Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.12.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 29. jūlijā
Par Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetu
Apstiprināti ar
Ķekavas novada domes
2021. gada 29. jūlija
sēdes lēmumu Nr. 1. (prot. Nr. 6/2021)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām"
14. panta otrās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. punktu,
46. panta pirmo un otro daļu, un
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
2., 7., 11. un 16. pantu

1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 48 923 220 euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.

(Ķekavas novada domes 22.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 54/2021 redakcijā)

2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam izdevumos 64 551 049 euro apmērā, tajā skaitā. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem euro 55 549 apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi euro 2 424 326 apmērā, statūtkapitāla palielināšana SIA BŪKS euro 74 000 un naudas līdzekļu atlikumu euro 7044 saskaņā ar 2. pielikumu.

(Ķekavas novada domes 22.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 54/2021 redakcijā)

3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2021. gada 1. janvāri euro 4 908 118 apmērā, 2021. gada aizņēmumu summu euro 10 719 711 apmērā, t.sk. Baložu vidusskolas piebūves celtniecībai euro 4 455 940, Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas Baložos pārbūvei euro 1 006 707, pirmsskolas izglītības iestādes "Ieviņa" piebūves būvniecībai euro 950 326, Saulgriežu ielas pārbūvei Baložos 1. kārtai euro 506 736, Saules ielas pārbūvei Odukalnā Ķekavā euro 380 593, Veloceliņa izbūvei gar autoceļu V2 Ķekavā euro 216 692, veloceliņa būvniecībai gar autoceļu A7 posmā Annužas euro 93 900, Gājēju un veloceliņa būvniecībai gar autoceļu A7 euro 255 550, Pļavniekkalna skolas moduļu piebūvei euro 2 003 760, asfaltbetona seguma remontiem euro 266 407, Sociālās aprūpes centra renovācijai Baldonē euro 583 100. Apstiprināt saistību apjomu 2021. gadā euro 2 513 915 apmērā, saskaņā ar 4. pielikumu.

(Ķekavas novada domes 20.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 36/2021 redakcijā)

4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2021. gadam izdevumu sadalījumu pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām, saskaņā ar 4. pielikumu.

5. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2021. gada 1. janvāri euro 51 915 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu.

6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus 2021. gadam izdevumos euro 51 915 apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu.

7. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram, saskaņā ar apstiprināto 2021. gada budžetu, apstiprināt uzņēmumu, iestāžu un atsevišķo struktūrvienību izdevumu uzturēšanas tāmes.

8. Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītāji un direktori ir budžeta izpildītāji, kuri ir atbildīgi par piešķirto līdzekļu izmantošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, saistošajiem noteikumiem un apstiprinātajām tāmēm.

9. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītājiem un direktoriem celtniecības darbi, remontdarbi un to izmaksas jāsaskaņo ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru.

10. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītājiem uz rīkojuma pamata un struktūrvienību vadītājiem, saskaņojot ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru, nepieciešamības gadījumos ir tiesības, apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas 2200 un 2300 kodu ietvaros, veikt izmaiņas apakškodos, nepārsniedzot 25 % no apstiprināto attiecīgo apakškodu summas noteiktiem mērķiem.

Sēdes vadītājs J. Žilko
1. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021
PAMATBUDŽETS - IEŅĒMUMI

(Pielikums Ķekavas novada domes 22.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 54/2021 redakcijā)

Kods

Nosaukums

2021. apstiprināts

Izmaiņas

2021. apstiprināts

2022.plāns

Izmaiņas

2022. apstiprināts

2023.plāns

Izmaiņas

2023. apstiprināts

1.1.1.2.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par tekošo gadu

28 851 754

0

28 851 754

28 851 754

0

28 851 754

30 710 005

0

30 710 005

1.1.1.1.Iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.0.0.KOPĀ

28 851 754

0

28 851 754

28 851 754

0

28 851 754

30 710 005

0

30 710 005

4.1.1.1.Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tekošā gada maksājumi

1 644 301

25 000

1 669 301

1 693 710

0

1 693 710

1 700 100

0

1 700 100

4.1.1.2.Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepr.gadu maks.

215 500

9 000

224 500

195 500

0

195 500

215 500

0

215 500

4.1.1.0.KOPĀ

1 859 801

34 000

1 893 801

1 889 210

0

1 889 210

1 915 600

0

1 915 600

4.1.2.1.Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm tekošā gada maksājumi

963 790

43 000

1 006 790

973 790

0

973 790

973 790

0

973 790

4.1.2.2.Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm iepr.gadu maks.

91 000

0

91 000

51 000

0

51 000

91 000

0

91 000

4..12.0.KOPĀ

1 054 790

43 000

1 097 790

1 024 790

0

1 024 790

1 064 790

0

1 064 790

4.1.3.1.Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem tekošā gada maksājumi

620 612

6 000

626 612

647 424

0

647 424

647 787

0

647 787

4.1.3.2.Nekustāmā īpašuma nodoklis par mājokļiem iepr.gadu maks.

72 000

3 309

75 309

77 000

0

77 000

77 000

0

77 000

4.1.3.0.KOPĀ

692 612

9 309

701 921

724 424

0

724 424

724 787

0

724 787

5.4.1.0.Azartspēļu nodoklis

5 000

-3 500

1 500

6 000

0

6 000

6 000

0

6 000

5.4.0.0.KOPĀ

5 000

-3 500

1 500

6 000

0

6 000

6 000

0

6 000

5.5.3.1.Dabas resursu nodoklis

156 500

-60 638

95 862

156 500

0

156 500

156 500

0

156 500

5.5.0.0.KOPĀ

156 500

-60 638

95 862

156 500

0

156 500

156 500

0

156 500

8.3.0.0.Pārējie ieņēmumi no dividendēm

45 350

0

45 350

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

8.0.0.0.KOPĀ

45 350

0

45 350

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

9.2.9.3Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci

0

142

142

 

 

 

 

 

 

9.4.2.0.Valsts nodevas bāriņtiesas iekasētās

3 530

-3 000

530

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

9.4.3.0.Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu

350

-150

200

400

0

400

400

0

400

9.4.5.0.Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu

3 300

0

3 300

4 800

0

4 800

4 800

0

4 800

9.4.9.0.Pārējās valsts nodevas

380

-170

210

430

0

430

430

0

430

9.4.0.0.KOPĀ

7 560

-3 178

4 382

10 630

0

10 630

10 630

0

10 630

9.5.1.1.PN par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

200

-100

100

500

0

500

500

0

500

9.5.1.2.PN par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu

400

-100

300

1 100

0

1 100

1 100

0

1 100

9.5.1.4.PN par tirdzniecību publiskās vietās

10 500

-1 300

9 200

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

9.5.1.5.PN par dzīvnieku turēšanu

1 550

-150

1 400

2 550

0

2 550

2 550

0

2 550

9.5.1.7.PN par reklāmas afišu un sludinājumu izvietošanu

2 900

0

2 900

2 600

0

2 600

2 600

0

2 600

9.5.1.9.PN pae simbolikas izmantošanu

50

0

50

50

0

50

50

0

50

9.5.2.1.PN par būvatļaujas saņemšanu

15 100

-1 500

13 600

17 100

0

17 100

17 100

0

17 100

9.5.2.9.Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības

9 600

1 335

10 935

2 600

0

2 600

2 600

0

2 600

9.5.0.0.KOPĀ

40 300

-1 815

38 485

46 500

0

46 500

46 500

0

46 500

10.1.4.0.Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

25 700

7 724

33 424

22 700

0

22 700

22 700

0

22 700

10.1.5.4.Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē

7 800

-1 500

6 300

7 300

0

7 300

7 300

0

7 300

10.1.0.0.KOPĀ

33 500

6 224

39 724

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

12.2.3.0Zvejas licences

300

0

300

300

0

300

300

0

300

12.3.9.5Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi

800

-600

200

2 300

0

2 300

2 300

0

2 300

12.3.9.9.Pārējie dažādi nenodokļu ienēmumi

18 000

7 600

25 600

18 000

0

18 000

18 000

0

18 000

12.0.0.0.KOPĀ

19 100

7 000

26 100

20 600

0

20 600

20 600

0

20 600

13.2.1.0.Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

355 000

-13 000

342 000

365 000

0

365 000

365 000

0

365 000

13.2.2.0Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas

0

0

0

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

13.4.0.0.Ieņēmumi no pašvaldības kustāmā īpašuma un mantas realizācijas

32 060

-32 000

60

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

13.5.0.0Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas

58 800

-8 500

50 300

58 800

0

58 800

58 800

0

58 800

13.0.0.0.KOPĀ

445 860

-53 500

392 360

444 800

0

444 800

444 800

0

444 800

17.2.0.0.Līdzfinansējums Deinstitucionalizācijai

70 000

0

70 000

21 348

0

21 348

21 348

0

21 348

17.0.0.0.KOPĀ

70 000

0

70 000

21 348

0

21 348

21 348

0

21 348

18.6.2.0.Pašvald.budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija (brīvpusdienas)

156 560

11 118

167 678

166 560

0

166 560

176 560

0

176 560

18.6.2.0Skolu bibliotēku grāmatu iegāde, tautas kolektīvi

108 997

0

108 997

108 997

0

108 997

98 401

0

98 401

18.6.2.0Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām no valsts budžeta(pedagogu algas)

