Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.42

Rīgā 1995. gada 28. februārī (prot. nr.12, 1.§)
Noteikumi par Konsultatīvo muitas tarifu padomi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Konsultatīvā muitas tarifu padome (tālāk tekstā — "padome") ir neatkarīga institūcija, kura izvērtē muitas tarifus un izstrādā priekšlikumus par grozījumiem tajos, kā arī sniedz atzinumus muitas tarifu jautājumos.

Padomes priekšlikumiem un atzinumiem ir rekomendējošs raksturs.

2. Padome konkursa kārtībā sadala starptautiskajos nolīgumos paredzētos muitas tarifu kvotu apjomus konkrētiem importētājiem vai eksportētājiem.

II. Padomes sastāvs un funkcijas

3. Padomē ietilpst valsts pārvaldes institūciju pārstāvji.

Padomes sēdes vada padomes priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā sēdes vada padomes priekšsēdētāja vietnieks.

4. Padomes sekretāri ir atbildīgi par padomei iesniegto jautājumu sagatavošanu izskatīšanai padomes sēdēs un padomes pieņemto priekšlikumu un atzinumu noformēšanu protokola veidā, kā arī vada padomes sekretariāta darbu.

Padomes sekretariāta funkcijas muitas tarifu politikas jautājumos veic Finansu ministrijas Muitas tarifu un likumdošanas departamenta Muitas tarifu nodaļas darbinieki.

Padomes sekretariāta funkcijas kokmateriālu, pārtikas produktu, zivju un zivju produktu, kā arī lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā nepieciešamo izejvielu un ražošanas līdzekļu muitas tarifu kvotu jautājumos veic Zemkopības ministrijas Eksporta veicināšanas un ārējo sakaru departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas darbinieki.

Padomes sekretariāta funkcijas visu veidu preču (izņemot kokmateriālus, pārtikas produktus, zivis un zivju produktus, kā arī lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā nepieciešamās izejvielas un ražošanas līdzekļus) muitas tarifu kvotu jautājumos veic Ekonomikas ministrijas Tirdzniecības politikas departamenta Eksporta – importa regulēšanas nodaļas darbinieki.

Padomes sekretariāta funkcijas muitas tarifu kvotu jautājumos veic Zemkopības ministrijas Eksporta veicināšanas un ārējo sakaru departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas darbinieki.

5. Padomes sastāvu apstiprina Ministru kabinets.

Ja padomes loceklis vai cits attiecīgās institūcijas pilnvarots pārstāvis nav piedalījies trīs padomes sēdēs pēc kārtas, par to tiek informēta institūcija, kuru viņš pārstāv.

III. Padomes uzdevumi

6. Padomes uzdevumi ir:

6.1. sniegt atzinumus muitas tarifu politikas jomā;

6.2. sniegt atzinumus par iesniegtajiem priekšlikumiem, kas saistīti ar atsevišķu preču ievedmuitas un izvedmuitas tarifu likmju vai to piemērošanas termiņu grozīšanu. Sniedzot atzinumus, jāievēro šādi mērķi:

6.2.1. preču ražošanas attīstības veicināšana Latvijā;

6.2.2. preču eksporta stimulēšana;

6.2.3. nacionālo resursu racionālas izmantošanas veicināšana;

6.2.4. valsts budžeta ieņēmumu palielināšana;

6.3. izskatīt fizisko un juridisko personu priekšlikumus par muitas tarifu grozīšanu atsevišķām precēm;

6.4. konkursa kārtībā sadalīt starptautiskajos nolīgumos paredzētos mui—tas tarifu kvotu apjomus konkrētiem importētājiem vai eksportētājiem.

IV. Padomes tiesības

7. Padomei ir tiesības:

7.1. pieprasīt no valsts institūcijām un ieinteresētajiem uzņēmumiem padomes darbībai nepieciešamo informāciju;

7.2. saņemt no valsts institūcijām atzinumus par muitas tarifiem, muitas tarifu kvotām un citiem jautājumiem, kas saistīti ar ārējās tirdzniecības regulēšanu;

7.3. uzaicināt piedalīties padomes sēdēs ekspertus un konsultantus;

7.4. atzinumu sagatavošanā iesaistīt neatkarīgus ekspertus.

