Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas dome

Saistošie noteikumi Nr.7

(prot.Nr.15, 2.§)

Liepājā 1998.gada 6.augustā

Par nekustamā īpašuma nodokļa

atvieglojumu piemērošanu 1998.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41.pantu

un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Liepājas pilsētas zemes īpašniekiem vai lietotājiem (nomniekiem).

1.2. Noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

2.1. Liepājas pilsētas dome var piešķirt atvieglojumus ne vairāk kā 50 procentu apmērā šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:

2.1.1. politiski represētām personām par zemi zem individuālajām dzīvojamām mājām, kuras ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus;

2.1.2. pirmās un otrās grupas invalīdiem;

2.1.3. Liepājas pilsētas apšvaldības dzīvokļu saimniecības bezpeļņas organizācijām par pašvaldības dzīvojamā fonda zemi.

3. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumu

3.1. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Liepājas pilsētas domē motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Iesniegumā juridiskai personai jānorāda pamatojums, bet fiziskai personai iesniegumam jāpievieno atvieglojumu piemērošanas apliecinoši dokumenti (pielikums).

3.2. Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Finansu komiteja pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu vai iesnieguma noraidīšanu 2.1.1. un 2.1.2. punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām pēc Finansu pārvaldes sagatavotā atzinuma.

3.3. Pārējos gadījumos lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra samazināšanu pieņem Liepājas pilsētas dome pēc pastāvīgās Finansu komitejas lēmuma.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Pielikums

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Liepājas pilsētas domes 1998.gada 6.augusta saistošo noteikumu Nr.7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 1998.gadā " 2.1.1. un 2.1.2.punktā minēto personu iesniegumiem pievienojamie personas statusu apliecinošie dokumenti:

— dzīvesvietas izziņa;

— VDEĀK invaliditātes izziņas kopija;

— politiski represētā apliecības kopija.

Pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

19.08.1998