Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 44

Rīgā 2022. gada 3. martā (prot. Nr. 9, 1. p.)

Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2022.gada 28.janvārī saņēma valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts", vienotais reģistrācijas numurs: 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV-1000 (turpmāk - AS "Latvijas Pasts"), 2022.gada 28.janvāra vēstuli Nr.01-10.2/25 "Par tarifu projekta iesniegšanu", kā arī papildu informāciju 2022.gada 3.februāra vēstulē Nr.01-10.2/43 "Par informācijas iesniegšanu" (turpmāk kopā - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Saskaņā ar Pasta likuma 27.2panta 4.3daļu Regulators apstiprina tarifus saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums), ja konkursa universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai uzvarētājs, kas ir līdzšinējais universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, plāno no jauno saistību spēkā stāšanās datuma mainīt vai no jauna noteikt universālā pasta pakalpojuma tarifus. Ar Regulatora 2021.gada 22.jūlija lēmumu Nr.78 "Par konkursa universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanu" par konkursa universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai uzvarētāju atzina AS "Latvijas Pasts". Šobrīd spēkā esošie AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifi apstiprināti ar Regulatora 2021.gada 29.novembra lēmumu Nr.136 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifiem".

2. Pasta likuma 32.panta trešajā daļā noteikts, ka universālā pasta pakalpojuma tarifus apstiprina Regulators Likumā noteiktajā kārtībā. Atbilstoši Likuma 19.panta pirmajai daļai sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un pēc savas iniciatīvas vai Regulatora pieprasījuma iesniedz Regulatoram aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifu projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu. AS "Latvijas Pasts" tarifu projektu Regulatoram iesniegusi pēc savas iniciatīvas. Ar tarifu projektu AS "Latvijas Pasts" plāno mainīt ierakstītu un apdrošinātu pārrobežu paku sūtījumu tarifus ar vēlamo spēkā stāšanās datumu 2022.gada 1.aprīlis.

3. AS "Latvijas Pasts" tarifu projektā piedāvā pārrobežu pasta paku sūtījumu tarifus iedalīt astoņās valstu un teritoriju grupās. Valstu un teritoriju iedalījums grupās ir pievienots šā lēmuma pielikumā un ir šā lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

4. Atbilstoši Likuma 21.panta trešajā daļā noteiktajam AS "Latvijas Pasts" paziņojumu par tarifu projektu 2022.gada 2.februārī publicēja oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 23.nr.) un AS "Latvijas Pasts" tīmekļvietnē. Ņemot vērā paziņojuma par tarifu projektu lielo apjomu, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēta informācija par plānotajiem universālā pasta pakalpojuma tarifiem un saite uz AS "Latvijas Pasts" tīmekļvietni, kurā publicēts pilns paziņojums par tarifu projektu, kurš ietver salīdzinājumu ar šobrīd spēkā esošajiem universālā pasta pakalpojuma tarifiem. Tarifu projekts iesniegts arī Regulatoram, ko Regulators 2022.gada 14.februārī publicēja savā tīmekļvietnē. Regulators 2022.gada 16.februārī saistībā ar publicēto tarifu projektu saņēma vienu viedokli par to, ka AS "Latvijas Pasts" sniegto pakalpojumu kvalitāte neatbilst AS "Latvijas Pasts" vēlmei paaugstināt tarifus.

5. Regulators, izvērtējot tarifu projektā norādīto izmaksu pamatojumu un ņemot vērā Pasta likuma 27.1panta pirmās daļas 4.punktā nostiprināto principu - sniegt universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgā veidā -, secina:

5.1. pārrobežu pasta sūtījumu starptautiskie norēķini ir mainīgi, tādēļ ir nepieciešams grupēt valstis un teritorijas vairākās grupās, lai izvairītos no pārliekas mazumtirdzniecības tarifu atšķirības no starptautisko norēķinu izmaksām;

5.2. atsevišķi nosakāms tarifs par iekšzemes un pārrobežu vēstuļu un pasta paku sūtījumu apdrošināšanu, kas ir jāpieskaita attiecīgā ierakstītā vēstuļu korespondences sūtījuma vai pasta pakas sūtījuma tarifam. Neatkarīgi no pasta sūtījuma veida (vēstuļu korespondences sūtījums vai pasta pakas sūtījums) vai svara kategorijas apdrošināšanas darbības izmaksas nemainās, tādējādi tās var noteikt kā vienotu tarifu;

5.3. pārrobežu pasta paku sūtījumu tarifi apstiprināmi, ņemot vērā pasta sūtījuma galamērķi. Valstu un teritoriju iedalījums grupās ir šā lēmuma pielikumā un ir lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Lēmuma pielikumā ir noteikts valstu un teritoriju iedalījums pārrobežu pasta paku sūtījumiem.

