Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 29. jūlijā
Par Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetu
Apstiprināti ar
Ķekavas novada domes
2021. gada 29. jūlija
sēdes lēmumu Nr. 1. (prot. Nr. 6/2021)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām"
14. panta otrās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. punktu,
46. panta pirmo un otro daļu, un
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. un 16. pantu

1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem euro 46 341 406 apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam izdevumos euro 61 938 841 apmērā, t.sk. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem euro 111 000 apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi euro 2 424 326 apmērā un statūtkapitāla palielināšana SIA BŪKS euro 74 000 saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2021. gada 1. janvāri euro 4 908 118 apmērā, 2021. gada aizņēmumu summu euro 10 689 317 apmērā, t.sk. Baložu vidusskolas piebūves celtniecībai euro 4 652 302, Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas Baložos pārbūvei euro 1 006 707, pirmsskolas izglītības iestādes "Ieviņa" piebūves būvniecībai euro 950 326, Saulgriežu ielas pārbūvei Baložos 1. kārtai euro 506 736, Saules ielas pārbūvei Odukalnā Ķekavā euro 380 593, Veloceliņa izbūvei gar autoceļu V2 Ķekavā euro 216 692, veloceliņa būvniecībai gar autoceļu A7 euro 93 900, Pļavniekkalna skolas moduļu piebūvei euro 2 003 760, asfaltbetona seguma remontiem euro 295 201, Sociālās aprūpes centra renovācijai Baldonē euro 583 100. Apstiprināt saistību apjomu 2021. gadā euro 2 513 915 apmērā saskaņā ar 5. pielikumu.

4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2021. gadam izdevumu sadalījumu pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām, saskaņā ar 4. pielikumu.

5. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2021. gada 1. janvāri euro 51 915 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu.

6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus 2021. gadam izdevumos euro 51 915 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu.

7. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram, saskaņā ar apstiprināto 2021. gada budžetu, apstiprināt uzņēmumu, iestāžu un atsevišķo struktūrvienību izdevumu uzturēšanas tāmes.

8. Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītāji un direktori ir budžeta izpildītāji, kuri ir atbildīgi par piešķirto līdzekļu izmantošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, saistošajiem noteikumiem un apstiprinātajām tāmēm.

9. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītājiem un direktoriem celtniecības darbi, remontdarbi un to izmaksas jāsaskaņo ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru.

10. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītājiem uz rīkojuma pamata un struktūrvienību vadītājiem, saskaņojot ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru, nepieciešamības gadījumos ir tiesības, apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas 2200 un 2300 kodu ietvaros, veikt izmaiņas apakškodos, nepārsniedzot 25 % no apstiprināto attiecīgo apakškodu summas noteiktiem mērķiem.

Sēdes vadītājs J. Žilko
Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetu"

SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

2021. gada 1. jūlijā, stājoties spēkā Administratīvi teritoriālajai reformai (ATR), Ķekavas novadā iekļaujas arī Baldones pilsēta un Baldones pagasts, līdz ar to jaunizveidotajā Ķekavas novadā ietilpst četras administratīvās teritorijas – Ķekavas pagasts, Baldones pilsēta un Baldones pagasts, Baložu pilsēta un Daugmales pagasts, un novada administratīvais centrs ir Ķekava. Saistībā ar ATR Ķekavai tiks noteikts arī pilsētas statuss no 2022. gada 1. jūlija.

Analizējot iedzīvotāju skaita dinamiku Ķekavas novadā, arī 2020. gads ir apliecinājis jau vairāk kā desmit gadu laikā redzamo tendenci, ka Ķekavas novads ir pievilcīgs iedzīvotājiem, lai tie par savu dzīvesvietu izvēlētos tieši šo novadu un izmantotu novada priekšrocības un pašvaldības piedāvātos pakalpojumus.

Saskaņā ar publiski pieejamajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020. gada 1. jūliju, Ķekavas novadā iedzīvotāju skaits ir bijis ar pieaugošu līkni, un pērn pusgadā Ķekavas novadā reģistrēti kopumā 25 872 iedzīvotāji. Arī otrajā pusgadā šis rādītājs noteikti būs paaugstinājies, ko apliecina Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centra sniegtā statistika par iedzīvotāju dzīvesvietas uzskaiti.

Savukārt Baldones novadā iedzīvotāju skaits ir vērtējams kā stabils, augstāko punktu sasniedzot 2019. gadā.


Šie dati ļauj prognozēt, ka arī 2021. gada iedzīvotāju skaita kustībai būs pozitīva tendence. Tāpat viennozīmīgi Ķekavas novada kopējais iedzīvotāju skaits 2021. gadā būs pieaudzis saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu, kur esošajā Ķekavas novada teritorijā iekļaujas arī līdzšinējais Baldones novads, kurā 2020. gadā bija reģistrēti 5725 iedzīvotāji (PLMP dati).

Savukārt, raugoties uz iedzīvotāju vecumu darbspējas vecuma struktūru, tā liecina, ka Ķekavas novads ir "gados jauns un darbīgs", jo tikai 15 % no kopējā iedzīvotāja skaita ir seniori. Bet 22 % no kopskaita veido bērni un jaunieši (atbilstoši PLMP datiem uz 2020. gada 1. jūliju tas ir 5615 iedzīvotāji). Arī Baldonē 37 % no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem un 30 % – vecuma grupā līdz 25 gadiem. Ķekavas novada un Baldones novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtā informācija apliecina, ka arī 2020. gadā dzimstības rādītāji bijuši ar pozitīvu iezīmi abos līdzšinējos novados un dzimstības rādītāji pārsniedz mirstības statistikas rādītājus.

Analizējot iedzīvotāju vecumu struktūru un bērnu skaitu Ķekavas novada izglītības iestādēs, ir secināms, ka Ķekavas novads ir jauns novads, kam likumsakarīgi izriet galvenā novada prioritāte – izglītība un tās infrastruktūras attīstība.

Analizējot novada iedzīvotāju un attīstības rādītājus, ir jāpiemin arī uzņēmējdarbības loma Ķekavas novada attīstībā. Kā liecina "Lursoft" dati, tad, neskatoties uz sociālekonomisko krīzi valstī un citviet Eiropā saistībā ar pandēmiju Covid-19, Ķekavas novads arī 2020. gadā saglabā stabili augstu vietu piesaistīto ārvalstu investīciju jomā – uz 2021. gada sākumu Ķekavas novads ieņem otro vietu (tāpat kā pērn) uzreiz pēc Rīgas piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju apjomā – 198 milj. eiro. Arī Baldonē vietējās darba vietas nodrošina 100 uzņēmumi un iestādes. Lielākais darba vietu skaits ir publiskajā sektorā – vidusskolā, citos uzņēmumos un iestādēs. Privātajā sektorā vietējā mērogā lielākie darba devēji ir SIA "Čokas", "Vīgranti", "Dzenis", "Mego", "Nērings", "Oktāns A", "Norsa G", "Vecozoli". Pārsvarā uzņēmumu darbības sfēras ir kokapstrāde un kravu pārvadājumi, tehnikas remonts, lauksaimniecība un mazumtirdzniecība. Baldones teritorijā atrodas viens no lielākiem Latvijā esošajiem slēpošanas un vasaras atpūtas kompleksiem "Riekstukalns", kas nodrošina ar darba vietām Baldones iedzīvotājus un piesaista tūristus ne tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm. Ik gadu to apmeklē aptuveni 100 000 cilvēku.

Turpinot palielināties deklarēto iedzīvotāju, jaundzimušo un uzņēmumu skaitam, Ķekavas novads joprojām turpina būt viens no augošajiem novadiem Latvijā. Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība arī 2021. gadā turpinās uzsākto darbu pie pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas mūsu iedzīvotājiem.

Viennozīmīgi 2020. un 2021. gads visā Latvijā, tai skaitā, arī Ķekavas novadā, iezīmēsies ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa Covid-19 ierobežošanu. Noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi ietekmēja ikkatru iedzīvotāju, uzņēmumu un arī pašvaldības darbu, kurai ir jāspēj būt elastīgai lēmumu pieņemšanā, pakalpojumu nodrošināšanā un sociālā atbalsta sniegšanā tām iedzīvotāju grupām, kurām šajā krīzes situācijā ir nepieciešama vislielākā sociālā, finansiālā un psiholoģiskā palīdzība, kā arī jāatbalsta operatīvos dienestus – pašvaldības policijas darbiniekuas, mediķus, sociālās aprūpes un sociālā dienesta, kā arī izglītības darbiniekus.

Pateicoties tam, ka, īstenojot uz klientu orientētu politiku, Ķekavas novada pašvaldība jau iepriekš aktīvi strādājusi pie dažādu modernu IT risinājumu ieviešanas un elektroniskās dokumentu aprites, pašvaldība ir veiksmīgi spējusi arī šajā krīzes laikā iedzīvotājiem kvalitatīvi nodrošināt pakalpojumus attālināti, šobrīd pašvaldības IT jomas speciālisti aktīvi strādā, ieviešot un apmācot elektronisko dokumentu apriti arī Baldones administrācijas un iestāžu darbiniekiem. Līdz ar to 95 % pašvaldības pakalpojumus var saņemt attālināti, izmantojot digitālās iespējas.

2021. gadā joprojām viens no galvenajiem izaicinājumiem ir veiksmīgi īstenot Administratīvi teritoriālo reformu, nodrošinot pašvaldības pakalpojumu saņemšanas nepārtrauktību jaunizveidotā Ķekavas novada iedzīvotājiem.

