Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 61

Rīgā 1996.gada 12.martā (prot. nr.12, 7.§)

Humānās palīdzības kravu uzskaites, izsniegšanas un izmantošanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par humānās palīdzības
sūtījumiem
" Pārejas noteikumu 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka humānās palīdzības kravu uzskaites, izsniegšanas un izmantošanas kārtību saskaņā ar likumu "Par humānās palīdzības sūtījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 129.nr.)

2. Saskaņā ar likumu "Par humānās palīdzības sūtījumiem" par humānās palīdzības sūtījumiem uzskatāmas kravas, kuras tiek sūtītas ar norādi "Humānā palīdzība" un kuru saņēmējs ar garantijas rakstu Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentam apliecina, ka saņemtā krava netiks atsavināta pret atlīdzību.

II. Humānās palīdzības kravu saņemšanas dokumentu noformēšana

3. Lai humānās palīdzības saņēmējs (turpmāk tekstā - "saņēmējs") varētu saņemt humānās palīdzības kravu (turpmāk tekstā - "krava") un tā tiktu atbrīvota no nodokļiem un nodevām, saņēmējam muitas iestādē, kurā par šo kravu tiek noformēta muitas kravas deklarācija (vienotais administratīvais dokuments), ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.1. saņemamo priekšmetu saraksts (kravas nosūtīšanas pavadzīme ar kravas satura specifikāciju), kurā uzrādīta priekšmetu vērtība;

3.2. Valsts ieņēmumu dienesta rajona (pilsētas) nodaļas apstiprināts garantijas raksts, kurā saņēmējs apliecina, ka saņemtā krava netiks atsavināta pret atlīdzību;

3.3. drošības sertifikāts vai ražotāja deklarācija par iekārtām, kuras Kombinētajā nomenklatūrā minētas ar kodu 9018 (medicīniskie, ķirurģiskie, stomatoloģiskie un veterinārie instrumenti un ierīces (ieskaitot scintigrāfisko aparatūru), pārējā elektriskā medicīniskā aparatūra un ierīces redzes asuma noteikšanai, kā arī elektrodiagnosticēšanas aparatūra (ieskaitot organisma funkcionālās izmeklēšanas un fizioloģisko parametru kontroles aparatūru)).

4. Garantijas rakstā jānorāda humānās palīdzības sniedzējs, kravas saturs un daudzums, saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un datums, norēķinu rekvizīti (bankas nosaukums un norēķinu konts vai arī uzskaites konts Valsts kases departamenta norēķinu centrā), kravas izmantošanas mērķis un termiņš, sadales vietas adrese un par kravas saņemšanu un sadali atbildīgās personas vārds, uzvārds un personas kods. Garantijas raksts jāraksta divos eksemplāros.

5. Saņēmējs abus garantijas raksta eksemplārus iesniedz apstiprināšanai Valsts ieņēmumu dienesta rajona (pilsētas) nodaļā atbilstīgi savai juridiskajai adresei.

6. Valsts ieņēmumu dienesta rajona (pilsētas) nodaļa ar savu zīmogu un atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprina, ka krava un tās vērtība ir ņemta uzskaitē, un patur vienu garantijas raksta eksemplāru.

7. Lai saņemtu farmaceitisko produktu, zāļu, higiēnas līdzekļu, pārtikas, zīdaiņu pārtikas, specializēto ārstniecisko produktu un citu ārstniecības līdzekļu (izņemot veterināros ārstniecības līdzekļus), kā arī invalīdiem paredzēto priekšmetu kravas, garantijas rakstam pievienojama Labklājības ministrijas izsniegta atļauja.

8. Lai saņemtu šo noteikumu 7.punktā minēto atļauju, saņēmējs, kuram adresētajā kravā ir Labklājības ministrijas apstiprinātajam klasifikatoram "Invalīdiem paredzētās preces" atbilstoši priekšmeti, iesniedz Labklājības ministrijā iesniegumu, kurā norādīts precīzs priekšmetu nosaukums, un pievieno drošības sertifikātu vai ražotāja deklarāciju.

