Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 31/22

Ulbrokā 2022. gada 20. jūlijā
Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtība
Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
20.07.2022. sēdes lēmumu Nr. 1385 (prot. Nr. 43/2022, 61. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) veic tai piešķirtā valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu (turpmāk – Programmas) finansēšanai Ropažu novadā, nosakot vienotu kārtību programmu iesniegšanai, izvērtēšanai un to izpildes kontrolei.

2. Programmu izvērtēšanas mērķis:

2.1. atbalstīt un veicināt uz bērnu interesēm vērstu un kompetenču pieejā balstītu Programmu piedāvājumu Ropažu novadā;

2.2. veidot iespējami plašu interešu izglītības saturiskā spektra piedāvājumu, paplašinot programmu iesniedzēju pārstāvniecību.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 9. punktu uz finansējumu var pretendēt:

3.1. pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādes;

3.2. pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādes;

3.3. fiziskas personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji vai juridiskas personas, kurām pašvaldība ir izsniegusi licenci interešu izglītības programmu īstenošanai.

4. Kārtības noteikumu 3.2. un 3.3. punktos minēto institūciju un fiziskās personu iesniegto interešu izglītības programmu atbalstam tiek piešķirts līdz 20 % no konkrētajam mācību gadam atvēlētā valsts budžeta mērķdotācijas piešķīruma.

5. Pašvaldība ar Programmas īstenotāju, kurš nepārstāv pašvaldības iestādes, slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu Programmas īstenošanai kārtējā mācību gadā.

6. Izvērtēšanas procedūru veic programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas uz nolikuma pamata un kurā iekļauti pārstāvji atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 10. punktam.

7. Komisija saskaņā ar Noteikumu 3.1. apakšpunktu un šajos Noteikumos noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, ņemot vērā audzēkņu skaita proporcionalitātes principu, izvērtē iesniegto Programmu pieteikumus un sagatavo priekšlikumu par piešķirtās valsts mērķdotācijas sadalījumu starp pašvaldības izglītības iestādēm.

8. Komisija saskaņā ar šo Noteikumu 3.2., 3.3. un 4. punktu, ņemot vērā Programmas dalībnieku iepriekš sasniegtos rezultatīvos rādītājus, (ja Programma ir tikusi īstenota iepriekš) vai piedāvājuma aktualitāti un/vai unikalitāti, lemj par mērķdotācijas piešķīrumu attiecīgajai pretendentu kategorijai.

9. Ja noteikumu 4. punktā Programmu mērķdotācijas finansējuma procentuālais apjoms netiek apgūts vai atbalstīts, Komisija lemj par tā atlikuma daļas pārdali Pašvaldības izglītības iestādēm.

II. Programmu pieteikuma iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība

10. Informācija par pieteikšanos Programmu īstenošanai tiek publicēta mājaslapā www.ropazi.lv divas nedēļas pirms Programmu iesniegšanas termiņa. Informatīvais paziņojums tiek publicēts arī tuvākajā Pašvaldības informatīvajā izdevumā "Tēvzemīte".

11. Programmas īstenošanas pretendenti līdz kalendārā gada 20. augustam Pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta Izglītības un jaunatnes lietu nodaļai iesniedz Interešu izglītības programmas pieteikumu (pielikums Nr. 1), atbilstoši Programmas izstrādes metodiskajiem ieteikumiem (pielikums Nr. 2).

12. Juridisko un fizisko personu iesniegtajām Programmām, ja tās nav Pašvaldības izglītības iestādes, programmām pievieno Pašvaldības izsniegto licences kopiju interešu izglītības programmas īstenošanai.

