Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.09.2022. - ... / Spēkā esošā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/28

Rīgā 2013.gada 11.oktobrī (prot. Nr.38, 11.p.)
Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika
Izdota saskaņā ar Pasta likuma 27.1 panta otro daļu,
32.panta otro daļu un likuma "Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem
" 25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika nosaka kārtību, kādā universālā pasta pakalpojuma tarifus aprēķina universālā pasta pakalpojuma sniedzējs un pasta komersants, kas piedalās konkursā (turpmāk, abi kopā – komersants), kuru rīko Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators), lai noteiktu universālā pasta pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – konkurss).

2. Metodikā ir lietoti šādi termini:

2.1. efektīvā nodokļa likme – uzņēmumu ienākuma nodokļa likme, kuru komersants aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ņemot vērā to, vai komersants gūst peļņu vai zaudējumus;

2.2. grāmatvedības nodalīšana – peļņas vai zaudējumu, izmantotā kapitāla un kapitāla finansēšanas izmaksu aprēķināšana pa darbības virzieniem;

2.3. (svītrots ar SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/18);

2.4. kārtējo izmaksu uzskaite – komersanta izmaksu uzskaite, ievērojot pamatlīdzekļu vērtību pēc pārvērtēšanas un kapitāla uzturēšanas principus;

2.5. netiešās izmaksas – komersanta vispārēja rakstura izmaksas, kas nav tieši saistītas ar katra atsevišķa pasta pakalpojuma veikšanu;

2.6. pārējie pakalpojumi – komersanta pārējie sniegtie pakalpojumi, kas nav pasta pakalpojumi;

2.7. pārējie pasta pakalpojumi – komersanta sniegtie tradicionālie pasta pakalpojumi un citi pasta pakalpojumi, kas nav iekļauti universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo pasta pakalpojumu sarakstā;

2.8. ražošanas kapacitāte – pasta pakalpojumu daudzums, ko komersants noteiktā laika periodā var sniegt pilnībā izmantojot tā rīcībā esošos pamatlīdzekļus;

2.9. tiešās izmaksas – komersanta izmaksas, kas ir tieši saistītas ar noteiktu pasta pakalpojumu sniegšanu;

2.10. transferta maksājums – izmaksu attiecināšana un aprēķināšana komersanta iekšējā uzskaites sistēmā, ja universālā pasta pakalpojumus, pārējos pasta pakalpojumus vai pārējos pakalpojumus viena komersanta struktūrvienība sniedz citai tā paša komersanta struktūrvienībai, t.i., pakalpojumus sniedz komersanta ietvaros.

2.1 Komersants iesniedz Regulatoram universālā pasta pakalpojuma tarifa projekta dokumentu oriģinālu (papīra formā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstītu ar elektronisko parakstu) un elektronisko formu (ja tarifa projekta oriģināls ir iesniegts papīra formā). Kopā ar tarifa projektu komersants iesniedz tarifa aprēķina projektā minētā tarifa veidojošo izmaksu pamatojumu un minēto izmaksu pamatojošos dokumentus saskaņā ar Regulatora noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

(SPRK padomes 13.08.2018. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

3. Komersants kapitāla izmaksu noteikšanai izmanto kapitāla atdeves likmi, kuru nosaka saskaņā ar Regulatora noteikto kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku. Komersants, kurš piedalās konkursā, izmanto Regulatora pēdējo noteikto kapitāla atdeves likmi. Ja Regulators nav noteicis kapitāla atdeves likmi periodam, kad stājas spēkā komersanta iesniegtais tarifa projekts, komersants izmanto Regulatora pēdējo noteikto kapitāla atdeves likmi.

(SPRK padomes 13.08.2018. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 29.08.2022. lēmumu Nr. 1/17)

II. Izmaksu attiecināšanas un aprēķināšanas principi un tarifu aprēķināšana

4. Izmaksu attiecināšana pamatojas uz tiešu vai netiešu cēloņsakarību. Ja komersants izmaksas nevar tieši attiecināt, tas izmanto aktivitāšu metodoloģiju, kur katrs izmaksu attiecināšanas solis noteikts, ņemot vērā cēloņsakarību.