5 974 215

404 419

6 378 634

5 974 215

0

5 974 215

5 974 215

0

5 974 215

18.6.2.0Mērķdotācija maznodrošinātiem iedz.un asistentiem(soc.dienests Ķekava)

132 719

20 000

152 719

116 524

0

116 524

116 524

0

116 524

18.6.2.0.Nacionālā veselības dienesta finansējums - Ambulance

205 000

37 450

242 450

200 000

0

200 000

200 000

0

200 000

18.6.2.0.Programma "Latvijas skolas soma"

10 385

14 418

24 803

10 385

0

10 385

10 385

0

10 385

18.6.2.0.Valsts mērķdotācija atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

41 686

0

41 686

0

0

0

0

0

0

18.6.2.0Mērķdotācija par interneta pilnveidošanas izdevumu apmaksu

6 562

4 137

10 699

0

0

0

0

0

0

18.6.2.0.Valsts finansējums Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošanai

79 028

0

79 028

4 831

0

4 831

0

0

0

18.6.2.0.Mērķdotācija teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei

18 100

-7 786

10 314

0

0

0

0

0

0

18.6.2.0.Mērķdotācija kopīga jaunveid.novada admin.struktūras proj.izstrādei

5 625

-5 625

0

0

0

0

0

0

0

18.6.2.0.Dotācija autoceļiem

431 883

0

431 883

431 883

0

431 883

431 883

0

431 883

18.6.2.0.Līdzfinansējums Klientu apkalpošanas centram

20 700

0

20 700

20 700

0

20 700

20 700

0

20 700

18.6.2.0.Līdzfinansējums atbalstam bezdarba gadījumos

9 705

4 383

14 088

9 705

0

9 705

9 705

0

9 705

18.6.2.0.Valsts finansējums - Sociālā dienesta pilotprojekts

19 756

0

19 756

0

0

0

 

0

0

18.6.2.0.Valsts finansējums Sociālās aprūpes centram (pabalsti)

10 400

1 960

12 360

0

0

0

0

0

0

18.6.2.0.Labklājības ministrijas mērķdotācija krīzes pabalstam (Baldone)

3 940

0

3 940

3 940

0

3 940

3 940

0

3 940

18.6.2.0.Mērķdotācija audžuģimenei no Labklājības min. finansējuma (Baldone)

2 346

0

2 346

3 484

0

3 484

3 484

0

3 484

18.6.2.0.Labklājības ministrijas asistentu pakalpojumu nodrošināš. (Baldone)

27 089

13 780

40 869

19 696

0

19 696

19 696

0

19 696

18.6.2.0.Mērķdotācija no VARAM LNG par vakcinācijas punkta izdevumiem

0

6 100

6 100

0

0

0

0

0

0

18.6.2.0.LM mērķdotācija par individāl.aizsarglīdzekļiem Soc.aprūpes centram

0

1 575

1 575

0

0

0

0

0

0

18.6.2.0.Atbalsts priekšlaic.mācību pārtraukš. Samazin. PUMPURS - Covid līdzekļi

0

9 957

9 957

0

0

0

0

0

0

18.6.2.0.Mērķdotācija ATR admin.izdevumu līdzfinansēšanai

131 822

0

131 822

0

0

0

0

0

0

18.6.2.0.KOPĀ

7 396 518

515 886

7 912 404

7 070 920

0

7 070 920

7 065 493

0

7 065 493

18.6.3.0.ES finansējums Soc.dienesta projektiem

7 969

14

7 983

5 615

0

5 615

0

0

0

18.6.3.0ES finansējums deinstitucionalizācijas projektam

195 074

0

195 074

121 470

0

121 470

0

0

0

18.6.3.0.ES finansējums Uzvaras prosp. un Jaunatnes ielas pārbūvei Baložos

117 646

0

117 646

0

0

0

0

0

0

18.6.3.0.Transferti Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošanai

2 983 885

0

2 983 885

1 503 732

0

1 503 732

0

0

0

18.6.3.0.ES līdzfinasējums Sporta aģentūrai

77 500

0

77 500

18 000

0

18 000

0

0

0

18.6.3.0.ES līdzfinasējums Proj.URBACT

20 016

0

20 016

11 290

0

11 290

0

0

0

18.6.3.0.ES līdzfinansējums projektam Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai

145 500

0

145 500

104 500

0

104 500

0

0

0

18.6.3.0.ES līdzfinansējums Veselības veicināšanai un profilaksei Ķekavas novadā

92 000

0

92 000

67 837

0

67 837

67 837

0

67 837

18.6.3.0.ES līdzfinansējums izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

45 700

0

45 700

0

0

0

0

0

0

18.6.3.0.ES līdzfinansējums Pļavniekkalna pamatskolai

4 858

0

4 858

0

0

0

0

0

0

18.6.3.0.Projekts "Jauniešu centra projekti"

4 517

0

4 517

0

0

0

0

0

0

18.6.3.0.Projekts "Karjeras atbalsts vispār. un profes. izglīt. iestādēs

3 973

0

3 973

0

0

0

0

0

0

18.6.3.0.Projekts "PuMPuRS"

4 500

11 193

15 693

0

0

0

0

0

0

18.6.3.0.Projekts "PuMPuRS" jaunatnes iniciatīvu 2021.g. konkursa projektiem

0

8 280

8 280

0

0

0

0

0

0

18.6.3.0.Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (Baldone)

755

329

1 084

955

0

955

955

0

955

18.6.3.0.KOPĀ

3 703 893

19 816

3 723 709

1 833 399

0

1 833 399

68 792

0

68 792

18.6.4.0.Dotācija no PFIF

0

357 445

357 445

0

0

0

0

0

0

18.6.4.0. 

0

357 445

357 445

0

0

0

0

0

0

19.2.0.0.Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

650 000

0

650 000

690 000

0

690 000

0

0

0

19.2.0.0.Saņemtie transferti no citām pašvaldībām

81 789

0

81 789

70 000

0

70 000

70 000

0

70 000

19.2.0.0.Reģionālās policijas ieņēmumi

623 649

0

623 649

729 709

0

729 709

729 709

0

729 709

19.2.0.0.Baldones pašvaldības konta atlikuma pārgrāmatošana uz 01.07.2021

1 357 878

0

1 357 878

0

0

0

0

0

0

19.0.0.0.KOPĀ

2 713 316

0

2 713 316

1 489 709

0

1 489 709

799 709

0

799 709

21.1.9.4Ieņēmumi no vadošā partnera grupas īstenotajiem ES projektiem

4 760

0

4 760

0

0

0

0

0

0

21.1.9.2Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmas īstenošanas

11 151

0

11 151

0

0

0

0

0

0

21.3.4.0.Procentu ieņēmumi no pašu ieguldījumiem

500

0

500

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

21.3.5.2.Ieņēmumi no vecāku maksām

264

-16

248

1 264

0

1 264

1 264

0

1 264

21.3.5.9.Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem

156 004

-5 000

151 004

164 149

0

164 149

164 149

0

164 149

21.3.7.9.Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsn.un pārējiem kanc.pakalpoj.

2 100

-700

1 400

2 340

0

2 340

2 340

0

2 340

21.3.8.1.Ieņēmumi par telpu nomu

56 795

550

57 345

70 990

0

70 990

72 990

0

72 990

21.3.8.3.Ieņēmumi no kustāmā īpašuma iznomāšanas

600

0

600

0

0

0

0

0

0

21.3.8.4.Ieņēmumi par zemes nomu

25 000

3 700

28 700

30 000

0

30 000

30 000

0

30 000

21.3.8.9.Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

5 260

550

5 810

5 300

0

5 300

5 450

0

5 450

21.3.9.1.Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

402 851

-2 910

399 941

420 000

0

420 000

450 000

0

450 000

21.3.9.2.Ieņēmumi no pacientu iemaksām

7 400

0

7 400

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

21.3.9.3.Ieņēmumi par biļešu realizāciju

19 900

0

19 900

26 000

0

26 000

26 000

0

26 000

21.3.9.4.Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem

38 400

846

39 246

59 300

0

59 300

59 300

0

59 300

21.3.9.5Ieņēmumi par projektu īstenošanu

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

21.3.9.7.Atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekust/kust..īpašumu

0

8 735

8 735

      
21.3.9.9.Citi ieņēmumi un maksas pakalpojumi

146 536

11 121

157 657

332 800

0

332 800

350 000

0

350 000

21.4.2.9.Pārējie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi

2 500

0

2 500

2 500

0

2 500

2 500

0

2 500

21.4.9.0Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi

17 278

23 142

40 420

9 406

0

9 406

9 406

 

9 406

21.0.0.0.KOPĀ

917 299

40 018

957 317

1 130 049

0

1 130 049

1 179 399

0

1 179 399

 Ieņēmumi kopā

48 013 153

910 067

48 923 220

44 753 633

0

44 753 633

44 267 953

0

44 267 953

SaistībasBaložu vidusskolas piebūves būvniecība

4 455 940

0

4 455 940

1 347 853

0

1 347 853

0

0

0

 Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas Baložos pārbūve

1 006 707

0

1 006 707

0

0

0

0

0

0

 Aizņēmums PII Ieviņa pārbūvei

950 326

0

950 326

0

0

0

0

0

0

 Saulgriežu ielas pārbūve Baložos 1.kārta

506 736

0

506 736

0

0

0

0

0

0

 Saiules ielas pārbūve Odukalnā Ķekavā

380 593

0

380 593

0

0

0

0

0

0

 Veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavā

216 692

0

216 692

0

0

0

0

0

0

 Aizņēmums veloceliņa būvniecībai gar A7 (posmā Annužas)