13. Pogrammas tiek klasificētas atbilstoši šādām jomām:

13.1. Kultūrizglītība – dziedāšana, muzicēšana, dejošana, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, tradicionālā kultūra/folklora;

13.2. Sporta interešu izglītība – visi sporta veidi, t.sk., tehniskie sporta veidi;

12.3. Tehniskā jaunrade – konstruēšana, modelēšana, robotika, elektronika, tehnoloģiju apguve, projektēšana u.c.;

13.4. Jaunatnes darbs – debates, jaunsargi, skauti, gaidas. u.c.;

13.5. Vides interešu izglītība – vides izzināšana dažādās formās, mazpulks;

13.6. Radošās industrijas – aktivitātes, kurās māksla mijas ar tehnoloģiju izmantošanu, radot inovatīvu produktu. Tās aptver arhitektūru, reklāmu, dizainu (ieskaitot modi, grafisko dizainu), foto, kino, datorspēles, datorgrafiku un interaktīvās programmatūras, mūziku (ieskaitot mūzikas ierakstu studiju un diskžokeju darbību), jaunos medijus, izdevējdarbību, radio un televīziju;

13.7. Citas jomas – novadpētniecība, gidi, žurnālistika un literārā jaunrade, svešvaloda, uzņēmējdarbība, līderības prasmju veidošana, brīvā laika aktivitātes u.c.

14. Lai piešķirtu valsts mērķdotācijas finansējumu vai Pašvaldības līdzfinansējumu, Programmās minimālais izglītojamo skaits grupā/pulciņā, izņemot izglītojamiem speciālajās programmās:

14.1. tehnika un tehnoloģijas– ne mazāk kā 8;

14.2. radošās industrijas – ne mazāk kā 8;

14.3. vides izglītība un veselība – ne mazāk kā 10;

14.4. vizuāli plastiskā māksla – ne mazāk kā 8;

14.5. deja – ne mazāk kā 10;

14.6. sports – ne mazāk kā 15;

14.7. koris – ne mazāk kā 16;

14.8. vokālie ansambļi – ne mazāk kā 4;

14.9. orķestris – ne mazāk kā 16;

14.10. folklora – ne mazāk kā 8;

14.11. teātris – ne mazāk kā 8;

14.12. citi – ne mazāk kā 8.

15. Pulciņu komplektēšana pieļaujama ar nepilnu pulciņu dalībnieku skaitu no kalendārā gada 01. septembra līdz 01. oktobrim. Gadījumā, ja Programmas īstenošanas gaitā dalībnieku skaits attiecīgajās Programmās samazinās, saskaņā ar Programmas īstenotāju pieteikumu Komisija lemj par atbalstu citas Programmas īstenošanas uzsākšanai.

16. Komisija līdz kalendārā gada 29. augustam izvērtē iesniegto dokumentu kopumu un pieņem lēmumu par valsts mērķdotācijas finansējuma piešķiršanu par periodu no kārtējā gada 01. septembra līdz nākamā gada 31. augustam saskaņā ar Valsts izglītības satura centra un Pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta Izglītības un jaunatnes nodaļas definētajām interešu izglītības un audzināšanas darba prioritātēm un vērtēšanas kritērijiem.

16.1. Programmām izvirzītās prioritātes:

16.1.1. Ropažu novada kultūras tradīciju veicināšana un skolēnu talantu izkopšana (mūzika, deja, vizuālā, lietišķā māksla, sports, tehniskā jaunrade u.c.);

16.1.2. līdzdalība Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos;

16.1.3. Programmas saturs saistīts ar mācību saturā balstītu integrēto tēmu apguvi ( t.sk. – dabas zinību, vēstures, valodu u.c.);

16.1.4. Programmas saturā iekļautas "soft skills" jeb komunikācijas un saskarsmes (t.sk. komandas darba un līdera, problēmu risināšanas spēju attīstīšana u,c,) un pašorganizācijas prasmju pilnveide;

16.1.5. bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida paradumu izkopšana.

16.2. Programmu vērtēšanas kritēriji:

16.2.1. Programmas atbilstība izvirzītajām prioritātēm;

16.2.2. Programmas satura atbilstība izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem, resursiem un sasniedzamajiem rezultātiem;

16.2.3. līdzšinējā programmas īstenošanas rezultativitāte (sasniegumi skolas, novada, valsts līmenī), ja programmas īstenošanai tika finansiāli atbalstīta iepriekš.

17. Atbilstoši 16. punktā definētajam Komisija vienojas par attiecīgu punktu skalas izveidi vērtēšanas procedūras veikšanai.

18. Komisijas lēmumu par mērķdotācijas piešķīrumu Programmu īstenošanai publicē Pašvaldības mājaslapā, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Programmu iesniedzējus.

