Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 14.09.2011. - 31.12.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2012. gada 29. novembra likumu: Priekšvēlēšanu aģitācijas likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām

(Likuma nosaukums 26.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.03.2004.)

I nodaļa
Aģitācija radio un televīzijā

1. pants. (1) Personām, kuru iesniegtie Saeimas deputātu kandidātu saraksti (turpmāk — kandidātu saraksti) ir reģistrēti Centrālajā vēlēšanu komisijā, tā izsniedz izziņu par kandidātu saraksta iesniegšanu.

(2) Šajā izziņā norādāms:

1) kandidātu saraksta nosaukums;

2) vēlēšanu apgabali, kuros izvirzīti kandidātu saraksti;

3) katra pieteiktā kandidāta vārds un uzvārds;

4) izziņas izsniegšanas datums.

(3) Personām, kuru iesniegtie Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu saraksti (turpmāk — kandidātu saraksti) ir reģistrēti Centrālajā vēlēšanu komisijā, tā izsniedz izziņu par kandidātu saraksta iesniegšanu.

(4) Šajā izziņā norādāms:

1) kandidātu saraksta nosaukums;

2) katra pieteiktā kandidāta vārds un uzvārds;

3) izziņas izsniegšanas datums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 10.03.2004.)

2. pants. (1) Viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības bez maksas izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidlaiku šajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, ja vismaz 40 dienas pirms vēlēšanu dienas viņi ir iesnieguši izziņu par kandidātu saraksta iesniegšanu.

(2) Priekšvēlēšanu aģitācija šā likuma izpratnē ir kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana masu informācijas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai arī deputāta kandidātu.

(21) Ja par šā panta otrajā daļā minēto aģitāciju ir saņemta samaksa un apmaksātājs pretēji šā likuma noteikumiem nav norādīts, tā uzskatāma par slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju. Par samaksu šā likuma izpratnē uzskatāma jebkāda atlīdzība, tai skaitā jebkuri mantiski labumi, pakalpojumi, tiesību nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības par labu citai personai u.c.

(22) Slēptā priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta.

(23) Slēptajai priekšvēlēšanu aģitācijai iztērētie līdzekļi tiek ieskaitīti attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas priekšvēlēšanu izdevumos.

(3) Priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai.

(4) Ja Saeima tiek atlaista, priekšvēlēšanu aģitācijas periods šā likuma izpratnē ir laika posms no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998., 15.01.2009. un 20.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 10.06.2010.)

3. pants. (1) Bezmaksas raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot visi viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošie kandidāti kopā vai, savstarpēji vienojoties, daži no viņiem. Par šo vienošanos katrā atsevišķā gadījumā jāpaziņo Latvijas Radio vai Latvijas Televīzijai.

(2) Dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos esošie kandidāti, ja viņiem ir tiesības bez maksas izmantot raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, var vienoties par kopīgu raidlaika izmantošanu viņiem paredzētā raidlaika ietvaros. Šāda vienošanās noformējama rakstveidā un iesniedzama Latvijas Radio vai Latvijas Televīzijai vismaz 40 dienas pirms vēlēšanu dienas. Vienošanās par raidlaika kopīgu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai nav grozāma un atsaucama.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. un 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

4. pants. Centrālā vēlēšanu komisija nekavējoties paziņo Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai, kuri tai iesniegtie kandidātu saraksti neatbilst Saeimas vēlēšanu likuma un Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasībām un kuras izsniegtās izziņas tādējādi uzskatāmas par nederīgām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 10.03.2004.)

5. pants. (1) Viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā izmantot bez maksas:

1) 10 minūtes laikā no 29. dienas līdz 8. dienai pirms vēlēšanu dienas;

2) 10 minūtes laikā no 7. dienas līdz priekšpēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.

(11) Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā izmantot bez maksas 10 minūtes laika posmā no 7.dienas līdz priekšpēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto bezmaksas raidlaiku attiecīgajā kandidātu sarakstā esošie kandidāti var izmantot pēc saviem ieskatiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. un 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

6. pants. (1) Šā likuma 5. pantā minētā raidlaika izmantošanas secību nosaka lozējot. Šo izlozi nevar izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai.

(2) Ja kāda kandidātu saraksta pārstāvji nepiedalās izlozē, šā nosaukuma kandidātu sarakstā esošie deputāti zaudē šā likuma 2. pantā paredzēto iespēju.