5. Komersants iekšējā uzskaites sistēmā izmaksas sadala šādi:

5.1. tiešās izmaksas, kuras var tieši attiecināt uz konkrētiem pasta pakalpojumiem;

5.2. netiešās izmaksas, kuras nevar tieši attiecināt uz konkrētiem pasta pakalpojumiem:

5.2.1. ja tas ir iespējams, attiecina, pamatojoties uz izmaksu rašanās tiešo analīzi;

5.2.2. ja tiešā analīze nav iespējama, netiešās izmaksas sadala, pamatojoties uz netiešu saikni ar citu izmaksu kategoriju vai izmaksu kategoriju grupu, kurai tieša attiecināšana ir iespējama (netiešā saikne pamatojas uz salīdzināmām izmaksu struktūrām);

5.2.3. ja nevar piemērot ne tiešu, ne netiešu izmaksu attiecināšanas veidu, izmaksas attiecina, pamatojoties uz vispārējo sadalījumu, ko aprēķina, izmantojot visu tieši vai netieši attiecināto izmaksu proporciju katram pakalpojumam.

6. Komersants universālā pasta pakalpojumu tarifu aprēķina, summējot uz universālā pasta pakalpojumu attiecinātās darbības izmaksas un kapitāla finansēšanas izmaksas. Saskaņā ar šo metodiku aprēķinātais un Regulatora apstiprinātais universālā pasta pakalpojuma tarifs ir maksimālā pieļaujamā robeža komersanta piedāvātajai universālā pasta pakalpojuma cenai, kas ir vienota visā Latvijas Republikas teritorijā, vienlaikus nodrošinot komersanta darbības rentabilitāti.

7. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs par pamatu pasta pakalpojumu izmaksu aprēķinam un grāmatvedības nodalīšanai izmanto universālā pasta pakalpojuma sniedzēja gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8. Komersants, kas piedalās konkursā un iepriekš nav sniedzis universālo pasta pakalpojumu, aprēķina plānotās universālā pasta pakalpojuma sniegšanas kopējās gada izmaksas un izmanto tās par pamatu universālā pasta pakalpojuma izmaksu aprēķinam un grāmatvedības nodalīšanai. Komersants, kas piedalās konkursā un iepriekš nav sniedzis universālo pasta pakalpojumu, plānotās universālā pakalpojuma kopējās izmaksas aprēķina, pamatojoties uz darbības izmaksām un pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kas komersantam nepieciešami universālā pasta pakalpojuma sniegšanai atbilstoši Regulatora noteiktajām kvalitātes prasībām konkursa nolikumā noteiktajā apjomā.

III. Darbības izmaksas

9. Komersants iekšējā uzskaites sistēmā sadala darbības izmaksas šādās izmaksu grupās:

9.1. lietotāju apkalpošana pasta pakalpojumu sniegšanas vietā;

9.2. pasta sūtījumu savākšana un pieņemšana;

9.3. pasta sūtījumu šķirošana;

9.4. pasta sūtījumu pārvadāšana;

9.5. pasta sūtījumu piegāde;

9.6. izmaksas, kas pārsniedz efektīva universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas;

9.7. kapacitātes neizmantotā daļa;

9.8. netiešās izmaksas;

9.9. saistības;

9.10. nesadalītā peļņa;

9.11. transferta maksājums;

9.12. amortizācija.

10. Komersants var paplašināt un izveidot nepieciešamās izmaksu apakšgrupas atbilstoši komersanta iekšējai uzskaites sistēmai.

11. Komersants izmaksu grupās ietvertās izmaksas tieši vai netieši attiecina uz universālā pasta pakalpojumā ietilpstošiem pasta pakalpojumiem, pasta pakalpojumiem par īpašiem tarifiem, pārējiem pasta pakalpojumiem un pārējiem pakalpojumiem. Komersants detalizētu darbības izmaksu sadalījumu un to attiecināšanu veic atbilstoši pakalpojumu darbības izmaksu sadalījuma un to attiecināšanas paraugam (1.pielikums).

IV. Ieņēmumu attiecināšana

12. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ieņēmumus no universālā pasta pakalpojuma sniegšanas attiecina tieši uz attiecīgo universālā pasta pakalpojumu. Ja tieša ieņēmumu attiecināšana nav iespējama, tad universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ieņēmumus no universālā pasta pakalpojuma sniegšanas attiecina pamatojoties uz netiešu cēloņsakarību.

13. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs apgrozījumu no universālā pasta pakalpojuma atdala no pasta pakalpojumu par īpašiem tarifiem, pārējo pasta pakalpojumu un pārējo pakalpojumu apgrozījuma.

