Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.11.2022. - 31.12.2022. / Spēkā esošā
Tiesību akts zaudēs spēku 2023. gada 1. janvārī.
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3

Siguldā 2022. gada 1. februārī
Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022. gada 1. februāra lēmumu (prot. Nr. 4, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 2. punktu un
46. panta pirmo un otro daļu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem" un
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"

1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2022. gada 1. janvārī 8 201 401 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2022. gadam 53 363 677 euro apmērā;

1.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2022. gadā 1 891 657 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 58 426 067 euro apmērā;

1.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2022. gadā 3 823 280 euro apmērā;

1.6. ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2022. gadā 175 513 euro apmērā;

1.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2022. gada 31. decembrī 1 031 875 euro apmērā.

(Siguldas novada domes 17.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 54 redakcijā)

2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2022. gada budžeta izdevumu sadalījumu atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2022. gada saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados saskaņā ar 3. pielikumu.

4. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības 2022. gada ziedojumu atlikumu uz 2022. gada 1. janvāri 1 495 euro apmērā. Noteikt, ka ziedojumu atlikumu var novirzīt izdevumos tikai ar Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas atzinumu par Siguldas novada pašvaldības ziedojumu tāmes apstiprināšanu.

5. Siguldas novada pašvaldības 2022. gada budžetā nav plānots saņemt ziedojumus un dāvinājumus.

6. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem var novirzīt papildus izdevumu segšanai tikai ar Siguldas novada pašvaldības domes Finanšu komitejas atzinumu par budžeta grozījumu veikšanu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

(2. un 3. pielikums Siguldas novada domes 17.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 54 redakcijā)

18.11.2022