Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 4. aprīļa noteikumus Nr. 129 "Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība".

Ministru kabineta noteikumi nr.305

(prot. nr.58, 1.§) Rīgā 1995.gada 24.oktobrī

Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 8.pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts darba inspekcijā reģistrējamas bīstamās iekārtas.

2. Bīstamā iekārta ir jāreģistrē, pirms tiek sākta tās ekspluatācija. Ja mainās bīstamās iekārtas valdītājs, tās jaunajam valdītājam pārreģistrācija jāveic 10 dienu laikā pēc bīstamās iekārtas faktiskās saņemšanas turējumā vai īpašumā.

3. Lai reģistrētu vai pārreģistrētu bīstamo iekārtu, tās valdītājam jāiesniedz (jāuzrāda) Valsts darba inspekcijai šādi dokumenti:

3.1. reģistrācijas pieteikums, kurā jānorāda uzņēmuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā kods, nosaukums un juridiskā adrese. Ja bīstamās iekārtas valdītājs ir fiziskā persona, pieteikumā jānorāda bīstamās iekārtas valdītāja vārds, uzvārds, personas kods un adrese;

3.2. apliecinājums, ka bīstamā iekārta atbilst normatīvo aktu par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību prasībām (atbilstības sertifikāts saskaņā ar LVS-EN 45011 vai ražotāja deklarācija saskaņā ar LVS-EN 45014);

3.3. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību sagatavotā iekārtas uzbūves un ekspluatācijas dokumentācija valsts valodā;

3.4. Latvijas Republikā akreditēta un pilnvarota pārbaudes uzņēmuma protokols par bīstamās iekārtas un tās aprīkojuma darbības pārbaudes rezultātiem un apliecinājums par bīstamās iekārtas drošības pārbaudes zīmes saņemšanu;

3.5. apliecinājums, ka attiecīgo bīstamo iekārtu apkalpo atestēts personāls.

4. Bīstamo iekārtu, kas izgatavota saskaņā ar ārvalsts tehniskajiem normatīviem, var reģistrēt, ja ir noslēgts starpvalstu līgums par savstarpēju atbilstības sertifikātu atzīšanu vai ja attiecīgā iekārta atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām, bet pārējos gadījumos -, pamatojoties uz akreditēta un pilnvarota pārbaudes uzņēmuma atzinumu, kas apliecina, ka bīstamās iekārtas drošuma pakāpe nav zemāka par Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto drošuma pakāpi.

5. Valsts darba inspekcija piecu dienu laikā veic dokumentu pārbaudi un bīstamās iekārtas reģistrāciju.

6. Ja konstatēts, ka nav ievērotas normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību noteiktās prasības vai ir nepilnības iesniegtajos dokumentos, Valsts darba inspekcija 10 dienu laikā bīstamās iekārtas valdītājam izsniedz rakstisku šīs iekārtas reģistrācijas atteikumu.

7. Ja bīstamās iekārtas valdītājs pārtrauc tās ekspluatāciju uz laiku, ilgāku par gadu, vai ja bīstamā iekārta tiek nodota citam valdītājam, tās iepriekšējam valdītājam 10 dienu laikā par to rakstiski jāinformē Valsts darba inspekcija.

8. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru padomes 1993.gada 14.jūlija lēmumu nr.383 "Par bīstamo iekārtu reģistrāciju un reģistrācijas maksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 52.nr.).

Ministru prezidents M.Gailis

Labklājības ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Bērziņš

28.10.1995