(3) Izlozi organizē un šā likuma 5. pantā minētā raidlaika limita ievērošanu nodrošina Latvijas Radio un Latvijas Televīzija.

7. pants. (1) Ja Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai papildus šā likuma 5. pantā minētajam raidlaikam, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam, kas publicēts šajā pantā noteiktajā kārtībā. Šāds pienākums Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu. Latvijas Radio un Latvijas Televīzija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam Nacionālajai radio un televīzijas padomei, kas minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā. Šis pienākums neattiecas uz gadījumu, kad tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.

(2) Ja komerciālā raidorganizācija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst attiecīgās komerciālās raidorganizācijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam dienā, kurā iesniegts attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta rakstveida pieteikums šai raidorganizācijai par raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Šāds pienākums komerciālajai raidorganizācijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu.

(21) Komerciālā raidorganizācija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(22) Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei publiskošanai ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas.

(23) Raidorganizācijai aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šajā pantā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(24) Ja raidorganizācija atbilstoši šā panta noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījusi Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus, šai raidorganizācijai priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(3) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas vai uzreiz pēc tās jāpaziņo, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.

(4) (Izslēgta ar 15.01.2009. likumu.)

(5) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par raidlaika piešķiršanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar raidorganizāciju.

(20.06.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2009. un 20.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 10.06.2010.)

8. pants. Citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, kas vēlas izmantot šā likuma 7. pantā paredzēto iespēju, raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai piešķir pēc tam, kad saņemta samaksa par to. Samaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.

9. pants. (1) Ja kāds deputāta kandidāts priekšvēlēšanu aģitācijas laikā kādas raidorganizācijas pārraidītā raidījumā izteicis savu viedokli par deputāta kandidātu, kas ir cita nosaukuma kandidātu sarakstā, šim cita nosaukuma kandidātu sarakstā esošajam kandidātam nākamajā dienā (Latvijas Televīzijā — 48 stundu laikā) tiek nodrošināta viena minūte atbildes sniegšanai ārpus šā likuma 5. pantā paredzētā raidlaika, ja tas noticis Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā, vai neievērojot šā likuma 8. panta noteikumus, ja tas noticis citā raidorganizācijā.

(2) Sakarā ar šā panta pirmajā daļā paredzēto atbildi nevar savukārt prasīt laiku nākamajai atbildei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

10. pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus reklāmu veidā nedrīkst ietvert Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas ziņu raidījumos.

11. pants. (1) Raidorganizācijas nedrīkst rediģēt, montēt vai citādi pārveidot priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus bez attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai to deputātu kandidātu piekrišanas, kuri tajos piedalās.

(2) Raidorganizācijas neatbild par sagatavotajiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem.

(3) Valodas lietošanu priekšvēlēšanu aģitācijā raidorganizācijās nosaka Radio un televīzijas likums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

12. pants. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas darbiniekiem un personām, kas vada Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidījumus, sākot ar 60. dienu pirms vēlēšanu dienas, aizliegts raidījumos aģitēt par vai pret deputātu kandidātiem vai kandidātu sarakstiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.10.1998.)

13. pants. (1) Vēlēšanu dienā, kā arī 60 dienas pirms vēlēšanu dienas raidorganizācijām aizliegts izplatīt tādu personu vadītus raidījumus, gatavotus komentārus, intervijas un reportāžas, kuras ir pieteiktas par deputātu kandidātiem vai pirms vēlēšanām ir publiski paziņojušas par savu līdzdalību kādas politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības darbībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas var norīkot veikt pienākumus, kas nav saistīti ar tiešu piedalīšanos raidorganizāciju izplatītajās programmās. Ja tas nav iespējams, viņiem var piešķirt atvaļinājumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.09.1998. un 20.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 10.06.2010.)

14. pants. Saeimas vēlēšanu dienā līdz pulksten 8 vakarā un Eiropas Parlamenta vispārējā vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.

(15.01.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 10.06.2010.)

15. pants. Nacionālajai radio un televīzijas padomei, kā arī citām organizācijām, kas ir tiesīgas slēgt līgumus par ārvalstu programmu retranslāciju Latvijā, līgumu tekstā jāparedz noteikums, ka priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Latvijā retranslējamās programmas nedrīkst saturēt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. un 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

16. pants. Šā likuma noteikumi neattiecas uz faktu izklāstu ziņu pārraidēs un tiešajās reportāžās.