III. Programmu īstenošanas kārtība

19. Programmas tiek īstenotas, ievērojot brīvprātības principu, pamatojoties uz izglītojamā vecāku vai aizbildņu iesniegumu par dalību programmā.

20. Nodarbībās ar paaugstinātu fizisko slodzi var piedalīties izglītojamie, kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir ārsta izsniegta izziņa par atbilstošu veselības stāvokli.

21. Programmu nodarbību uzskaite notiek Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta noteiktā kārtībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

22. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par programmas īstenošanu un programmai paredzēto līdzekļu izlietošanu atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

23. Programmas pieteicējs Komisijas lēmumu var apstrīdēt Ropažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

24. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ropažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas 1. vietnieks A. Vaičulens
Pielikums Nr. 1
Ropažu novada pašvaldības domes
2022. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 31/22
"Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības
programmu mērķdotācijas sadales kārtība"
Interešu programmas iesniedzējs 
Interešu izglītības programmas nosaukums 
Interešu izglītības joma 
Programmas vadītājs 
Programmas īstenošanas vieta 

1. Ievads

1.1. programmas aktualitāte;

1.2. programmas mērķi;

1.3. programmas uzdevumi;

1.5. sasaiste ar citām mācību jomām;

1.6. programmas īstenošanas laiks;

1.7. programmas īstenošanas forma;

1.8. mērķauditorija;

1.9. stundu skaits nedēļā;

1.10. programmas īstenošana attālinātajā mācību procesa situācijā.

2. Programmas saturs

2.1. programmas tematiskais plāns

N.p. k.Tēmas nosaukumsKopējais stundu skaitsTēmas izklāsts/stundu satursDalībnieku skaits
     

3. Plānotie rezultāti.

4. Lielākie sasniegumi pēdējā mācību gada laikā (ja programma īstenota līdz šim).

DatumsIesniedzēja vārds, uzvārds, amats
Paraksts 

 

Pielikums Nr. 2
Ropažu novada pašvaldības domes
2022. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 31/22
"Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības
programmu mērķdotācijas sadales kārtība"
Metodiskie ieteikumi
interešu izglītības programmas izveidei

Interešu izglītības programmas nosaukums

(koris, tautas dejas, zīmēšana, kombinētie rokdarbi u. tml.)

Interešu izglītības joma

(Kultūrizglītība, sports, radošās industrijas, tehniskās jaunrade, vide, jaunatnes darbs, cita joma)

Programmas vadītājs (pedagoga vārds, uzvārds)

Programmas realizācijas vieta (izglītības iestāde, kultūras iestāde, utt.)

Interešu izglītības programmas struktūra

1. Ievads

1.1. programmas aktualitāte un raksturs (programmas pamatojums - kam programma nepieciešama un kādēļ, cik aktuālā programma ir pašlaik – konkrētajā ekonomiskajā, politiskajā, sociālajā situācijā vai citādi);

1.2. programmas mērķi (izvirzāms viens vai vairāki mērķi, mērķa/-u formulējumā ietverot mācību, audzināšanas un personības attīstības aspektus);

1.3. programmas uzdevumi (uzdevumi norāda, kā sasniegt mērķi/-us; katra mērķa sasniegšanai izvirza vismaz divus uzdevumus);

1.4. programmas īstenošanas laiks (viens vai divi mācību gadi), divgadīgajās programmās iekļaujot pēctecību;

1.5. programmas īstenošanas forma (pulciņš, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs (koris, deju kolektīvs, deju grupa, orķestris, ansamblis u.c.), treniņgrupa, studija, darbnīca, klubs, projekts, nodarbības ar mainīgu dalībnieku sastāvu un skaitu u.c.);

1.6. mērķauditorija (audzēkņu skaits interešu izglītības programmā/grupā, vecuma posms, ir vai nav priekšzināšanas, iemaņas, prasmes, speciālās vajadzības, sociālā riska grupas bērni un jaunieši u.c.);

1.7. stundu skaits nedēļā, stundu skaita atbilstība saturiskajam apjomam, stundas ilgums 40 min.

