Tiesību akts: spēkā esošs
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24/23

Ulbrokā 2023. gada 6. septembrī
Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtība
Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
06.09.2023. sēdes lēmumu Nr. 2663 (prot. Nr. 75/2023)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) veic tai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu (turpmāk – Programmas) finansēšanai Ropažu novadā, nosakot vienotu kārtību programmu iesniegšanai, izvērtēšanai un to izpildes kontrolei.

2. Programmu izvērtēšanas mērķis:

2.1. atbalstīt un veicināt uz bērnu interesēm vērstu un kompetenču pieejā balstītu Programmu piedāvājumu Ropažu novadā;

2.2. veidot iespējami plašu interešu izglītības saturiskā spektra piedāvājumu, paplašinot programmu iesniedzēju pārstāvniecību.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" (turpmāk – MK noteikumi) 9. punktu uz finansējumu var pretendēt:

3.1. pašvaldības dibinātās izglītības iestādes;

3.2. saimnieciskās darbības veicēji, kurām pašvaldība ir izsniegusi licenci interešu izglītības programmu īstenošanai slēdzot līgumu ar izglītības iestādi.

4. Noteikumu 3.2. apakšpunktā minētie saimniecisko darbības veicēji finansējumam var pieteikties slēdzot līgumu ar izglītības iestādi tai piešķirtā finansējuma ietvaros tekošajā mācību gadā.

5. Noteikumu 3.1. apakšpunktā pašvaldības dibinātās profesionālās izglītības iestādes un pirmskolas izglītības iestādes finansējumu var saņemt pēc 1. oktobra, ņemot vērā skolu netarificēto/neapgūto finansējumu tekošajā mācību gadā. Iesniegto pieteikumu izvērtēšanas procedūru veic Ropažu novada pašvaldības domes Valsts budžeta mērķdotāciju, pašvaldības finansējuma sadales kārtības un tarifikācijas saskaņošanas pašvaldības izglītības iestādēm komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas uz nolikuma pamata un kurā iekļauti pārstāvji atbilstoši MK noteikumu 10. punktam.

6. Komisija izvērtē iesniegtās programmas pēc valstī un Ropažu novadā noteiktajām interešu izglītībā prioritārajām jomām.

II. Programmu pieteikuma iesniegšanas un finansēšanas kārtība

7. Pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes programmu pieteikumu (1. pielikums) iesniedz līdz mācību gada 31. maijam.

8. Komisija, pamatojoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē reģistrēto izglītojamo skaitu pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs uz kārtējā gada 1. septembri un piešķirto valsts mērķdotāciju pašvaldībai interešu izglītības programmu īstenošanai vispārējās izglītības iestādēs, pieņem lēmumu par katrai iestādei piešķiramo valsts mērķdotācijas finansējuma apjomu par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz nākamā gada 31. augustam. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un dokumentus.

9. Lai saņemtu finansējumu interešu izglītības programmas īstenošanai, programmas īstenotājs (iestādes pedagogs) iestādes noteiktā kārtībā iesniedz iestādes vadītājam apstiprināšanai atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam izstrādātu interešu izglītības programmu. Izglītības iestādes vadītājs atbilstoši piešķirtajam dotācijas apjomam sagatavo interešu izglītības tarifikāciju un izdod rīkojumu par iestādē realizējamajām interešu izglītības programmām.

10. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par programmas īstenošanu un programmai paredzēto līdzekļu izlietošanu atbilstoši šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

11. Programmām pēc iestādes vadītāja ierosinājuma var tikt noteikts izglītojamo likumisko pārstāvju līdzfinansējums. Iestāžu vadītājiem ir tiesības noteikt programmas īstenošanas pedagogiem diferencētas algas likmes atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

12. Iestādēs realizējamās programmas tiek klasificētas atbilstoši šādām jomām:

12.1. STEM, tehniskās jaunrades programmas – tehniskā jaunrade t.sk. modelēšana, matemātika, inženierzinātnes, tehnoloģijas, t.sk. programmēšana un robotika;

12.2. kultūrizglītība – kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (mūzika, deja, teātra māksla, vizuālā, vizuāli plastiskā māksla, radošās industrijas), nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstīšana;

12.3. mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apgūšana;

12.4. sporta interešu izglītības – galda spēles, komandu sports, individuālā sporta disciplīnas, sporta dejas, tūrisms u.c.;

12.5. citas interešu izglītības programmas – valodas, dalība ceļu satiksmē, pirmo profesionālo iemaņu apgūšana, literārā jaunrade, novadpētniecība, jauniešu iniciētas programmas u.c.