17. pants. Raidorganizāciju amatpersonas, kas nav ievērojušas šā likuma prasības, saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

II nodaļa
Aģitācijas ierobežojumi valsts un pašvaldību iestādēs
un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)

18. pants. (1) Valsts un pašvaldību iestādēs, kapitālsabiedrībās, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, aizliegts publiski pieejamās vietās izvietot un izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(2) Šis ierobežojums neattiecas uz Centrālās vēlēšanu komisijas informatīva rakstura materiāliem par Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī uz gadījumiem, kas minēti šā likuma 19. pantā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. un 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 10.03.2004.)

19. pants. Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

20. pants. (1) Ja kāda šā likuma 19. pantā minētā iestāde vai kapitālsabiedrība iznomā vai izīrē savu īpašumu vai mantu, kas nodota tās valdījumā, priekšvēlēšanu aģitācijai kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, tai jādod iespēja iznomāt vai izīrēt šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, ja viņi to vēlas.

(2) Citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, kas vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā paredzēto iespēju, īpašumu vai mantu iznomā vai izīrē tikai pēc tam, kad saņemta īres vai nomas maksa par to. Šī maksa nedrīkst pārsniegt to maksu, kāda bija noteikta politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, kas pirmie izmantoja šo īpašumu vai mantu priekšvēlēšanu aģitācijai. Apmaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

21. pants. Šīs nodaļas noteikumi neattiecas uz raidorganizācijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

III nodaļa
Aģitācijas materiālu izvietošana publiskās vietās

22. pants. (1) Valstij un pašvaldībām ir aizliegts radīt priekšrocības vai ierobežojumus kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai arī kādam deputāta kandidātam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanā publiskās vietās.

(2) Politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai, deputātu kandidātiem un viņu pilnvarotajām personām ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai publiskās vietās izvietot aģitācijas materiālus, ierīkot stendus un galdus, kā arī uzstādīt pārvietojamas nojumes, kas nepārsniedz pašvaldības noteiktos izmērus, brīdinot par to visu attiecīgo pašvaldību vismaz trīs dienas iepriekš. Valsts un pašvaldības var noteikt publiskās vietas, kurās nedrīkst izvietot aģitācijas materiālus.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības aprēķina un iekasē maksu par aģitācijas materiālu izvietošanu.

(4) Politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, deputātu kandidāti un viņu pilnvarotās personas priekšvēlēšanu periodā atbild par to, lai aģitācijas materiāli tiktu novākti attiecīgās pašvaldības noteiktajā kārtībā.

(5) Šā panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad priekšvēlēšanu aģitācija tiek veikta svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumu ietvaros. Šajā gadījumā jautājumus, kas saistīti ar attiecīgo pasākumu saskaņošanu un norisi, noteic Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums.

(17.09.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.09.2005. un 20.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 10.06.2010.)

23. pants. Ja kāda pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir kādai politiskajai partijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tai jādod iespēja iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām partijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

23.1 pants. Publiskās vietās izvietoto priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu ietvaros norāda, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

24. pants. Personas, kas pārkāpušas šajā likumā noteikto aģitācijas materiālu izvietošanas kārtību, saucamas pie likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos paredzētās atbildības.

IV nodaļa
Aģitācija preses izdevumos

(Nodaļa 20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

25. pants. (1) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, atsevišķs deputāta kandidāts vai to pilnvarota persona līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar preses izdevumu.

(2) Preses izdevums vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam, kuru iesniedz politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai atsevišķs deputāta kandidāts. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(3) Preses izdevumam aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta otrajā daļā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(31) Ja preses izdevums atbilstoši šā panta noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, šim preses izdevumam priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(4) Katra preses izdevumā publicētā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norāda, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis.

(15.01.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 10.06.2010.)

V nodaļa
Priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaite

(Nodaļa 20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

26. pants. (1) Raidorganizācijas veic priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika uzskaiti.

(2) Divu nedēļu laikā pēc vēlēšanu dienas raidorganizācijas iesniedz Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas pārskatu, kurā norāda katra kandidātu saraksta priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika apjomu, līdzekļus, kas iegūti par attiecīgās priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanu, kā arī politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, deputāta kandidātu vai citas personas, kas šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājušas.