6. Likuma 20.panta pirmajā daļā noteikts, ka tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie normatīvie akti neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Saskaņā ar Pasta likuma 32.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto pasta pakalpojumu tarifus nosaka pasta komersants, kurš aprēķina universālā pasta pakalpojuma tarifus saskaņā ar Regulatora noteiktu tarifu aprēķināšanas metodiku.

7. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2013.gada 11.oktobra lēmumu Nr. 1/28 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" un atbilst Likuma 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

8. Regulators izvērtēja tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un atbilstoši Likuma 20.pantam universālā pasta pakalpojuma tarifu projekts aprēķināts tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu AS "Latvijas Pasts" ekonomiski pamatotas universālā pasta pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu tā rentabilitāti.

9. Uz šā jautājuma izskatīšanu Regulatora padomes sēdē tika uzaicināts AS "Latvijas Pasts" pārstāvis. AS "Latvijas Pasts" pārstāvis atbalstīja pēc iespējas ātrāku lēmuma pieņemšanu un ierosināja no lēmuma svītrot punktu, kas attiecas uz "Mans Pasts" vidē noformētu sūtījumu tarifu, jo šis tarifs netiek mainīts. AS "Latvijas Pasts" ierosinājums atbalstīts.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Regulatora 2013.gada 11.oktobra lēmumu Nr. 1/28 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika", pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.panta trešo daļu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, otro, septīto un 13.daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Pasta likuma 6.panta pirmo daļu, 27.1panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, 32.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 13.pantu, 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma - pārrobežu pasta paku sūtījumu - tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) saskaņā ar šā lēmuma pielikumu par valstu un teritoriju iedalījumu grupās:

Nr. Pasta sūtījuma veids

Tarifs, euro, bez PVN

1.1. Ierakstītas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 1.grupa

12,43

1.2. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 1.grupa

1,81

1.3. Ierakstītas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 2.grupa

12,93

1.4. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 2.grupa

4,79

1.5. Ierakstītas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 3.grupa

15,21

1.6. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 3.grupa

2,05

1.7. Ierakstītas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 4.grupa

17,16

1.8. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 4.grupa

3,89

1.9. Ierakstītas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 5.grupa

20,35

1.10. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 5.grupa

2,18

1.11. Ierakstītas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 6.grupa

20,44

1.12. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 6.grupa

2,38

1.13. Ierakstītas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 7.grupa

23,91

1.14. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 7.grupa

6,01

1.15. Ierakstītas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 8.grupa

27,73

1.16. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 8.grupa

16,97

1.17. Apdrošinātas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 1.grupa*

12,81

1.18. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 1.grupa*

1,81

1.19. Apdrošinātas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 2.grupa*

13,31

1.20. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 2.grupa*

4,79

1.21. Apdrošinātas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 3.grupa*

15,59

1.22. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 3.grupa*

2,05

1.23. Apdrošinātas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 4.grupa*

17,54

1.24. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 4.grupa*

3,89

1.25. Apdrošinātas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 5.grupa*

20,73

1.26. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 5.grupa*

2,18

1.27. Apdrošinātas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 6.grupa*

20,82

1.28. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 6.grupa*

2,38

1.29. Apdrošinātas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 7.grupa*

24,29

1.30. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 7.grupa*

6,01

1.31. Apdrošinātas pārrobežu pasta pakas sūtījums līdz 1 kg - 8.grupa*

28,11

1.32. Par katru nākamo kg sākot no 1001 g - 8.grupa*

16,97

  * papildus jāaprēķina 2% no apdrošināšanas summas  

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 4.aprīlī un tos piemēro no 2022.gada 4.aprīļa;