13. Lai piešķirtu interešu izglītības valsts mērķdotāciju vai pašvaldības finansējumu, programmās realizējamais minimālais bērnu skaits, izņemot izglītojamos speciālajās programmās) noteikts:

13.1. STEM, tehniskās jaunrades programmas – ne mazāk kā 8;

13.2. kultūrizglītība – ne mazāk kā 8;

13.3. mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apgūšana – ne mazāks kā 8;

13.4. sporta interešu izglītība – atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 885 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" 1. pielikuma 2. punktam;

13.5. citas – ne mazāk kā 8.

III. Programmu īstenošanas kārtība

14. Programmas tiek īstenotas, ievērojot brīvprātības principu, pamatojoties uz izglītojamā likumisko pārstāvju iesniegumu par dalību programmā.

15. Nodarbībās ar paaugstinātu fizisko slodzi var piedalīties izglītojamie, kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir ārsta izsniegta izziņa par atbilstošu veselības stāvokli.

16. Programmas īstenošanas laiks var būt:

16.1. nepilns mācību gads;

16.2. mācību gads;

16.3. divi līdz trīs mācību gadi.

17. Iestāde ne retāk kā vienu reizi mēnesī pārbauda programmas izglītojamo faktisko apmeklējumu uzskaiti un, ja nepieciešams, veic labojumus VIIS datubāzē un nodarbību uzskaites žurnālā vai elektroniskajā uzskaites sistēmā, atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

18. Izglītības iestāde līdz kārtējā mācību gada noslēgumam Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamentā (turpmāk – departaments) elektroniski iesniedz izglītības iestādes interešu izglītības pulciņa/studijas darbības pārskatu (1. pielikums).

19. Departaments sniedz metodisku un konsultatīvu palīdzību pedagogiem un uzrauga izglītības iestādes par noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto līdzekļu izlietošanu.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Noteikumu 7. punktā norādīto pieteikumu pašvaldības dibinātas pirmskolas izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes par 2023/2024. mācību gadu iesniedz līdz 2023. gada 25. septembrim.

21. Atzīt par spēku zaudējušiem 2022. gada 20. jūlija Ropažu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 31/22 "Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtība".

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
1. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2023. gada 6. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 24/23
"Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu
mērķdotācijas sadales kārtība"
Interešu izglītības programmas pieteikums un darbības pārskats
_______________mācību gads
Izglītības iestādes nosaukumsInterešu izglītības jomaProgrammas nosaukumsDalībnieku vecumposmsProgrammas vadītājsStundu skaits vienā nedēļā mācību gadāGatavošanās stundu skaits vienā nedēļā mācību gadāBērnu skaits grupā4 svarīgākie sasniegumi mācību gadā*
         

*iesniedz tekošā mācību gada 31. maijā, pie darbības pārskata

______________________(vārds, uzvārds, datums, paraksts un tā atšifrējums, ja dokuments netiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

 

2. pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2023. gada 6. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 24/23
"Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu
mērķdotācijas sadales kārtība"
Metodiskie ieteikumi interešu izglītības programmas izveidei

Interešu izglītības programmas nosaukums

(koris, tautas dejas, zīmēšana, kombinētie rokdarbi u. tml.)

Interešu izglītības joma

(STEM, tehniskās jaunrades programmas, kultūrizglītība, mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apgūšana, sporta interešu izglītība, citas)

Programmas vadītājs (pedagoga vārds, uzvārds)

Programmas realizācijas vieta (izglītības iestāde, kultūras iestāde, utt.)

Interešu izglītības programmas struktūra

1. Ievads

1.1. programmas aktualitāte un raksturs (programmas pamatojums – kam programma nepieciešama un kādēļ, cik aktuālā programma ir pašlaik – konkrētajā ekonomiskajā, politiskajā, sociālajā situācijā vai citādi);

1.2. programmas mērķi (izvirzāms viens vai vairāki mērķi, mērķa/-u formulējumā ietverot mācību, audzināšanas un personības attīstības aspektus);

1.3. programmas uzdevumi (uzdevumi norāda, kā sasniegt mērķi/-us; katra mērķa sasniegšanai izvirza vismaz divus uzdevumus);