(3) Raidorganizācija, kas vienojusies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotāja — raidorganizācijas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

b) pasūtītāja — juridiskās personas, tai skaitā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

c) pasūtītāja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi,

d) pasūtītāja — reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

e) personas, kas pasūtītāja vārdā slēdz līgumu (pilnvarotā persona), — vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu, laiku un ilgumu;

4) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

5) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

6) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

7) citu informāciju, ko priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotājs uzskata par būtisku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

27. pants. (1) Preses izdevumi veic attiecīgajā preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaiti, norādot katra kandidātu saraksta priekšvēlēšanu aģitācijas apjomu, līdzekļus, kas iegūti par attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju, kā arī politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, deputāta kandidātu vai citas personas, kas šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājušas.

(2) Preses izdevums, kas vienojies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotāja — preses izdevuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

b) pasūtītāja — juridiskās personas, tai skaitā politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

c) pasūtītāja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi,

d) pasūtītāja — reģistrētas juridisko vai fizisko personu apvienības — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,

e) personas, kas pasūtītāja vārdā slēdz līgumu (pilnvarotā persona), — vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas datumu un laukumu;

4) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

5) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

6) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

7) citu informāciju, ko priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietotājs uzskata par būtisku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.01.2009. likumu, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

27.1 pants. (1) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona, kas vienojusies ar kādu personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu internetā par samaksu (izņemot politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības un deputāta kandidāta mājaslapu), telpās un publiskās vietās neatkarīgi no īpašuma piederības vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu izdevumu izmantošanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm;

3) priekšvēlēšanu izdevumu veidu:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošana internetā par samaksu (izņemot politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības un deputāta kandidāta mājaslapu),

b) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošana telpās un publiskās vietās neatkarīgi no īpašuma piederības,

c) pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošana;

4) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas vai nosūtīšanas datumu un apjomu;

5) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

6) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

7) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

8) citu informāciju, ko politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona uzskata par būtisku.

(3) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc labdarības pasākumu finansēšanas, sponsorēšanas, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanas nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par veikto priekšvēlēšanu izdevumu izmantošanu, kurā norāda katra pasākuma datumu, vietu un izdevumu apmēru vai izmaksātā pabalsta un dāvinājuma (ziedojuma) apmēru, datumu un saņēmēju.

(20.05.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.06.2010.)

VI nodaļa
Ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītas personas aģitācija

(Nodaļa 15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

28.pants. (1) Ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītai personai ir tiesības veikt priekšvēlēšanu aģitāciju atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai.

(2) Ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistīta persona šā likuma izpratnē ir fiziskā persona, juridiskā persona vai reģistrēta šādu personu apvienība, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju.

(3) Par šā panta pirmajā daļā minēto aģitāciju nav uzskatāma priekšvēlēšanu aģitācija, ko veic politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, šādas politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības deputāta kandidāts, kā arī politisko organizāciju apvienību, kura iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus, veidojoša politiskā organizācija.

(4) Kapitālsabiedrībai, kurā vairāk nekā viens procents kapitāla daļu (akciju) pieder valstij, pašvaldībai vai citai publiskai personai, aizliegts veikt priekšvēlēšanu aģitāciju.

29.pants. Pirms vai pēc katras priekšvēlēšanu aģitācijas radio vai televīzijā, kā arī preses izdevumā vai publiskā vietā izvietotā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norādāma šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona, kas attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājusi.

30.pants. (1) Raidorganizācija vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei tādas priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaiku izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam, kuru veic šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā raidorganizācija priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaiku izcenojumus nosūta Nacionālajai radio un televīzijas padomei ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Nacionālā radio un televīzijas padome minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(2) Preses izdevums vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tāda priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam, kuru iesniedz šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā preses izdevums priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(4) Raidorganizācijai un preses izdevumam aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos izcenojumos.

(5) Šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas līgumu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu ar attiecīgo raidorganizāciju un preses izdevumu slēdz tieši, nepastarpināti un bez pilnvarniekiem.

(51) Ja raidorganizācija atbilstoši šā panta pirmās daļas noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījusi Nacionālajai radio un televīzijas padomei vai preses izdevums atbilstoši šā panta otrās daļas noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus (priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus), šai raidorganizācijai vai preses izdevumam priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(6) Ja valsts, atvasinātu tiesību publisku personu (tai skaitā pašvaldību) iestādes un tādas kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder publiskai personai, piešķir kādai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajai personai telpas, kurās veikt priekšvēlēšanu aģitāciju vai izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, attiecīgajai iestādei un kapitālsabiedrībai ir jānodrošina iespēja veikt priekšvēlēšanu aģitāciju ar šādiem pašiem noteikumiem arī citām 28.panta pirmajā daļā minētajām personām.