93 900

0

93 900

0

0

0

0

0

0

 Aizņēmums veloceliņa būvniecībai gar A7

255 550

0

255 550

596 283

0

596 283

0

0

0

 Aizņēmums Pļavniekkalna skolas moduļu piebūvei

2 003 760

0

2 003 760

0

0

0

0

0

0

 Aizņēmums asfaltbetona seguma remontiem

266 407

0

266 407

0

0

0

0

0

0

 Aizņēmums Sociālās aprūpes centra renovācijai Baldonē

583 100

0

583 100

0

0

0

0

0

0

 Saistības kopā

10 719 711

0

10 719 711

1 944 136

0

1 944 136

0

0

0

 Dabas resursu nodokļa konta atlikums gada sākumā

56 940

0

56 940

0

0

0

0

0

0

 Autoceļu dotācijas atlikums gada sākumā

10 124

0

10 124

0

0

0

0

0

0

 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā (Baldone)

1 752 028

0

1 752 028

0

0

0

0

0

0

 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

3 089 026

 

3 089 026

0

0

0

0

0

0

 PAVISAM IEŅĒMUMI

63 640 982

910 067

64 551 049

46 697 769

0

46 697 769

44 267 953

0

44 267 953

2. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021
PAMATBUDŽETS - IZDEVUMI

(Pielikums Ķekavas novada domes 22.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 54/2021 redakcijā)

Kods

Nosaukums

2021. apstiprināts

Izmaiņas

2021. apstiprināts

2022. plāns

Izmaiņas

2022. apstiprināts

2023. plāns

Izmaiņas

2023. apstiprināts

01.110Administratīvā pārvalde

1 469 764

0

1 469 764

1 477 264

0

1 477 264

1 477 264

0

1 477 264

01.110Baldones administrācija

1 442 718

0

1 442 718

84 840

0

84 840

84 840

0

84 840

01.110IT uzturēšana

230 835

4 137

234 972

187 444

0

187 444

191 444

0

191 444

01.110Finanšu pārvalde

616 496

0

616 496

616 496

0

616 496

616 496

0

616 496

01.110Deputātu, komiteju un komisiju darbs

418 000

0

418 000

415 000

0

415 000

415 000

0

415 000

01.812Mērķdotācija -Teritorijas plānošanas dokumentu izstrāde

41 200

-7 786

33 414

0

0

0

0

0

0

01.812Mērķdotācija kopīga jaunveidojamā novada admin.struktūras proj.izstrādei

18 750

-5 625

13 125

0

0

0

0

0

0

01.812Mērķdotācija ATR admin.izdevumu līdzfinansēšanai

131 822

0

131 822

0

0

0

0

0

0

01.110Vēlēšanu komisija 2021

67 016

0

67 016

0

0

0

0

0

0

01.721Iekšējā parāda procentu nomaksa

91 000

0

91 000

84 800

0

84 800

86 500

0

86 500

01.110Klientu apkalpošanas centra izveide

16 800

0

16 800

16 800

0

16 800

16 800

0

16 800

01.110Klientu apkalpošanas centra izveide (Baldone)

8 554

0

8 554

8 554

0

8 554

8 554

0

8 554

01.890Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

55 549

0

55 549

0

0

0

0

0

0

01.830Norēķini par izglītības pakalpojumiem

1 130 000

15 000

1 145 000

1 130 000

0

1 130 000

1 130 000

0

1 130 000

01.830Norēķini par iemaksām PFIF

2 099 387

377 985

2 477 372

2 099 387

0

2 099 387

2 099 387

0

2 099 387

01.000IZPILDVARAS UN LIKUMDOŠANAS INSTITŪCIJAS

7 837 891

383 711

8 221 602

6 120 585

0

6 120 585

6 126 285

0

6 126 285

03.110Pašvaldības policija

1 764 737

-92 111

1 672 626

1 756 060

0

1 756 060

1 756 060

0

1 756 060

03.110Baldones policija (1.pusgads)

0

101 335

101 335

0

0

0

0

0

0

03.600Sabiedriskā kārtība un drošība

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03.000SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

1 764 737

9 224

1 773 961

1 756 060

0

1 756 060

1 756 060

0

1 756 060

04.900Attīstības un būvniecības pārvalde

1 112 074

31 000

1 143 074

880 555

0

880 555

880 555

0

880 555

04.510Ielu un ceļu apsaimniekošana un remonts

1 312 372

106 180

1 418 552

900 000

0

900 000

870 000

0

870 000

04.900Projekts URBACT

32 538

0

32 538

13 282

0

13 282

0

0

0

04.900Projekts Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai

187 011

0

187 011

110 936

0

110 936

0

0

0

04.900Projekts Erasmus + Guidance& Digital tools and method

4 107

0

4 107

0

0

0

0

0

0

04.900Projekts -Sabiedrībā balstītu pakalp.infrastrukt.izveide (Deinstitucionaliz.)

223 580

0

223 580

139 221

0

139 221

0

0

0

04.510Valsts dotācija autoceļiem

54 853

0

54 853

44 729

0

44 729

44 729

0

44 729

04.510Autoceļi Baldone

121 945

0

121 945

121 945

0

121 945

121 945

0

121 945

04.510Uzvaras prospekta/jaunatnes ielas pārbūve (ES finans.projekts)

1 144 407

0

1 144 407

0

0

0

0

0

0

04.510Ceļu investīciju projekti

2 287 985

0

2 287 985

696 283

0

696 283

50 000

0

50 000

04.000EKONOMISKĀ DARBĪBA

6 480 872

137 180

6 618 052

2 906 951

0

2 906 951

1 967 229

0

1 967 229

05.600Vides aizsardzība - dabas resursu nodoklis

214 240

-59 096

155 144

157 300

0

157 300

157 300

0

157 300

05.000VIDES AIZSARDZĪBA

214 240

-59 096

155 144

157 300

0

157 300

157 300

0

157 300

06.200Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana

1 411 208

42 400

1 453 608

1 110 500

0

1 110 500

1 080 500

0

1 080 500

06.200Īpašumu pārvalde

1 376 780

-18 972

1 357 808

992 321

0

992 321

972 321

0

972 321

06.200Attīstības nodaļa (Baldone)

74 005

0

74 005

80 045

0

80 045

80 045

0

80 045

06.200Teritoriju attīstība (Baldone)

332 815

-2 115

330 700

332 815

0

332 815

332 815

0

332 815

06.200Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests

760 325

0

760 325

760 325

0

760 325

760 325

0

760 325

06.400Ielu apgaismojuma nodrošināšana

433 891

0

433 891

317 500

0

317 500

317 500

0

317 500

06.600Kapu apsaimniekošana

73 700

-14 615

59 085

64 600

0

64 600

64 600

0

64 600

06.000PAŠVALDĪBAS TERIT.UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

4 462 724

6 698

4 469 422

3 658 106

0

3 658 106

3 608 106

0

3 608 106

07.210Ķekavas ambulance

646 384

37 450

683 834

583 606

0

583 606

583 606

0

583 606

07.450Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā

164 453

0

164 453

67 837

0

67 837

67 837

0

67 837

07.000VESELĪBA

810 837

37 450

848 287

651 443

0

651 443

651 443

0

651 443

08.210Baldones novada bibliotēka

90 800

0

90 800

90 800

0

90 800

90 800

0

90 800

08.220Baldones muzejs

45 575

0

45 575

45 575

0

45 575

45 575

0

45 575

08.230Ķekavas pagasta kultūras centrs

1 018 851

0

1 018 851

1 047 927

0

1 047 927

1 048 050

0

1 048 050

08.230Baložu kultūras centrs

417 692

-14 716

402 976

415 577

0

415 577

414 771

0

414 771

08.230Daugmales kultūras centrs

122 759

0

122 759

122 857

0

122 857

121 857

0

121 857

08.100Sporta aģentūra

845 197

7 126

852 323

695 317

0

695 317

700 198

0

700 198

08.330Izdevums "Ķekavas novads"

39 540

0

39 540

34 000

0

34 000

34 000

0

34 000

08.620Pārējie kultūras un sporta pasākumi

163 618

0

163 618

104 975

0

104 975

104 975

0

104 975

08.620Mercendarbes muiža

99 295

0

99 295

99 295

0

99 295

99 295

0

99 295

08.620Kultūras centrs "Baldone"

333 500

0

333 500

333 500

0

333 500

333 500

0

333 500

08.620Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāji

2 406

0

2 406

2 406

0

2 406

2 406

0

2 406

08.620Starptautiskās sadarbības projekti

5 100

0

5 100

5 100

0

5 100

11 500

0

11 500

08.000ATPŪTA,KULTŪRA,RELIĢIJA

3 184 333

-7 590

3 176 743

2 997 329

0

2 997 329

3 006 927

0

3 006 927

09.219Ķekavas vidusskola

3 974 477

-17 169

3 957 308

3 965 349

0

3 965 349

3 965 349

0

3 965 349

09.211Pļavniekkalna sākumskola

554 661

-6 426

548 235

547 031

0

547 031

547 031

0

547 031

09.219Baložu vidusskola

1 823 659

13 398

1 837 057

1 789 203

0

1 789 203

1 789 203

0

1 789 203

09.219Daugmales pamatskola

1 068 950

-4 195

1 064 755

1 093 782

0

1 093 782

1 093 782

0

1 093 782

09.219Baldones vidusskola

1 304 716

287 569

1 592 285

1 304 716

0

1 304 716

1 304 716

0

1 304 716

09.100PII "Ieviņa"

