Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4/2021

Ludzā 2021. gada 16. jūlijā
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes 16.07.2021.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 21. §)

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. Atzīt par spēku zaudējušiem:

4.1. 2016. gada 8. janvāra Kārsavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 1 "Par Kārsavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

4.2. 2015. gada 29. decembra Zilupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 27 "Par Zilupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

4.3. 2015. gada 26. novembra Ciblas novada domes saistošos noteikumus Nr. 12 "Par Ciblas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

4.4. 2016. gada 28. janvāra Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr. 1 "Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 16. jūlija saistošo noteikumu Nr. 4/2021 "Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

PamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektā daļa.

2.

Normatīvā akta projekta būtībaSaistošie noteikumi nosaka, ka Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta tiek noteikta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 

II. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu un uzņēmējdarbības vidi

1.

Finansiālā ietekmePašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojumu rakstu publikācijas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" no 2021. gada 1. janvāra ir bezmaksas.

2.

Administratīvās procedūras raksturojumsSaistošo noteikumu teksti tiks nodoti publicēšanai oficiālajam izdevumam "Latvijas Vēstnesis".

3.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidiNav attiecināms.
 

III. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.

Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanuSaistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājas lapā internetā.
 

IV. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.

Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir notikušasKonsultācijas nav notikušas.
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
24.07.2021