3. atcelt no 2022.gada 4.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada 29.novembra lēmuma Nr.136 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 231.nr.) 2.211.-2.242.apakšpunktu daļā par AS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma - pārrobežu pasta paku sūtījumu - tarifiem.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētājas p.i. padomes locekle R. Šņuka

 

Pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2022. gada 3. marta lēmumam Nr. 44
"Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts"
universālā pasta pakalpojuma tarifiem"

Valstu un teritoriju iedalījums grupās

1. Pārrobežu pasta paku sūtījumiem:

1. grupa 2. grupa 3. grupa 4. grupa
Horvātijas Republika ASV Mazās aizjūras teritorijas Luksemburgas Lielhercogiste Saūda Arābijas Karaliste
Slovākijas Republika Buvē sala Lietuvas Republika Marokas Karaliste
Bulgārijas Republika Hērda salas un Makdonalda salu teritorija Itālijas Republika Ziemeļmaķedonijas Republika
Igaunijas Republika Kokosu un Kīlinga salu teritorija Polijas Republika Kirasao Valsts
Slovēnijas Republika Sahāras Arābu Demokrātiskā Republika Austrijas Republika Turkmenistāna
Čehijas Republika Timora-Leste Kipras Republika Azerbaidžānas Republika
  Taizemes Karaliste Grieķijas Republika Šveices Konfederācija
  Kirgīzu Republika Īrijas Republika Serbijas Republika
  Apvienotie Arābu Emirāti Spānijas Karaliste Indijas Republika
  Ķīnas Republika Taivānā Zviedrijas Karaliste Olandes salas
    Ungārija Melnkalne
    Francijas Republika Monako Firstiste
    Nīderlande Turcijas Republika
    Somijas Republika Tadžikistānas Republika
      Ķīnas Tautas Republika (ĶTR)
      Moldovas Republika
      Ālandu salas
      Honkongas / Sjanganas īpašais administratīvais rajons (ĶTR)
      Svalbāras arhipelāga un Jana Majena salas teritorija
      Singapūras Republika
      Filipīnu Republika
      Armēnijas Republika
      Baltkrievijas Republika
      Gruzija
      Dienvidāfrikas Republika
      Malaizija