8. Padomes pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties starpvalstu sarunās, ja tajās tiek risināti muitas tarifu politikas un muitas tarifu kvotu politikas jautājumi.

V. Priekšlikumu izskatīšanas un noformēšanas kārtība

9. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi divās nedēļās. Ja nepieciešams, padomes priekšsēdētājs (padomes priekšsēdētāja vietnieks) var sasaukt ārkārtas sēdi, kuru trīs dienas iepriekš izziņo padomes sekretariāts.

10. Padomes sekretariāts muitas tarifu politikas jautājumos pieņem priekšlikumus par muitas tarifiem un organizē šo priekšlikumu nodošanu padomes locekļiem izvērtēšanai un, ja nepieciešams, ekspertiem analīzei.

11. Kopā ar priekšlikumiem par muitas tarifiem jāiesniedz šādi dokumenti:

11.1. iesniegums (pavadvēstule), kurā jānorāda attiecīgās preces kods saskaņā ar Latvijas preču kombinēto nomenklatūru, šīs preces nosaukums, spēkā esošais muitas tarifs, piedāvātais tarifs;

11.2. ekonomiskais pamatojums, kurā jānorāda dati par attiecīgās preces ieveduma un izveduma apjomu Latvijā, preces vidējā tirgus cena Latvijā vai ražošanas izmaksas. Priekšlikumu iesniedzējs ekonomiskajam pamatojumam var pievienot arī citus datus;

11.3. sociālekonomisko seku prognoze par piedāvātā muitas tarifa grozījuma ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.

12. Padomes sekretariāts muitas tarifu politikas jautājumos nepieņem izskatīšanai priekšlikumus, kuriem nav pievienoti šī nolikuma 11.punktā minētie dokumenti, kā arī priekšlikumus par muitas tarifu nepiemērošanu vai daļēju piemērošanu precēm, kuras fiziskās vai juridiskās personas ieved Latvijā vai izved no Latvijas. Ja nepieciešams, padome priekšlikumu iesniedzējam var pieprasīt papildmateriālus.

13. Iesniegtos priekšlikumus padomes sekretariāts muitas tarifu politikas jautājumos reģistrē speciālā žurnālā un nosaka to izskatīšanas datumu.

Priekšlikumus par grozījumiem muitas tarifos padome izskata to iesniegšanas secībā.

14. Ārlietu ministrija iesniedz padomes sekretariātam muitas tarifu kvotu jautājumos apkopojumu par starptautiskajos nolīgumos paredzētajiem muitas tarifu kvotu apjomiem nākamajam kalendāra gadam.

Pamatojoties uz minēto apkopojumu, kā arī valstī esošo ekonomisko situāciju un kvotējamo preču cenu līmeni, padomes sekretariāts muitas tarifu kvotu jautājumos iesniedz padomei priekšlikumus par muitas tarifu kvotu apjomu sadales konkursa norisi un pieteikumu izvērtēšanas kritērijiem.

Padomes apstiprināto konkursa norises kārtību un pieteikumu izvērtēšanas kritērijus padomes sekretariāts muitas tarifu kvotu jautājumos izsludina oficiālā preses izdevumā.

Pieteikumus muitas tarifu kvotu apjomu sadales konkursam padomes sekretariāts muitas tarifu kvotu jautājumos pieņem divas nedēļas pēc konkursa izsludināšanas oficiālā preses izdevumā.