1 145 454

0

1 145 454

950 213

0

950 213

950 213

0

950 213

09.100PII "Zvaigznīte"

967 620

-1 916

965 704

907 145

0

907 145

907 145

0

907 145

09.100PII "Avotiņš"

1 131 167

6 351

1 137 518

1 063 922

0

1 063 922

1 063 922

0

1 063 922

09.100PII "Bitīte"

1 152 093

-8 432

1 143 661

1 075 669

0

1 075 669

1 075 669

0

1 075 669

09.100PII "Vāverīte"

1 180 906

54 896

1 235 802

1 180 906

0

1 180 906

1 180 906

0

1 180 906

09.510Ķekavas mākslas skola

360 750

-22 380

338 370

367 581

0

367 581

367 581

0

367 581

09.510Baldones mākslas skola

314 776

569

315 345

314 776

0

314 776

314 776

0

314 776

09.510Ķekavas mūzikas skola

742 152

300

742 452

716 960

0

716 960

716 960

0

716 960

09.219Baldones sākumskola

483 701

28 060

511 761

483 701

0

483 701

483 701

0

483 701

09.510J.Dūmiņa Baldones mūzikas skola

190 665

2 208

192 873

190 665

0

190 665

190 665

0

190 665

09.510Ķekavas sporta skola

422 767

0

422 767

421 485

0

421 485

421 485

0

421 485

09.510Sporta komplekss (Baldone)

348 230

0

348 230

348 230

0

348 230

348 230

0

348 230

09.510Skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētki

260

0

260

0

0

0

0

0

0

09.510Bērnu pēcpusdienas centrs"Baltais ērglis"

71 645

0

71 645

71 645

0

71 645

71 645

0

71 645

09.510Baldones novada jauniešu centrs

19 745

0

19 745

19 745

0

19 745

19 745

0

19 745

09.600Projekts PROTI UN DARI (Baldone)

1 080

0

1 080

0

0

0

0

0

0

09.810Projekts Izglītojamo kompetenču attīstība

130 670

0

130 670

0

0

0

0

0

0

09.810Programma Skolas soma

22 372

14 418

36 790

22 372

0

22 372

0

0

0

09.820Ķekavas vidussk. un Baložu vidussk. mācību vides uzlabošana

7 530 953

25 168

7 556 121

1 536 810

0

1 536 810

0

0

0

09.820Izglītības iestāžu ēku uzturēšana

4 089 346

-31 000

4 058 346

388 100

0

388 100

388 100

0

388 100

09.820Projekts Pumpurs

13 480

2 213

15 693

0

0

0

0

0

0

09.820Projekts "PuMPuRS" jaunatnes iniciatīvu 2021.g. konkursa projektiem

0

8 280

8 280

0

0

0

0

0

0

09.820Projekts SA-DARBĪBA (Baldone)

3 870

0

3 870

0

0

0

0

0

0

09.820Projekts Baldones vsk. stratēģiskā skolu apmaiņas partnerība (DAMD)

20 942

0

20 942

0

0

0

0

0

0

09.820Projekts Baldones vsk. stratēģiskā skolu apmaiņas partnerība (SNE)

21 382

0

21 382

0

0

0

0

0

0

09.820Projekts FIND YOUR VOICE (Baldone)

21 381

0

21 381

0

0

0

0

0

0

09.910Projekts Karjeras atbalsts visp. un profes. izglīt. iestādēs

3 973

0

3 973

0

0

0

0

0

0

09.810Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

548 509

0

548 509

515 693

0

515 693

515 693

0

515 693

09.810Projekts - Atbalsts priekšl.māc.pārtraukš.samazin.PUMPURS Covid līdzekļi

0

9 957

9 957

0

0

0

0

0

0

09.600Brīvpusdienas

560 336

0

560 336

565 000

0

565 000

578 000

0

578 000

09.600Skolēnu pārvadājumi

160 000

0

160 000

227 500

0

227 500

227 500

0

227 500

09.000IZGLĪTĪBA

30 386 688

361 869

30 748 557

20 068 199

0

20 068 199

18 522 017

0

18 522 017

10.700Sociālais dienests

993 724

12 514

1 006 238

991 091

0

991 091

993 028

0

993 028

10.700Sociālais dienests (Baldone)

264 082

22 829

286 911

262 744

0

262 744

262 744

0

262 744

10.200Sociālās aprūpes centrs

1 007 740

0

1 007 740

993 412

0

993 412

995 262

0

995 262

10.700Sociālās aprūpes centrs "Baldone"

1 139 020

0

1 139 020

1 139 020

0

1 139 020

1 139 020

0

1 139 020

10.400Bāriņtiesa

131 667

0

131 667

0

0

0

0

0

0

10.400Baldones Bāriņtiesa

25 787

0

25 787

0

0

0

0

0

0

10.400Jaunā Bāriņtiesa

69 406

0

69 406

69 406

0

69 406

69 406

0

69 406

10.400Pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām PII

2 244 400

-15 000

2 229 400

2 207 400

0

2 207 400

2 207 400

0

2 207 400

10,400Projekts - Deinstitucionalizācija

79 051

0

79 051

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

10.500Mērķdotācija bezdarbniekiem

9 025

0

9 025

9 025

0

9 025

9 025

0

9 025

10.500Projekts Sabiedriskie darbi (Baldone)

3 895

6 498

10 393

0

0

0

0

0

0

10.700Labklājības ministrijas finansētie asistenti (Baldone)

25 493

13 780

39 273

18 100

0

18 100

18 100

0

18 100

10.000SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

5 993 290

40 621

6 033 911

5 710 198

0

5 710 198

5 713 985

0

5 713 985

 Kredīta pamatsummas atmaksa(pamatbudžets)

2 157 686

0

2 157 686

2 404 958

0

2 404 958

2 491 961

0

2 491 961

 Kredīta pamatsummas atmaksa no dotācijas autoceļiem

266 640

0

266 640

266 640

0

266 640

266 640

0

266 640

 Statūtkapitāla palielināšana SIA BŪKS Baldone

74 000

0

74 000

0

0

0

0

0

0

 Līdzekļu atlikums gada beigās (projekta atlikums)

7 044

0

7 044

0

0

0

0

0

0

 FINANSĒŠANA

2 505 370

0

2 505 370

2 671 598

0

2 671 598

2 758 601

0

2 758 601

 PAVISAM IZDEVUMI

63 640 982

910 067

64 551 049

46 697 769

0

46 697 769

44 267 953

0

44 267 953

           
  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021
ZIEDOJUMU IEŅĒMUMI

(Pielikums Ķekavas novada domes 22.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 54/2021 redakcijā)

Kods 

2021.plāns

Izmaiņas

2021.apstiprināts

23.4.1.0.Saņemtie ziedojumi no juridiskām personām

0

0

0

23.4.2.0.Saņemtie ziedojumi natūrā

0

0

0

23.5.1.0.Saņemtie ziedojumi no fiziskām personām

0

0

0

 Līdzekļu atlikums gada sākumā

49670

0

49670

 KOPĀ

49670

0

49670

 

ZIEDOJUMU IZDEVUMI

   
KodsNosaukums

2021.plāns

Izmaiņas

2021.apstiprināts

06.000Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

45300

0

45300

08.000Atpūta, kultūra un sports

0

0

0

09.000Izglītība

265

0

265

10.000Sociālā aizsardzība

4105

0

4105

 Līdzekļu atlikums gada beigās

0

0

0

 KOPĀ IZDEVUMI

49670

0

49670

4. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021

(Pielikums Ķekavas novada domes 20.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 36/2021 redakcijā)

01.000 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamAdministratīvā pārvaldeBaldones administrācijaIT uzturēšanaFinanšu pārvaldeDeputāti, komisiju darbs
  2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021 .plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
1100Atalgojums1,883,6052,4081,886,0131,019,02801,019,028000000449,755500450,255325,8001,627327,427
1200Valsts soc.apdrošin.oblig. iemaks528,8991,354530,253289,7420289,7422,07002,070000136,491450136,94179,1001,07380,173
2100Komand.un dienesta braucieni8,150-5007,6506,10006,100500500000002,000-5001,500
2200Pakalpojumi541,24649,473590,719112,684-7,500105,18463,220063,220125,9736,562132,53529,750-95028,8004000400
2300Mater.,preces, invent.virs euro 50096,15714,664110,82133,210033,21011,080011,08032,500032,5000007,7008008,500
2400Izdevumi periodikas iegādei000000000000000000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi17,590017,59015,500015,5001,09001,09050005005000500000
4311Budžeta iestāžu procentu maksājumi26,707026,707000000000000000
5100Nemateriālie ieguldījumi41,870041,870000670067041,200041,200000000
5200Pamatlīdzekļi17,7007,50025,2000001,10001,10016,6007,50024,100000000
6500Kompensācijas6,56006,5601,00001,0005,56005,560000000000
7210Transferti izglīt.funkciju nodrošināš.1,130,0001,362,4382,492,43800001,357,8781,357,878000000000
7245Atmaksas valsts budžetam2,68302,683000000000000000
7260Pašvaldības budžeta dotācija PFIF2,099,38702,099,387000000000000000
 Kredītu pamatsummas atmaksa2,157,68602,157,6860000000 0000000
 KOPĀ8,558,2401,437,3379,995,5771,477,264-7,5001,469,76484,8401,357,8781,442,718216,77314,062230,835616,4960616,496415,0003,000418,000
     
