Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 19. jūnija noteikumus Nr. 258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

Ministru kabineta noteikumi Nr.298

Rīgā 1997.gada 12.augustā (prot. nr.44 4.§)

Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamajiem atkritumiem"
2.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka bīstamo atkritumu klasifikācijas kārtību un kritērijus, saskaņā ar kuriem atkritumi tiek uzskatīti par bīstamiem.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt vienotu bīstamo atkritumu raksturošanas un sistematizācijas kārtību, lai samazinātu apdraudējumu, ko rada vai var radīt bīstamo atkritumu ietekme uz vidi, cilvēku veselību un dzīvību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumu un interesēm.

II. Bīstamo atkritumu klasifikators

3. Bīstamo atkritumu klasifikators (1.pielikums) satur šādu informāciju:

3.1. bīstamo atkritumu klasifikācijas kods;

3.2. bīstamo atkritumu apraksts;

3.3. atkritumu bīstamības klase;

3.4. atkritumu bīstamības īpašību kods H;

3.5. bīstamo atkritumu kvalitatīvā sastāva kods C;

3.6. iespējamais bīstamo atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas veids.

4. Bīstamos atkritumus iedala divās bīstamības klasēs:

4.1. bīstamie atkritumi;

4.2. īpaši bīstamie atkritumi.

5. Īpašības, kas nosaka atkritumu bīstamību, apzīmē ar kodu H (2.pielikums).

6. Bīstamo atkritumu kvalitatīvā sastāva kods C (3.pielikums) apzīmē atkritumu sastāvā ietilpstošās ķīmiskās vielas un to savienojumus, kas nosaka atkritumu bīstamību.

7. Grozījumus bīstamo atkritumu klasifikatorā veic Ministru kabinets pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājuma.

III. Atkritumu bīstamības kritēriji

8. Atkritumi ir uzskatāmi par bīstamiem, ja:

8.1. tie atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem bīstamo atkritumu aprakstiem;

8.2. tiem piemīt vismaz viena no šo noteikumu 2.pielikumā minētajām īpašībām;

8.3. tiem piemīt vismaz viena no šo noteikumu 2.pielikumā minētajām īpašībām un to sastāvā ietilpst vismaz viena no šo noteikumu 3.pielikumā minētajām vielām vai savienojumiem.

9. Bīstamo atkritumu sastāvā esošo vielu vai produktu toksiskumu nosaka eksperimentos ar dzīvniekiem, un atkarībā no iegūtā rezultāta attiecīgās vielas vai produktus saskaņā ar 4.pielikumu klasificē trijās toksiskuma klasēs:

9.1. īpaši toksiski;

9.2. toksiski;

9.3. kaitīgi.

10. Tie atkritumi, kuru bīstamības īpašības apzīmētas ar kodu H3 - H8, uzskatāmi par bīstamiem, ja tiem piemīt vēl vismaz viena no šādām īpašībām:

10.1. uzliesmojuma temperatūra 550°C;

10.2. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas īpaši toksiskas vielas, un to kopējā koncentrācija ≥0,1%;

10.3. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas toksiskas vielas, un to kopējā koncentrācija ≥3%;

10.4. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas kaitīgas vielas, un to kopējā koncentrācija ≥25%;

10.5. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas kodīgas vielas, kuras saskaņā ar 5.pielikumu atbilst kodam R35, un to kopējā koncentrācija ≥1%;

10.6. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas kodīgas vielas, kuras saskaņā ar 5.pielikumu atbilst kodam R34, un to kopējā koncentrācija ≥5%;

10.7. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas kairinošas vielas, kuras saskaņā ar 5.pielikumu atbilst kodam R41, un to kopējā koncentrācija ≥10%;

10.8. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas kairinošas vielas, kuras saskaņā ar 5.pielikumu atbilst kodam R36, R37 vai R38, un to kopējā koncentrācija ≥20%;

10.9. atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas vielas, par kurām zināms, ka tās ir kancerogēnas, un to kopējā koncentrācija ≥0,1%.

IV. Bīstamo atkritumu klasifikācijas kārtība

11. Fiziskās un juridiskās personas (turpmāk (personas), kuras veic darbības ar nezināmas izcelsmes un sastāva atkritumiem (ja ir aizdomas, ka tie varētu būt bīstami), vispirms veic to identifikāciju (atkritumu izcelsmes, sastāva un īpašību novērtējumu, lai noskaidrotu atkritumu atbilstību kritērijiem, saskaņā ar kuriem atkritumus uzskata par bīstamiem.

12. Atkritumu sastāva analīzes saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic akreditētas laboratorijas.

13. Ja identifikācijas procesa rezultātā ir noskaidrots, ka atkritumi atbilst šo noteikumu III nodaļā minētajiem kritērijiem un ir uzskatāmi par bīstamiem, personas veic šo atkritumu klasifikāciju saskaņā ar bīstamo atkritumu klasifikatoru.

14. Personas, kuras veic darbības ar zināmas izcelsmes un sastāva bīstamajiem atkritumiem, tos klasificē saskaņā ar bīstamo atkritumu klasifikatoru.

15. Pirms atkritumu identifikācijas un klasifikācijas nav pieļaujama atkritumu atšķaidīšana vai sajaukšana ar cita veida atkritumiem vai citas darbības, kuras samazina atkritumu identifikācijas un klasifikācijas iespējas.

16. Bīstamo atkritumu klasifikācijas rezultātā iegūto informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā personas izmanto šādos gadījumos:

16.1. veicot darbības ar bīstamajiem atkritumiem;

16.2. sagatavojot dokumentus par darbībām ar bīstamajiem atkritumiem;

16.3. nodrošinot vides, cilvēku veselības un dzīvības aizsardzības pasākumus, ja tiek veiktas darbības ar bīstamajiem atkritumiem;

16.4. veicot statistikas datu uzskaiti par darbībām ar bīstamajiem atkritumiem.