15. Kopā ar šī nolikuma 14.punktā minēto pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

15.1. iesniegums (pavadvēstule), kurā jānorāda attiecīgās preces kods saskaņā ar Latvijas preču kombinēto nomenklatūru, šīs preces nosaukums, spēkā esošais muitas tarifs, samazinātais tarifs, preces daudzums un sortiments;

15.2. produkcijas piegādes līguma vai nodomu protokola noraksts (attiecībā uz pirmo partiju). Minēto dokumentu oriģināli jāuzrāda padomei pirms sēdes, kurā pieteikums tiek izskatīts;

15.3. ekonomiskais pamatojums, kurā jānorāda dati par konkursanta ekonomisko stāvokli un attiecīgās preces ieveduma un izveduma apjomu iepriekšējā gadā, kā arī par agrāk piešķirto muitas tarifu kvotu izmantošanu. Pieteikuma iesniedzējs ekonomiskajam pamatojumam var pievienot arī citus datus;

15.4. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības noraksts (tās oriģināls jāuzrāda padomei pirms sēdes, kurā pieteikums tiek izskatīts);

15.5. nodokļu inspekcijas izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar budžetu.

16. Ja pieteikuma iesniedzējs kādu no šī nolikuma 15.punktā minētajiem dokumentiem rakstiski pieteicis kā komercnoslēpumu, tad par attiecīgajā dokumentā ietvertās informācijas izpaušanu padomes locekļi ir atbildīgi likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

17. Padomes sekretariāts muitas tarifu kvotu jautājumos nepieņem izska—tīšanai pieteikumus, kuriem nav pievienoti šī nolikuma 15.punktā minētie dokumenti. Ja nepieciešams, padome pieteikuma iesniedzējam var pieprasīt papildmateriālus.

18. Iesniegtos pieteikumus padomes sekretariāts muitas tarifu kvotu jautājumos reģistrē speciālā žurnālā un nosaka to izskatīšanas datumu.

19. Padomes sekretariāts kārtējā sēdē izskatāmos dokumentus padomes locekļiem izsniedz ne vēlāk kā desmit dienas pirms sēdes. Atzinumi par padomei iesniegtajiem dokumentiem, kas izskatāmi kārtējā sēdē, jāiesniedz padomes sekretariātā ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes.

20. Padome ir tiesīga pieņemt priekšlikumus un atzinumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

21. Padomes priekšlikumi un atzinumi tiek pieņemti sēžu laikā atklātā balsošanā. Priekšlikumi un atzinumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.

22. Padomes priekšlikumi un atzinumi tiek noformēti protokola veidā. Katram padomes loceklim ir tiesības pieprasīt sava rakstiski iesniegtā atsevišķā viedokļa pievienošanu protokolam. Sēžu protokolus paraksta padomes sēdes vadītājs un sekretārs ne vēlāk kā trīs darbdienas pēc kārtējās sēdes. Ar sēdes protokolu var iepazīties visi padomes locekļi.

23. Padomes sekretariāts muitas tarifu politikas jautājumos, ievērojot padomes sēdē pieņemtos priekšlikumus un atzinumus, sagatavo materiālus par saņemtajiem priekšlikumiem, iesniedz šos materiālus Ministru kabinetam un informē par to attiecīgo priekšlikumu iesniedzējus.

Padomes sekretariāts muitas tarifu kvotu jautājumos informē attiecīgo pieteikumu iesniedzējus par padomes sēdē pieņemtajiem lēmumiem un nosūta padomes sēdes protokola norakstu attiecīgi Zemkopības ministrijai un/vai Ekonomikas ministrijai. Pamatojoties uz minēto norakstu, attiecīgā ministrija izsniedz speciālas atļaujas (licences) konkrēta attiecīgo preču daudzuma ievešanai piešķirtās muitas tarifu kvotas ietvaros.

24. Padomes sēdes ir atklātas. Tajās kā klausītāji var piedalīties visi interesenti.

25. Padomes materiāltehnisko apkalpošanu nodrošina attiecīgi Finansu ministrija, Zemkopības ministrija un Ekonomikas ministrija.

VI. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1993.gada 14.decembra noteikumus nr.28 "Par Konsultatīvās muitas tarifu padomes sastāvu un nolikumu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 128.nr.).

Ministru prezidents M.Gailis

Finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs
05.03.1995