Mērķdotāc.terit.plān.dok.izstrādeMērķdot.ATR izstr.Mērķdot.ATR admin.izdevumu līdzfinansēšanaiIzglītības norēķiniMaksājumi PFIF
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
10,000010,00013,595013,59504,0004,000000000
2,35902,3593,20803,20801,0001,000000000
000000000000000
28,841028,8410000110,500110,500000000
000000016,32216,322000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
0000000001,130,00001,130,000000
0001,94701,947000000000
0000000000002,099,38702,099,387
000000000000000
41,200041,20018,750018,7500131,822131,8221,130,00001,130,0002,099,38702,099,387
     
Iekšējā parāda procentu nomaksaLīdzekļi neparedzētiem gadījumiemKlientu apkalpošanas centrsKlientu apkalpošanas centrs (Baldone)Vēlēšanu komisija 2021
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
00000011,400011,4005,49305,49348,534-3,71944,815
0000002,80002,8001,35501,35511,774-1,16910,605
000000000000000
67,293-3,00064,293111,000-55,45155,54960006006350635850-688162
0000002,00002,00033503359,332-2,4586,874
000000000000000
000000000000000
26,707026,707000000000000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
00000000000004,5604,560
0000000007360736000
000000000000000
2,157,68602,157,6860000 0000000
2,251,686-3,0002,248,686111,000-55,45155,54916,800016,8008,55408,55470,490-3,47467,016

03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamPašvaldības policija
  2021.plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
1100Atalgojums891,349-630890,719891,349-630890,719
1200Valsts soc.apdrošin.oblig.iemaksas457,64015,262472,902457,64015,262472,902
2100Komandējumi un dienesta braucieni000000
2200Pakalpojumi222,706897223,603222,706897223,603
2300Mater.,preces, invent.virs euro 500143,615-4,342139,273143,615-4,342139,273
2400Izdevumi periodikas iegādei000000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi1,2606111,8711,2606111,871
5100Nemateriālie ieguldījumi1,250-2589921,250-258992
5200Pamatlīdzekļi38,240-2,86335,37738,240-2,86335,377
 KOPĀ1,756,0608,6771,764,7371,756,0608,6771,764,737

04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA

Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamIelu un ceļu apsaimniekošanaAttīstības pārvaldeCeļu investīciju projektiValsts dotācija autoceļiem
  2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
1100Atalgojums680,6222,800683,422000655,4430655,443000000
1200Valsts soc.apdrošin.oblig.iemaksas195,525807196,332000189,5830189,583000000
2100Komandējumi13,180-4,7008,480000000000000
2200Pakalpojumi1,622,37218,4521,640,8241,283,16621,2061,304,372150,0450150,04500054,853054,853
2300Materiāli,preces, inventārs22,28529622,5810001000100000000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi000000000000000
3200Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem193,2930193,29300076,393076,393000000
5100Nemateriālie ieguldījumi000000000000000
5200Pamatlīdzekļi3,472,732263,2083,735,9408,00008,00040,510040,5102,032,435255,5502,287,985000
 Kredītu pamatsummas atmaksa266,6400266,640000000000266,6400266,640
 KOPĀ6,466,649280,8636,747,5121,291,16621,2061,312,3721,112,07401,112,0742,032,435255,5502,287,985321,4930321,493
 konta atlikums gada beigās 7044             
      
Autoceļi BaldoneProjekts UrbactProj.Pārrobežu sadarbībaProj. Erasmus + Guidance & Digital tools and methodDeinstitucionaliz.(būvniec.)Uzvaras prosp./Jaun.iela
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
4,40004,4003,9811,5005,48116,798016,79801,3001,300000000
1,04001,0409395001,4393,96303,9630307307000000
0006,48006,4806,700-6,700002,0002,000000000
94,720094,72021,138-2,29618,84218,450-95817,4920500500000000
21,785021,78502962964000400000000000
000000000000000000
000000116,9000116,900000000000
000000000000000000
00000023,8007,65831,458000223,5800223,5801,144,40701,144,407
000000000000000000
121,9450121,94532,538032,538187,0110187,01104,1074,107223,5800223,5801,144,40701,144,407
          7,0447044      

05.000 VIDES AIZSARDZĪBA

Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamDabas resursu nodoklis
  2021.plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
1100Atalgojums000000
1200Valsts soc.apdrošin.oblig.iemaksas000000
2100Komandējumi un dienesta braucieni000000
2200Pakalpojumi173,8500173,850173,8500173,850
2300Mater.,preces, invent.virs euro 500000000
2400Izdevumi periodikas iegādei000000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi50005005000500
6400Maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas39,890039,89039,890039,890
5200Pamatlīdzekļi000000
 KOPĀ214,2400214,240214,2400214,240

06.00 TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamĪpašumu pārvaldeAttīstības nodaļa (Baldone)Teritoriju attīstība (Baldone)Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestsPašvaldības teritoriju apsaimniekošanaIelu apgaismojuma nodrošināšanaKapu apsaimniekošana
  2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
1100Atalgojums975,5390975,539646,5290646,529000000329,0100329,010000000000
1200Valsts soc.apdrošin.obligātās iemaksas289,6710289,671191,8210191,82136003602,23502,23595,255095,255000000000
2100Komand.un dienesta braucieni21002100000002100210000000000000
2200Pakalpojumi2,222,369180,5062,402,875402,37318,646421,01966,630-6,04060,590178,2200178,220149,1450149,1451,056,500179,0001,235,500302,5000302,50067,001-11,10055,901
2300Mater.,preces, invent.virs euro 500336,990-27,789309,20186,050-30,08955,9619,05509,05537,910037,910159,2450159,24542,40830042,7080002,3222,0004,322
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi5,80005,8004,30004,3000001,50001,500000000000000
3200Subsīdijas un dotācijas44,080044,08000000044,080044,080000000000000
5100Nemateriālie ieguldījumi27002700000000002700270000000000
5200Pamatlīdzekļi543,228-108,650434,57855,1002,05057,1504,00004,00068,160068,16027,400027,400242,800-109,800133,000131,3910131,39114,377-90013,477
6400Kompensācijas50005000000005000500000000000000
 Statūtkap.palielin.SIA "Ķekavas nami"000000000000000000000000
 Statūtkap.palielin.SIA "Baložu komun.saimn."000000000000000000000000
 Statūtkap.palielin.SIA "BŪKS"74,000074,00000000074,000074,000000000000000
 KOPĀ4,492,65744,0674,536,7241,386,173-9,3931,376,78080,045-6,04074,005406,8150406,815760,3250760,3251,341,70869,5001,411,208433,8910433,89183,700-10,00073,700

07.000 VESELĪBA

Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamĶekavas ambulanceProjekts - Veselības veicināšana
  2021.plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
1100Atalgojums397,0442,147399,191347,0442,147349,19150,000050,000
1200Valsts soc.apdrošin.oblig.iemaks.115,8852,955118,840104,0852,955107,04011,800011,800
2100Komandējumi000000000
2200Pakalpojumi205,053-75204,978110,700-75110,62594,353094,353
2300Mater.,preces, invent.virs euro 50042,0503,35045,40033,7503,35037,1008,30008,300
2400Izdevumi periodikas iegādei000000000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maks.5,629-15,6285,629-15,628000
5100Nemateriālie ieguldījumi20002002000200000
5200Pamatlīdzekļi36,600036,60036,6000 000
 KOPĀ802,4618,376810,837638,0088,376646,384164,4530164,453

08.000 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA

Klasifik. kods PavisamSporta aģentūraBaldones novada bibliotēkaBaldones muzejs
  2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
1100Atalgojums1,451,626-13,3361,438,290253,333-2,527250,80650,890050,89025,395025,395
1200Valsts soc.apdrošin.oblig.iemaks.445,926-1,431444,49576,9472,00078,94714,875014,8757,26507,265
2100Komandējumi un dienesta brauc.6,800-2,6004,2002,800-1,4001,400880-8008050050
2200Pakalpojumi564,343-12,318552,02594,110-1,49492,6165,275805,3554,16004,160
2300Mater.,preces, invent.virs euro 500186,929-2,442184,48746,120-51045,6107,7357208,4556,60506,605
2400Izdevumi periodikas iegādei8,60008,6000001,60001,600000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksāj.000000000000
3200Budžeta dotācija biedrībām197,8730197,873189,0780189,078000000
5100Nemateriālie ieguldījumi1,003971,1003500350000000
5200Pamatlīdzekļi228,89723,504252,401150,5822,049152,6318,65508,6552,10002,100
6400Pārējie pabalsti31,86241,35173,21315,000-8,0007,000000000
7230Uzturēšanas izdevumu transferti000000000000
7210Transfeerti citām pašvaldībām89008900008900890000
7240ES finansējuma Atmaksa026,75926,759026,75926,759000000
 KOPĀ3,124,74959,5843,184,333828,32016,877845,19790,800090,80045,575045,575
     