Ministru prezidents G.Krasts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 12.augusta noteikumiem nr.298

Bīstamo atkritumu klasifikators

Pielikumā lietotie apzīmējumi:

b - bīstamie atkritumi;

ī.b. - īpaši bīstamie atkritumi;

H - atkritumu bīstamības īpašību kods saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

C - atkritumu kvalitatīvā sastāva kods saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

bīstamo atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas veids:

I - sadedzināšana;

II - fizikāli ķīmiskā apstrāde;

III - izvietošana speciāli izveidotās novietnēs vai poligonos;

IV - reģenerēšana.

Bīstamo atkritumu klasifikācijas kods

Bīstamo atkritumu apraksts

Bīstamības klase

Atkritumu bīstamības īpašību kods (H)

Atkritumu kvalitatīvā

sastāva kods (C)

Iespējamais bīstamo atkritumu pārstrādes

vai apglabāšanas veids

1

2

3

4

5

6

020000

Lauksaimniecības, dārzkopības, medniecības, zivkopības produkcijas audzēšanas, ieguves, ražošanas, pārtikas sagatavošanas un apstrādes atkritumi

020100

Lauksaimniecības un dārzkopības produkcijas audzēšanas un ieguves atkritumi

020105

agroķīmiskie atkritumi

b

H6, H14

C34, C51

I

030000

Kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes, skaidu plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi

030200

Koksnes konservācijas atkritumi

030201

nehalogenētie organiskie koksnes konservanti

ī.b.

H7

C36

I, III

030202

hlororganiskie koksnes konservanti

ī.b.

H5, H6

C42, C39

I, III

030203

metālorganiskie koksnes konservanti

ī.b.

H6, H14

C52

I, III

030204

neorganiskie koksnes konservanti

ī.b.

H6

C12, C6

I, III

030300

Celulozes, papīra un kartona ražošanas atkritumi

030302

melnā sārma pārstrādes duļķes

b

H5, H14

C19, C51

IV

030303

balināšanas duļķes, ja kā balinātājs izmantoti hipohlorīti un hlors

b

H14

C52

IV

30304

balināšanas duļķes no citiem balināšanas procesiem

b

H4, H14

C28, C52

IV

030305

papīra atkrāsošanas duļķes no papīra atkārtotas pārstrādes

b

H4, H14

C41

IV

040000

Ādu apstrādes un tekstilrūpniecības atkritumi

040100

Ādu apstrādes atkritumi

040102

kaļķus saturoši ādu apstrādes atkritumi

b

H4

C24

III

040103

šķīdinātājus saturoši ādu attaukošanas atkritumi

ī.b.

H5, H6

C40, C41

IV, I

040104

hromu saturoši ādu miecēšanas atkritumi

ī.b.

H6, H14

C3

III

040106

hromu saturošas duļķes

ī.b.

H6, H14

C3

III

040108

hromu saturoši miecētas ādas atkritumi

ī.b.

H6, H14

C3

III

040199

citi atkritumi, kas rodas minētajā tehnoloģiskajā procesā

b

H6, H14

C50

IV, I

040200

Tekstilrūpniecības atkritumi

040211

apstrādes un apdares halogēnus saturoši atkritumi

ī.b.

H6, H14

C42

III

040213

krāsvielu un pigmentu atkritumi

ī.b.

H6, H14

C3-18, C51

I

060000

Neorganiskās ķīmijas ražošanas tehnoloģiskie atkritumi

060100

Skābju un to šķīdumu atkritumi

060101

sērskābe un sērpaskābe

b

H6, H8

C23

II

060102

sālsskābe

b

H6, H8

C23

II

060103

fluorūdeņražskābe

b

H6, H8

C20

II

060104

fosforskābe un fosforpaskābe

b

H6, H14

C26

II

060105

slāpekļskābe un slāpekļpaskābe

b

H6, H8

C23

II

060199

citi atkritumi

b

H6, H8

C23

II

060200

Sārmu un to šķīdumu atkritumi

060201

kalcija hidroksīds

b

H4

C24

II

060202

nātrija karbonāts (soda)

b

H4, H14

C22

II

060203

amonjaks

b

H6, H8, H14

C24

II

060299

citi atkritumi

b

H6

C24

II

060300

Sāļu un to šķīdumu atkritumi

060302

sulfīdus saturoši sāļu šķīdumi

b

H5, H14

C19

II

060303

sulfīdus saturoši cietie sāļi

b

H5, H14

C19

II

060304

fluorīdus saturoši sāļu šķīdumi

b

H6, H14

C20

II

060305

fluorīdus saturoši cietie sāļi

b

H6, H14

C20

II

060306

fosfātus saturoši sāļu šķīdumi

b

H14

C26

II

060307

fosfātus saturoši cietie sāļi

b

H14

C26

II

060311

cianīdus saturoši sāļi un šķīdumi

ī.b.

H6, H14

C21

II

060400

Metālus saturoši atkritumi

060402

metālu sāļi (izņemot 060300)

b

H5, H14

C1-18, C22

II

060403

arsēnu saturoši atkritumi

ī.b.

H6

C8

II, III

060404

dzīvsudrabu saturoši atkritumi

ī.b.

H6

C16

IV, III

060405

smagos metālus saturoši atkritumi

ī.b.

H6, H14

C1-18

II, III

060700

Halogēnus saturoši ražošanas ķīmiskie atkritumi (izņemot 020105)

060701

elektrolīzes procesa azbestu saturoši atkritumi

ī.b

H5

C25

III

060702

hlora ražošanā izlietotā aktīvā ogle

b

H6, H14

C52

IV, III

061300

Citu neorganiskās ķīmijas tehnoloģiju atkritumi

061301

neorganisko pesticīdu, biocīdu un koksnes konservantu ražošanas atkritumi

ī.b.

H6, H14

C34

I, III

061302

izlietotā aktīvā ogle (izņemot 060702)

b

H14

C52

IV, III

070000

Organiskās sintēzes tehnoloģisko procesu atkritumi

070100

Galveno organisko ķīmisko vielu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi

070101

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

b

H14

C3-18, C23

IV, I

070103

halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H6, H14

C40

IV

070104

citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

b

H3, H14

C43, C41

IV, I

070106

izmantoti katalizatori

b

H5, H14

C1-18, C52

IV, III

070107

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

ī.b.

