.01.2011. noteikumu Nr.8 redakcijā)

21.5 Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildņa atcelšanu, lēmumu par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vai lēmumu, kas pieņemts bērna personisko interešu aizstāvībai atbilstoši Bāriņtiesu likuma 18.panta 4.punktam, ja pabalsta izmaksu pārtrauc personai, kura bērnu faktiski nekopj un neaudzina, vai tiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna aizgādības tiesību atņemšanu, triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši pabalsta saņēmēja deklarētajai dzīvesvietai.

(MK 04.01.2011. noteikumu Nr.8 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

21.6 Vecāku pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.398 redakcijā)

21.7 Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc vai tā apmēru pārskata atbilstoši likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.6 panta trešajai daļai ar dienu, kad iestājušies apstākļi, kas ir par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai tā apmēra pārskatīšanai.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.343 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

21.8 Ja pabalsta saņēmējs vecāku pabalsta saņemšanas laikā zaudē darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu, vecāku pabalsta izmaksu turpina piešķirtajā apmērā.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.343 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

22. (Svītrots ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1026.)

23. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku iesniegumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu) pabalsta piešķiršanai, norādot šādas ziņas:

23.1. pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

23.2. pabalsta pieprasītāja personas kods, ārvalstnieka nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai personas identifikācijas numurs, vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

23.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas reģistrācijas adrese;

23.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

23.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme) vai Eiropas Savienības dalībvalsts bankas nosaukums, BIC kods un pabalsta pieprasītāja konta numurs;

23.6. norāde, ka tiek pieprasīts apbedīšanas pabalsts;

23.7. mirušās personas vārds, uzvārds, personas kods, miršanas datums, par kuru tiek pieprasīts apbedīšanas pabalsts;

23.8. iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts un lapu skaits.

(MK 04.01.2011. noteikumu Nr.8 redakcijā)

23.1 Ārvalstī izsniegtu dokumentu, kas apliecina tās personas miršanas faktu, par kuru tiek pieprasīts apbedīšanas pabalsts, pielīdzina Latvijā izsniegtai miršanas apliecībai, ja tas atbilst šādām prasībām:

23.1 1. minētais dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, par kuru tas izsniegts un par kuru tiek pieprasīts apbedīšanas pabalsts, iesniegumā norādītajā datumā ir mirusi;

23.1 2. ārvalsts dokumentam ir pievienots tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts valodas lietošanu noteikto kārtību;

23.1 3. persona, kurai izsniegts ārvalsts dokuments, ir ievērojusi normatīvajos aktos par dokumentu legalizāciju noteikto kārtību.

(MK 04.01.2011. noteikumu Nr.8 redakcijā)

23.2 (Svītrots ar MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.343, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

23.3 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka šo noteikumu 19., 21.1, 21.2 un 23.punktā minētajā iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 04.01.2011. noteikumu Nr.8 redakcijā)

23.4 Ja pabalsta saņēmējs vai bērns, par kura kopšanu tiek maksāts pabalsts, uzsāk saņemt valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu vai atrodas ieslodzījuma vietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija vai Ieslodzījuma vietu pārvalde triju darbdienu laikā pēc pabalsta saņēmēja vai bērna ievietošanas attiecīgajā iestādē paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši pabalsta saņēmēja deklarētajai dzīvesvietai.

(MK 04.01.2011. noteikumu Nr.8 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1026.)

24.1 (Svītrots ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1026.)

25. Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus Valsts sociālās apdroši­nāšanas aģentūra pārskaita pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai PNS (pasta norēķinu sistēma) kontā.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.426 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.446; grozījums attiecībā uz vārdu “izņemot apbedīšanas pabalstu, kuru izmaksā arī pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas izsniegto vienreizējās izmaksas orderi vai bankas čeku” svītrošanu stājas spēkā 01.07.2009., skat. MK 19.05.2009. noteikumu Nr.446 2.punktu)

25.1 (Svītrots ar MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.398)

26. (Svītrots ar MK 09.03.1999. noteikumiem Nr.85)

VI. Noslēguma jautājumi

27. Ja grūtniecības un dzemdību atvaļinājums vai darbnespēja iestājusies līdz 1998.gada 1.augustam un nepārtraukti turpinās pēc 1998.gada 1.augusta, maternitātes un slimības pabalstus par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai darbnespējas laiku izmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

27.1 Ja grūtniecības un dzemdību atvaļinājums iestājies līdz 1999.gada 1.aprīlim un turpinās pēc 1999.gada 1.aprīļa, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta piešķiršanai par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā līdz 1999.gada 1.aprīlim.