Ķekavas novada pašvaldība ir viena no nedaudzajām pašvaldībām Latvijā, kas iesaista novada iedzīvotājus pašvaldības budžeta veidošanas procesā. Strādājot pie 2021. gada budžeta projekta, pašvaldība aicināja arī novada iedzīvotājus elektroniski iesūtīt savus priekšlikumus un idejas, kas tika izvērtēti un finanšu iespēju robežās arī iekļauti šī gada budžetā. Šoreiz bija vērojama liela iedzīvotāju aktivitāte, kopumā saņemot ap 400 priekšlikumu.

Lai gan novads aug un attīstās, arī 2021. gadā Ķekavas novada budžeta izdevumi, lai nosegtu visas novada iedzīvotāju vajadzības un veiktu iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, pārsniedz novada ieņēmumus, un šāda situācija diemžēl iespaido Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras straujāku attīstību. Ņemot vērā sarežģīto epidemioloģisko situāciju, Administratīvi teritoriālās reformas realizācijas uzliktos papildus pienākumus un budžeta samazinājumu sakarā ar valdības lēmumu samazināt pašvaldību ieņēmumu daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par labu valsts budžetam un minimālās algas palielināšanu, vairāku investīciju projektu realizācija bija jāatliek uz turpmākajiem gadiem Pēc novadu apvienošanas 2021. gadā iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir samazinātas par līdzšinējo dotācijas apmēru Baldones novadam, taču tik un tā šo iemaksu apjoms ir mērāms vairāk kā 2 milj. eiro apmērā. Taču, neskatoties uz to, 2021. gada pašvaldības budžetā, ir atvēlēts lielāks apjoms finansējuma galvenajām novada prioritātēm.

PAŠVALDĪBAS PRIORITĀTES 2021. GADĀ

Izvērtējot Ķekavas novada sociālekonomisko situāciju un turpinot uzsāktos novada attīstības virzienus, Ķekavas novada pašvaldība 2021. gadā ir izvirzījusi galvenās darbības prioritātes – izglītība, ielu un ceļu sakārtošana, vides labiekārtošana, drošība un sociālais atbalsts.

IZGLĪTĪBA

Ņemot vērā iepriekš aprakstītos datus par demogrāfisko situāciju un iedzīvotāju darbspējas vecuma struktūru, izglītība un izglītības infrastruktūra Ķekavas novadā būs prioritāte kā Nr. 1 vēl vairākus gadus. Lielais pieprasījums pēc novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumiem, pašvaldībai liek meklēt aizvien jaunus risinājumus, kā paplašināt bērnudārzu un skolu platības, lai novada bērni varētu apmeklēt izglītības iestādi Ķekavas novadā. Pašvaldība šim mērķim ir spējusi rast līdzekļus, gan piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, gan ņemot kredītu, lai plānveidīgi un mērķtiecīgi veidotu jaunu izglītības infrastruktūru Ķekavas novadā.

Tāpēc, risinot bērnudārzu pieejamības jautājumu, 2021. gadā ir pabeigta moduļu tipa piebūves būvniecība pirmsskolas izglītības iestādei "Ieviņa" Ķekavā, nodrošinot papildus vietas vēl 144 bērniem. Šim mērķim budžetā ir atvēlēti turpat 1,3 milj. eiro. Patlaban notiek sagatavošanās darbi, lai varētu uzsākt jauna bērnudārza būvniecības projektēšanu Titurgā. Papildus tam arī 2021. gadā ievērojami līdzekļi ir novirzīti "aukļu dienestam", kā arī atalgojuma palielināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pedagogu palīgiem.

Arī Baldones izglītības iestādēs ir plānoti vairāki darbi infrastruktūras sakārtošanā: pirmsskolas izglītības iestādē "Vāverīte", piemēram, triju rotaļlaukumu labiekārtošana, galveno kāpņu atjaunošana, vējtveru remonts; žoga nomaiņa (daļa), jauni vārtu uzstādīšana, bruģa ieklāšana. Bet Baldones vidusskolā plānota šādi galvenie darbi – aktu zāles tehniskā ekspertīze, skolas nožogojuma projekta izstrāde, interaktīvās tāfeles iegāde, zaļās klases izveide un planšešu iegāde.

Savukārt, skatoties uz vispārējo izglītības iestāžu attīstību, tad 2021. gadā kā lielākais izglītības infrastruktūras objekts būs moduļu tipa piebūve Baložu vidusskolai (tā rezultātā tiktu nodrošināta papildus vietas 280 bērniem) un skolas sporta laukuma pārbūve. Patlaban jau uzsākti un aktīvi norit būvniecības darbi. Šī projekta realizācijai ir piesaistīti Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi un ņemts kredīts, 2021. gadā izmaksas plānotas 7,7 milj. eiro un 2022. gadā – 1,5 milj. eiro apmērā.

Tāpat 2021. gadā moduļu tipa piebūves būvdarbi ir plānoti ir arī pie Pļavniekkalna sākumskolas, jo esošai piebūvei beidzas ekspluatācijas termiņš 2022. gadā. Šī jaunā moduļa tipa skolas piebūve ir līdzīga jau 2020. gadā izbūvētajai piebūvei pie Ķekavas vidusskolas. Tāds tehniskais risinājums ir arī bērnudārzam Ķekavā un Baložu vidusskolai.

IELU UN CEĻU INFRASTRUKTŪRA

2021. gadā kā viena no galvenajām prioritātēm ir noteikta pašvaldības ceļu un ielu seguma, ka arī iekšpagalmu sakārtošana un jauna LED ielas apgaismojumu izbūve.

Eiropas Savienības projekta ietvaros šobrīd jau ir pabeigti Uzvaras prospekta Baložos pārbūves darbi. Šī projekta laikā jau pērn tika izbūvēta Jaunatnes iela, Baložos. Šogad tiek turpināta 2020. gadā uzsāktā Saulgriežu ielas (Baložos) un Saules ielas (Odukalnā) pārbūve. 2021. gadā vērība tiks pievērsta iekšpagalmu esošo ielu seguma sakārtošanai, piemēram, daudzīvokļu māju pagalmos Rāmavā un Nākotnes ielā Ķekavā.

Arī šogad aktuāls ir veloceliņu jautājumus, tāpēc 2021. gadā tiks pabeigti pērn uzsāktie apvienotā gājēju un veloceliņa izbūves darbi gar autoceļu V2 – no Mazās Rāmavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā, kā arī ir uzsākti A7 veloceliņa viena posma būvniecība – no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām "Annužas" Alejās. Pārējiem šī veloceliņa posmiem tiks pabeigta projektēšana.

Ceļu satiksmes drošības nolūkos arī 2021. gadā plānots izbūvēt jaunu LED apgaismojumu vairākām ielām, tam atvēlot vairāk kā 131 000 eiro. Tāpat arī plānots pabeigt sakārtot gājēju pāreju Daugmalē Ir paredzēti līdzekļi, lai pilnveidotu ielu apgaismojumu Baldones pilsētas ielās un turpinātu LED laternu nomaiņu.

Arī Baldones teritorijā plānots Ķeguma prospekta atsevišķu posmu remonts ar šķembām un granti, izstrādāt Zīļu ielas gājēju celiņa, Laiņu ielas un Sila ielas izbūves projektus, uzklāt asfaltsegumu Pilskalna ielā un Gobu ielā, bet dubultās virsmas segumu uzklāt Stadiona, Skolas, Odu, Kastaņu un Avotu ielās.

VIDES LABIEKĀRTOŠANA

Vienotais Ķekavas novada labiekārtošanas plāns, kura īstenošana tika uzsākta iepriekšējā gadā, arī turpmāk ļauj pašvaldībai nodrošināt efektīvāku un plānveidīgāku darbu pie publiskās ārtelpas sakārtošanas – aktīvās atpūtas, sporta un rotaļu laukumu modernizēšanas un jaunu izveides, novada sakopšanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas. Šī plāna ietvaros labiekārtošanas darbiem 2021. gadā kopumā ir piešķirti 120 000 eiro.

Kā lielākie ieguldījumi šogad plānoti Baložu pilsētā un Ķekavas centrā – piemēram, labiekārtojot atpūtas vietu pie upītes Ķekaviņa ietekas Daugavā, savukārt Baložu pilsētā – Titurgā tiks labiekārtots iekšpagalms ar strūklakām un Ezera ielā izveidots miniskeitparks, šim abiem mērķiem kopumā piešķirot 100 000 eiro. Tāpat paredzēti līdzekļi zāliena, smiltošanas pakalpojumiem Baldones vidusskolas stadionam un futbola laukuma mākslīgā zālāja seguma uzturēšanai.

DROŠĪBA

Drošības, sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības jautājums, it sevišķi, ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu 2021. gadā būs ļoti aktuāls. Tāpēc šī joma tiek stiprināta un piešķirts lielāks pašvaldības atbalsts. 2021. gada sākumā Reģionālā pašvaldības policija ir pārgājusi uz jaunām un plašākām telpām Ķekavā, Gaismas iela 4a, tiek turpināta videonovērošanas sistēmas pilnveidošana, uzstādot jaunas videokameras tādās novada teritorijās kā, piemēram, Rāmavā, Katlakalnā un Valdlaučos. Tāpat arī jau pieminētā gājēju pāreju izbūve un ielu apgaismojuma uzstādīšana uzlabos ceļu satiksmes, jo īpaši, gājēju drošību. Savukārt saslimstības ar Covid-19 mazināšanai arī šogad ir atvēlēti līdzekļi pašvaldības iestāžu kā, piemēram, skolas, bērnudārzu, ambulances, sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra, pašvaldības policijas – nodrošināšanai ar dezinfekcijas un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, šim mērķim pašvaldības budžetā paredzot gandrīz 50 000 eiro. Savukārt Baldones sporta kompleksā plānots paplašināt vienoto ugunsdrošības balss apziņošanas sistēmu.

