Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi nr. 341

(prot.nr.60, 38.§) Rīgā 1995.gada 7.novembrī

Bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Valsts medību saimniecība" statūti

Izdoti saskaņā ar Medību likuma 11.pantu

I. Nosaukums, adrese un juridiskais statuss

1. Valsts uzņēmuma "Valsts medību saimniecība" pilns nosaukums - bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Valsts medību saimniecība", saīsināts nosaukums - Valsts medību saimniecība (tālāk tekstā - "uzņēmums").

2. Uzņēmuma nosaukuma tulkojums svešvalodās:

2.1. State Hunting Enterprise (angļu valodā);

2.2. Staatsjagdverwaltung (vācu valodā);

2.3. Государственное охотничье хозяйство (krievu valodā).

3. Uzņēmuma adrese: 13.Janvāra iela 15, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika.

4. Noteikt, ka uzņēmums ir Valsts medību saimniecības tiesību un pienākumu pārmantotājs.   

II. Uzņēmuma darbības joma un mērķi

5. Uzņēmums savā darbībā ievēro Satversmi, likumus un citus normatīvos aktus, Valsts meža dienesta instrukcijas un rīkojumus, kā arī šos statūtus. Uzņēmums darbojas saskaņā ar likumu "Par bezpeļņas organizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6./7.; Latvijas Vēstnesis, 1995, 109.nr.) un likumu "Par valsts uzņēmumu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 1./2., 13./14.nr.; 1992, 29./31.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 96.nr.).

6. Uzņēmums ir Zemkopības ministrijas Valsts meža dienesta pārziņā.

Saskaņā ar Medību likuma (Latvijas Vēstnesis, 1995, 93.nr.) 5.pantu Valsts meža dienests nosaka uzņēmuma medību platības uz valsts meža fonda zemēm.

7. Uzņēmums ir juridiska persona, tam ir norobežots īpašums, patstāvīga bilance un savi norēķinu konti.

8. Uzņēmumam ir atsevišķa manta. Tas var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, var būt prasītājs un atbildētājs tiesā vai šķīrējtiesā saskaņā ar savas darbības mērķiem un funkcijām un slēgt darījumus Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs.

9. Uzņēmums atbild par savām saistībām ar visu tam piederošo mantu, uz kuru saskaņā ar likumiem var vērst piedziņu.

10. Valsts neatbild par uzņēmuma saistībām, un uzņēmums neatbild par valsts saistībām.

11. Uzņēmumam ir zīmogs ar attiecīgā uzņēmuma simboliku un uzņēmuma pilnu nosaukumu.

12. Uzņēmuma pamatuzdevumi:

12.1. organizēt reprezentācijas medības, kuras saskaņā ar starptautisko praksi rīko Saeima vai Ministru kabinets;

12.2. apsaimniekot tam iedalītās medību platības;

12.3. noteikt limitēto medījamo dzīvnieku pieļaujamo skaitu apsaimniekošanā nodotajās medību platībās;

12.4. izstrādāt medību iecirkņu apsaimniekošanas projektus;

12.5. izmantot apsaimniekošanā nodotās medību platības un organizēt šajās platībās komercmedības;

12.6. attīstīt un uzturēt starptautiskos sakarus ar ārvalstu partneriem;

12.7. popularizēt medību un tūrisma tradīcijas;

12.8. veikt uzraudzību apsaimniekošanā nodotajās medību platībās un kontrolēt medību norisi;

12.9. slēgt līgumus ar medību tiesību īpašniekiem.

13. Darbības virzieni:

13.1. izstrādāt un iesniegt Valsts meža dienestam priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar medību saimniecības attīstību;

13.2. sniegt medību tūrisma un tūrisma pakalpojumus;

13.3. apsaimniekot uzņēmuma valdījumā esošās ūdens tilpnes, nodrošināt zivju resursu pavairošanu, nozveju un zivju realizāciju;

13.4. veikt medību šaujamieroču iegādi, remontu un tirdzniecību saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem;

13.5. veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu;

13.6. sniegt transporta pakalpojumus;

13.7. veikt mežizstrādi.    

III. Struktūra, pamatkapitāls un finansēšanas avoti

14. Uzņēmuma funkciju veikšanai:

14.1. Valsts meža dienests veido medību novadus uz Valsts meža dienestam piederošās un piekrītošās zemes;

14.2. uzņēmuma struktūrvienību skaitā iekļauj Jaunmoku pili un Kaņiera ezera saimniecisko vienību.