H6, H14

C39, C40-42

IV

070108

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

b

H6, H14

C43, C41

IV, I

070109

halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070110

citi filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

b

H6, H14

C43,C41, C49

IV, I

070200

Plastikātu, sintētisko kaučuku un mākslīgās šķiedras ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi

070201

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

b

H6, H14

C3-18, C23

IV

070203

halogenēti organiskie šķīdinātāji, azgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

070204

citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H5, H6, H14

C43, C41

IV, I

070207

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV,

070208

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

b

H5, H6, H14

C43, C41

IV, I

070209

halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070210

citi filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

b

H5, H6, H14

C43, C41, C49

IV, I

070300

Organisko krāsvielu un pigmentu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi

070301

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

b

H4, H6, H14

C3-18, C23

IV

070303

halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070304

citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H5, H6, H14

C43, C41

IV, I

070307

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070308

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

b

H5, H6, H14

C43, C41

IV, I

070309

halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070310

citi filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

b

H5, H6, H14

C43, C41, C49

IV, I

070400

Organisko pesticīdu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu

atkritumi

070401

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H4, H6, H14

C3-18, C23

IV

070403

halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070404

citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H3, H6, H14

C43, C41

IV, I

070407

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070408

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

ī.b.

H5, H6, H14

C43, C41

IV, I

070409

halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070410

citi filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

ī.b.

H3, H5, H14

C43, C41, C49

IV, I

070500

Farmaceitisko preparātu un medikamentu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi

070501

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

b

H6, H14

C3-18, C23

IV

070503

halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070504

citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H3, H5, H6

C43, C41

IV, I

070507

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

ī.b.

H5, H6, H14

C40, C42

IV

070508

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

b

H3, H5, H6, H14

C43, C41

IV, I

070509

halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

ī.b.

H5, H6, H14

C40, C42

IV

070510

citi filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

b

H3, H5, H6, H14

C43, C41, C49

IV, I

070600

Taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas, dezinficējošo un kosmētisko līdzekļu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi

070601

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

b

H6, H14

C3-18, C24

IV

070603

halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H5, H6, H14

C40, C42

IV

070604

citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H3, H5, H14

C43, C41, C51, C48

IV, I

070607

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070608

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

b

H3, H5, H14

C51, C48

IV, I

070609

halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070610

citi filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

b

H6, H14

C48, C51

IV, I

070700

Citi neklasificēto un tīro ķīmisko vielu un to produktu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un

izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi

070701

ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

b

H6, H14

C3-18, C24

IV

070703

halogenēti organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070704

citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi

ī.b.

H3, H6, H14

C43, C41

IV, I

070707

halogenēti kuba atlikumi un reakciju atlikumi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070708

citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi

b

H3, H6, H14

C43, C41

IV, I

070709

halogenēti filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

070710

citi filtrēšanas atlikumi, izlietoti absorbenti

b

H3, H6, H14

C43, C41, C49

IV, I

080000

Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku un stiklveida emalju), līmju, ķites, tepes un tipogrāfisko krāsu ražošanas, pārveidošanas piegādes un izmantošanas atkritumi

080100

krāsu un laku atkritumi

080101

halogenētus šķīdinātājus saturoši krāsu un laku atkritumi

ī.b.

H6, H14

C3-18, C40, C42

III

080102

halogenētus šķīdinātājus nesaturoši krāsu un laku atkritumi

ī.b.

H6, H14

C3-18, C41, C51

I, III

080105

sacietējušas krāsas un lakas

ī.b.

H6, H14

C3-18

I, III

080106

halogenētus šķīdinātājus saturošas krāsu un laku atdalīšanas duļķes

ī.b.

H6, H14

C3-18, C40, C42

II, III

080107

halogenētus šķīdinātājus nesaturošas krāsu un laku atdalīšanas duļķes

ī.b.

H3, H6, H14

C3-18, C41, C51

II, I

080108

krāsas un lakas saturošas ūdens duļķes

ī.b.

H6, H14

C3-18, C51

II, I

080110

krāsas un lakas saturošas ūdens suspensijas

ī.b.

H6, H14

C3-18, C51

II, I

080300

Tipogrāfisko krāsu ražošanas, pārveidošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi

080301

halogenētus šķīdinātājus saturoši krāsu atkritumi

ī.b.

H6, H14

C40

II, III

080302

halogenētus šķīdinātājus nesaturoši krāsu atkritumi

ī.b.

H3, H6, H14

C41, C12, C18

II, I

080305

halogenētus šķīdinātājus saturošas krāsu duļķes

ī.b.

H6, H14

C40

II, III

080306

halogenētus šķīdinātājus nesaturošas krāsu duļķes

ī.b.

H3, H6, H14

C41

II, I

080400

līmju un zīmogkrāsu (ieskaitot ūdensdrošus materiālus) ražošanas, pārveidošanas, piegādes un

izmantošanas atkritumi

080401

halogenētus šķīdinātājus saturoši līmju un zīmogkrāsu atkritumi

ī.b.

H6, H14

C42

II, III

080402

halogenētus šķīdinātājus nesaturoši līmju un zīmogkrāsu atkritumi

ī.b.

H3, H6, H14

C39, C51, C37

II, I

080404

sacietējušas līmes un zīmogkrāsas

ī.b.

H6, H14

C37, C51

I, III

080405

halogenētus šķīdinātājus saturošas līmju un zīmogkrāsu duļķes

ī.b.

H6, H14

C42

II, III

080406

halogenētus šķīdinātājus nesaturošas līmju un zīmogkrāsu duļķes

ī.b.

H3, H6, H14

C51

II, I

080407

līmes un zīmogkrāsas saturošas ūdens duļķes

ī.b.

H6, H14

C51

II, I

080408

līmes un zīmogkrāsas saturoši ūdens šķīdumi

ī.b.

H6, H14

C51

II, I

090000

Fotorūpniecības atkritumi

090100

Fotorūpniecības procesu atkritumi

090101

attīstīšanas plašu jutības paaugstināšanas ūdens šķīdumi

ī.b.