1.4. programmas īstenošanas laiks (nepilns mācību gads, viens mācību gads, divi vai trīs mācību gadi), divgadīgajās programmās iekļaujot pēctecību;

1.5. programmas īstenošanas forma (pulciņš, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs (koris, deju kolektīvs, deju grupa, orķestris, ansamblis u.c.), treniņgrupa, studija, darbnīca, klubs, projekts, nodarbības ar mainīgu dalībnieku sastāvu un skaitu u.c.);

1.6. mērķauditorija (audzēkņu skaits interešu izglītības programmā/grupā, vecuma posms, ir vai nav priekšzināšanas, iemaņas, prasmes, speciālās vajadzības, sociālā riska grupas bērni un jaunieši u.c.);

1.7. stundu skaits nedēļā, stundu skaita atbilstība saturiskajam apjomam, stundas ilgums 40 min.

2. Programmas saturs

2.1. programmas tematiskais plāns (katram mācību gadam atsevišķi)

Piemēri

N.p.k.Tēmas nosaukumsKopējais stundu skaitsTēmas izklāsts/stundu satursStundu skaits
1.Krāsa apģērbā4*Krāsu spektra aplis, dažādi krāsu salikumi

*Siltās un aukstās krāsas, krāsošana uz papīra, jaucot krāsas

*Dažādu krāsu audumu kombinēšana un paraugu veidošana

1 stunda – T*

1 stunda – T/P*

2 stundas – P*

* Ieteicams norādīt stundu teorētisko (T) un/vai praktisko (P) ievirzi

3. Plānotie rezultāti

3.1. atbilstoši programmā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem jāparedz mērāmi, konkrēti un reāli rezultāti (piemēram, jaunu zināšanu un prasmju – profesionālo un dzīves prasmju – apguve, karjeras izglītība, dalība izstādēs, sacensībās, koncertos, konkursos, skatēs, projektos utt.).

3.2. atgriezeniskā saite (piemēram, audzēkņu pašvērtējums, sasniegumu mape jeb portfolio, programmas īstenošanas izvērtējums, pulciņa dienasgrāmata, anketēšana, atsauksmes un ārējie vērtējumi, atzinības u.tml.).

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 24/23 "Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtība"
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums1.1. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) veic tai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu (turpmāk – Programmas) finansēšanai Ropažu novadā, nosakot vienotu kārtību programmu iesniegšanai, izvērtēšanai un to izpildes kontrolei.

1.2. Saistošie noteikumu tiek īstenoti kā pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva un ir izdoti pamatojoties uz Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu.

1.3. Pašvaldību kompetenci interešu izglītības nodrošināšanā bērniem un jauniešiem nosaka Izglītības likuma 17. pants, kura pirmajā daļā noteikts, ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē, nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu nometnes.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

2.1.1. nav ietekmes uz ieņēmumu daļu;

2.1.2. nav ietekmes uz izdevumu daļu;

2.1.3. nav ietekmes uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā;

2.2. nav nepieciešami resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, esošo institūciju kompetences paplašināšanai, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci3.1. Sociālā ietekme – pozitīvi ietekmēs izglītojamos, jo tiks nodrošināta interešu izglītības programmu apguve pašvaldības izglītības iestādēs.

3.2. Ietekme uz vidi – šo saistošo noteikumu izpilde neietekmēs vidi.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – pozitīva ietekme, jo tiks nodrošināta interešu izglītības apguve dažādās jomās.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – šo saistošo noteikumu izpilde neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

3.5. Ietekme uz konkurenci – šo saistošo noteikumu izpilde neietekmē konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām4.1. Saistošo noteikumu piemērošanā personas var vērsties Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamentā.

4.2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem netiek paredzētas papildus administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem5.1. Tiks nodrošināta pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību, izpilde.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu6.1. nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana7.1. saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai;

7.2. samērīguma tests:

7.2.1. pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai;

7.2.2. nav saudzējošāku līdzekļu leģitīmā mērķa sasniegšanai; 7.2.3. pašvaldības rīcība ir atbilstoša.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām8.1. Sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana un iekļaušana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.ropazi.lv.

8.2. Saistošo noteikumu projekts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tika publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.ropazi.lv no 2023. gada 4. augusta līdz 2023. gada 20. augustam. Šajā laika periodā netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi saistošo noteikumu precizēšanai.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
03.10.2023