5. grupa 6. grupa 7. grupa 8. grupa
Maltas Republika Indijas Okeāna Britu teritorija Kanāda Dienvidsudānas Republika
Portugāles Republika Dominikānas Republika Lihtenšteinas Firstiste Albānijas Republika
Rumānija Norvēģijas Karaliste Irākas Republika Andoras Firstiste
Beļģijas Karaliste Ukraina Irānas Islāma Republika Angolas Republika
Dānijas Karaliste Maurīcijas Republika Jordānijas Hāšimītu Karaliste ASV Guamas teritorija
Vācijas Federatīvā Republika (VFR) Argentīnas Republika Kataras Valsts Bangladešas Tautas Republika
  Indonēzijas Republika Kuveitas Valsts Beliza
    Libānas Republika Beninas Republika
    Lībijas Valsts Burundijas Republika
    Omānas Sultanāts Butānas Karaliste
    Pakistānas Islāma Republika Čadas Republika
    Tunisijas Republika Džibutijas Republika
    Sudānas Republika Ekvatoriālās Gvinejas Republika
    Jemenas Republika Eritrejas Valsts
    Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Etiopijas Federatīvā Demokrātiskā Republika
    Uzbekistānas Republika Francijas Gvadelupas departaments
    Brazīlijas Federatīvā Republika Francijas Gviānas departaments
    Izraēlas Valsts Francijas Martinikas departaments
    Palestīnas Valsts Francijas Reinjonas departaments
    Nauru Republika Gambijas Republika
    Papua-Jaungvinejas Neatkarīgā Valsts Ganas Republika
    Islandes Republika Gvatemalas Republika
    Ekvadoras Republika Gvinejas Republika
    Meksikas Savienotās Valstis Gvinejas-Bisavas Republika
    Sanmarīno Republika Haiti Republika
    Vatikāna Pilsētvalsts (Svētais Krēsls) Kaboverdes Republika
    Korejas Republika Kambodžas Karaliste
    Japāna Kamerūnas Republika
    Afganistānas Islāma Republika Kenijas Republika
    Alžīrijas Tautas Demokrātiskā Republika Kolumbijas Republika
    Bahreinas Karaliste Komoru Savienība
    Bosnija un Hercegovina Kongo Demokrātiskā Republika
    Ēģiptes Arābu Republika Kongo Republika
    Kazahstānas Republika Kotdivuāras Republika
    Francijas Dienvidjūru un Antarktikas teritorija Laosas Tautas Demokrātiskā Republika
    Amerikas Savienotās Valstis Lesoto Karaliste
    Krievijas Federācija Libērijas Republika
    Čīles Republika Madagaskaras Republika
    Pitkērnas salu teritorija Malāvijas Republika
    Somālijas Federatīvā Republika Maldīvijas Republika
      Mali Republika
      Mauritānijas Islāma Republika
      Mjanmas Savienības Republika
      Mongolija
      Mozambikas Republika
      Namībijas Republika
      Nepālas Demokrātiskā Federatīvā Republika
      Nigēras Republika
      Nigērijas Federatīvā Republika
      Nikaragvas Republika
      Paragvajas Republika
      Peru Republika
      Ruandas Republika
      Salvadoras Republika
      Santomē un Prinsipi Demokrātiskā Republika
      Senegālas Republika
      Sīrijas Arābu Republika
      Sjerraleones Republika
      Svatini Karaliste
      Šrilankas Demokrātiskā Sociālistiskā Republika
      Tanzānijas Savienotā Republika
      Togo Republika
      Ugandas Republika
      Vjetnamas Sociālistiskā Republika
      Zambijas Republika
      Zimbabves Republika
      Centrālāfrikas Republika
      Burkinafaso
      Jaunzēlande
      Džērsija
      Gērnsija
      Gibraltāra teritorija
      Menas sala
      ASV Virdžīnu salu teritorija
      Māršala Salu Republika
      Mikronēzijas Federatīvās Valstis
      Palau Republika
      Puertoriko Sadraudzība
      Ziemeļu Marianas Salu Sadraudzība
      Botsvānas Republika
      Gabonas Republika
      Jamaika
      Kostarikas Republika
      Kubas Republika
      Panamas Republika
      Seišelu Salu Republika
      Sentlūsija
      Sentvinsenta un Grenadīnas
      Surinamas Republika
      Urugvajas Austrumu Republika
      Venecuēlas Bolivāra Republika
      Norfolkas salas teritorija
      Ziemsvētku salas teritorija
      Bermudu salu teritorija
      Bolīvijas Daudznacionālā Valsts
      Fidži Republika
      Gajānas Kooperatīvā Republika
      Hondurasas Republika
      Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)
      Trinidādas un Tobāgo Republika
      Vanuatu
      Svētās Helēnas salas, Debesbraukšanas salas un Tristana da Kuņjas salu teritorija
      Austrālijas Savienība
      Francijas Majotas departaments
      Francijas Polinēzijas teritorija
      Francijas Senbartelmī teritorija
      Francijas Senmartēnas teritorija
      Francijas Senpjēras un Mikelonas kopiena
      Austrumtimoras Demokrātiskā Republika
      Fēru salas
      Angiljas teritorija
      Antigva un Barbuda
      Aruba
      Bahamu Sadraudzība
      Barbadosa
      Bonaire, Sintēstatiusa un Saba
      Britu Virdžīnu salu teritorija
      Bruneja Darusalama
      Dominikas Sadraudzība
      Grenāda
      Kaimanu salu teritorija
      Kuka Salas
      Makao īpašais administratīvais reģions (ĶTR)
      Sentkitsas un Nevisas Federācija
      Sintmārtena
      Tērksas un Kaikosas salu teritorija
      Francijas Jaunkaledonijas teritorija
      ASV Samoa teritorija
      Tongas Karaliste
      Niue
      Samoa Neatkarīgā Valsts
      Tokelau
      Tuvalu
      Zālamana Salas
      Kiribati Republika
      Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas
      Folklenda (Malvinu) salu teritorija
      Montserratas teritorija
      Volisa un Futunas salu teritorija
      Grenlande

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētājas p.i. padomes locekle R. Šņuka

03.03.2022