Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.12.2022. - 31.12.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Bauskā 2022. gada 3. februārī (prot. Nr. 3, 2. p.)
Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
2. punktu un 46. panta pirmo daļu, likumu "Par pašvaldību
budžetiem
", likumu "Par budžetu un finanšu vadību"

1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam ieņēmumos 66 841 478 EUR apmērā, izdevumos 83 592 096 euro apmērā, finansēšanu 16 750 618 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu.

(Bauskas novada domes 22.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2022. gadam ieņēmumos 7 100 euro apmērā, izdevumos 120 839 euro apmērā, finansēšanu 113 739 euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu.

(Bauskas novada domes 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

3. Apstiprināt Bauskas novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plānu 2022.–2024. gadam saskaņā ar 5. pielikumu.

4. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības saistību apmēru 2022. gadā un turpmākajos gados saskaņā ar 6. pielikumu.

5. Iestādes "Bauskas novada administrācija" Grāmatvedības nodaļai nodrošināt pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un apkalpošanas/kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem Valsts kases aizdevumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Budžeta izpildītāji (pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un projektu vadītāji) ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

(6. pielikums Bauskas novada domes 22.12.2022. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

28.12.2022