SOCIĀLAIS ATBALSTS

Viena no pašvaldības prioritātēm 2021. gadā ir sociālais atbalsts novada iedzīvotājiem. Šobrīd daudziem cilvēkiem ir pasliktinājusies ekonomiskā situācija saistībā ar Covid-19 dēļ izraisīto krīzi. Tāpēc, jo īpaši, ir būtiski sniegt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 2021. gadā paaugstināts ir gan garantētais minimālais ienākumu slieksnis, gan trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis. Tāpat lielāks sociālais atbalsts ir arī tādām iedzīvotāju grupām kā, piemēram, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, personām ar invaliditāti kopš bērnības.

Savukārt projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā" ietvaros 2021. gadā Ķekavā tiks veikti ēkas Gaismas ielā 19, k. 8, 5. stāva daļas atjaunošanas darbi, lai izveidotu un labiekārtotu dienas aprūpes centru, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumus cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem. Tāpat tiks izveidota un aprīkota sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm. 2021. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi telpu vienkāršotās atjaunošanas sociālās aprūpes centra 1. un 2. būvniecības etapa īstenošanai Baldonē, Mežvidu ielā 17, t.sk., mēbeles.

2021. gadā Ķekavas novada sociālie dienesti Ķekavā un Baldonē sociālā atbalsta nolūkos turpinās izmaksāt gan jau ierastos pabalstus, gan krīzes pabalstus saistībā ar ārkārtējo situāciju. Attiecībā uz krīzes pabalstu izmaksu Ķekavas novadā atzinīgu vērtējumu ir sniegusi Valsts kontrole, norādot, ka 2020. gadā iedzīvotājiem izmaksātie līdzekļi krīzes pabalstiem ir astotais būtiskākais izlietoto līdzekļu apmērs no visām pašvaldībām.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2021. GADAM

Ņemot vērā to, ka Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir izveidots jauns novads, un lai jaunveidotā novada pašvaldība varētu uzsākt pilnvērtīgu darbu, ir jāveic abu līdzšinējo – Ķekavas un Baldones novada – pašvaldību budžetu apvienošana.

Ķekavas novada pašvaldības budžets ir pašvaldības finanšu sistēmas funkcionālais pamats un tā veidošanas procesa galvenie uzdevumi ir maksimāla visu materiālo un finanšu resursu izzināšana, noteiktiem mērķiem paredzēto izdevumu noteikšana. Tas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Budžets ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par budžetu un finanšu vadību", "Par pašvaldību budžetiem", "Par valsts budžetu 2021. gadam".

IEŅĒMUMI

Ķekavas novada pašvaldības apvienotā budžeta ieņēmumi 2021. gadā tiek plānoti 46 341 406 eiro apmērā, tos veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (nodevas, sodi), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām, tās paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī Eiropas Savienības (ES) fondu finansēto projektu īstenošanai, pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem u.c.).


Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 28 851 754 eiro. Salīdzinot ar 2020. gadu plānots iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums, ņemot vērā likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījuma proporcija starp vasts pamatbudžetu un pašvaldību budžetu, 20/80 vietā piemērojot 25/75 sadalījuma proporciju.

Plānoto aizņēmumu apjoms 2021. gadā sastāda 10 689 317 eiro, kas pamatā ir aizņēmumi izglītības un ceļu infrastruktūras attīstībai. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums 2021. gada 1. janvārī bija 4 908 118 eiro.

Ieņēmumi no Eiropas Savienības finansēto projektu līdzmaksājumiem un valsts mērķdotācijām 2021. gadā ir plānoti 10 833 886 eiro, no tiem lielāko apjomu paredzot pedagogu atalgojumam – 5 927 084 eiro, Baložu vidusskolas pārbūvei – 3 062 913 eiro un 431 883 eiro kā dotācija autoceļiem.

IZDEVUMI

2021. gadā pašvaldībai uzticēto funkciju izpildei plānots no pašvaldības apvienotā budžeta izlietot 61 938 841 eiro. Kredīta pamatsummas atmaksai plānoti 2 424 326 eiro.

Izglītība

Jau daudzus gadus lielāko pamatbudžeta izdevumu īpatsvaru veido izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai, 2021. gadā apvienotajā budžetā plānoti 30 572 583 eiro jeb 49,3 % no pašvaldības budžeta izdevumiem.

Ķekavas novada pašvaldības izglītības infrastruktūru veido piecas pirmsskolas izglītības, piecas vispārizglītojošās skolas, septiņas profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai no šiem izdevumiem ieplānota 5 927 084 eiro. 13 829 795 eiro no izglītības iestāžu budžeta atvēlēti atalgojumam un sociālā nodokļa maksājumiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.

Ievērojamu palielinājumu izglītības iestāžu izdevumiem 2021. gadā veido ieplānotie izdevumi projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/036 "Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana" uzsākšanai 7 727 315 eiro apmērā, no kuriem 4 652 302 eiro ir kredīta līdzekļi, kā arī valsts un ES finansējums 3 062 913 eiro. Šis projekts turpināsies arī 2022. gadā. Lai samazinātu pirmsskolas vecuma bērnu rindu uz bērnudārzu, ir pabeigta 2020. gadā uzsāktā moduļu tipa piebūves būvniecība pie PII "Ieviņa", kas papildus dos iespēju uzsākt bērnudārza gaitas 144 audzēkņiem. Šim projektam 2021. gadā tika ieplānoti 1 295 779 eiro, no kuriem 950 326 eiro ir kredīta līdzekļi. Moduļu tipa piebūves būvdarbiem pie Pļavniekkalna sākumskolas 2021. gadā plānots izlietot 2 262 401 eiro, kur kredīts sastāda 2 003 760 eiro.

Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 790 103 eiro, no kuriem 429 086 eiro samazinātās mērķdotācijas apmēra dēļ, tāpat kā 2020. gadā, būs jāfinansē no pašvaldības līdzekļiem.

Ekonomiskā darbība

Pašvaldības ekonomiskajai darbībai 2021. gadā plānoti 6 200 009 eiro. Ceļu investīciju projektiem plānoti 2 032 435 eiro, no tiem 320 433 eiro ir novirzīti, lai turpinātu 2020. gadā apvienotā gājēju un veloceliņa izbūves darbus gar autoceļu V2, kur kredīta līdzfinansējums ir 216 692 eiro, Saulgriežu ielas 1. kārtas pārbūvei Baložos – 697 530 eiro (kredīts ir 506 736 eiro), Saules ielas pārbūvei Odukalnā Ķekavā – 559 045 eiro (kredīts – 380 593 eiro), kā arī veloceliņa 1. kārtas izbūves darbiem gar autoceļu A7, 2021. gadā tam paredzot 117 534 eiro (kredīts – 93 900 eiro). No dotācijas autoceļiem plānoti 431 883 eiro, no tiem 266 640 eiro tiks novirzīti ceļu investīciju kredītu pamatsummas atmaksai.

Vide, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju, vides un mājokļu apsaimniekošanai un ielu apgaismojuma nodrošināšanai kopā plānots izlietot 4 418 657 eiro. No šiem līdzekļiem 1 341 708 eiro plānots izlietot pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai, 1 386 173 eiro – pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai, 760 325 eiro – Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestam Baldonē.

Plānots uzlabot ceļa infrastruktūru Baldonē – tiek plānoti Laiņu un Sila ielas izbūves projekti, dubultās kārtas virsmas apstrāde Skolas ielai, Stadiona ielai un Odu ielai, Kastaņu ielai, Avotu ielai, asfalta seguma atjaunošana Pilskalna ielā – no Rīgas ielai līdz bērnudārzam, asfalta seguma ieklāšana Gobu ielā, asfalta seguma atjaunošana ietvei Zīļu ielā – gar Kinoteātra ēku, veco betona plākšņu nomaiņa ar betona bruģakmeni ietvē pie pilsētas skvēra (Daugavas iela), kā arī grants un škembu seguma uzklāšana virknei ielu un lauku ceļu. Plānots piešķirt SIA "BŪKS" pašvaldības dzīvojamā fonda remontdarbu veikšanai 74 000 eiro.

Vides aizsardzībai kā speciālo dotāciju no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots izlietot 214 240 eiro, tajā skaitā nodrošinot līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanas izdevumiem centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, lielākā daļa līdzekļu tiks novirzīta izdevumiem par atkritumu izvešanu, daļa izdevumu – degradēto teritoriju sakopšanai.

Sociālā aizsardzība, veselība un drošība

Sociālajai nodrošināšanai 2021. gadā plānots izlietot 5 951 202 eiro. No abu Sociālo dienestu budžetiem pabalstiem un kompensācijām plānots izlietot 554 404 eiro. Ir plānots finansējums telpu vienkāršotās atjaunošanas sociālās aprūpes centra Mežvidu ielā 17, Baldonē, 1. un 2. būvniecības etapa īstenošanai, t.sk., mēbeles – 692 000 eiro.

Lai nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada bērnu privātās pirmsskolas izglītības iestāžu un aukļu un privāto pirmsskolas iestāžu pakalpojumiem, plānots izlietot 2 294 400 eiro.