H6, H14

C8, C9, C22

II

090102

ofseta plašu attīstīšanas ūdens šķīdumi

ī.b.

H6, H14

C8, C9, C22

II

090103

šķīdinātāju bāzes attīstīšanas šķīdumi

ī.b.

H3, H14

C1

II

090104

fiksēšanas šķīdumi

ī.b.

H5, H14

C52

II

090105

balināšanas šķīdumi un fiksāžu balināšanas šķīdumi

ī.b.

H6, H14

C52, C24

II

090106

sudrabu saturoši atkritumi no fotogrāfijas atkritumu apstrādes uz vietas

ī.b.

H5, H14

C10

IV

090107

sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas vai papīrs

ī.b.

H5, H14

C10

IV

100000

Termisko procesu neorganiskie atkritumi

100100

Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi

100104

naftas produktu pelnu vieglās frakcijas

b

H6, H14

C2-19

III

100109

sērskābe no gāzu attīrīšanas

b

H8, H14

C23

II

100300

Alumīnija metalurģijas atkritumi

100308

sekundārās kausēšanas sāļu sārņi

b

H14

C52

III

100309

sekundārās kausēšanas melnie izdedži

b

H14

C52

III

100310

sāļu sārņu un izdedžu pārpalikumu pārstrādes atkritumi

b

H14

C52

III

100400

Svina metalurģijas atkritumi

100401

izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas)

b

H14

C18

III

100402

putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas)

b

H14

C18

III

100500

Cinka metalurģijas atkritumi

100501

izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas)

b

H14

C7

III

100502

putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas)

b

H14

C7

III

100600

Vara metalurģijas atkritumi

100601

izdedži (primārās un sekundārās kausēšanas)

b

H14

C6

III

100602

putas un sārņi (primārās un sekundārās kausēšanas)

b

H14

C6

III

101300

Atkritumi no cementa, kaļķu, ģipša un to izstrādājumu ražošanas

101302

atkritumi no azbesta cementa ražošanas

ī.b.

H5

C25

III

110000

Metālapstrādes un metālpārklāšanas, krāsaino metālu hidrometalurģijas neorganisko metālu savienojumus saturoši atkritumi

110100

Metālapstrādes un metālpārklāšanas (galvanizācijas, cinkošanas, kodināšanas, gravēšanas, fosfatizēšanas, sārmainās attaukošanas) šķidrie atkritumi un dūņas

110101

smagos metālus, izņemot hromu, saturoši sārmaini cianīdu atkritumi

ī.b.

H6, H14

C5-7, C11, C21

II, III

110102

smagos metālus nesaturoši sārmaini cianīdu atkritumi

ī.b.

H6, H14

C21

II, III

110103

cianīdus nesaturoši hroma atkritumi

ī.b.

H6, H14

C3

II, III

110105

kodināšanas skābo atlikumu šķīdumi

b

H8, H6, H14

C23

II

110106

citu metālapstrādes un metālpārklāšanas procesos izmantoto skābju atkritumi

b

H8, H6, H14

C23

II

110107

citu metālapstrādes un metālpārklāšanas procesos izmantoto sārmu atkritumi

b

H8, H6, H14

C24

II

110108

fosfatizēšanas duļķes

b

H14

C26

II, III

110200

Krāsaino metālu hidrometalurģijas atkritumi

110201

vara hidrometalurģijas duļķes

b

H6, H14

C6

II, III

110202

cinka hidrometalurģijas duļķes (ieskaitot jarozītu, getītu)

b

H6, H14

C7

II, III

110300

Metālrūdīšanas procesu duļķes un cietie atkritumi

110301

cianīdus saturoši atkritumi

ī.b.

H6, H14

C21

II, III

110302

citi atkritumi

b

H14

C1-18, C25, C49

II, III

120000

Formēšanas, kā arī metālu un plastmasu virsmu apstrādes atkritumi

120100

Formēšanas (ieskaitot kalšanas, metināšanas, presēšanas, stiepšanas, liekšanas, griešanas un pulēšanas) atkritumi

120106

halogēnus saturoši mehāniskās apstrādes atkritumi (izņemot emulģētos)

ī.b.

H6, H14

C42, C11, C18

III

120107

halogēnus nesaturoši mehāniskās apstrādes atkritumi (izņemot emulģētos)

ī.b.

H3, H5, H14

C49, C41, C43

III

120108

halogēnus saturoši mehāniskās apstrādes emulsiju atkritumi

ī.b.

H6, H14

C42

IV

120109

halogēnus nesaturoši mehāniskās apstrādes emulsiju atkritumi

ī.b.

H3, H14

C49

IV, I

120110

sintētiskās mehāniskās apstrādes eļļas

ī.b.

H3, H14

C49

IV, I

120111

mehāniskās apstrādes duļķes

ī.b.

H6, H14

C1-18

III

120112

izlietoti parafīni un tauki

b

H3, H14

C49

IV, I

120300

Atkritumi, kas radušies, attaukojot ar ūdeni un tvaiku

120301

ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi

ī.b.

H8, H14

C23, C24

IV

120302

attaukošanas ar ūdens tvaiku atkritumi

ī.b.

H8, H14

C23, C24

IV

130000

Eļļu atkritumi (izņemot pārtikas eļļas un 120000)

130100

Hidraulisko eļļu un bremžu šķidrumu atkritumi

130101

hidrauliskās eļļas (satur PHBs vai PHTs)

ī.b.

H6, H14

C32

III

130102

citas hlorētas hidrauliskās eļļas (izņemot emulsijas)

ī.b.

H6, H14

C42

IV

130103

nehlorētas hidrauliskās eļļas

ī.b.

H14

C49

IV, I

130104

hlorētas emulsijas

ī.b.

H6, H14

C42

IV

130105

nehlorētas emulsijas

ī.b.

H14

C49

IV, I

130106

tikai minerāleļļas saturošas hidrauliskās eļļas

ī.b.

H14

C49

IV, I

130107

citas hidrauliskās eļļas

ī.b.

H14

C49

IV, I

130108

bremžu šķidrumi

ī.b.