(7) Šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajai personai ir tiesības izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās vietās, informējot par to attiecīgo pašvaldību vismaz trīs dienas iepriekš un veicot samaksu atbilstoši šā likuma 22.panta trešajai daļai. Pašvaldības var noteikt publiskas vietas, kurās nedrīkst izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 10.06.2010.)

31.pants. (1) Finanšu līdzekļi vai manta, kas tiek izmantota, lai veiktu šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto aģitāciju, nav uzskatāma par dāvinājumu (ziedojumu) politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma izpratnē.

(2) Šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas. Ar minimālo mēnešalgu šā likuma izpratnē saprot minimālās mēnešalgas apmēru, kāds bija noteikts attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto līdzekļu apmēru, ko šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona var izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai, veido attiecīgās personas izdevumi priekšvēlēšanu aģitācijas periodā neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments), saņemts vai veikts maksājums par:

1) reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai novada teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās) neatkarīgi no īpašuma piederības;

2) pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus), ja tam ir priekšvēlēšanu aģitācijas raksturs.

(4) Visi finanšu līdzekļi, kas tiek izlietoti, lai veiktu šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto aģitāciju, un pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā. Ja priekšvēlēšanu aģitācijai izlietoto finanšu līdzekļu apmērs ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu, turpmākie finanšu līdzekļi tieši un nepastarpināti ieskaitāmi saņēmēja bankas kontā.

32.pants. Ja ar šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās aģitācijas materiālu izvietošanu saistītie izdevumi attiecīgajā raidorganizācijā vai preses izdevumā pārsniedz šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, attiecīgā raidorganizācija vai preses izdevums atsaka līguma noslēgšanu.

VII nodaļa
Priekšvēlēšanu aģitācijas kontroles kārtība

(Nodaļa 15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

33.pants. (1) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts, kā arī šā likuma 28.pantā minētā persona, kas pārkāpusi likumā noteiktos priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus, saucama pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Ja priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība ir pārsniegusi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona ir pārsniegusi šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, bet līdzšinējā priekšvēlēšanu aģitācija nav veikta par summu, kas pārsniedz attiecīgi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru vai šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks par šo pārkāpumu informē attiecīgo politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai šā likuma 28.pantā minēto personu. Pārkāpuma novēršana neatbrīvo no likumā noteiktās atbildības.

(3) Ja priekšvēlēšanu aģitācijas perioda laikā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība ir veikusi priekšvēlēšanu aģitāciju par summu, kas pārsniedz Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru, vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona veikusi aģitāciju par summu, kas pārsniedz šā likuma 31.panta otrajā daļā minēto izdevumu apmēru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks pieņem lēmumu par aizliegumu veikt turpmāko priekšvēlēšanu aģitāciju par maksu.

(4) Informāciju par šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanu, atcelšanu vai grozīšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nekavējoties publicē savā mājaslapā internetā.

(5) Šā panta trešajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību.

(6) Tiesa šā panta piektajā daļā minētās lietas izskata triju darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pierādīšanas pienākums ir administratīvā procesa dalībniekiem. Ja likums nosaka kādas procesuālās darbības izpildes termiņu, bet, izpildot attiecīgo procesuālo termiņu, netiktu ievēroti šajā daļā minētie nosacījumi, tiesnesis (tiesa) pats nosaka atbilstošu termiņu attiecīgās procesuālās darbības izpildei.

(7) Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta trešajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties. Ja tiesa pieņem saīsināto spriedumu, tā šo spriedumu pasludina tiesas sēdē.

(8) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informāciju par tiesas spriedumu nekavējoties publicē šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

(9) Ja pēc priekšvēlēšanu aģitācijas perioda beigām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 31.panta otrās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistītai personai 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tajā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmēram. Pēc attiecīgās personas lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos, kas kopumā nepārsniedz 90 dienas.

34.pants. (1) Ja, pastāvot šā likuma 33.panta trešajā daļā minētajiem apstākļiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē, ka konkrētu raidorganizāciju programmās vai preses izdevumos paredzama turpmāka attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, deputāta kandidāta vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas veikta priekšvēlēšanu aģitācija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām pieņem lēmumu, ar kuru aizliedz attiecīgajām raidorganizācijām vai preses izdevumiem izvietot aģitācijas materiālu.

