Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 3/2021

Saulkrastos 2021. gada 28. jūlijā
Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2021. gada 28. jūlija sēdē (prot. Nr. 5/2021 § 18)

Precizēti Saulkrastu novada domes
2021. gada 25. augusta sēdē (prot. Nr. 6/2021 § 26)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr. SN 29/2015 "Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" un 2015. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 7/2015 "Par Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu "Par Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piekto daļu.

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā 2020. gada 24. novembra likums "Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā", kas noteic, ka no 2021. gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā pašvaldību institūcijām, nav jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu.

Likuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektajā daļā noteikts, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros teic, ka saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka, ka Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāProjektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
 
 
09.09.2021