H6, H14

C49

IV, I

130200

Motoreļļu, pārnesumu un smēreļļu atkritumi

130201

hlorētas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas

ī.b.

H6, H14

C49, C42

IV

130202

nehlorētas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas

ī.b.

H14

C49

IV, I

130203

citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas

ī.b.

H14

C49

IV, I

130300

Izolācijas un siltumnesēju eļļu un citu šķidrumu atkritumi

130301

izolācijas un siltumnesēju eļļas un citi PHBs vai PHTs saturoši šķidrumi

ī.b.

H6, H14

C32

III

130302

citas hlorētas izolācijas un siltumnesēju eļļas un citi šķidrumi

ī.b.

H6, H14

C49

IV

130303

nehlorētas izolācijas un siltumnesēju eļļas un citi šķidrumi

ī.b.

H14

C49

IV, I

130304

sintētiskās izolācijas un siltumnesēju eļļas un citi šķidrumi

ī.b.

H14

C49

IV, I

130305

minerālās izolācijas un siltumnesēju eļļas

ī.b.

H14

C49

IV, I

130400

Kuģu tilpņu eļļainie atkritumi

130401

iekšējo ūdeņu navigācijas kuģu tilpņu eļļainie atkritumi

ī.b.

H14

C49

IV, I

130402

molu notekcauruļu eļļainie atkritumi

ī.b.

H14

C49

IV, I

130403

citu navigācijas kuģu tilpņu eļļainie atkritumi

ī.b.

H14

C49

IV, I

130500

Eļļu/ūdens maisījumu separācijas atkritumi

130501

eļļu/ūdens separācijas cietie atkritumi

ī.b.

H14

C49

III

130502

eļļu/ūdens separācijas duļķes

ī.b.

H14

C49

IV, I

130503

pārtvērēju duļķes

ī.b.

H14

C49

IV, I

130504

atsāļošanas duļķes vai emulsijas

ī.b.

H14

C49

IV, I

130505

citas emulsijas

ī.b.

H14

C49

IV, I

130600

Citi eļļas produktu atkritumi

130601

citi eļļu atkritumi, t.sk. piesārņotās augsnes

ī.b.

H14

C49

IV, I

140000

Par šķīdinātājiem izmantoto organisko vielu atkritumi (izņemot 070000 un 080000)

140100

Metālu attaukošanas un mašīnu apkopes atkritumi

140101

hlorfluorogļūdeņraži

ī.b.

H3, H14

C49, C46

IV

140102

citi halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

ī.b.

H3, H6, H14

C40, C42

IV

140103

citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

ī.b.

H3, H14

C41, C43, C49

IV, I

140104

halogenētus šķīdinātājus saturoši ūdens maisījumi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

140105

nehalogenētus šķīdinātājus saturoši ūdens maisījumi

ī.b.

H3, H14

C41, C43

IV, I

140106

halogenētus šķīdinātājus saturošas duļķes vai cietie atkritumi

ī.b.

H6, H14

C40, C42

IV

140107

halogenētos šķīdinātājus nesaturošas duļķes vai cietie atkritumi

ī.b.

H14

C41, C43

IV, I

140200

Audumu ķīmiskās tīrīšanas un dabīgo materiālu attaukošanas atkritumi

140201

halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

ī.b.

H6, H14

C40

IV

140202

halogenētus šķīdinātājus nesaturoši organiskie šķīdumi vai šķīdinātāju maisījumi

ī.b.

H3, H14

C41

IV, I

140203

halogenētus šķīdinātājus saturošas duļķes vai cietie atkritumi

ī.b.

H6, H14

C40

IV

140204

citus šķīdinātājus saturošas duļķes vai cietie atkritumi

ī.b.

H3, H14

C41

IV, I

140300

Elektroniskās rūpniecības atkritumi

140301

hlorfluorogļūdeņraži (freoni)

ī.b.

H14

C42

IV

140302

citi halogenēti šķīdinātāji

ī.b.

H6, H14

C40

IV

140303

halogenētus šķīdinātājus nesaturoši šķīdinātāju maisījumi un šķīdinātāji

ī.b.

H3, H14

C41

IV, I

140304

halogenētus šķīdinātājus saturoši cietie atkritumi vai duļķes

ī.b.

H6, H14

C3-18, C40

IV

140305

citus šķīdinātājus saturoši cietie atkritumi vai duļķes

ī.b.

H3, H14

C41

IV, I

140400

Dzesēšanas šķidrumu, putu vai aerosolu propelantu atkritumi

140401

hlorfluorogļūdeņraži (freoni)

ī.b.

H14

C42

IV

140402

citi halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

ī.b.

H6, H14

C40

IV

140403

citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

ī.b.

H3, H14

C41

IV, I

140404

halogenētus šķīdinātājus saturoši cietie atkritumi vai duļķes

ī.b.

H6, H14

C40

IV

140405

citus šķīdinātājus saturoši cietie atkritumi vai duļķes

ī.b.

H3, H14

C41

IV, I

140500

Šķīdinātāju un dzesēšanas šķidrumu reģenerācijas atkritumi (destilācijas nogulsnes)

140501

hlorfluorogļūdeņraži (freoni)

ī.b.

H14

C42

IV

140502

halogenēti šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

ī.b.

H6, H14

C40

IV

140503

citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

ī.b.

H3, H14

C41

IV, I

140504

halogenētus šķīdinātājus saturošas duļķes

ī.b.

H6, H14

C40

IV

140505

citus šķīdinātājus saturošas duļķes

ī.b.

H3, H14

C41

IV, I

160000

Klasifikatorā citādā veidā neizdalītie atkritumi

160200

Nederīgas iekārtas un smalcināšanas atlikumi

160201

PHBs vai PHTs saturoši transformatori un kondensatori

ī.b.

H6, H14

C32, C49

III

160204

brīvu azbestu saturošas nederīgas iekārtas

ī.b.

H5

C25

III

160206

azbesta ražošanas atkritumi

ī.b.

H5

C25

III

160400

Sprāgstvielu ražošanas un lietošanas atkritumi

160401

munīcijas atkritumi

ī.b.