9. Muitas iestāde aprēķina un muitas kravas deklarācijas ailē "Nodokļu aprēķins" ieraksta par konkrēto kravu neiekasēto muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa summu, bet ailē "MV" maksājuma kārtības vietā uzrāda indeksu "H".

10. Kravā esošo priekšmetu vērtību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 31.janvāra noteikumiem nr.27 "Noteikumi par muitas vērtības noteikšanu ievedamajām un izvedamajām precēm vai citiem priekšmetiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 19.nr.).

11. Muitas un citu valsts institūciju obligātie pakalpojumi, kas saistīti ar kravām, tiek sniegti bez maksas.

12. Triju darbadienu laikā no muitas kravas deklarācijas noformēšanas dienas muitas iestāde iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā rajona (pilsētas) nodaļā rakstisku informāciju, kurā norādīts kravas apjoms un ievešanas laiks, muitas kravas deklarācijas numurs un muitas iestādē aprēķinātie nodokļi. Minētā Valsts ieņēmumu dienesta nodaļa saņemto informāciju nosūta Valsts ieņēmumu dienesta rajona (pilsētas) nodaļai atbilstīgi saņēmēja juridiskajai adresei.

III. Humānās palīdzības priekšmetu uzskaite un izsniegšana

13. Saņēmējs mēneša laikā no kravas saņemšanas dienas uzskaita saņemtos humānās palīdzības priekšmetus grāmatvedības dokumentos un Valsts ieņēmumu dienesta noteikta parauga žurnālā un uzrāda attiecīgus datus kontroles iespējas nodrošināšanai.

14. Humānās palīdzības priekšmetu sadale un izsniegšana dokumentāri jānoformē to izsniegšanas dienā, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī tai izsniegto priekšmetu nosaukumu un daudzumu. Humānās palīdzības priekšmetu saņēmējs ar parakstu apliecina priekšmetu saņemšanu.

15. Uzskaites dokumentos neiegrāmatotos humānās palīdzības priekšmetus nedrīkst izsniegt.

IV. Saņēmēja pienākumi, atbildība un kravas izlietošanas kontrole

16. Saņēmējs ir atbildīgs par kravas satura uzskaiti un izlietošanu atbilstoši garantijas rakstā norādītajam mērķim.

17. Kravu izlietošanu kontrolē Valsts ieņēmumu dienests. Šo noteikumu 7.punktā minēto kravu izlietošanu kontrolē Valsts ieņēmumu dienests un Labklājības ministrija.

18. Saņēmējam triju mēnešu laikā no kravas saņemšanas dienas jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta rajona (pilsētas) nodaļā atbilstīgi savai juridiskajai adresei atbildīgo amatpersonu apstiprināts noteikta parauga rakstisks pārskats par kravas izlietojumu.

19. Ja saņēmējs šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā nav iesniedzis pārskatu par kravas izlietojumu, attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta rajona (pilsētas) nodaļa par to rakstiski informē Finansu ministriju un neapstiprina saņēmēja iesniegto garantijas rakstu nākamās kravas saņemšanai.

20. Ja krava tiek atsavināta pret atlīdzību, piemēram, lai segtu izdevumus vai gūtu peļņu, vai Valsts ieņēmumu dienesta rajona (pilsētas) nodaļā nav iesniegts šo noteikumu 18.punktā minētais pārskats, saņēmējam jānoformē ievešanas procedūra un jāsamaksā muitas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis likumos "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 121.nr.; 1995, 146., 159., 170., 177.nr.) un "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 49., 170.nr.) noteiktajā kārtībā atbilstoši tās dienas nodokļu likmēm, kad sūtījums tika ievests (deklarēts) Latvijas Republikā.

21. Ja krava bez Valsts ieņēmumu dienesta atļaujas tiek izmantota citiem mērķiem, nekā norādīts garantijas rakstā, iestājas atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas muitas kodeksa 74.pantu.

V. Noslēguma jautājumi

22. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departaments reģistrē kravas, apkopo ziņas par to saturu, nosūtītājiem un saņēmējiem, kā arī atspoguļo šīs ziņas muitas statistikā.

23. Noteikumi stājas spēkā ar 1996.gada 1.aprīli.

24. Šo noteikumu 3.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 1996.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss

01.04.1996