(2) Lai pieņemtu šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzklausa attiecīgās raidorganizācijas vai preses izdevuma viedokli konkrētajā lietā, izvērtē attiecīgā lēmuma lietderību, izpildes iespējamību, kā arī lēmuma samērīgumu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā lēmuma darbību. Lēmumu izskata atbilstoši šā likuma 33.panta sestās daļas prasībām.

(4) Ja tiek atcelts šā likuma 33.panta trešajā daļā minētais lēmums, spēku zaudē šā panta pirmajā daļā minētais lēmums. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par to nekavējoties informē attiecīgo raidorganizāciju vai preses izdevumu.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšana nerada raidorganizācijai un preses izdevumam pienākumu atlīdzināt politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai, deputāta kandidātam vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētajai personai izdevumus, kas saistīti ar aģitācijas materiāla neizvietošanu.

VIII nodaļa
Citi ar priekšvēlēšanu aģitāciju saistītie ierobežojumi

35.pants. Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana radio un televīzijā, publiskās vietās, preses izdevumos, internetā un šā likuma 18.pantā minētajās institūcijās ir aizliegta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 10.06.2010.)

36.pants. (1) Reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam, kuru iesniedz politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts, kā arī šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(2) Aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta pirmajā daļā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(3) Ja atbilstoši šā panta noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nav nosūtīti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumi, attiecīgajam reklāmas pakalpojumu sniedzējam priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts izvietot par samaksu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā.

(4) Izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norāda, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājusi.

(20.05.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.06.2010.)

Pārejas noteikumi

1. Ar terminu "kapitālsabiedrība" šajā likumā tiek saprasts arī uzņēmums un uzņēmējsabiedrība.

(20.06.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2002.)

2. Attiecībā uz Eiropas Parlamenta 2004. gada 12. jūnija vēlēšanām Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 90 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likuma 7.pantā paredzētos priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus laika periodam no 90.dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienai.

(26.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.03.2004.)

3. Līdz 2009.gadā plānoto Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienai šā likuma 31.panta trešās daļas 1.punkta “f” apakšpunkta izpratnē ar terminiem “republikas pilsēta” un “novads” saprot teritorijas, kuras tiek izveidotas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

4. Tā raidorganizācija un tas preses izdevums, kas vienojies ar politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, atsevišķu deputāta kandidātu vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minēto personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu pirms šā likuma 26.panta trešās un ceturtās daļas un 27.panta otrās un trešās daļas spēkā stāšanās dienas, paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu materiālu izvietošanu nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 10 dienu laikā no šā likuma 26.panta trešās un ceturtās daļas un 27.panta otrās un trešās daļas spēkā stāšanās dienas.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

5. Attiecībā uz 2009.gadā plānotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām šā likuma 7.panta pirmajā un 2.1 daļā, 25.panta otrajā daļā, kā arī 30.panta pirmajā un otrajā daļā minētos izcenojumus raidorganizācijas un preses izdevumi nosūta publiskošanai Nacionālajai radio un televīzijas padomei vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vismaz 120 dienas pirms minēto vēlēšanu dienas.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

6. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.septembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus, kas paredz politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību un ar tām nesaistīto personu tiesības veikt aģitāciju tautas nobalsošanas gadījumos.

(15.01.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.01.2009.)

7. Attiecībā uz 2010.gadā paredzētajām Saeimas vēlēšanām šā likuma 7.panta pirmajā un 2.1 daļā, 25.panta otrajā daļā, 30.panta pirmajā un otrajā daļā un 36.panta pirmajā daļā minētās prasības uzskatāmas par izpildītām, ja attiecīgos priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam raidorganizācijas, preses izdevumi un tādi reklāmas pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, ir nosūtījuši publiskošanai attiecīgi Nacionālajai radio un televīzijas padomei vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vismaz 100 dienas pirms minēto vēlēšanu dienas.

(20.05.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.06.2010.)

8. Saeimas vēlēšanās 2011.gada 17.septembrī aizliegums raidorganizāciju raidījumos iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti ir spēkā līdz pulksten 10 vakarā.

(08.09.2011. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.09.2011.)

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1995. gada 9. augustā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs A.Gorbunovs
Rīgā 1995. gada 11. augustā
14.09.2011