H1

C47

II, III

160402

pirotehnikas atkritumi

ī.b.

H1

C47

II, III

160403

citi sprāgstvielu atkritumi

ī.b.

H1

C47

II, III

160500

Ķīmiskās vielas un gāzes balonos (tvertnēs)

160501

rūpnieciskās gāzes (ieskaitot halonus) augstspiediena cilindros, rūpniecisko aerosolu konteineri

b

H6, H14

C42

IV

160600

Baterijas un akumulatori

160601

svina akumulatori

b

H5, H14

C18

IV

160602

Ni-Cd akumulatori

ī.b.

H6, H14

C5

IV

160603

Hg saturošas baterijas

ī.b.

H6, H14

C16

IV

160606

elektrolīti no baterijām un akumulatoriem

b

H8, H14

C23, C24

IV

160700

Uzglabāšanas un transporta konteineru tīrīšanas atkritumi (izņemot 050000 un 120000)

160701

jūras transporta konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur ķīmiskās vielas

b

H6, H14

C1-51

II

160702

jūras transporta konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur naftu

b

H14

C49

IV, I

160703

dzelzceļu un ceļu transporta konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur naftu

b

H14

C49

IV, I

160704

dzelzceļu un ceļu transporta konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur ķīmiskās vielas

b

H14

C1-51

II

160705

uzglabāšanas konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur ķīmiskās vielas

b

H6, H14

C1-51

II

160706

uzglabāšanas konteineru tīrīšanas atkritumi, kas satur naftu

b

H14

C49

IV, I

170000

Celtniecības (ieskaitot ceļu būvi) un ēku nojaukšanas atkritumi

170600

Izolācijas materiāli

170601

azbestu saturoši izolācijas materiāli

ī.b

H5

C25

III

180000

Cilvēku un dzīvnieku, to veselības aprūpes un ar to saistīto pētījumu atkritumi (izņemot virtuvju un restorānu atkritumus, kuru rašanās nav tieši saistīta ar veselības aprūpi)

180100

Atkritumi, kas rodas cilvēku dzemdību, veselības diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses rezultātā

180102

ķermeņa daļas un orgāni

ī.b.

H9

C35

I

180103

cita veida atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai tiek izvirzītas speciālas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos

ī.b.

H9

C33, C35

I

180105

nederīgas ķīmiskās vielas un zāles

ī.b.

H6

C1-51

II

180200

Dzīvnieku veselības stāvokļa izmeklēšanas, diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses atkritumi

180202

cita veida atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai tiek izvirzītas speciālas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos

ī.b.

H9

C35, C33

I

180204

nederīgas ķīmiskās vielas un zāles

ī.b.

H6, H14

C1-51

II

190000

Atkritumu pārstrādes, notekūdeņu attīrīšanas un ūdenssaimniecības atkritumi

190100

Municipālo un tiem līdzīgu tirdzniecības, rūpniecības un iestāžu atkritumu sadedzināšanas vai pirolīzes atkritumi

190101

pelnu smagās frakcijas un izdedži

b

H6, H14

C2-18

III

190103

pelnu vieglās frakcijas

b

H6, H14

C2-18

III

190104

sadedzināšanas katlu putekļi

b

H6, H14

C2-18

III

190105

gāzu apstrādes filtrēšanas atlikumi

b

H6, H14

C2-18

III

190106

gāzu apstrādes ūdens šķidrumu atkritumi un citi ūdens šķidrumu atkritumi

b

H6, H14

C2-18

III

190107

gāzu apstrādes cietie atkritumi

b

H6, H14

C2-18

III

190110

dūmgāzu apstrādē izmantotā aktīvā ogle

b

H5, H14

C52

III

190200

Rūpniecisko atkritumu speciālu fizikāli-ķīmisku apstrāžu (piemēram, dehromēšanas, decianizēšanas, neitralizācijas) atkritumi

190201

metālu hidroksīdu duļķes un citas duļķes no metālu apstrādes

ī.b.

H6, H14

C1-18, C21

III

190202

deponēšanai paredzēti jaukti atkritumi

ī.b.

H6, H14

C1-18

III

190400

Atkritumu pārstiklošanas atkritumi

190402

pelnu vieglās frakcijas un atkritumi no dūmgāzu apstrādes

b

H6, H14

C2-18, C24, C19

III

190403

nepārstiklota cietā fāze

b

H6, H14

C2-18, C24

III

190800

Notekūdeņu attīrīšanas atkritumi, kas nav minēti klasifikatorā

190803

tauku un eļļu maisījumi no eļļu/atkritumu ūdens separācijas

b

H5, H14

C49

III

190804

rūpniecisko notekūdeņu pārstrādes dūņas

b

H5, H14

C1-52

III

190806

piesātināti vai nolietoti jonu apmaiņas sveķi

b

H6, H14

C1-30

III

190807

šķidrumi un duļķes no jonu apmaiņas reģenerācijas

b

H6, H14

C1-51

III

200000

Sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības, rūpniecības un iestāžu atkritumi, to skaitā atsevišķi savākti atkritumu veidi

200100

Atsevišķi savāktie atkritumu veidi

200112

krāsas, tipogrāfijas krāsas, līmes un sveķi

ī.b.

H6, H14

C3-18, C40-42

I

200113

šķīdinātāji

ī.b.

H3, H6, H14

C40-41

IV, I

200114

skābes

b

H8, H14

C23

II

200115

sārmi

b

H8, H14

C24

II

200116

mazgāšanas līdzekļi

b

H5, H14

C48, C51

II

200117

fotografēšanā izmantotās ķīmiskās vielas

ī.b.

H6, H14

C9, C8, C22

II, IV

200118

medikamenti

ī.b.

H6, H14

C33

II, I

200119

pesticīdi

ī.b.

H6, H14

C34

I, III

200120

baterijas -akumulatori

b

H6, H14

C5, C7, C10-11, C16

IV

200121

luminiscentās lampas un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi

ī.b.

H6, H14

C16

IV

200123

hlorfluorūdeņražus saturošas iekārtas

ī.b.