V. Kapitāla finansēšanas izmaksas

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 13.08.2018. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

14. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs kapitāla finansēšanas izmaksas aprēķina, kapitāla atdeves likmi piemērojot iepriekšējā kalendārā gada beigās noteiktajai izmantotā kapitāla vērtībai.

15. Komersants, kas piedalās konkursā un iepriekšējā kalendārajā gadā nav sniedzis universālo pasta pakalpojumu, kapitāla finansēšanas izmaksas aprēķina, piemērojot tās kapitāla, kas nepieciešams universālā pasta pakalpojuma sniegšanai atbilstoši Regulatora noteiktajām kvalitātes prasībām konkursa nolikumā noteiktajā apjomā, plānotajai vērtībai.

16. (Svītrots ar SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/18)

17. (Svītrots ar SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/18)

18. (Svītrots ar SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/18)

19. (Svītrots ar SPRK padomes 13.08.2018. lēmumu Nr. 1/18)

20. Komersants detalizētu pamatlīdzekļu un nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu attiecināšanu veic atbilstoši pamatlīdzekļu un nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu attiecināšanas paraugam (2.pielikums).

VI. Kārtējo izmaksu uzskaite

21. Amortizācijas piemērošanai un attiecināšanai, komersants iekšējā uzskaites sistēmā ietver šādus galvenos rādītājus:

21.1. ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu kopsummu kā peļņas avotu;

21.2. plānoto laika periodu, kurā pamatlīdzekļu ekspluatācija ir ekonomiski izdevīga;

21.3. paredzamo pamatlīdzekļu atlikušo vērtību tās ekonomiski izdevīgās izmantošanas perioda beigās.

22. Komersants amortizācijas vērtību aprēķina, ņemot vērā starptautiskos grāmatvedības standartus un komersanta pieņemtās metodes.

23. Izmaksu aprēķinā ietvertā izmantotā kapitāla un amortizācijas noteikšanai komersants veic pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, izmantojot vienu no šādām metodēm:

23.1. iegādes vērtība mīnuss nolietojums (finanšu pārskata vērtība);

23.2. iegādes vērtība, indeksēta ar inflācijas rādītāju, mīnuss nolietojums;

23.3. atlikusī aizvietošanas vērtība (aizvietošanas vērtība, ievērojot pašreizējās cenas un iespējamās pamatlīdzekļu kvalitātes izmaiņas, mīnuss eksperta noteikts faktiskais nolietojums);

23.4. tirgus vērtība;

23.5. atgūstamā vērtība, kas ir augstākā no pamatlīdzekļu tīrās pārdošanas vērtības vai izmantošanas vērtības (diskontētās naudas plūsmas no pamatlīdzekļu izmantošanas).

24. Komersants kārtējo izmaksu uzskaitē, pēc komersanta ieskatiem, var izmantot šādus principus:

24.1. darbības kapitāla uzturēšana, ar ko saprot komersanta nemainīgās likviditātes nodrošināšanu pārskata gada sākumā un beigās;

24.2. finanšu kapitāla uzturēšana, ar ko saprot komersanta finanšu kapitāla saglabāšanu tā pašreizējā vērtībā. Kapitālu uzskata par saglabātu, ja pārskata gada beigās tas ir tāds pats vai lielāks nekā perioda sākumā.

25. Komersants uztur darbības kapitālu, pamatojoties uz šādiem pamatprincipiem:

25.1. komersanta ražošanas kapacitāti uztur nemainīgu vai palielinātu;

25.2. pārrēķinot pamatlīdzekļu kārtējās izmaksas, atkārtoti nosaka amortizācijas izmaksas;

25.3. kopējo pamatlīdzekļu vērtību, ko izmanto izmaksu aprēķinā, komersants nosaka atšķirīgi no pamatlīdzekļu grāmatvedības vērtības, ņemot vērā izmaiņas pamatlīdzekļu cenā un tehnoloģijā - lai veiktu pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, esošajai kopējai pamatlīdzekļu grāmatvedības vērtībai piemēro specifiskus cenu indeksus (komersants var izmantot arī citas precīzi definētas un pārskatāmas procedūras);

25.4. plānotās peļņas nodrošināšanai nepieciešamie ieņēmumi ir kopsumma, ko veido kapitāla izmaksas, darbības izmaksas, kārtējās amortizācijas vērtība un daļa vispārējo izmaksu;

25.5. lai pareizi aprēķinātu pamatlīdzekļu vērtību, komersants amortizācijas vērtību gadā aprēķina, pamatojoties uz jauno pamatlīdzekļu novērtējumu, ņemot vērā to cenu un lietderīgās lietošanas ilgumu.