Mercendarbes muižaKultūras centrs "Baldone"Mākslin.pašdarbības kolektīvu vadītāji (Baldone)Pārējā kultūra un sportsIzdevums "Ķekavas novads"
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
27,035027,035153,1750153,1751,94701,9471,00001,000000
7,79007,79044,725044,72545904592340234000
0007700770000000000
37,630-7,50030,13087,500087,50000075,5486,20081,74833,5006,04039,540
9,54009,54034,535034,5350007,8653008,165000
000000000000000
000000000000000
0004,79504,7950004,00004,000000
000000000000000
17,3007,50024,8006,93006,9300003,32803,328000
0001,07001,07000015,79249,35165,143000
000000000000000
000000000000000
000000000000000
99,295099,295333,5000333,5002,40602,406107,76755,851163,61833,5006,04039,540
    
Sarptautiskā sadraudzībaĶekavas kultūras centrsBaložu kultūras centrsDaugmales kultūras centrs
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
000591,968-9,256582,712270,247-1,553268,69476,636076,636
000185,796-4,478181,31884,2551,04785,30223,580023,580
1,50001,500800-400400000000
3,10003,100169,797-7,543162,25444,900-7,45137,4498,823-6508,173
500050048,835-1,95046,88514,924-40214,52210,270-6009,670
0004,00004,0002,00002,0001,00001,000
000000000000
000000000000
000300973973530353000
00027,35513,53040,8858,9474259,3723,70003,700
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
5,10005,1001,028,851-10,0001,018,851425,626-7,934417,692124,009-1,250122,759

 

09.000 IZGLĪTĪBA

Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamĶekavas vidusskolaPļavniekkalna sākumskolaPII "Ieviņa"PII "Zvaigznīte"
  2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
1100Atalgojums10,613,80282,50010,696,3022,434,55243,3642,477,916317,5821,220318,802640,79371,590712,383638,2310638,231
1200Valsts soc.apdrošin.oblig. iemaksas3,215,99318,6083,234,601757,9151,552759,46799,926118100,044203,02516,888219,913206,5750206,575
2100Komandējumi un dienesta braucieni94,1761,46295,63810001006,315-3,0003,315000000
2200Pakalpojumi2,501,594-52,4822,449,112515,022-41,740473,28279,2709,69688,96681,8652,20084,06578,317-9778,220
2300Mater.,preces, invent.virs euro 5001,410,251-27,0411,383,210146,397-5,984140,41359,888-36,58423,30477,87339,756117,62937,411-65636,755
2400Izdevumi periodikas iegādei2,747-2002,5471,000-2008000003700370000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksāj.18,305-10,4457,86010,500-4,5805,920000000000
3200Subsīdijas un dotācijas65,004-5,32159,683000000000000
4250Maksa par kapitāla izmantošanu110,0000110,000000000000000
5100Nemateriālie ieguldījumi1,920-2001,7202500250200-2000000000
5200Pamatlīdzekļi12,316,849-239,04012,077,80992,7353,59496,32919,2301,00020,23053,050-41,95611,0947,2006397,839
6200Sociālā palīdzība iedzīvotājiem000000000000000
6400Stipendijas un transporta kompensācijas194,8514,578199,42918,5001,50020,000000000000
7210Uzturēš.izdev.transf.citām pašvald.11,665011,665000000000000
7240Atmaksa valsts budžetam15,42641,68657,112000000000000
7510Atmaksa par ES projektiem000000000000000
  000000000000000
 KOPĀ30,572,583-185,89530,386,6883,976,971-2,4943,974,477582,411-27,750554,6611,056,97688,4781,145,454967,734-114967,620
7230Pašvaldības un tās iest.savst.transf.               
      
Ķekavas mākslas skolaĶekavas mūzikas skolaIzglītības iestāžu ēku uzturēšanaIzglītības, kult. un sporta pārvaldeBaložu vidusskolaPII "Avotiņš"
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
240,9992,140243,139459,5713,044462,615000274,4771,000275,4771,154,087-15,0651,139,022705,766356706,122
74,426074,426143,3892,510145,89900083,15230083,452359,826-2,497357,329236,8310236,831
800803,8607,32211,182000000260-2600400-4000
34,937-4,00030,93773,726-9,91063,816036,00136,00132,469-2,59929,870243,109-12,679230,430123,181-10,750112,431
18,368-6,20012,16819,5504,30023,8508,70008,70016,665-4,25012,41575,135-26,08549,05055,3019,24964,550
0000000000004270427000
000000000000000000
00000000064,004-5,32158,683000000
000000110,0000110,000000000000
000000000000000000
00023,24011,55034,7903,970,646-36,0013,934,645500050028,68513,28741,97210,88235111,233
000000000000000000
00000000029,0002,00031,0004,3511,0785,429000
000000000000000000
00000000015,42641,68657,112000000
000000000000000000
000000000000000000
368,810-8,060360,750723,33618,816742,1524,089,34604,089,346515,69332,816548,5091,865,880-42,2211,823,6591,132,361-1,1941,131,167
         EKK 72306,641       
      
Daugmales pamatskolaPII "Bitīte"Skolēnu pārvadājumiSporta skolaSporta komplekss (Baldone)Brīvpusdienu apmaksa
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021 .plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
641,819-8,424633,395657,458-3,500653,958000280,969-11,000269,969172,8100172,810000
196,786-990195,796201,8363,500205,33600088,342-2,59585,74747,250047,250000
12,186012,1860000004,935-2,2002,7351,00001,000000
166,683-8,820157,863272,9300272,930158,0000158,00037,700-10,83526,86566,250066,250000
44,471-1,05643,41512,369-55911,8102,00002,00018,4711,73020,20130,320030,320560,3360560,336
4000400000000000000000
7,555-5,8651,6900000002500250000000
0000000000001,00001,000000
000000000000000000
000000000000000000
24,1931224,2057,5005598,05900014,0003,00017,00024,600024,600000
000000000000000000
0000000000005,00005,000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
1,094,093-25,1431,068,9501,152,09301,152,093160,0000160,000444,667-21,900422,767348,2300348,230560,3360560,336
       
Atbalsts izglītojamo indiv. kompetenču atbalstamProjekts "Skolas soma"Ķekavas un Baložu vidussk.māc.vides uzlaboš.Baldones vidusskolaPII "Vāverīte"Baldones mākslas skolaBaldones mūzikas pamatskola
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
13,830013,830250-2500000717,7430717,743679,9350679,935125,356-1,000124,356230,5410230,541
3,36503,36525-250000184,6380184,638177,1310177,13132,850032,85061,623061,623
000000000500502000200150015070070
113,4750113,47517,87327518,14812,100012,100148,5530148,553188,510-500188,01010,980010,98036,99291537,907
0004,22404,224000116,267413116,68043,61750044,11711,645011,64541,740-91540,825
00000000020002000000003500350
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
0000000000000000001,47001,470
0000007,715,215-196,3627,518,85332,210-41331,79763,513063,513132,0351,000133,03596,415096,415
000000000000000000000
00000000093,390093,39028,000028,0001,76001,76014,500014,500
00000000011,665011,665000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
130,6700130,67022,372022,3727,727,315-196,3627,530,9531,304,71601,304,7161,180,90601,180,906314,7760314,776483,7010483,701
       
J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolaPēcpusd.centrs "Baltais ērglis"Baldones novada jauniešu centrsProjekts "Proti un dari"Pojekts "Pumpurs"Projekts "Sadarbība"Stratēģ.skolu apm.partnerība DAMD
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
153,7300153,73046,615046,6158,71508,715874087410,907010,9072,19202,192000
36,585036,58513,880013,8802,31002,31020602062,57302,5735280528000
000300301350135000000700070020,942020,942
0002,31002,3106,89206,8920000004500450000
0007,810-7007,1101,69301,693000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
0001,0007001,700000000000000000
000000000000000000000
3500350000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
000000000000000000000
190,6650190,66571,645071,64519,745019,7451,08001,08013,480013,4803,87003,87020,942020,942
    
Stratēģ.skolu apm.partnerība SNEProjekts "Find your voice"Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
2021.plānsIzmaiņas2021.apstiprināts2021.plānsIzmaiņas2021.apstiprināts2021.plānsIzmaiņas2021.apstiprināts2021.plānsIzmaiņas2021.apstiprināts
00000003,0253,0254,000-4,0000
00000008478471,000-1,0000
21,382021,38221,381021,381000000
00000001011010260260
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
21,382021,38221,381021,38103,9733,9735,000-4,740260