H6, H14

C42

IV, III

200125

ar ķīmiskām vielām piesārņota augsne

b

H14

C1-51

IV

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

2.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 12.augusta noteikumiem nr.298

Īpašības, kas nosaka atkritumu bīstamību

Bīstamo atkritumu klasifikācijas kods

Atkritumu bīstamības īpašība

1

2

H1

Sprāgstošs: vielas un izstrādājumi, kas var sprāgt atklātas liesmas vai augstas temperatūras ietekmē vai kuri pret triecienu vai berzi ir jutīgāki nekā nitrobenzols.

H2

Oksidējošs: vielas un izstrādājumi, kas saskarē ar citām vielām, it sevišķi degošām, izraisa eksotermiskas reakcijas.

H3A

Viegli uzliesmojošs:

1) šķidras vielas un izstrādājumi, kam uzliesmošanas temperatūra ir mazāka par 21°C (ieskaitot ļoti viegli uzliesmojošus šķidrumus);

2) vielas un izstrādājumi, kas saskarē ar gaisu, ja apkārtējā tķ nepārsniedz 21°C, bez jebkādas papildu enerģijas pievadīšanas var sakarst un aizdegties;

3) cietas vielas un izstrādājumi, kas pēc īsa kontakta ar uzliesmošanas avotu var aizdegties un turpināt degt vai reaģēt arī pēc uzliesmošanas avota aizvākšanas;

4) gāzveida vielas un izstrādājumi, kas, saskaroties ar ūdeni vai mitru gaisu (relatīvais mitrums 100%), izdala viegli uzliesmojošas gāzes bīstamos apmēros.

H3B

Uzliesmojošs: šķidras vielas un izstrādājumi, kas uzliesmo, ja temperatūra ir no 21°C līdz 55°C.

H4

Kairinošs: vielas un izstrādājumi, kas, nonākot tiešā, atkārtotā vai ilgstošā saskarē ar ādu vai gļotādu, izraisa kairinājuma vai iekaisuma reakciju.

H5

Kaitīgs: vielas un izstrādājumi, kas var radīt kaitējumu veselībai, ja tie ir ieelpoti, norīti vai absorbēti caur ādu.

H6

Toksisks: vielas un izstrādājumi, kas var radīt nopietnus kaitējums veselībai vai izraisīt nāvi, ja tie ir ieelpoti, norīti vai absorbēti caur ādu.

H7

Kancerogēns: vielas un izstrādājumi, kas, nokļūstot organismā caur elpošanas vai gremošanas orgāniem vai caur ādu, var radīt vēzi vai palielināt tā rašanās iespējamību.

H8

Kodīgs: vielas un izstrādājumi, kas, nonākot saskarē ar ādu vai gļotādu, to apdedzina vai pat iznīcina.

H9

Infekciozs: vielas un izstrādājumi, kas satur dzīvotspējīgus mikroorganismus vai to toksīnus, par kuriem ir zināms vai pamatoti ticams, ka tie var izraisīt cilvēka vai citu dzīvu organismu saslimšanu.

H10

Teratogēns: vielas un izstrādājumi, kas, nokļūstot organismā caur elpošanas vai gremošanas orgāniem vai caur ādu, var izraisīt nepārmantojamus ģenētiskus defektus vai palielināt to rašanās iespēju.

H11

Mutagēns: vielas un izstrādājumi, kas, nokļūstot organismā caur elpošanas vai gremošanas orgāniem vai caur ādu, var izraisīt pārmantojamus ģenētiskus defektus vai palielināt to rašanās iespēju.

H12

Vielas un izstrādājumi, kas, saskaroties ar gaisu, ūdeni vai skābi, izdala īpaši toksiskas vai toksiskas gāzes.

H13

Vielas un izstrādājumi, kas pēc to izmešanas ir spējīgi kaut kādā veidā izdalīt citu vielu, kurai piemīt kāda no iepriekš minētajām īpašībām.

H14

Ekotoksisks: vielas un izstrādājumi, kuras izraisa vai var izraisīt tiešus vai aizkavētus draudus vienam vai vairākiem vides elementiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

3.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 12.augusta noteikumiem nr.298

Bīstamo atkritumu sastāvā ietilpstošās ķīmiskās vielas un savienojumi, kas nosaka atkritumu bīstamību

Bīstamo atkritumu kvalitatīvā sastāva kods

Vielas vai savienojuma nosaukums

1

2

C1

Berilijs, berilija savienojumi

C2

Vanādija savienojumi

C3

Hroma savienojumi

C4

Kobalta savienojumi

C5

Niķeļa savienojumi

C6

Vara savienojumi

C7

Cinka savienojumi

C8

Arsēns, arsēna savienojumi

C9

Selēns, selēna savienojumi

C10

Sudraba savienojumi

C11

Kadmijs, kadmija savienojumi

C12

Alvas savienojumi

C13

Antimons, antimona savienojumi

C14

Telūrs, telūra savienojumi

C15

Bārijs, bārija savienojumi, izņemot bārija sulfātu

C16

Dzīvsudrabs, dzīvsudraba savienojumi

C17

Tallijs, tallija savienojumi

C18

Svins, svina savienojumi

C19

Neorganiskie sulfīdi

C20

Fluora neorganiskie savienojumi, izņemot kalcija fluorīdu

C21

Neorganiskie cianīdi

C22

Sārmu vai sārmzemju metāli: litijs, nātrijs, kālijs, kalcijs, magnijs (brīvā veidā)

C23

Skābju šķīdumi vai skābes cietā veidā

C24

Sārmu šķīdumi vai sārmi cietā veidā

C25

Azbests (putekļi un šķiedras)

C26

Fosfors, fosfora savienojumi, izņemot minerālos fosfātus

C27

Metālu karbonili

C28

Peroksīdi

C29

Hlorāti

C30

Perhlorāti

C31

Azīdi

C32

Polihlorētie bifenili (PHB) un polihlorētie terfenili (PHT)

C33

Medicīnā un veterinārmedicīnā izmantotie savienojumi

C34

Biocīdi un augu aizsardzības līdzekļi (piem., pesticīdi utt.)

