Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 29. maija noteikumus Nr. 344 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.129

Rīgā 2000.gada 4.aprīlī (prot. Nr.15, 8.§)
Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"
8.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts darba inspekcijā reģistrē bīstamās iekārtas.

2. Bīstamās iekārtas valdītājs vai valdītāja pilnvarotais pārstāvis (turpmāk — valdītājs) bīstamo iekārtu reģistrē Valsts darba inspekcijā, pirms uzsākta iekārtas lietošana.

3. Lai reģistrētu bīstamo iekārtu, tās valdītājs iesniedz Valsts darba inspekcijā pieteikumu bīstamās iekārtas reģistrācijai, kurā norāda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas kodu Uzņēmumu reģistrā, nosaukumu un juridisko adresi (ja bīstamās iekārtas valdītājs ir fiziskā persona, pieteikumā norāda bīstamās iekārtas valdītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi), un šādu dokumentu kopijas:

3.1. bīstamās iekārtas ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja atbilstības deklarāciju saskaņā ar LVS EN 45014 par bīstamās iekārtas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

3.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu atbilstības sertifikātu par bīstamās iekārtas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

3.3. pilnvarotas inspicēšanas institūcijas izsniegtu pārbaudes protokolu par bīstamās iekārtas atbilstību tehniskās uzraudzības normatīvo aktu prasībām;

3.4. saskaņā ar labklājības ministra noteikto bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācības un atestācijas kārtību izsniegtu bīstamās iekārtas apkalpojošā personāla atestācijas apliecību.

4. Pēc Valsts darba inspekcijas amatpersonas pieprasījuma valdītājs pirms bīstamās iekārtas reģistrācijas uzrāda šo noteikumu 3.punktā noteikto dokumentu oriģinālus un šādu bīstamās iekārtas lietošanas dokumentāciju valsts valodā:

4.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja sastādītu bīstamās iekārtas tehnisko pasi;

4.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sastādītu bīstamās iekārtas montāžas un lietošanas instrukciju.

5. Nododot bīstamo iekārtu citas personas valdījumā, jaunais valdītājs pārreģistrē bīstamo iekārtu, iesniedzot un uzrādot šo noteikumu 3. un 4.punktā noteiktos dokumentus.

6. Valsts darba inspekcija piecu dienu laikā pārbauda iesniegtos dokumentus un reģistrē bīstamo iekārtu.

7. Ja Valsts darba inspekcija konstatē, ka nav ievērotas normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību noteiktās prasības vai ir nepilnības iesniegtajos dokumentos, tā 10 dienu laikā izsniedz valdītājam rakstisku attiecīgās iekārtas reģistrācijas atteikumu.

8. Ja valdītājs pārtrauc bīstamās iekārtas lietošanu uz laiku, ilgāku par gadu, vai ja bīstamā iekārta tiek nodota citam valdītājam, tās iepriekšējais valdītājs 10 dienu laikā par to rakstiski informē Valsts darba inspekciju.

9. Ja valdītājs reģistrējis bīstamo iekārtu līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, tad, to pārreģistrējot, nav jāiesniedz šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētie dokumenti.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem:

10.1. Ministru kabineta 1995.gada 24.oktobra noteikumus Nr.305 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 167.nr.; 1998, 155./156.nr.);

10.2. Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumus Nr.195 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 24.oktobra noteikumos Nr.305 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 155./156.nr.).

11. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 15.aprīli.

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs
15.04.2000