(MK 09.03.1999. noteikumu Nr.85 redakcijā)

27.2 Šo noteikumu 2.1, 16.1 un 21.1 punkts, grozījumi 1., 10., 11.1 un 25.punktā, kas attiecas uz paternitātes pabalstiem, un šo noteikumu 9. un 15.punktā noteiktā formulas daļa (Vvid x 0,4), kas ir pielīdzināta 50 latiem, stājas spēkā pēc likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pārejas noteikumu 2.punktā noteikto ierobežojumu atcelšanas.

(MK 20.02.2001. noteikumu Nr.75 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2001.)

27.3 Ja grūtniecības un dzemdību atvaļinājums vai darbnespēja iestājusies līdz 2001.gada 1.janvārim un nepārtraukti turpinās pēc 2001.gada 1.janvāra, maternitātes un slimības pabalstus par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai darbnespējas laiku izmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā līdz 2001.gada 1.janvārim.

(MK 20.02.2001. noteikumu Nr.75 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2001.)

27.4 Šo noteikumu 9., 15. un 16.1 punkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.910 redakcijā)

27.5 Personām, kuras kopj bērnus, kas dzimuši līdz 2010.gada 31.oktobrim, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu vecāku pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pārejas noteikumu 5.punktu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1579 redakcijā)

27.6 Atbilstoši šo noteikumu 21.6 punktam vecāku pabalstu par iepriekšējo mēnesi izmaksā, ja bērns, par kura kopšanu piešķirts pabalsts, dzimis pēc 2011.gada 1.jūlija.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.398 redakcijā)

27.7 Vecāku pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā, ja bērns, par kura kopšanu piešķirts pabalsts, dzimis līdz 2011.gada 30.jūnijam.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.398 redakcijā)

27.8 Līdz 2014.gada 30.septembrim vecāku pabalstu piešķir par kalendāra dienām, un pabalsta apmēru aprēķina pēc formulas:

Pv = Vd x Dsk x 0,7, kur

Pv – vecāku pabalsta apmērs;

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dsk – kalendāra dienu skaits mēnesī, par kuru izmaksājams vecāku pabalsts.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1458 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

27.9 Līdz 2014.gada 30.septembrim, aprēķinot vecāku pabalsta minimālo apmēru vienā kalendāra dienā, izmanto šādu formulu:

Pvd = (EUR 171 x 12) : 365, kur

Pvd – vecāku pabalsta minimālais apmērs vienā kalendāra dienā.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1458 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

27.10 Ja personai, kopjot bērnu vecumā līdz diviem gadiem, piedzimst nākamais bērns, līdz 2014.gada 30.septembrim vecāku pabalstu par nākamā bērna kopšanu vecumā līdz vienam gadam piešķir lielākajā apmērā, kāds saskaņā ar šo noteikumu 27.8 punktu bija aprēķināts par iepriekšējā bērna kopšanu vecumā līdz vienam gadam vai kādu no jauna varētu aprēķināt saskaņā ar šo noteikumu 27.8 punktu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1458 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

27.11 Ja darbnespējas lapa B nav izsniegta elektroniski, bet gan normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir sagatavota papīra formātā, izmantojot darbnespējas lapas veidlapu, persona to kopā ar iesniegumu maternitātes vai slimības pabalsta piešķiršanai iesniedz jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.343 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2015.)

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumus Nr.406 "Vidējās izpeļņas aprēķināšanas un maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 180.nr.).

28.1 Aprēķinot apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, vecāku pabalsta, slimības pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēra noteikšanai, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina periodā neieskaita kalendāra dienas, par kurām persona saņēma dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu, vecāku pabalsta turpinājumu, slimības palīdzības pabalstu, atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 785 redakcijā)

29. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.augustu.

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministra vietā — izglītības un zinātnes ministrs J.Gaigals
01.01.2021