C35

Infekcijas izraisītājus saturošas vielas

C36

Kreozoti

C37

Izocianāti, tioizocianāti

C38

Organiskie cianāti

C39

Fenoli, fenolu savienojumi

C40

Halogēnorganiskie šķīdinātāji (halogēni: fluors, hlors, broms, jods)

C41

Organiskie šķīdinātāji, izņemot halogēnorganiskos šķīdinātājus

C42

Halogēnorganiskie savienojumi, izņemot inertus polimēros materiālus un citus šai sarakstā minētos savienojumus

C43

Aromātiskie savienojumi, poli- un heterocikliskie organiskie savienojumi

C44

Alifātiskie amīni

C45

Aromātiskie amīni

C46

Ēteris

C47

Citas šajā sarakstā neminētas sprādzienbīstamas vielas

C48

Sērorganiskie savienojumi

C49

Citi šajā sarakstā neminēti ogļūdeņraži, to skaitā naftas produkti un minerāleļļas

C50

Polihlorētie dibenzofurāna un polihlorētie dibenzo- p -dioksīna atvasinājumi

C51

Citi šajā sarakstā neminēti skābekli, slāpekli un/vai sēru saturoši ogļūdeņražu atvasinājumi

C52

Citi šajā sarakstā neminēti ķīmiskie savienojumi, ja to koncentrācija un daudzums ir tik liels, ka tie var nodarīt kaitējumu videi vai cilvēku veselībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

4.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 12.augusta noteikumiem nr.298

Bīstamo atkritumu sastāvā esošo vielu toksiskuma klasifikācijas kritēriji

Toksiskuma klase

LD50 (mg/kg), ja žurkas attiecīgo
vielu uzņem caur muti

LD50 (mg/kg), ja žurkas vai truši
attiecīgo vielu absorbē caur ādu

LC50 (mg/l 4 stundās), ja
žurkas attiecīgo vielu ieelpo

Īpaši toksiska

<25

<50

<0,5

Toksiska

25 - 200

50 - 400

0,5 - 2

Kaitīga

200 - 2000

400 - 2000

2 - 20

LD50 - ķīmiskās vielas vai produkta daudzums (miligramos uz kilogramu dzīvsvara), kas noteiktā laikposmā pēc tā nonākšanas (izņemot ieelpošanu) dzīvos organismos izraisa nāvi 50% no attiecīgās ķīmiskās vielas vai produkta iedarbībai pakļautajiem dzīvajiem organismiem.

LC50 - ķīmiskās vielas vai produkta koncentrācija gaisā vai ūdenī (miligramos uz litru ieelpotā gaisa), kas pēc noteikta laikposma izraisa nāvi 50% no attiecīgās ķīmiskās vielas vai produkta iedarbībai pakļautajiem dzīvajiem organismiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

5.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 12.augusta noteikumiem nr.298

Vielas iedarbības raksturojums

Vielas iedarbības raksturojuma kods Vielas iedarbības raksturojums

1

2

R1

Eksplozīvs sausā veidā

R2

Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita uzliesmošanas avota iedarbībā

R3

Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita uzliesmošanas avota iedarbībā

R4

Veido sprādziennedrošus savienojumus ar metāliem

R5

Karsēšana var izraisīt eksploziju

R6

Sprādziennedrošs skābekļa klātienē vai bezskābekļa vidē

R7

Uzliesmojošs

R8

Uzliesmojošs, saskaroties ar degošu materiālu

R9

Sprādziennedrošs, sajaucot ar degošu materiālu

R10

Degošs

R11

Ugunsnedrošs

R12

Īpaši ugunsnedrošs

R13

Īpaši ugunsnedrošas sašķidrinātas gāzes

R14

Stipri reaģē ar ūdeni

R15

Saskaroties ar ūdeni, izdala viegli uzliesmojošas gāzes

R16

Sprāgstošs, saskaroties ar oksidējošām vielām

R17

Spontāni uzliesmo gaisā

R18

Lietojot var veidot uzliesmojošu/degošu vielas tvaiku un gaisa maisījumu

R19

Var veidot sprāgstošus peroksīdus

R20

Kaitīgs ieelpojot

R21

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu

R22

Kaitīgs norijot

R23

Toksisks ieelpojot

R24

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu

R25

Toksisks norijot

R26

Īpaši toksisks ieelpojot

R27

Īpaši toksisks, nonākot saskarē ar ādu

R28

Īpaši toksisks norijot

R29

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes

R30

Lietojot var kļūt īpaši ugunsnedrošs

R31

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes

R32

Saskaroties ar skābēm, izdala īpaši toksiskas gāzes

R33

Kumulatīvas ietekmes briesmas

R34

Rada apdegumus

R35

Rada smagus apdegumus

R36

Kairina acis

R37

Kairina elpošanas sistēmu

R38

Kairina ādu

R39

Ievērojami neatgriezeniskas iedarbības draudi

R40

Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks

R41

Acu nopietnu bojājumu risks

R42

Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu

R43

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu

R44

Sprādziena draudi, karsējot noslēgtā veidā

R45

Var radīt ļaundabīgos audzējus (kancerogēna viela)

R46

Var radīt pārmantojamus ģenētiskus bojājumus (mutagēna viela)

R47

Teratogēna viela

R48

Iespējams nopietns kaitējums veselībai ilgstošas saskares gadījumā

R49

Vielas, kuras ieelpojot, var izraisīt vēzi

R50

Īpaši toksisks ūdens organismiem

R51

Toksisks ūdens organismiem

R52

Kaitīgs ūdens organismiem

R53

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

R54

Toksisks augiem

R55

Toksisks dzīvniekiem

R56

Toksisks augsnes organismiem

R57

Toksisks bitēm

R58

Var izsaukt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē

R59

Bīstams ozona slānim

R60

Var pasliktināt auglību

R61

Var kaitēt cilvēka embrijam

R62

Pastāv auglības pasliktināšanās risks

R63

Pastāv kaitējuma risks cilvēka embrijam

R64

Var kaitēt zīdāmiem bērniem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

16.08.1997