Veselības nodrošināšanai 2021. gadā plānots izlietot 802 461 eiro. No šiem līdzekļiem P/A "Ķekavas ambulance" uzturēšanai plānots izlietot 638 008 eiro un projekta "Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā" realizācijai 164 453 eiro.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izlietot 1 756 060 eiro Arī 2021. gadā plānots turpināt īstenot videonovērošanas koncepciju un videokameru modernizēšanu novadā.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 6 400 554 eiro apmērā, no kuriem iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, apvienojot abu novadu budžetus, sastāda 2 099 387 eiro. Administrācijas, klientu apkalpošanas, deputātu darba nodrošināšanai un vēlēšanu komisijai ir plānoti 2 835 727 eiro; norēķiniem par izglītības pakalpojumiem – 1 130 000 eiro; pašvaldības kredīta procentu maksājumiem pašvaldības parāda apkalpošanas maksājumiem – 94 000 eiro, bet līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 111 000 eiro.

Atpūta, kultūra, sports

Atpūtas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai apvienotajā 2021. gada budžetā ieplānoti 3 124 749 eiro. No tā kultūras iestāžu budžets 2021. gadā sastāda 2 150 062 eiro, bet Sporta aģentūras budžets – 828 320 eiro. Baldones kultūras iestāžu budžetos plānoti arī tādi izdevumi kā Baldones estrādes infrastruktūras atjaunošana (solu atjaunošana), projekta izstrāde labierīcību ierīkošanai estrādes ēkā, kultūras centrā (kinoteātrī) atlikušo PVC logu nomaiņa, kā arī remontdarbi vides pieejamības prasību nodrošināšanai ēkā. Ir plānoti projektēšanas darbi Mercendarbes muižas ēkas funkcijas nomaiņai no bērnu nama uz Muzeja ēku, apkures katla pārvešana no Iecavas ielas uz Mercendarbes muižu un bioloģisko attīrīšanas iekārtu remonts/pārbūve.

2021. gadā tāpat kā visā valstī, arī novada atpūtas, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu ietekmē Covid-19 noteikti ierobežojumi, kas ietekmē un iespējams tuvākajā nākotnē koriģēs arī iestāžu plānotos finanšu resursus un to izlietojumu.

Ziedojumi

Kopā uz 2021. gada 1. janvāri ziedojumu kontos ir atlikums 51 915 eiro, kuru pamatā ir dāvinājums no SIA "Center A7" gājēju ietves izbūves līdzfinansēšanai pie Mežmalas ielas Krustkalnos.

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS

Atalgojumi 2021. gadā ieplānoti 18 290 080 eiro jeb 29,5 % no apvienotā pašvaldības budžeta, no tā izglītības iestāžu darbinieku atalgojumi ir 58,0 %. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sastāda 5 669 018 eiro jeb 9,1 % no budžeta izdevumiem.

Pakalpojumu izdevumu segšanai ieplānoti 8 281 898 eiro jeb 13,3 % no pašvaldības budžeta līdzekļiem, t.sk., 111 000 eiro – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Materiālu un energoresursu, iegādei plānots izlietot 2 530 094 eiro jeb 4,1 %, no pašvaldības pamatbudžeta.

Dotācijām, pabalstiem un kompensācijām 2021. gadā ieplānoti 3 593 552 eiro jeb 5,8 % no pašvaldības budžeta. Lielāko izdevumu daļu veido izmaksas, kas saistītas ar pašvaldības iniciatīvu nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un aukļu pakalpojumu apmaksu.

Kapitālieguldījumiem 2021. gadā plānots izlietot 17 410 429 eiro jeb 28,1 % no pašvaldības apvienotā budžeta, kur lielākā daļa sastāda ceļu investīciju un izglītības infrastruktūras objektu izbūve.

2021. gada pašvaldības aizņēmuma pamatsummas atmaksa un aizņēmuma procentu maksājumi sastāda 2 561 033 eiro jeb 4,1 % no pašvaldības pamatbudžeta. 2021. gada 1. jūlijā pašvaldības nedzēstās kredītsaistības ir 29 075 568 eiro apmērā, tajā skaitā neatmaksātā summa par publiskās partnerības projektu – pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" ēkas celtniecības darbiem 2 276 805 eiro.

