Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 21. decembra noteikumus Nr. 1036 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".
Ministru kabinets noteikumi Nr.360

Rīgā 1997.gada 21.oktobrī (prot. nr. 58 16.§)
Slimokasu izveides un darbības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība vai vairākas pašvaldības pēc savstarpējas vienošanās izveido slimokasi, kā arī slimokases darbības mērķus, galvenās funkcijas, tiesības un pienākumus.

2. Slimokase ir pašvaldības vai vairāku pašvaldību izveidots pašvaldības uzņēmums vai pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura darbojas saskaņā ar bezpeļņas organizācijas principiem un kura ir noslēgusi līgumu ar Labklājības ministrijas Veselības apdrošināšanas centrālo fondu (Valsts slimokasi) (turpmāk - Centrālais fonds) par valsts obligātās veselības apdrošināšanas pakalpojumu minimuma nodrošināšanu slimokases dalībniekiem.

3. Slimokases mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus slimokases dalībniekiem, veikt attiecīgo pakalpojumu racionālu iegādi no ārstniecības iestādēm un aptiekām un nodrošināt to apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem.

4. Slimokases darbība aptver vienotu teritoriju ar iedzīvotāju skaitu ne mazāku par 200 tūkstošiem.

5. Slimokase nav citu institūciju saistību pārmantotāja, un tā neņem un neizsniedz kredītus.

6. Lai izveidotu slimokasi, pašvaldība saskaņā ar valsts veselības ministra apstiprināto Tipveida slimokases attīstības (biznesa) plānu izstrādā biznesa plānu.

7. Šo noteikumu 6.punktā minētais biznesa plāns jāiesniedz Centrālajā fondā.

8. Centrālais fonds ne vēlāk kā mēneša laikā no biznesa plāna saņemšanas dienas izvērtē tā atbilstību slimokases darbības mērķiem, kā arī izstrādā priekšlikumus par attiecīgās slimokases darbības uzsākšanai nepieciešamās finansiālās palīdzības apmēru, ko var piešķirt no Centrālā fonda rezerves fonda.

9. Centrālais fonds slēdz līgumu par valsts obligātās veselības apdrošināšanas pakalpojumu minimuma apmaksas organizēšanu un uzraudzību konkrētajā teritorijā un ne vēlāk kā trīs darbadienu laikā no līguma noslēgšanas informē labklājības ministru par slimokasi, ar kuru noslēgts minētais līgums.

10. Slimokases galvenās funkcijas attiecīgajā teritorijā ir šādas:

10.1. iedalīto finansu līdzekļu ietvaros nodrošināt veselības aprūpes finansēšanas noteikumos noteikto ārstniecības pakalpojumu apjomu;

10.2. nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, it īpaši - primāro veselības aprūpi;

10.3. izvērtēt ārstniecības iestāžu sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, to kvalitāti un izmaksas;

10.4. reģistrēt slimokasu dalībniekus;

10.5. slēgt līgumus ar ārstniecības iestādēm un aptiekām par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;

10.6. informēt iedzīvotājus par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

11. Lai nodrošinātu šo noteikumu 10.punktā minēto funkciju izpildi, slimokasei ir tiesības:

11.1. pieprasīt un bez maksas saņemt nepieciešamo informāciju un dokumentus no pašvaldībām, citām slimokasēm, ārstniecības iestādēm un aptiekām, kā arī pārbaudīt ārstniecības iestāžu un aptieku sniegto ziņu pareizību;

11.2. kontrolēt ārstniecības iestādēm un aptiekām piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;

11.3. pārtraukt līdzekļu pārskaitīšanu tai ārstniecības iestādei vai aptiekai, kura pārkāpusi vai neievēro ar slimokasi noslēgtā līguma prasības;

11.4. rīkot konkursus ārstniecības iestādēm vai aptiekām par iespēju slēgt ar slimokasi līgumus par pasūtījuma saņemšanu slimokases apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to atsevišķiem veidiem;

11.5. slēdzot līgumus ar ārstniecības iestādēm un aptiekām, atbilstoši ar Centrālo fondu noslēgtajam līgumam noteikt ārstniecības pakalpojumu veidus un finansēšanas apjoma kvotas sniegto ārstniecības pakalpojumu apmaksai;

11.6. labklājības ministra noteiktajā kārtībā pārsūdzēt Centrālā fonda rīcību slimokasu strīdu izskatīšanas komisijā.

12. Slimokasei ir šādi pienākumi:

12.1. slimokase likumos, kā arī līgumā ar Centrālo fondu noteiktajā kārtībā ir atbildīga par tai iedalīto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;

12.2. slimokase organizē finansiālo darbību, veic regulārus norēķinus ar ārstniecības iestādēm un aptiekām, kā arī seko finansu līdzekļu racionālai un atbilstošai izmantošanai.

13. Ja slimokase neievēro vai pārkāpj ar Centrālo fondu noslēgtā līguma prasības, Centrālais fonds pēc rakstiska brīdinājuma var pārtraukt attiecīgās slimokases finansējumu un pārņemt minētās slimokases līgumu izpildi vai nodot tos izpildei citai slimokasei, par to iepriekš informējot attiecīgo pašvaldību un labklājības ministru.

14. Slimokases uzsāk darbu ar 1998.gada 1.janvāri.

15. Teritorijās, kurās nav izveidotas slimokases, valsts obligātās veselības apdrošināšanas pakalpojumu minimuma apmaksu līdz slimokasu izveidošanai organizē Centrālais fonds.

16. Izdarīt Ministru kabineta 1996.gada 24.decembra noteikumos nr.485 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 3./4.nr.) šādus grozījumus:

16.1. svītrot 6. un 58.punktu;

16.2. svītrot 59.punktā vārdus "teritoriālajām (pašvaldību)".

17. Šo noteikumu 16.punkts stājas spēkā ar 1998.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministrs V.Makarovs
25.10.1997