10.000 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisamSociālais dienestsSociālās aprūpes centrsBāriņtiesaĶekavas novada Bāriņtiesa
  2021.plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
2021.plānsIzmaiņas2021.
apstip-
rināts
1100Atalgojums1,396,49314,9351,411,428350,233-10,008340,225567,824720568,544139,225-44,27294,953053,53853,538
1200Valsts soc.apdrošin.oblig.iemaksas419,4794,387423,866105,945-915105,030181,096-650180,44636,165-6,20229,96309,6499,649
2100Komandējumi un dienesta braucieni3,744-1,3402,4042,194-702,1240001,200-1,2000000
2200Pakalpojumi228,36525,714254,07954,0445,00059,04486,050-4,37081,6804,630-5144,11602,8792,879
2300Mater.,preces, invent.virs euro 500291,8178,190300,00713,762-1,40512,357161,9007,150169,0501,770-1,04872203,1563,156
2400Izdevumi periodikas iegādei35003500003500350000000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi32503253250325000000000
3200Dotācija biedrībām,komersantiem407,4000407,400000000000000
5100Nemateriālie ieguldījumi1,7502892,0391,0002401,240000750-156594000
5200Pamatlīdzekļi707,920-2,121705,7994,000-403,96010,520-2,8507,6701,400-811,3190184184
7210Transferti66,950-45,51721,43360,200-45,51714,683000000000
7240Transferti uz valsts budžetu14,3702,60016,970000000000000
6200Sociālie pabalsti2,037,999-11,4692,026,530130,716-14,000116,716000000000
6300Sociālie pabalsti natūrā56,3007,00063,30027,60012,00039,600000000000
6400Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi317,94039,420357,360259,00039,420298,420000000000
 KOPĀ5,951,20242,0885,993,2901,009,019-15,295993,7241,007,74001,007,740185,140-53,473131,667069,40669,406
     
Mērķdotācija bezdarbniekiemSociālais dienests (Baldone)Sociālās aprūpes centrs "Baldone"Baldones BāriņtiesaLabklāj.ministr. finansētie asistenti (Baldone)
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
1,45601,45671,56997772,546210,2500210,25029,990-12,06517,92514,3505,81720,167
344034421,08723021,31760,580060,5808,500-3,7174,7833,0301,2204,250
000280028000070-700000
250258,13008,13053,630053,6302,195-1,239956530306836
0003,67003,670109,5600109,5609652871,25219050240
000000000000000
000000000000000
000000000000000
0000000000205205000
000000692,0000692,0000666666000
20002006,55006,550000000000
00014,3702,60016,970000000000
7,00007,00049,4482,53151,97913,000013,000000000
00028,700-5,00023,700000000000
00058,940058,940000000000
9,02509,025262,7441,338264,0821,139,02001,139,02041,720-15,93325,78718,1007,39325,493
   
Projekts Sabiedriskie darbi BaldoneAukļu pakalpojumu apmaksaProjekts-Deinstitucionalizācija
2021.plānsIzmaiņas2021.apstiprināts2021.plānsIzmaiņas2021.apstiprināts2021.plānsIzmaiņas2021.apstiprināts
2,70502,7050008,89120,22829,119
64006400002,0924,7726,864
000000000
00000019,13123,65242,783
000000000
000000000
000000000
000407,4000407,400000
000000000
000000000
000000000
000000000
55005501,837,00001,837,0002850285
000000000
000000000
3,89503,8952,244,40002,244,40030,39948,65279,051

IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Klasifik. kodsIzdevumu nosaukumsPavisam01.000 Vispārējie valdības dienesti03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība04.000 Ekonomiskā darbība
  2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021 .plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
1100Atalgojums18,290,08090,82418,380,9041,883,6052,4081,886,013891,349-630890,719680,6222,800683,422
1200Valsts soc.apdroš.oblig.iemaks.5,669,01841,9425,710,960528,8991,354530,253457,64015,262472,902195,525807196,332
2100Komandējumi un dienesta brauc.125,560-7,678117,8828,150-5007,65000013,180-4,7008,480
2200Pakalpojumi8,282,148210,1678,492,315541,24649,473590,719222,706897223,6031,622,37218,4521,640,824
2300Mater.,preces, invent.virs euro 5002,530,544-35,1142,495,43096,15714,664110,821143,615-4,342139,27322,28529622,581
2400Izdevumi periodikas iegādei11,697-20011,497000000000
2500Budžeta iestāžu nodokļu maksāj.49,409-9,83539,57417,590017,5901,2606111,871000
3200Budžeta dotācija biedrībām907,650-5,321902,329000000193,2930193,293
4000Budžeta aizņēmumu % maksājumi136,7070136,70726,707026,707000000
6200Sociālie pabalsti2,037,714-11,4692,026,245000000000
6300Sociālie pabalsti natūrā56,3007,00063,300000000000
6400Pārējās kompensācijas un pabalsti585,32885,349670,677000000000
6500Citas kompensācijas6,56006,5606,56006,560000000
5100Nemateriālie ieguldījumi48,263-7248,19141,870041,8701,250-258992000
5200Pamatlīdzekļi17,362,166-58,46217,303,70417,7007,50025,20038,240-2,86335,3773,472,732263,2083,735,940
7210Uzturēš.izdev.transf.citām pašvald.1,209,3051,316,9212,526,2261,130,0001,362,4382,492,438000000
7240Uzturēšanas izdevumu transferti32,67971,045103,7242,68302,683000000
7260Pašvaldības budžeta dotācija PFIF2,099,38702,099,3872,099,38702,099,387000000
 Pamatkap/palielināš.pašvald.SIA74,000074,0000 0000000
 Kredīta pamatsummas atmaksa2,424,32602,424,3262,157,68602,157,686000266,640 266,640
 KOPĀ61,938,8411,695,09763,633,9388,558,2401,437,3379,995,5771,756,0608,6771,764,7376,466,649280,8636,747,512
 Līdzekļu atlikums gada beigās 7,044          
  61,938,8411,702,14163,640,982         
      
05.000 Vides aizsardzība06.000 Teritoriju, mājokļu apsaimniekošana07.000 Veselība08.000 Atpūta, kultūra un sports09.000 Izglītība10.000 Sociālā aizsardzība
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021 .plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
2021. plānsIzmaiņas2021.
apstiprināts
000975,5390975,539397,0442,147399,1911,451,626-13,3361,438,29010,613,80282,50010,696,3021,396,49314,9351,411,428
000289,6710289,671115,8852,955118,840445,926-1,431444,4953,215,99318,6083,234,601419,4794,387423,866
00021002100006,800-2,6004,20094,1761,46295,6383,744-1,3402,404
173,8500173,8502,222,369180,5062,402,875205,053-75204,978564,343-12,318552,0252,501,594-52,4822,449,112228,36525,714254,079
000336,990-27,789309,20142,0503,35045,400186,929-2,442184,4871,410,251-27,0411,383,210291,8178,190300,007
0000000008,60008,6002,747-2002,5473500350
50005005,80005,8005,629-15,62800018,305-10,4457,8603250325
00044,080044,080000197,8730197,87365,004-5,32159,683407,4000407,400
000000000000110,0000110,000000
0000000000000002,037,999-11,4692,026,530
00000000000000056,3007,00063,300
39,890039,890500050000031,86241,35173,213194,8514,578199,429317,94039,420357,360
000000000000000000
000270027020002001,003971,1001,920-2001,7201,7502892,039
000543,228-108,650434,57836,600036,600228,89723,504252,40112,316,849-239,04012,077,809707,920-2,121705,799
000000000890089011,665011,66581,320-45,51735,803
000000000026,75926,75915,42641,68657,11202,6002,600
000000000000000000
00074,000074,000000000000000
000000000000000000
214,2400214,2404,492,65744,0674,536,724802,4618,376810,8373,124,74959,5843,184,33330,572,583-185,89530,386,6885,951,20242,0885,993,290
5. pielikums
Ķekavas novada domes 2021. gada 29. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2021

(Pielikums Ķekavas novada domes 22.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 54/2021 redakcijā)

\Budžeta veids\ Pamatbudžets
\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Vispārējie valdības dienesti (01.000)
\\ KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā

 

7837891,00

383711,00

8221602,00

1

2

3

4

5

Atlīdzība1000

2416266,00

-8210,00

2408056,00

Atalgojums1100

1886013,00

-11198,00

1874815,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas1200

530253,00

2988,00

533241,00

Preces un pakalpojumi2000

726780,00

-34061,00

692719,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni2100

7650,00

-1500,00

6150,00

Pakalpojumi2200

590719,00

-28789,00

561930,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 50002300

110821,00

-3772,00

107049,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi2500

17590,00

0,00

17590,00

Procentu izdevumi4000

26707,00

0,00

26707,00

Pārējie procentu maksājumi4300

26707,00

0,00

26707,00

Pamatkapitāla veidošana5000

67070,00

32997,00

100067,00

Nemateriālie ieguldījumi5100

41870,00

9037,00

50907,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi5200

25200,00

23960,00

49160,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas6000

6560,00

0,00

6560,00

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem6500

6560,00

0,00

6560,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība7000

4594508,00

392985,00

4987493,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti7200

4594508,00

392985,00

4987493,00

\Budžeta veids\ Pamatbudžets
\Programmas nosaukums\ Iestādes darbības nodrošināšana (01)

\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Sabiedriskā kārtība un drošība (03.000)
\Finansējuma avots\ Pašvaldības finansējums (01)
\\ KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā

 