Saskaņā ar valstī noteikto izglītības finansēšanas modeli "nauda seko skolēnam" liela daļa pašvaldības budžeta līdzekļu tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem par bērniem, kuri deklarēti Ķekavas novadā, taču mācās citu pašvaldību teritorijās. 2021. gadā plānotā summa apvienotajā budžetā ir 1 130 000 eiro.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
1. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021
PAMATBUDŽETS – IEŅĒMUMI
KodsNosaukums2021.apstiprināts Ķekava2021.apstiprināts Baldone2021.apstiprināts Apvienotais
1.1.1.2.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par tekošo gadu25,012,3263,839,42828,851,754
1.1.1.1.Iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis00 
1.1.0.0.KOPĀ25,012,3263,839,42828,851,754
4.1.1.1.Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tekošā gada maksājumi1,410,591233,7101,644,301
4.1.1.2.Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepr.gadu maks.140,00035,500175,500
4.1.1.0.KOPĀ1,550,591269,2101,819,801
4.1.2.1.Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm tekošā gada maksājumi920,00043,790963,790
4.1.2.2.Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm iepr.gadu maks.50,0006,00056,000
4..12.0.KOPĀ970,00049,7901,019,790
4.1.3.1.Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem tekošā gada maksājumi580,00040,612620,612
4.1.3.2.Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepr.gadu maks.65,0007,00072,000
4.1.3.0.KOPĀ645,00047,612692,612
5.4.1.0.Azartspēļu nodoklis5,00005,000
5.4.0.0.KOPĀ5,00005,000
5.5.3.1.Dabas resursu nodoklis155,0001,500156,500
5.5.0.0.KOPĀ155,0001,500156,500
8.3.0.0.Pārējie ieņēmumi no dividendēm1,00001,000
8.9.9.0.Pārējie finanšu ieņēmumi000
8.0.0.0.KOPĀ1,00001,000
9.4.2.0.Valsts nodevas bāriņtiesas iekasētās3,53003,530
9.4.3.0.Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu150300450
9.4.5.0.Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu2,5008003,300
9.4.9.0.Pārējās valsts nodevas30350380
9.4.0.0.KOPĀ6,2101,4507,660
9.5.1.1.PN par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu0500500
9.5.1.2.PN par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu200200400
9.5.1.4.PN par tirdzniecību publiskās vietās7,0005,00012,000
9.5.1.5.PN par dzīvnieku turēšanu1,500501,550
9.5.1.7.PN par reklāmas afišu un sludinājumu izvietošanu5001,4001,900
9.5.1.9.PN pae simbolikas izmantošanu05050
9.5.2.1.PN par būvatļaujas saņemšanu12,0005,10017,100
9.5.2.9.Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības5,0001,1006,100
9.5.0.0.KOPĀ26,20013,40039,600
10.1.4.0.Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības18,6007,10025,700
10.1.5.4.Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē4,8003,0007,800
10.1.0.0.KOPĀ23,40010,10033,500
12.2.3.0Zvejas licences3000300
12.3.9.5Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi02,3002,300
12.3.9.9.Pārējie dažādi nenodokļu ienēmumi8,00010,00018,000
12.0.0.0.KOPĀ8,30012,30020,600
13.2.1.0.Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas130,000225,000355,000
13.2.2.0Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas020,00020,000
13.4.0.0.Ieņēmumi no pašvaldības kustāmā īpašuma un mantas realizācijas32,060032,060
13.5.0.0Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas058,80058,800
13.0.0.0.KOPĀ162,060303,800465,860
17.2.0.0.ES līdzfinasējums Industriālā mantojuma saglabāšanai000
17.2.0.0.Līdzfinansējums Deinstitucionalizācijai20,0001,34821,348
17.0.0.0.KOPĀ20,0001,34821,348
18.6.2.0.Pašvald.budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija (brīvpusdienas)140,00016,560156,560
18.6.2.0Skolu bibliotēku grāmatu iegāde, tautas kolektīvi86,20622,791108,997
18.6.2.0Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām no valsts budžeta(pedagogu algas)4,987,664939,4205,927,084
18.6.2.0Mērķdotācija maznodrošinātiem iedz.un asistentiem(soc.dienests Ķekava)113,0990113,099
18.6.2.0.Nacionālā veselības dienesta finansējums - Ambulance200,0000200,000
18.6.2.0.Programma "Latvijas skolas soma"7,6872,69810,385
18.6.2.0.Valsts finansējums Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošanai79,028079,028
18.6.2.0.Mērķdotācija teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei18,100018,100
18.6.2.0.Mērķdotācija kopīga jaunveid.novada admin.struktūras proj.izstrādei5,62505,625
18.6.2.0.Dotācija autoceļiem311,369120,514431,883
18.6.2.0.Līdzfinansējums Klientu apkalpošanas centram13,8006,90020,700
18.6.2.0.Līdzfinansējums atbalstam bezdarba gadījumos9,0007059,705
18.6.2.0.Valsts finansējums - Sociālā dienesta pilotprojekts17,756017,756
18.6.2.0.Valsts finansējums Sociālās aprūpes centram (pabalsti)10,400010,400
18.6.2.0.Labklājības ministrijas mērķdotācija krīzes pabalstam (Baldone)03,9403,940
18.6.2.0.Mērķdotācija audžuģimenei no Labklājības min. finansējuma (Baldone)01,2081,208
18.6.2.0.Labklājības ministrijas asistentu pakalpojumu nodrošināš. (Baldone)019,69619,696
18.6.2.0.KOPĀ5,999,7341,134,4327,134,166
18.6.3.0.ES finansējums Soc.dienesta projektiem7,96907,969
18.6.3.0ES finansējums deinstitucionalizācijas projektam195,0740195,074
18.6.3.0.ES finansējums Uzvaras prosp. un Jaunatnes ielas pārbūvei Baložos117,6460117,646
18.6.3.0.Transferti Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošanai2,983,88502,983,885
18.6.3.0.ES līdzfinasējums Sporta aģentūrai77,500077,500
18.6.3.0.ES līdzfinasējums Proj.URBACT20,016020,016
18.6.3.0.ES līdzfinansējums projektam Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai145,5000145,500
18.6.3.0.ES līdzfinansējums Veselības veicināšanai un profilaksei Ķekavas novadā92,000092,000
18.6.3.0.ES līdzfinansējums izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai45,700 45,700
18.6.3.0.ES līdzfinansējums Pļavniekkalna pamatskolai4,85804,858
18.6.3.0.Projekts "Jauniešu centra projekti"04,5174,517
18.6.2.0.Projekts "PuMPuRS"04,5004,500
18.6.2.0.Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (Baldone)0555555
18.6.3.0.KOPĀ3,690,1489,5723,699,720
18.6.4.0.Dotācija no PFIF0735,4300
18.6.4.0. 0735,4300
19.2.0.0.Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai560,00090,000650,000
19.2.0.0.Saņemtie transferti no citām pašvaldībām6,78970,00076,789
19.2.0.0.Reģionālās policijas ieņēmumi618,4700618,470
19.0.0.0.KOPĀ1,185,259160,0001,345,259
21.1.9.4Ieņēmumi no vadošā partnera grupas īstenotajiem ES projektiem4,76004,760
21.3.4.0.Procentu ieņēmumi no pašu ieguldījumiem5000500
21.3.5.2.Ieņēmumi no vecāku maksām2640264
21.3.5.9.Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem128,80430,000158,804
21.3.7.9.Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsn.un pārējiem kanc.pakalpoj.1,8404002,240
21.3.8.1.Ieņēmumi par telpu nomu62,990062,990
21.3.8.4.Ieņēmumi par zemes nomu25,000025,000
21.3.8.9.Pārējie ieņēmumi par nomu un īri5,26005,260
21.3.9.1.Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs303,771105,000408,771
21.3.9.2.Ieņēmumi no pacientu iemaksām4,90004,900
21.3.9.3.Ieņēmumi par biļešu realizāciju21,5003,00024,500
21.3.9.4.Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem35,30026,90062,200
21.3.9.5Ieņēmumi par projektu īstenošanu20,000020,000
21.3.9.9.Citi ieņēmumi un maksas pakalpojumi227,3417,800235,141
21.4.2.9.Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi2,50002,500
21.4.9.9.Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi8,4061,0009,406
21.0.0.0.KOPĀ853,136174,1001,027,236
 Ieņēmumi kopā40,313,3646,763,47246,341,406
SaistībasBaložu vidusskolas piebūves būvniecība4,652,30204,652,302
 Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas Baložos pārbūve1,006,70701,006,707
 Aizņēmums PII Ieviņa pārbūvei950,3260950,326
 Saulgriežu ielas pārbūve Baložos 1.kārta506,7360506,736
 Saiules ielas pārbūve Odukalnā Ķekavā380,5930380,593
 Veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavā216,6920216,692
 Aizņēmums veloceliņa būvniecībai gar A793,900093,900
 Aizņēmums Pļavniekkalna skolas moduļu piebūvei2,003,76002,003,760
 Aizņēmums asfaltbetona seguma remontiem295,2010295,201
 Aizņēmums Sociālās aprūpes centra renovācijai Baldonē0583,100583,100
 Saistības kopā10,106,217583,10010,689,317
 Dabas resursu nodokļa konta atlikums gada sākumā56,940056,940
 Autoceļu dotācijas atlikums gada sākumā10,124010,124
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā (Baldone)01,752,0281,752,028
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā3,089,026 3,089,026
 PAVISAM IEŅĒMUMI53,575,6719,098,60061,938,841
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
2. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021
PAMATBUDŽETS – IZDEVUMI
KodsNosaukums2021.apstiprināts Ķekava2021.apstiprināts Baldone2021.apstiprināts Apvienotais
01.110Administratīvā pārvalde1,159,26401,477,264
01.110Baldones admoinistrācija0528,01084,840
01.110IT uzturēšana216,7730216,773
01.110Finanšu pārvalde489,3410616,496
01.110Deputātu, komiteju un komisiju darbs367,05047,950415,000
01.812Mērķdotācija -Teritorijas plānošanas dokumentu izstrāde41,200041,200
01.812Mērķdotācija kopīga jaunveidojamā novada admin.struktūras proj.izstrādei18,750018,750
01.110Vēlēšanu komisija 202170,4904,56070,490
01.721Iekšējā parāda procentu nomaksa79,00015,00094,000
01.110Klientu apkalpošanas centra izveide16,800016,800
01.110Klientu apkalpošanas centra izveide (Baldone)08,5548,554
01.890Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem100,0000111,000
01.830Norēķini par izglītības pakalpojumiem980,000150,0001,130,000
01.830Norēķini par iemaksām PFIF2,834,81702,099,387
01.000IZPILDVARAS UN LIKUMDOŠANAS INSTITŪCIJAS6,373,485754,0746,400,554
03.110Pašvaldības policija1,537,910217,6801,756,060
03.600Sabiedriskā kārtība un drošība08,0000
03.000SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA1,537,910225,6801,756,060
04.900Attīstības pārvalde1,021,73201,112,074
04.510Ielu un ceļu apsaimniekošana un remonts1,291,16601,291,166
04.900Projekts URBACT32,538032,538
04.900Projekts Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai187,0110187,011
04.900Projekts - Sabiedrībā balstītu pakalp.infrastrukt.izveide (Deinstitucionaliz.)223,5800223,580
04.510Valsts dotācija autoceļiem54,853054,853
04.510Autoceļi Baldone0121,945121,945
04.510Uzvaras prospekta/jaunatnes ielas pārbūve (ES finans.projekts)1,144,40701,144,407
04.510Ceļu investīciju projekti2,032,43502,032,435
04.000EKONOMISKĀ DARBĪBA5,987,722121,9456,200,009
05.600Vides aizsardzība - dabas resursu nodoklis214,2400214,240
05.000VIDES AIZSARDZĪBA214,2400214,240
06.200Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana1,341,70801,341,708
06.200Īpašumu pārvalde1,189,79301,386,173
06.200Attīstības nodaļa (Baldone)0138,28080,045
06.200Teritoriju attīstība (Baldone)0570,305332,815
06.200Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests0758,885760,325
06.400Ielu apgaismojuma nodrošināšana433,8910433,891
06.600Kapu apsaimniekošana83,700083,700
06.000PAŠVALDĪBAS TERIT. UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA3,049,0921,467,4704,418,657
07.210Ķekavas ambulance638,0080638,008
07.450Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā164,4530164,453
07.000VESELĪBA802,4610802,461
08.210Baldones novada bibliotēka090,80090,800
08.220Baldones muzejs045,50545,575
08.230Ķekavas pagasta kultūras centrs1,028,85101,028,851
08.230Baložu kultūras centrs425,6260425,626
08.230Daugmales kultūras centrs124,0090124,009
08.100Sporta aģentūra828,3200828,320
08.330Izdevums "Ķekavas novads"33,500033,500
08.620Pārējie kultūras un sporta pasākumi107,7670107,767
08.620Mercendarbes muiža099,09599,295
08.620Kultūras centrs "Baldone"0140,430333,500
08.620Kultūra0192,2000
08.620Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāji02,4062,406
08.620Starptautiskās sadarbības projekti5,10005,100
08.000ATPŪTA, KULTŪRA, RELIĢIJA2,553,173570,4363,124,749
09.219Ķekavas vidusskola3,976,97103,976,971
09.211Pļavniekkalna sākumskola582,4110582,411
09.219Baložu vidusskola1,865,88001,865,880
09.219Daugmales pamatskola1,094,09301,094,093
09.219Baldones vidusskola01,302,4011,304,716
09.100PII "Ieviņa"1,056,97601,056,976
09.100PII "Zvaigznīte"967,7340967,734
09.100PII "Avotiņš"1,132,36101,132,361
09.100PII "Bitīte"1,152,09301,152,093
09.100PII "Vāverīte"01,175,3661,180,906
09.510Ķekavas mākslas skola368,8100368,810
09.510Baldones mākslas skola0314,476314,776
09.510Ķekavas mūzikas skola723,3360723,336
09.219Baldones mūzikas pamatskola0483,111483,701
09.510J.Dūmiņa Baldones mūzikas skola0190,665190,665
09.510Ķekavas sporta skola444,6670444,667
09.510Sporta komplekss (Baldone)0260,775348,230
09.510Sporta komplekss terneri (Baldone)087,2000
09.510Skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētki5,00005,000
09.510Bērnu pēcpusdienas centrs"Baltais ērglis"071,60571,645
09.510Baldones novada jauniešu centrs019,63519,745
09.600Projekts PROTI UN DARI (Baldone)01,0801,080
09.810Projekts Izglītojamo kompetenču attīstība113,47517,195130,670
09.810Programma Skolas soma17,6684,70422,372
09.820Ķekavas vidussk. un Baložu vidussk. mācību vides uzlabošana7,727,31507,727,315
09.820Izglītības iestāžu ēku uzturēšana4,089,34604,089,346
09.820Projekts Pumpurs (Baldone)013,48013,480
09.820Projekts SA-DARBĪBA (Baldone)03,8703,870
09.820Projekts Baldones vsk. stratēģiskā skolu apmaiņas partnerība (DAMD)020,94220,942
09.820Projekts Baldones vsk. stratēģiskā skolu apmaiņas partnerība (SNE)021,38221,382
09.820Projekts FIND YOUR VOICE (Baldone)021,38121,381
09.810Izglītības, kultūras un sporta pārvalde489,7300515,693
09.600Brīvpusdienas560,3360560,336
09.600Skolēnu pārvadājumi160,0000160,000
09.000IZGLĪTĪBA26,528,2024,009,26830,572,583
10.700Sociālais dienests1,009,01901,009,019
10.700Sociālais dienests (Baldone)0262,689262,744
10.200Sociālās aprūpes centrs1,007,74001,007,740
10.700Sociālās aprūpes centrs "Baldone"01,151,9601,139,020
10.400Bāriņtiesa185,1400185,140
10.400Baldones Bāriņtiesa041,42041,720
10.400Pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām PII2,244,40002,244,400
10.400Projekts - Deinstitucionalizācija20,8719,52830,399
10.500Mērķdotācija bezdarbniekiem9,02509,025
10.500Projekts Sabiedriskie darbi (Baldone)03,8953,895
10.700Labklājības ministrijas finansētie asistenti (Baldone)018,10018,100
10.000SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA4,476,1951,487,5925,951,202
 Kredīta pamatsummas atmaksa(pamatbudžets)1,786,551371,1352,157,686
 Kredīta pamatsummas atmaksa no dotācijas autoceļiem266,6400266,640
 Statūtkapitāla palielināšana SIA BŪKS Baldone074,00074,000
 Līdzekļu atlikums gada beigās017,0000
 FINANSĒŠANA2,053,191462,1352,498,326
 PAVISAM IZDEVUMI53,575,6719,098,60061,938,841
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
3. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021
ZIEDOJUMU IEŅĒMUMI
Kods 2021.apstiprināts Ķekava2021.apstiprināts Baldone2021.apstiprināts Apvienotais
 Līdzekļu atlikums gada sākumā49670224549670
 KOPĀ49670224549670
 ZIEDOJUMU IZDEVUMI
 