26. Komersants uztur finanšu kapitālu, pamatojoties uz šādiem pamatprincipiem:

26.1. komersants pamatlīdzekļus pārvērtē, papildu amortizāciju un uzkrājumus aprēķina atbilstoši šīs metodikas 21.punktā noteiktajām metodēm, savukārt peļņu un zaudējumus, kas izriet no pamatlīdzekļu specifiskās inflācijas un vispārējās inflācijas starpības un kas iespaido komersanta pašu kapitālu, ņem vērā atsevišķi;

26.2. komersanta pašu kapitāla vērtības izmaiņas nosaka atbilstoši inflācijai;

26.3. plānotās peļņas nodrošināšanai nepieciešamie ieņēmumi ir kopsumma, ko veido kapitāla izmaksas, darbības izmaksas, kārtējās amortizācijas vērtība un daļa vispārējo izmaksu vai vērtības, kas sedz vispārējās izmaksas.

VII. Transferta maksājums

27. Komersants piemēro transferta maksājumu, ja komersants izmanto universālā pasta pakalpojumus, pārējos pasta pakalpojumus vai pārējos pakalpojumus, lai sniegtu universālā pasta pakalpojumu, pasta pakalpojumus par īpašiem tarifiem, pārējos pasta pakalpojumus vai pārējos pakalpojumus.

28. Transferta maksājumos komersants uzskaita un attiecina izmaksas tādā apmērā, kāds ir universālā pasta pakalpojuma, pārējo pasta pakalpojumu tarifs vai pārējo pakalpojumu cena.

VIII. Komersanta ziņojums

29. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs septiņu mēnešu laikā pēc kārtējā pārskata gada noslēgšanas, kā arī, iesniedzot universālā pasta pakalpojuma tarifu projektu, sagatavo un iesniedz Regulatoram ziņojumu, kurā norāda šādu informāciju:

29.1. peļņas vai zaudējumu aprēķins;

29.2. bilance;

29.3. pārskats par sniegtā universālā pasta pakalpojuma apjomu un attiecīgām izmaksām.

30. Lai nodrošinātu ar izmaksām pamatotu, caurskatāmu un vienlīdzīgu universālā pasta pakalpojuma tarifu noteikšanu, universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ziņojumā Regulatoram ietver informāciju par universālā pasta pakalpojumu, pasta pakalpojumus par īpašiem tarifiem, pārējiem pasta pakalpojumiem un pārējiem pakalpojumiem.

31. Regulatoram iesniegto universālā pasta pakalpojuma sniedzēja ziņojumu Regulators izmanto universālā pasta pakalpojuma sniedzēja sniegto universālā pasta pakalpojuma tarifu regulēšanai.

IX. Noslēguma jautājumi

32. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, kas iepriekš nav sniedzis universālo pasta pakalpojumu, viena gada laikā no universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšanas izveido šai metodikai atbilstošu izmaksu uzskaites sistēmu.

33. Ar 2014.gada 1.janvāri šīs metodikas 19.punktā vārds "latos" tiek aizstāts ar vārdu "euro".

34. Universālā pasta pakalpojumu sniedzēja sagatavotajā ziņojumā par 2013.gadu, kapitāla finansēšanas izmaksu aprēķinā norādītā komersanta saņemto aizņēmumu vidējā svērtā likme nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes pārskata periodam noteikto ilgtermiņā latos izsniegto kredītu vidējo svērto gada likmi.

35. Tarifu projektu, kas aprēķināts un iesniegts Regulatorā pirms euro ieviešanas dienas, sagatavo un aprēķina latos. Sākot ar euro ieviešanas dienu, latos aprēķinātu tarifu projektu, kura izvērtēšana nav pabeigta, universālā pakalpojuma sniedzējs konvertē euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus (turpmāk – konvertētais tarifu projekts). Konvertētā tarifu projekta izmaksu kopsumma veidojas no konvertētajām tarifu projekta aprēķinā iekļautajām izmaksu pozīcijām un to kopsumma nepārsniedz izvērtēšanā esošā tarifu projekta izmaksu kopsummu latos, kura konvertēta euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus. Tarifu projektu, kas aprēķināts un iesniegts Regulatorā euro ieviešanas dienā vai pēc tās, sagatavo un aprēķina euro. Pamatojošajos dokumentos norāda tādu valūtu, kāda tiek izmantota tos sagatavojot atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām un Euro ieviešanas kārtības likumam.

