Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 561 "Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.344

Rīgā 2007.gada 29.maijā (prot. Nr.31 17.§)
Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 8.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts darba inspekcijā reģistrē bīstamās iekārtas.

2. Bīstamās iekārtas valdītājs vai valdītāja pilnvarotais pārstāvis (turpmāk - valdītājs) bīstamo iekārtu reģistrē Valsts darba inspekcijā, pirms uzsākta iekārtas lietošana.

3. Lai reģistrētu bīstamo iekārtu, tās valdītājs Valsts darba inspekcijā iesniedz:

3.1. rakstisku iesniegumu, kurā
norāda:

3.1.1. bīstamās iekārtas valdītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un bīstamās iekārtas atrašanās adresi, - ja iesniedzējs ir fiziskā persona;

3.1.2. reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, firmu (nosaukumu) un juridisko adresi, - ja iesniedzējs ir juridiskā persona;

3.2. šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

3.2.1. atbilstības deklarāciju valsts valodā, ko sastādījis bīstamās iekārtas ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai bīstamās iekārtas uzstādītājs saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par šādu iekārtu izgatavošanu un piedāvāšanu tirgū;

3.2.2. bīstamās iekārtas pasi valsts valodā, ko sastādījis bīstamās iekārtas valdītājs saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību;

3.2.3. normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā paziņotas inspicēšanas institūcijas (turpmāk - inspicēšanas institūcija) izsniegtu pirmreizējās tehniskās pārbaudes protokolu par bīstamās iekārtas atbilstību normatīvo aktu prasībām par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.

4. Pēc Valsts darba inspekcijas amatpersonas pamatota pieprasījuma, ja tai ir radušās aizdomas par bīstamās iekārtas neatbilstošu tehnisko stāvokli, valdītājs uzrāda normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu izgatavošanu un būtiskajām drošības prasībām noteiktajā kārtībā izsniegtu atbilstības sertifikātu vai atbilstības deklarācijas izsniedzēja apstiprinātu sertifikāta kopiju par bīstamās iekārtas atbilstību minēto normatīvo aktu prasībām.

5. Valsts darba inspekcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus, reģistrē bīstamo iekārtu Valsts darba inspekcijas bīstamo iekārtu reģistrā un veic ierakstu bīstamās iekārtas pasē par atļauju uzsākt bīstamās iekārtas lietošanu.

6. Ja Valsts darba inspekcija konstatē, ka trūkst kāda no šo noteikumu 3.punktā minētajiem dokumentiem, tā piecu darbdienu laikā paziņo par to valdītājam un nosaka saprātīgu termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, bet ne mazāku par piecām darbdienām. Ja noteiktajā termiņā konstatētie trūkumi netiek novērsti, Valsts darba inspekcija izsniedz valdītājam rakstisku atteikumu bīstamās iekārtas reģistrācijai.

7. Lai bīstamo iekārtu noņemtu no uzskaites, ja pārtraukta tās lietošana, valdītājs iesniedz Valsts darba inspekcijā rakstisku iesniegumu un bīstamās iekārtas pasi.

8. Lai veiktu izmaiņas bīstamo iekārtu reģistra datos (maina valdītāja vai bīstamās iekārtas reģistrācijas adresi, juridiskās personas firmu (nosaukumu) vai reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā), valdītājs iesniedz Valsts darba inspekcijā rakstisku iesniegumu un uzrāda bīstamās iekārtas pasi.

9. Valsts darba inspekcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7. un 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas veic izmaiņas reģistrā un apstiprina izmaiņas bīstamās iekārtas pasē.

10. Šo noteikumu 3.2.1.apakšpunktā minēto atbilstības deklarāciju aizvieto ar dokumentiem, kas apliecina bīstamās iekārtas izcelsmi, ražotāju, izgatavošanas gadu, lietošanas uzsākšanas gadu un īpašumtiesības:

10.1. bīstamajām iekārtām, kuru lietošana Latvijā vai citās Eiropas Savienības valstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs uzsākta pirms šo noteikumu 3.2.1.
apakšpunktā minēto normatīvo aktu spēkā stāšanās;

10.2. bīstamajām iekārtām, kurām šo noteikumu 3.2.1.apakšpunktā minētie normatīvie akti neparedz sastādīt atbilstības deklarāciju:

10.2.1. katliekārtām, kurām to neparedz normatīvie akti par spiedieniekārtām un to kompleksiem, bet kuru parametri atbilst normatīvajos aktos par katliekārtu tehnisko uzraudzību noteiktajām prasībām;

10.2.2. autotransporta līdzekļu iekārtām bīstamo kravu pārvadāšanai, ja tās nav paredzētas 2.klases vielu pārvadāšanai atbilstoši Eiropas nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem (ADR) noteiktajai klasifikācijai.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.129 "Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 125./126.nr.; 2001, 15.nr.; 2003, 424.nr.; 2004, 754.nr.).

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods
01.07.2007