2. Programmas saturs

2.1. programmas tematiskais plāns (katram mācību gadam atsevišķi)

Piemēri

N. p.k.Tēmas nosaukumsKopējais stundu skaitsTēmas izklāsts/stundu satursStundu skaits
1.Krāsa apģērbā4*Krāsu spektra aplis, dažādi krāsu salikumi

*Siltās un aukstās krāsas, krāsošana uz papīra, jaucot krāsas

*Dažādu krāsu audumu kombinēšana un paraugu veidošana

1 stunda – T*

1 stunda – T/P*

2 stundas – P*

* Ieteicams norādīt stundu teorētisko (T) un/vai praktisko (P) ievirzi

3. Plānotie rezultāti

3.1. atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem jāparedz mērāmi, konkrēti un reāli rezultāti (piemēram, jaunu zināšanu un prasmju – profesionālo un dzīvesprasmju – apguve, karjeras izglītība, dalība izstādēs, sacensībās, koncertos, konkursos, skatēs, projektos utt.)

3.2. atgriezeniskā saite (piemēram, audzēkņu pašvērtējums, sasniegumu mape jeb portfolio, programmas īstenošanas izvērtējums, pulciņa dienasgrāmata, anketēšana, atsauksmes un ārējie vērtējumi, atzinības u.tml.). Šī informācija nepieciešama turpmākajai programmas īstenošanai un finansējuma saņemšanai.

Terminu skaidrojums

Kultūrizglītība – dziedāšana, muzicēšana, dejošana, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, tradicionālā kultūra/folklora;

Radošās industrijas – aktivitātes, kurās māksla mijas ar tehnoloģiju izmantošanu, radot inovatīvu produktu. Tās aptver arhitektūru, reklāmu, dizainu (ieskaitot modi, grafisko dizainu), foto, kino, datorspēles, datorgrafiku un interaktīvās programmatūras, mūziku (ieskaitot mūzikas ierakstu studiju un diskžokeju darbību), jaunos medijus, izdevējdarbību, radio un televīziju;

Sporta interešu izglītība – visi sporta veidi, t.sk., tehniskie sporta veidi;

Tehniskā jaunrade – konstruēšana, modelēšana, robotika, elektronika, tehnoloģiju apguve, projektēšana u.c.;

Jaunatnes darbs – debates, jaunsargi, skauti, gaidas. u.c.;

Vides interešu izglītība – vides izzināšana dažādās formās, mazpulks;

Citas jomas – novadpētniecība, gidi, žurnālistika un literārā jaunrade, svešvaloda, uzņēmējdarbība, līderības prasmju veidošana, brīvā laika aktivitātes u.c.

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 31/22 "Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtība"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām15. panta pirmās daļas 4. punkts noteic pašvaldību autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).

Pašvaldību kompetenci interešu izglītības nodrošināšanā bērniem un jauniešiem nosaka Izglītības likuma 17. pants, kura pirmajā daļā noteikts, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu nometnes.

Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus (turpmāk Noteikumi) izriet no likuma "Par pašvaldībām43. panta trešās daļas, kas nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2. Īss projekta satura izklāstsRopažu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) veic tai piešķirtā valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu (turpmāk – Programmas) finansēšanai Ropažu novadā, nosakot vienotu kārtību programmu iesniegšanai, izvērtēšanai un to izpildes kontrolei.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu līdz 12. klasei iesaistīšanos interešu izglītības programmās Ropažu novadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei nav finansiāla ietekme uz pašvaldības kārtējā gada budžetu, ņemot vērā, ka viss finansējums ir valsts mērķdotācijas.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai ir nepieciešams izveidot terminētu komisiju atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 10. punktam. Jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci nav nepieciešams veidot.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas iespējas saņemt līdzfinansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai arī fiziskām personām, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji, vai juridiskām personām, kurām pašvaldība ir izsniegusi licenci interešu izglītības programmu īstenošanai.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonu iesniegumus pieņem Ropažu novada pašvaldība.

Iesniegumus un tam pievienotos dokuments izskata un atbilstību noteikumiem izvērtē komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.ropazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.

Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Ropažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas 1. vietnieks A. Vaičulens
06.08.2022