   
KodsNosaukums2021.apstiprināts Ķekava2021.apstiprināts Baldone2021.apstiprināts Apvienotais
06.000Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana45300140046700
09.000Izglītība2650265
10.000Sociālā aizsardzība41058454950
 Līdzekļu atlikums gada beigās000
 KOPĀ IZDEVUMI49670224551915
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
4. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021
01.0 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI
lasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamAdministratīvā pārvaldeBaldones administrācijaIT uzturēšanaFinanšu pārvaldeDeputāti, komisiju darbsMērķ-dotāc. terit. plān.

dok. izstrāde
 

Mērķdot. ATR izstr.Izglītības norēķiniMaksājumi PFIFIekšējā parāda procentu nomaksaLīdzekļi neparedzētiem gadījumiemKlientu apkalpošanas centrsKlientu apkalpošanas centrs (Baldone)Vēlēšanu komisija 2021
  2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021.  apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts
1100Atalgojums1,883,6051,019,02800449,755325,80010,00013,595000011,4005,49348,534
1200Valsts soc. apdrošin. oblig. iemaks528,899289,7422,0700136,49179,1002,3593,20800002,8001,35511,774
2100Komand. un dienesta braucieni8,1506,10050002,000000000000
2200Pakalpojumi541,246112,68463,220125,97329,75040028,84100067,293111,000600635850
2300Mater., preces, invent. virs euro 50096,15733,21011,08032,50007,7000000002,0003359,332
2400Izdevumi periodikas iegādei000000000000000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi17,59015,5001,0905005000000000000
4311Budžeta iestāžu procentu maksājumi26,70700000000026,7070000
5100Nemateriālie ieguldījumi41,870067041,20000000000000
5200Pamatlīdzekļi17,70001,10016,60000000000000
6500Kompensācijas6,5601,0005,560000000000000
7210Transferti izglīt.funkciju nodrošināš.1,130,00000000001,130,000000000
7245Atmaksas valsts budžetam2,6830000001,947000007360
7260Pašvaldības budžeta dotācija PFIF2,099,387000000002,099,38700000
 Kredītu pamatsummas atmaksa2,157,6860000000002,157,6860000
 KOPĀ8,558,2401,477,26484,840216,773616,496415,00041,20018,7501,130,0002,099,3872,251,686111,00016,8008,55470,490
03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
 
Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamPašvaldības policija
  2021.apstiprināts2021.apstiprināts
1100Atalgojums891,349891,349
1200Valsts soc.apdrošin.oblig.iemaksas457,640457,640
2100Komandējumi un dienesta braucieni00
2200Pakalpojumi222,706222,706
2300Mater., preces, invent. virs euro 500143,615143,615
2400Izdevumi periodikas iegādei00
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi1,2601,260
5100Nemateriālie ieguldījumi1,2501,250
5200Pamatlīdzekļi38,24038,240
 KOPĀ1,756,0601,756,060
04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA
 
Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamIelu un ceļu apsaimniekošanaAttīstības pārvaldeCeļu investīciju projektiValsts dotācija autoceļiemAutoceļi BaldoneProjekts UrbactProj.Pārrobežu sadarbībaDeinstitu-cionaliz. (būvniec.)Uzvaras prosp./Jaun.iela
  2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts
1100Atalgojums680,6220655,443004,4003,98116,79800
1200Valsts soc. apdrošin. oblig. iemaksas195,5250189,583001,0409393,96300
2100Komandējumi13,180000006,4806,70000
2200Pakalpojumi1,622,3721,283,166150,045054,85394,72021,13818,45000
2300Materiāli,preces, inventārs22,28501000021,785040000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi0000000000
3200Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem193,293076,3930000116,90000
5100Nemateriālie ieguldījumi0000000000
5200Pamatlīdzekļi3,472,7328,00040,5102,032,43500023,800223,5801,144,407
 Kredītu pamatsummas atmaksa266,640000266,64000000
 KOPĀ6,466,6491,291,1661,112,0742,032,435321,493121,94532,538187,011223,5801,144,407
05.000 VIDES AIZSARDZĪBA
 
Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamDabas resursu nodoklis
  2021.plāns2021.apstiprināts
1100Atalgojums00
1200Valsts soc. apdrošin. oblig. iemaksas00
2100Komandējumi un dienesta braucieni00
2200Pakalpojumi173,850173,850
2300Mater., preces, invent. virs euro 50000
2400Izdevumi periodikas iegādei00
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi500500
6400Maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas39,89039,890
5200Pamatlīdzekļi00
 KOPĀ214,240214,240
06.00 TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA
 
Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamĪpašumu pārvaldeAttīstības nodaļa (Baldone)Teritoriju attīstība (Baldone)Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestsPašvaldības teritoriju apsaimniekošanaIelu apgaismojuma nodrošināšanaKapu apsaimniekošana
  2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts
1100Atalgojums975,539646,52900329,010000
1200Valsts soc. apdrošin. obligātās iemaksas289,671191,8213602,23595,255000
2100Komand. un dienesta braucieni210002100000
2200Pakalpojumi2,222,369402,37366,630178,220149,1451,056,500302,50067,001
2300Mater., preces,  invent. virs euro 500336,99086,0509,05537,910159,24542,40802,322
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi5,8004,30001,5000000
3200Subsīdijas un dotācijas44,0800044,0800000
5100Nemateriālie ieguldījumi270000270000
5200Pamatlīdzekļi543,22855,1004,00068,16027,400242,800131,39114,377
6400Kompensācijas500005000000
 Statūtkap. palielin. SIA "Ķekavas nami"00000000
 Statūtkap. palielin. SIA "Baložu komun.saimn."00000000
 Statūtkap. palielin. SIA "BŪKS"74,0000074,0000000
 KOPĀ4,492,6571,386,17380,045406,815760,3251,341,708433,89183,700
07.000 VESELĪBA
 
Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamĶekavas ambulanceProjekts - Veselības veicināšana
  2021.apstiprināts2021.apstiprināts2021.apstiprināts
1100Atalgojums397,044347,04450,000
1200Valsts soc. apdrošin. oblig. iemaks.115,885104,08511,800
2100Komandējumi000
2200Pakalpojumi205,053110,70094,353
2300Mater., preces, invent. virs euro 50042,05033,7508,300
2400Izdevumi periodikas iegādei000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maks.5,6295,6290
5100Nemateriālie ieguldījumi2002000
5200Pamatlīdzekļi36,60036,6000
 KOPĀ802,461638,008164,453
08.000 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA
 
Klasifik. kods PavisamSporta aģentūraBaldones novada bibliotēkaBaldones muzejsMercendarbes muižaKultūras centrs "Baldone"Mākslin. pašdarbības kolektīvu vadītāji (Baldone)Pārējā kultūra un sportsIzdevums "Ķekavas novads"Sarptautiskā sadraudzībaĶekavas kultūras centrsBaložu kultūras centrsDaugmales kultūras centrs
  2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts
1100Atalgojums1,451,626253,33350,89025,39527,035153,1751,9471,00000591,968270,24776,636
1200Valsts soc. apdrošin. oblig. iemaks.445,92676,94714,8757,2657,79044,72545923400185,79684,25523,580
2100Komandējumi un dienesta brauc.6,8002,8008805007700001,50080000
2200Pakalpojumi564,34394,1105,2754,16037,63087,500075,54833,5003,100169,79744,9008,823
2300Mater., preces, invent. virs euro 500186,92946,1207,7356,6059,54034,53507,865050048,83514,92410,270
2400Izdevumi periodikas iegādei8,60001,60000000004,0002,0001,000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksāj.0000000000000
3200Budžeta dotācija biedrībām197,873189,0780004,79504,00000000
5100Nemateriālie ieguldījumi1,003350000000003003530
5200Pamatlīdzekļi228,897150,5828,6552,10017,3006,93003,3280027,3558,9473,700
6400Pārējie pabalsti31,86215,0000001,070015,79200000
7230Uzturēšanas izdevumu transferti0000000000000
7210Transfeerti citām pašvaldībām89008900000000000
 KOPĀ3,124,749828,32090,80045,57599,295333,5002,406107,76733,5005,1001,028,851425,626124,009
09.000 IZGLĪTĪBA
 
Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamĶekavas vidus-
skola
Pļavniek-
kalna sākum-
skola
PII "Ieviņa"PII "Zvaig-
znīte"
Ķekavas mākslas skolaĶekavas mūzikas skolaIzglītības iestāžu ēku uzturē-
šana
Izglītības, kult. un sporta pārvaldeBaložu vidus-
skola
PII "Avotiņš"Daug-males pamat-
skola
PII "Bitīte"Skolēnu pārva-
dājumi
Sporta skolaSporta komplekss (Baldone)Brīvpus-
dienu apmaksa
Atbalsts izglīto-
jamo indiv. kompe-
tenču atbalstam
Projekts "Skolas soma"Ķekavas un Baložu vidussk. māc. vides uzlaboš.Baldones vidus-
skola
PII "Vāverīte"Baldones mākslas skolaBaldones mūzikas pamat-
skola
J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolaPēcpusd. centrs "Baltais ērglis"Baldones novada jauniešu centrsProjekts "Proti un dari"Pojekts "Pumpurs"Projekts "Sadarbība"Stratēģ. skolu apm. partne-
rība DAMD
Stratēģ. skolu apm. partne-
rība SNE
Projekts "Find your voice"Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
  2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
2021. apstip-
rināts
1100Atalgojums10,613,8022,434,552317,582640,793638,231240,999459,5710274,4771,154,087705,766641,819657,4580280,969172,810013,8302500717,743679,935125,356230,541153,73046,6158,71587410,9072,1920004,000
1200Valsts soc. apdrošin. oblig. iemaksas3,215,993757,91599,926203,025206,57574,426143,389083,152359,826236,831196,786201,836088,34247,25003,365250184,638177,13132,85061,62336,58513,8802,3102062,5735280001,000
2100Komandējumi un dienesta braucieni94,1761006,31500803,8600026040012,186004,9351,000000050200150700301350070020,94221,38221,3810
2200Pakalpojumi2,501,594515,02279,27081,86578,31734,93773,726032,469243,109123,181166,683272,930158,00037,70066,2500113,47517,87312,100148,553188,51010,98036,99202,3106,892004500000
2300Mater., preces, invent. virs euro 5001,410,251146,39759,88877,87337,41118,36819,5508,70016,66575,13555,30144,47112,3692,00018,47130,320560,33604,2240116,26743,61711,64541,74007,8101,6930000000
2400Izdevumi periodikas iegādei2,7471,000037000000427040000000000200003500000000000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksāj.18,30510,5000000000007,555002500000000000000000000
3200Subsīdijas un dotācijas65,004000000064,0040000001,000000000000000000000
4250Maksa par kapitāla izmantošanu110,000000000110,00000000000000000000000000000
5100Nemateriālie ieguldījumi1,920250200000000000000000000001,4700000000000
5200Pamat-līdzekļi12,316,84992,73519,23053,0507,200023,2403,970,64650028,68510,88224,1937,500014,00024,6000007,715,21532,21063,513132,03596,41501,00000000000
6200Sociālā palīdzība iedzīvotājiem0000000000000000000000000000000000
6400Stipendijas un transporta kompensācijas194,85118,50000000029,0004,351000005,000000093,39028,0001,76014,500350000000000
7210Uzturēš. izdev. transf. citām pašvald.11,665000000000000000000011,6650000000000000
7240Atmaksa valsts budžetam15,426000000015,4260000000000000000000000000
7510Atmaksa par ES projektiem0000000000000000000000000000000000
 Zaudējumi no valūtas kursa svārst.0000000000000000000000000000000000
 KOPĀ30,572,5833,976,971582,4111,056,976967,734368,810723,3364,089,346515,6931,865,8801,132,3611,094,0931,152,093160,000444,667348,230560,336130,67022,3727,727,3151,304,7161,180,906314,776483,701190,66571,64519,7451,08013,4803,87020,94221,38221,3815,000
10.000 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
 
Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamSociālais dienestsSociālās aprūpes centrsBāriņtiesaMērķdotācija bezdarbniekiemSociālais dienests (Baldone)Sociālās aprūpes centrs "Baldone"Baldones BāriņtiesaLabklāj. ministr. finansētie asistenti (Baldone)Projekts Sabiedriskie darbi BaldoneAukļu pakalpojumu apmaksaProjekts-Deinstitucionalizācija
  2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts
1100Atalgojums1,396,493350,233567,824139,2251,45671,569210,25029,99014,3502,70508,891
1200Valsts soc. apdrošin. oblig. iemaksas419,479105,945181,09636,16534421,08760,5808,5003,03064002,092
2100Komandējumi un dienesta braucieni3,7442,19401,20002800700000
2200Pakalpojumi228,36554,04486,0504,630258,13053,6302,1955300019,131
2300Mater., preces, invent. virs euro 500291,81713,762161,9001,77003,670109,560965190000
2400Izdevumi periodikas iegādei3500350000000000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi3253250000000000
3263Dotāc.biedrībām un nodibinājumiem000000000000
3262Dotācija komersantiem407,400000000000407,4000
5100Nemateriālie ieguldījumi1,7501,000075000000000
5200Pamatlīdzekļi707,9204,00010,5201,40000692,00000000
7200Transferti81,32060,2000020020,920000000
6200Sociālie pabalsti2,037,999130,716007,00049,44813,000005501,837,000285
6300Sociālie pabalsti natūrā56,30027,60000028,700000000
6400Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi317,940259,00000058,940000000
 KOPĀ5,951,2021,009,0191,007,740185,1409,025262,7441,139,02041,72018,1003,8952,244,40030,399
IZDEVUMU KOPSAVILKUMS
 
Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisam01.000 Vispārējie valdības dienesti03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība04.000 Ekonomiskā darbība05.000 Vides aizsardzība06.000 Teritoriju, mājokļu apsaimniekošana07.000 Veselība08.000 Atpūta, kultūra un sports09.000 Izglītība10.000 Sociālā aizsardzība
  2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts
1100Atalgojums18,290,0801,883,605891,349680,6220975,539397,0441,451,62610,613,8021,396,493
1200Valsts soc.apdroš.oblig.iemaks.5,669,018528,899457,640195,5250289,671115,885445,9263,215,993419,479
2100Komandējumi un dienesta brauc.126,2608,150013,180021006,80094,1763,744
2200Pakalpojumi8,281,898541,246222,7061,622,372173,8502,222,369205,053564,3432,501,594228,365
2300Mater.,preces, invent.virs euro 5002,530,09496,157143,61522,2850336,99042,050186,9291,410,251291,817
2400Izdevumi periodikas iegādei11,6970000008,6002,747350
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksāj.49,40917,5901,26005005,8005,629018,305325
3200Budžeta dotācija biedrībām907,65000193,293044,0800197,87365,004407,400
4000Budžeta aizņēmumu % maksājumi136,70726,707000000110,0000
6242Sociālie pabalsti2,037,999000000002,037,999
6300Sociālie pabalsti natūrā56,3000000000056,300
6400Pārējās kompensācijas un pabalsti585,04300039,890500031,862194,851317,940
6500Citas kompensācijas6,5606,56000000000
5100Nemateriālie ieguldījumi48,26341,8701,250002702001,0031,9201,750
5200Pamatlīdzekļi17,362,16617,70038,2403,472,7320543,22836,600228,89712,316,849707,920
7210Uzturēš.izdev.transf.citām pašvald.1,223,8751,130,0000000089011,66581,320
7240Uzturēšanas izdevumu transferti18,1092,68300000015,4260
7260Pašvaldības budžeta dotācija PFIF2,099,3872,099,38700000000
 Pamatkap/palielināš. pašvald.SIA74,000000074,0000000
 Kredīta pamatsummas atmaksa2,424,3262,157,6860266,640000000
 KOPĀ61,938,8418,558,2401,756,0606,466,649214,2404,492,657802,4613,124,74930,572,5835,951,202
 Līdzekļu atlikums gada beigās          
  61,938,841         
ZIEDOJUMI
 
Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamPašvaldībaPašvaldība (Baldone)Sociālās aprūpes centrsĶekavas vidusskola
  2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts2021. apstiprināts
1100Atalgojums00000
1200Valsts soc. apdrošin. oblig. iemaksas00000
2200Pakalpojumi17750177500
2300Materiāli484004704105265
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi00000
5100Nemateriālie ieguldījumi00000
5200Pamatlīdzekļi4530045300000
 Atlikums uz gada beigām00000
 KOPĀ519154530022454105265
 IEŅĒMUMI     
23.4.1.0.Saņemtie ziedojumi no jurid. pers.00000
23.5.1.0.Saņemtie ziedojumi no fizisk. pers.00000
 Atlikums uz gada sākumu519154530022454105265
 KOPĀ519154530022454105265
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
5. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021
ĶEKAVAS NOVADS
Pārskata gads2021
Pārskats par saistību

(euro)
 

Kods/ Uzskaites kontsAizdevējsInstitucionālā sektora klasifikācijas kodsMērķisLīguma noslēgšanas datumsSaistību apmērs
2021202220232024202520262027turpmākajos gadospavisam (1.+2.+3.+4.+ 5+.6.+7.+8.)
ABCDE123456789
 