1764737,00

9224,00

1773961,00

1

2

3

4

5

Atlīdzība

1000

1363621,00

1100,00

1364721,00

Atalgojums

1100

890719,00

1100,00

891819,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1200

472902,00

0,00

472902,00

Preces un pakalpojumi

2000

364747,00

5637,00

370384,00

Pakalpojumi

2200

223603,00

1135,00

224738,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2300

139273,00

4502,00

143775,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

1871,00

0,00

1871,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

36369,00

2487,00

38856,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

992,00

0,00

992,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi

5200

35377,00

2487,00

37864,00

\Budžeta veids\ Pamatbudžets
\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Ekonomiskā darbība (04.000)
\\ KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā

 

6480872,00

137180,00

6618052,00

1

2

3

4

5

Atlīdzība

1000

879754,00

0,00

879754,00

Atalgojums

1100

683422,00

0,00

683422,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1200

196332,00

0,00

196332,00

Preces un pakalpojumi

2000

1671885,00

135900,00

1807785,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

8480,00

0,00

8480,00

Pakalpojumi

2200

1640824,00

138000,00

1778824,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2300

22581,00

-2100,00

20481,00

Subsīdijas un dotācijas

3000

193293,00

2000,00

195293,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām

3200

193293,00

2000,00

195293,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

3735940,00

-720,00

3735220,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi

5200

3735940,00

-720,00

3735220,00

\Finansējuma avots\ Pašvaldības finansējums (01)
\Uzskaites dimensija\ Vides aizsardzība- DRN (251)
\\ KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā

 

214240,00

-59096,00

155144,00

1

2

3

4

5

Preces un pakalpojumi

2000

174350,00

-52354,00

121996,00

Pakalpojumi

2200

173850,00

-52476,00

121374,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2300

0,00

122,00

122,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

500,00

0,00

500,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

6000

39890,00

-6742,00

33148,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6400

39890,00

-6742,00

33148,00

\Budžeta veids\ Pamatbudžets
\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000)
\Finansējuma avots\ Pašvaldības finansējums (01)
\\ KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā

 

4462724,00

6698,00

4469422,00

1

2

3

4

5

Atlīdzība

1000

1265210,00

0,00

1265210,00

Atalgojums

1100

975539,00

-11300,00

964239,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1200

289671,00

11300,00

300971,00

Preces un pakalpojumi

2000

2718086,00

-2954,00

2715132,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

210,00

0,00

210,00

Pakalpojumi

2200

2402875,00

6359,00

2409234,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2300

309201,00

-9313,00

299888,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

5800,00

0,00

5800,00

Subsīdijas un dotācijas

3000

44080,00

0,00

44080,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām

3200

44080,00

0,00

44080,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

434848,00

9652,00

444500,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

270,00

0,00

270,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

6000

500,00

0,00

500,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6400

500,00

0,00

500,00

\Budžeta veids\ Pamatbudžets
\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Veselība (07.000)
\\ KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā

 

810837,00

37450,00

848287,00

1

2

3

4

5

Atlīdzība

1000

518031,00

21000,00

539031,00

Atalgojums

1100

399191,00

15000,00

414191,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1200

118840,00

6000,00

124840,00

Preces un pakalpojumi

2000

256006,00

16450,00

272456,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

0,00

0,00

0,00

Pakalpojumi

2200

204978,00

5450,00

210428,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2300

45400,00

11500,00

56900,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

5628,00

-500,00

5128,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

36800,00

0,00

36800,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

200,00

0,00

200,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi

5200

36600,00

0,00

36600,00

\Budžeta veids\ Pamatbudžets
\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Atpūta, kultūra un reliģija (08.000)
\\ KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā

 

3184333,00

-7590,00

3176743,00

1

2

3

4

5

Atlīdzība

1000

1882785,00

-16061,00

1866724,00

Atalgojums

1100

1438290,00

-5888,00

1432402,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1200

444495,00

-10173,00

434322,00

Preces un pakalpojumi

2000

749312,00

-11143,00

738169,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

4200,00

-1890,00

2310,00

Pakalpojumi

2200

552025,00

-12617,00

539408,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2300

184487,00

3366,00

187853,00

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

2400

8600,00

-2,00

8598,00

Subsīdijas un dotācijas

3000

197873,00

-6500,00

191373,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām

3200

197873,00

-6500,00

191373,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

253501,00

-9145,00

244356,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

1100,00

-503,00

597,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi

5200

252401,00

-8642,00

243759,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

6000

73213,00

8500,00

81713,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6400

73213,00

8500,00

81713,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

27649,00

26759,00

54408,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

7200

27649,00

26759,00

54408,00

\Budžeta veids\ Pamatbudžets
\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Izglītība (09.000)
\\ KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā

 

30386688,00

361869,00

30748557,00

1

2

3

4

5

Atlīdzība

1000

13930903,00

398966,00

14329869,00

Atalgojums

1100

10696302,00

308277,00

11004579,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1200

3234601,00

90689,00

3325290,00

Preces un pakalpojumi

2000

3938367,00

22912,00

3961279,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

94938,00

-5911,00

89027,00

Pakalpojumi

2200

2449362,00

22931,00

2472293,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2300

1383660,00

6432,00

1390092,00

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

2400

2547,00

50,00

2597,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

7860,00

-590,00

7270,00

Subsīdijas un dotācijas

3000

59683,00

0,00

59683,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām

3200

59683,00

0,00

59683,00

Procentu izdevumi

4000

110000,00

-6440,00

103560,00

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

4200

110000,00

-6440,00

103560,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

12079529,00

-37569,00

12041960,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

1720,00

0,00

1720,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi

5200

12077809,00

-37569,00

12040240,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

6000

199429,00

-16000,00

183429,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6200

0,00

0,00

0,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6400

199429,00

-16000,00

183429,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

68777,00

0,00

68777,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

7200

68777,00

0,00

68777,00

\Administratīvā struktūrvienība\ Ķekavas novada pašvaldība 2021
\Reģ.nr.\ 90000048491
\Budžeta veids\ Pamatbudžets

\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Sociālā aizsardzība (10.000)
\\ KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā

 

5993290,00

40621,00

6033911,00

1

2

3

4

5

Atlīdzība

1000

1835294,00

49246,00

1884540,00

Atalgojums

1100

1411428,00

38614,00

1450042,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1200

423866,00

10632,00

434498,00

Preces un pakalpojumi

2000

557165,00

29715,00

586880,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

2404,00

0,00

2404,00

Pakalpojumi

2200

254079,00

19400,00

273479,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2300

300007,00

10315,00

310322,00

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

2400

350,00

0,00

350,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

325,00

0,00

325,00

Subsīdijas un dotācijas

3000

407400,00

10000,00

417400,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām

3200

407400,00

10000,00

417400,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

707838,00

-25210,00

682628,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

2039,00

-10,00

2029,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi

5200

705799,00

-25200,00

680599,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

6000

2447190,00

-24020,00

2423170,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6200

2026245,00

-26130,00

2000115,00

Sociālie pabalsti natūrā

6300

63300,00

-2500,00

60800,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6400

357645,00

4610,00

362255,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

38403,00

890,00

39293,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

7200

38403,00

890,00

39293,00

\Administratīvā struktūrvienība\ Ķekavas novada pašvaldība 2021
\Reģ.nr.\ 90000048491
\Budžeta veids\ Pamatbudžets

\\ KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2021. gadam

Grozījumi (+/-)

Precizētais 2021. gada budžets

EUR

EUR

EUR

II IZDEVUMI - kopā

 

61135612,00

910067,00

62045679,00

1

2

3

4

5

Atlīdzība

1000

24091864,00

446041,00

24537905,00

Atalgojums

1100

18380904,00

334605,00

18715509,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1200

5710960,00

111436,00

5822396,00

Preces un pakalpojumi

2000

11156698,00

110102,00

11266800,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

2100

117882,00

-9301,00

108581,00

Pakalpojumi

2200

8492315,00

99393,00

8591708,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2300

2495430,00

21052,00

2516482,00

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

2400

11497,00

48,00

11545,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

39574,00

-1090,00

38484,00

Subsīdijas un dotācijas

3000

902329,00

5500,00

907829,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām

3200

902329,00

5500,00

907829,00

Procentu izdevumi

4000

136707,00

-6440,00

130267,00

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

4200

110000,00

-6440,00

103560,00

Pārējie procentu maksājumi

4300

26707,00

0,00

26707,00

Pamatkapitāla veidošana

5000

17351895,00

-27508,00

17324387,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

48191,00

8524,00

56715,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi

5200

17303704,00

-36032,00

17267672,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas

6000

2766782,00

-38262,00

2728520,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6200

2026245,00

-26130,00

2000115,00

Sociālie pabalsti natūrā

6300

63300,00

-2500,00

60800,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6400

670677,00

-9632,00

661045,00

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem

6500

6560,00

0,00

6560,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

7000

23063034,00

256639,00

23319673,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

7200

23063034,00

256639,00

23319673,00

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

13122459,00

0,00

13122459,00

1

2

3

4

5

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)

F20010000

4901074,00

0,00

4901074,00

Naudas līdzekļi

F21010000

158893,00

0,00

158893,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

F21010000 AS

158893,00

0,00

158893,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

F22010000

4742181,00

0,00

4742181,00

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

F22010000 AS

4749225,00

0,00

4749225,00

Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

F22010000 PB

7044,00

0,00

7044,00

Saņemtie aizņēmumi

F40020010

10719711,00