15. Struktūrvienību darbība tiek noteikta atsevišķā nolikumā, kuru apstiprina uzņēmuma direktors.

16. Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par struktūrvienības rīcībā esošā kustamā un nekustamā īpašuma saglabāšanu, kā arī par piešķirto naudas līdzekļu izlietošanu zinātniskā darba izpildei un materiāltehniskās bāzes uzturēšanai un attīstībai.

17. Uzņēmuma pamatkapitālu veido norobežota valsts mantas daļa, kuras vērtība ir 216331 lats.

18. Uzņēmuma finansu līdzekļus veido:

18.1. valsts budžeta līdzekļi;

18.2. medību ierosinātāju līdzekļi ar medībām saistīto izdevumu segšanai, kā arī ieņēmumi no citiem sniegtajiem pakalpojumiem, produkcijas realizācijas, no kustamo un nekustamo īpašumu iznomāšanas, kā arī no citiem likumos noteiktajiem avotiem.    

IV. Pārvalde un darbības kontrole

19. Uzņēmuma direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba un viņa darba samaksu nosaka Valsts meža dienests.

20. Uzņēmumu pārvalda direktors, kas atbild par deleģēto valsts funkciju izpildi uzņēmumā, kā arī par tā administratīvo, finansiāli saimniecisko darbību, pamatfondu saglabāšanu, finansu un materiālo resursu racionālu izmantošanu, bez īpašas pilnvaras darbojas uzņēmuma vārdā un pārstāv tā intereses citās iestādēs, uzņēmumos un organizācijās, rīkojas ar uzņēmuma mantu, slēdz līgumus, izdod pilnvaras, atver kontus, pieņem darbā un atbrīvo no darba darbiniekus, nosaka viņu pienākumus un atalgojumu, izdod pavēles un instrukcijas, kā arī apstiprina pakalpojumu cenas.

21. Darba attiecības uzņēmumā tiek regulētas saskaņā ar Latvijas darba likumu kodeksu.

22. Uzņēmuma darbība tiek kontrolēta saskaņā ar likuma "Par bezpeļņas organizāciju" 12.pantu un citiem likumiem. Kontroli var veikt arī Valsts meža dienesta Meža un medību valsts inspekcija.    

V. Rezerves fonda veidošana un izmantošanas kārtība

23. Uzņēmuma ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā. Rezerves fonda līdzekļi pāriet uz nākamo saimniecisko gadu, tos neapliek ar peļņas nodokli un nevar izņemt.

24. Rezerves fonda līdzekļus izlieto zaudējumu segšanai, saimniecisko objektu izveidošanai un uzturēšanai, kā arī citiem materiāltehniskās bāzes izveidošanas pasākumiem.    

VI. Likvidācijas un reorganizācijas kārtība

25. Uzņēmumu var likvidēt vai reorganizēt ar Ministru kabineta rīkojumu.

26. Ja uzņēmums tiek likvidēts, tā kustamais un nekustamais īpašums, kā arī pamatkapitāls un rezerves fonds pēc kreditoru prasību apmierināšanas paliek valsts īpašumā.

27. Uzņēmuma darbinieku tiesības tā likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā nosaka Latvijas darba likumu kodekss un darba koplīgums.

28. Uzņēmums atzīstams par likvidētu un tā tiesības un saistības izbeidzas pēc tā izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra.    

VII. Statūtu spēkā stāšanās kārtība

29. Uzņēmuma statūti stājas spēkā ar to reģistrācijas dienu Uzņēmumu reģistrā.    

VIII. Noslēguma jautājumi

30. Valsts pasūtījums reprezentācijas pasākumu veikšanai ir Valsts meža dienesta budžeta sastāvdaļa.

31. Ar 1996.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem:

31.1. Ministru Padomes 1992.gada 12.jūnija lēmumu nr.228 "Par Valsts medību saimniecību" (oficiāls izdevums AP MP, 1992, 30.nr.);

31.2. Ministru Padomes 1993.gada 4.maija rīkojumu nr.120-r "Par valsts medību saimniecību platībām".

Ministru prezidents M.Gailis

Zemkopības ministrs Ā.Ūdris

16.11.1995