Aizņēmumi
03Valsts kaseS13 01 00SIA Ķekavas nami pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, II kārta īstenošanai17.09.201357,71257,69657,55143,0610000216,020
03Valsts kaseS13 01 00ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/17/I/008) "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Ķekavas novadā" īstenošanai30.10.201810,67110,64410,61710,59110,56410,53810,51120,94495,080
03Valsts kaseS13 01 00ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/18/I/010) "Infrakstruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā" īstenošanai05.05.202012,50868,30468,30468,30468,30468,30468,304846,7521,269,084
03Valsts kaseS13 01 00Līdzfinansējuma nodrošināšanai ELFLA projekta (Nr.17-04-A00702-000048) "Kompleksa ceļa Daugmalē pārbūve" īstenošanai15.09.201741,35941,25441,15141,04840,94740,84340,74030,491317,833
03Valsts kaseS13 01 00projekta Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā īstenošanai13.11.202018722,53222,53222,53222,53222,53222,532202,599337,978
03Valsts kaseS13 01 00projekta Saules ielas pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā īstenošanai16.11.20201,15339,57439,57439,57439,57439,57439,574355,844594,441
03Valsts kaseS13 01 00projekta Saulgriežu ielas pārbūve no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai Baložos, (1.kārta) īstenošanai14.09.20201,28357,26557,26557,26557,26557,26557,265441,246786,119
03Valsts kaseS13 01 00projekts Pirmsskolas izglītības iestādes Ieviņa Ķekavas ciemā paplašināšana īstenošanai04.12.20202,70165,34586,80086,58186,58186,58186,581695,6461,196,816
03Valsts kaseS13 01 00SIA Baložu komunālā saimniecība pamatkapitāla palielināšanai KF projekta (Nr.4.3.1.0/17/A/011) Siltumtīklu modernizācija Titurg'īstenošanai16.06.202010,1328,07316,68416,55716,43016,30316,176236,903337,258
03Valsts kaseS13 01 00SIA "Ķekavas nami" pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta (Nr.5.3.1.0/16/I/08) "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4.kārta" īstenošanai16.05.2018195,411189,709189,248188,787188,345187,867187,4072,025,8293,352,603
04Valsts kaseS13 01 00Tehniskā projekta sākumskolas administratīvā ēkas un perspektīvās ielas "izstrāde,ūdens atdzelžošanas stacijas, ūdens rezervuāra "Odiņš" un divu artēzisko urbumu izbūve, A7-A5, Pļavu, Priežu, Smilšu, Dūņu, Purvu, Purmaļu, Pliederu ielas rekonstrukcija21.06.2007195,569193,21196,10200000484,882
09Valsts kaseS13 01 00Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība08.03.201389,25189,02488,83422,1730000289,282
09Valsts kaseS13 01 00Ķekavas sākumskolas 3B korpusa būvniecība08.03.2013268,600267,922267,253266,586265,926265,252264,586329,8182,195,943
09Valsts kaseS13 01 00ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" īstenošanai17.12.201868,23468,14867,98167,81367,65067,47967,312458,123932,740
09Valsts kaseS13 01 00ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" īstenošanai17.12.201829,10429,03228,95928,8900000115,985
09Valsts kaseS13 01 00Ķekavas sākumskolas 3.kārtas būvniecība11.02.2016432,002430,904429,850428,798427,781426,695425,6453,887,3766,889,051
09Valsts kaseS13 01 00Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transportu iegāde04.10.201826,56826,50126,43419,786000099,289
09Valsts kaseS13 01 00prioritārā investīciju projekta "Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve" īstenošanai16.05.201827,82127,75027,68227,61327,54727,47727,409176,498369,797
09Valsts kaseS13 01 00projekta "Gājēju ietves III kārtas izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" īstenošanai15.10.201525,43625,37225,30825,24525,18125,11800151,660
09Valsts kaseS13 01 00Projekta "Kazeņu ielas daļa un Sporta ielas daļa ar stāvlaukumu un nepieciešamajiem inženiertīkliem un ārtelpas labiekārtojumu Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" īstenošanai06.12.201716,33516,29416,25316,21316,17216,13116,09116,052129,541
09Valsts kaseS13 01 00Projekta "Ķekavas sākumskolas" II kārtas būvniecība" īstenošana14.02.2014317,871317,068316,279315,490314,714313,917313,131702,2562,910,726
09Valsts kaseS13 01 00Projekta "Nākotnes ielas posma (no Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam) pārbūve un Nākotnes ielas ietves izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā" īstenošanai06.09.201818,51618,46918,42318,37718,33218,28518,23931,810160,451
09Valsts kaseS13 01 00Projekta "PII "Avotiņš" piebūves būvniecības realizācija" īstenošanai30.06.201674,65374,46474,27774,09173,90673,71836,8000481,909
09Valsts kaseS13 01 00Projekta "PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana - pagraba siltināšana un drenāžas tīklu izbūve" īstenošanai15.09.201724,53624,47424,41324,35224,29224,23024,16918,089188,555
09Valsts kaseS13 01 00Projekta "Rāmavas ielas rekonstrukcija (no Mazās Rāmavas ielas līdz Pļavniekkalna ielai), Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 1.kārta" īstenošanai16.10.201743,54043,43043,32243,21343,10642,99742,88932,101334,598
09Valsts kaseS13 01 00Projekta "Rāmavas ielas rekonstrukcija (no mazās Rāmavas ielas līdz Pļavniekkalna ielai), Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, II kārta" īstenošanai05.07.201664,77264,60864,44664,28464,12463,96131,9290418,124
09Valsts kaseS13 01 00Projekta "Rīgas ielas (daļa) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju Rīgas ielā, Baložos, Ķekavas novadā" īstenošanai15.10.201527,96927,89927,82927,75927,68927,61900166,764
09Valsts kaseS13 01 00Projekta "Skolas ielas pārbūve no Rīgas ielas līdz Dārzu ielai Baložos, Ķekavas novadā" īstenošanai14.01.201648,29748,17548,05547,93447,81547,69447,5780335,548
 Valsts kase Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana   98,000245,164243,544241,924240,3045,666,3136,735,249
 Valsts kaseS13 01 00ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/18/I/010) "Infrakstruktūras izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, Ķekavas novadā" īstenošanai08.04.2021 1,85025,34050,21750,09349,97049,847271,459498,776
 Valsts kase Aizņēmums Pļavniekkalna skolas moduļu piebūvei  6,722117,915116,963116,011115,060114,1081,497,5732,084,352
 Valsts kaseS13 01 00Aizņēmums veloceliņa būvniecībai gar A709.04.2021 8,20012,85224,76724,67724,5870095,083
 Valsts kase Aizņēmums asfaltbetona seguma remontam Ķekavas novada pašv.ielām  3505,44822,32022,19222,06421,936207,698302,008
 Valsts kaseS13 01 00Vidusskolas sporta zāles pabeigšanai13.12.200624,635200000024,637
 Valsts kaseS13 01 00Vidusskolas rekonstrukcijas III kārta02.07.200873,90073,82918,43200000166,161
 Valsts kaseS13 01 00Līdzfinansējums Kohēzijas fondam04.09.200947,65147,80047,68247,56447,44447,32547,20682,276414,948
 Valsts kaseS13 01 00Baldones PII "Vāverīte" rekonstrukcija -papildus korpusa celtniecības uzsākšana17.09.201498,63998,94998,70298,46098,21097,96597,719170,430859,074
 Valsts kaseS13 01 00Baldones vidusskolas stadiona būvniecība05.06.2017100,538101,025100,775100,532100,277100,02899,778445,9221,148,875
 Valsts kaseS13 01 00Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība05.07.20184,5594,5562,2740000011,389
 Valsts kaseS13 01 00SIA "BŪKS" pamatkapitāla palielināšanai KF projekta (Nr.5.3.1.0/17/I/006) "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā" īstenošanai14.03.20195,368110,981110,776110,531110,250109,987109,7242,269,4072,937,024
 Valsts kaseS13 01 00EKII projekta ( Nr.EKII-3/18) "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā" īstenošanai15.05.201913,83213,87313,83913,80513,77013,73613,70120,487117,043
 Valsts kaseS13 01 00ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/086) "Energoefektivitātes paaaugstināšana sociālajā aprūpes centrā "Baldone"" īstenošanai15.05.201912,60217,69517,65117,60817,56317,51917,47526,132144,245
 KOPĀ:xxx2,513,9152,838,9732,951,1122,940,8482,818,8082,810,5452,656,66621,166,07440,696,941
 
Galvojumi
9560SEB BankaS12 20 00Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija13.06.200852,94150,3844,33500000107,660
9560"SEB banka" ASS12 20 00Studiju kredīts24.05.20105985985985985985985941014,283
9560Valsts kaseS13 01 00Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta09.06.201516,13116,11616,10016,10016,08616,02416,02463,820176,401
9560SEB BankaS12 20 00studentu kredīts23.08.20111,3101,3101,8101,8101,8101,81022717810,265
9560SEB bankaS12 20 00studentu kredīts13.01.20141251251251251251251251291,004
9560"SEB banka" ASS12 20 00studentu kredīts17.10.20144534534534534534534534523,623
9560"SEB banka" ASS12 20 00studiju kredīts15.12.20165765765765765765765761,7285,760
 KOPĀ:xxx72,13469,56223,99719,66219,64819,58617,99966,408308,996
              
 Citas ilgtermiņa saistības (PPP "Bitīte")xxx323,744325,765327,810330,139332,505334,999337,628856,5243,169,114
 
 Kopā saistības   2,909,7933,234,3003,302,9193,290,6493,170,9613,165,1303,012,29322,089,00644,175,051
 
 Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem7.848.728.908.878.558.538.12xx
 
 Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:        37,107,853
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
19.08.2021