36. Universālā pakalpojuma sniedzējs šīs metodikas 29.punktā noteikto ziņojumu un tā pamatojošos dokumentos norāda tādu valūtu, kādā tiek izmantota tos sagatavojot atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām un Euro ieviešanas kārtības likumam.

36.1 Tarifu projekta, kura plānotais spēkā stāšanās datums ir līdz 2018.gada 31.decembrim, sagatavošanai nepieciešamo kapitāla atdeves likmi nosaka Regulators pēc universālā pasta pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma. Šo likmi aprēķina saskaņā ar Regulatora noteikto kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodiku.

(SPRK padomes 13.08.2018. lēmuma Nr. 1/18 redakcijā)

37. Atzīt par spēku zaudējušu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 17.septembra lēmumu Nr.1/4 "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 151.nr.).

38. Šī metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 11.oktobra lēmumam Nr. 1/28
Pakalpojumu darbības izmaksu sadalījuma un to attiecināšanas paraugs

Izmaksu grupa

Izmaksu grupā ietvertās izmaksas

Pakalpojumu veidi, uz kuriem attiecina izmaksu grupā ietvertās izmaksas

Lietotāju apkalpošana pasta pakalpojumu sniegšanas vietāDarba alga un citi ar komersanta darbiniekiem saistītie izdevumi

Mašīnas un iekārtas

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas

Izejvielas un materiāli

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Pasta sūtījumu savākšanaDarba alga un citi ar komersanta darbiniekiem saistītie izdevumi

Transports

Pasta kastīšu uzturēšana

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta sūtījumu pārvadāšanaDarba alga un citi ar komersanta darbiniekiem saistītie izdevumi

Transports

Mašīnas un iekārtas

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Pasta sūtījumu šķirošanaDarba alga un citi ar komersanta darbiniekiem saistītie izdevumi

Mašīnas un iekārtas

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas

Izejvielas un materiāli

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta sūtījumu piegādeDarba alga un citi ar komersanta darbiniekiem saistītie izdevumi

Transports

Mašīnas un iekārtas

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Izmaksas, kas pārsniedz efektīva universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās izmaksasPamatotas vai saistītas ar normatīvajiem aktiem

Vēsturiskais aspekts

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Kapacitātes neizmantotā daļaDarba alga un citi ar komersanta darbiniekiem saistītie izdevumi

Mašīnas un iekārtas

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas

Transports

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Netiešās izmaksasDarba alga un citi ar komersanta darbiniekiem saistītie izdevumi

Mašīnas un iekārtas

Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas

Transports

Biroja izdevumi

Norēķini par starptautiskajiem pasta pārvadājumiem un sūtījumiem

Administratīvās izmaksas

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

SaistībasUniversālā pasta pakalpojumiem, pārējiem pasta pakalpojumiem, pārējiem pakalpojumiem piemērotā atlaide

Kredīta procenti

Novēlotie starptautiskie norēķini

Laikā nesaņemto ieņēmumu par starptautisko vēstuļu korespondenci kompensēšana ar pārējo pasta pakalpojumu tarifiem

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Nesadalītā peļņaKapitāla atjaunošanas izmaksas.

Plānotā rentabilitāte

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Transferta maksājumiUniversālā pasta pakalpojuma, pārējo pasta pakalpojuma vai pārējo pakalpojumu sniegšanas citai komersanta struktūrvienībai izmaksasUniversālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Amortizācija Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013.gada 11.oktobra lēmumam Nr. 1/28
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu attiecināšanas paraugs

Izmaksu grupa

Izmaksu grupā ietvertie pamatlīdzekļi un nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi

Pakalpojumu veidi, uz kuriem attiecina izmaksu grupā ietvertos pamatlīdzekļus un nemateriālos ilgtermiņa ieguldījumus

Ēkas un būvesPasta nodaļas

Pārējās ēkas un būves

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Transporta līdzekļi

Mašīnas un iekārtas

Autotransports

Pasta tehnoloģiskās un citas iekārtas

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Datori un datortīklsDatori

Datortīkls

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

ZemeZemeUniversālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Biroja tehnika un aprīkojumsMēbeles

Biroja tehnika

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Pārējie pamatlīdzekļiPārējie pamatlīdzekļiUniversālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumiLicences

Datoru programmatūras

Universālā pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pasta pakalpojumi (pa pasta pakalpojumiem)

Pārējie pakalpojumi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
01.09.2022