Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Bauskā 2021. gada 29. jūlijā (prot. Nr. 3, 12. p.)
Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Iecavas novada domes 2015. gada 8. decembra saistošos noteikumus Nr. 17/2015 "Par Iecavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanu".

5. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Rundāles novada domes 2015. gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr. 14 "Par Rundāles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu."

6. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Vecumnieku novada domes 2015. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 8 "Par Vecumnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsŅemot vērā, ka 2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumā noteiktais administratīvi teritoriālais iedalījums un pamatojoties uz Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 3. panta pirmo daļu, ar saistošajiem noteikumiem Bauskas novada dome nosaka Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu – oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis".
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Nodrošinot domes izdoto saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Bauskas novada pašvaldībai būs šādi ieguvumi:

1) tiks nodrošināta saistošo noteikumu publicēšanas un spēkā stāšanās operativitāte;

2) plašāks personu loks būs informēts par Bauskas novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem;

3) oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis" nodrošina izdoto saistošo noteikumu aktualizāciju;

4) Bauskas novada domes izdotie normatīvie akti tiek publicēti kopējā Latvijas Republikas normatīvo aktu tīmekļa vietnē www.likumi.lv;

5) saistošo noteikumu pieejamību nebūs atkarīga no www.bauska.lv tehniskās darbības;

6) informatīvajā izdevumā "Bauskas Novada Vēstis" netiks publicēti gari teksti ar saistošo noteikumu saturu, bet gan būs informācija par saistošo noteikumu saturu, kas cilvēkam būs vieglāk uztverama.

Pašvaldības saistošie noteikumi atbilstoši likumam pēc to stāšanās spēkā joprojām tiks publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.bauska.lv.

Lai nodrošinātu Bauskas novada iedzīvotāju, kas nelieto internetu, informētību par pašvaldības saistošajiem noteikumiem, izdevumā "Bauskas Novada Vēstis" tiks publicēta koncentrēta informācija, kas atspoguļos saistošajos noteikumos paredzēto.

Savukārt ar 2022. gada 1. janvāri oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludinās visu pašvaldību saistošos noteikumus pilnā apjomā, kas būs brīvi un bez maksas pieejami tīmekļa vietnē vestnesis.lv un sistematizētā veidā portālā likumi.lv.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu publicēšana oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir bezmaksas pakalpojums ar 2021. gada 1. janvāri.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
07.08.2021